Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дитячого навчального закладу» (ID:33354)

| Размер: 6884 кб. | Объем: 79 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РОЗВИВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 6
1.1. Поняття розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі. 6
1.2. Трудове виховання дітей, як складова організації життєдіяльності дітей в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу 16
1.3. Види та форми організації дитячої праці 27
1.4. Колективна праця, її особливості, зміст та види за сучасними програмами виховання 36
1.5. Педагогічне керівництво колективною працею дітей дошкільного віку 41
Висновки до 1-го розділу 51
РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПРАЦІ З ДІТЬМИ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53
2.1. Вивчення педагогічних умов, створених в дошкільному навчальному закладі, з метою організації колективної праці 53
2.2. Методичні рекомендації по організації колективної праці старших дошкільників в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу 64
Висновки до 2-го розділу 72
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 76
ДОДАТКИ 79ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується пошуком нових фундаментальних підходів до побудови навчально-виховного процесу. Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", державними національними програмами "Освіта" (Україна ХХІ століття) та "Діти України" визначено, що особливої ваги набуває єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду становлення особистості, починаючи з раннього дитинства. Це сприятимете формуванню у дитини стійких суспільнозначущих способів поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і моральної зрілості. При цьому одним із напрямків виховного процесу вважається трудове виховання дошкільників.
Виховання за допомогою праці дозволяє не тільки отримати первинні трудові навички, а й духовно збагачує особистість, формує в неї необхідні якості для поводження в соціумі, сприяє закріпленню ефективних форм спілкування. Праця старших дошкільників є одним із ефективних знарядь їх всебічного розвитку. Трудове виховання дітей має вплив на розвиток розумових здібностей дитини, на формування високоморальних якостей, естетичних почуттів, сприяє фізичному розвитку.
Проблемам дошкільного виховання присвячені праці видатних педагогів минулого: П.П. Блонського, Я.А. Коменського, Й.Г. Песталоцці, О.П. Усової, К.Д. Ушинського та ін. У сучасний період обґрунтуванням вихідних концепцій розвитку дітей дошкільного віку займалися науковці А.М. Гончаренко, Л.В. Артемова, Л.І. Божович, С.М. Карпова, Т.Р. Каштанова, О.Л. Кононко, В.К. Котирло, М.І. Лісіна, З.П. Плохій, Т.І. Поніманська, Л.П. Почеревіна, А.Г. Рузська, Є.В. Суботська, В.М. Шевченко, Л.Ю. Якименко та ін.
Ідеї трудового виховання розглядалися відомими теоретиками ХІХ і ХХ ст. Б.Г. Блаше, Г.Л. Кершенштейнером, В.О. Сухомлинським, А.С. Макаренком. У сучасній українській науці різні аспекти проблеми трудового виховання дітей та молоді різного віку досліджували О.В. Биковська, М.В. Бондарик, В.В. Бурдун, Л.А. Гуцан, О.В. Максимчук, А.О. Малихін, В.С. Марущак, Н.М. Носовець, С.П. Павх та ін.
Аналіз педагогічної літератури з питань виховання свідчить про те, що в роботах науковців недостатньо приділено уваги розгляду проблем трудового виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі, а особливо – аспектам організації колективної праці в умовах розвивального середовища дошкільних навчальних закладів. Це обумовило тему даного дослідження – "Педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу".
Мета дослідження – визначення сприятливих педагогічних умов організації колективної праці дітей старшого дошкільного віку в розвивальному середовищі.
Об’єкт дослідження – трудове виховання як складова організації життєдіяльності дітей в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.
Предмет дослідження – педагогічні умови організації колективної праці в розвивальному середовищі дошкільних навчальних закладів.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Проаналізувати значення розвивального середовища в системі педагогічно-психологічного впливу в дошкільних закладах освіти.
2. Систематизувати теоретичні аспекти трудового виховання і колективної праці старших дошкільників в сучасних ДНЗ України.
3. Вивчити педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності колективної праці дітей старшого дошкільного віку в умовах розвивального середовища ДНЗ.
4. Розробити методичні рекомендації з організації колективної праці дітей старшого дошкільного віку.
Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувався комплекс науково-педагогічних методів: аналіз педагогічних, психологічних, праць з теми дослідження, теоретичне вивчення й узагальнення досвіду трудового виховання закладів дошкільного типу; емпіричні – безпосередні спостереження за вихованцями в процесі різних видів трудової діяльності, бесіди.
Структурно робота складає з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Проведене дослідження показало, що для виховання дитини велике значення має не тільки ефективна, цілеспрямована педагогічна діяльність, а й оточення, середовище, в якому відбувається цей процес. Розвивальне середовище – це багаторівневий, ієрархічно побудований простір, цілеспрямовано організуючий розвиток особистості людини за допомогою активізації природних, соціальних, педагогічних і особистісних ресурсів природного середовища, соціуму і людини.
Однак, як показує аналіз літератури, у науковців не склалося ще одностайної думки стосовно місця розвивального середовища у сучасних педагогічних системах, визначення принципів його побудови та використання у педагогічному процесі. У педагогіці і психології навколо категорії розвивального середовища склалася достатньо специфічна ситуація: вивчення вказаної категорії до теперішнього часу здійснювалося лише в загальному плані, спеціальні ж роботи, побудовані на емпіричному матеріалі і направлені на рішення конкретних прикладних задач, практично були відсутні. Різноманітність змісту освітнього процесу призводить до того, що існуюча організація розвивального середовища недостатньо забезпечує організаційно-педагогічні, матеріально-технічні і соціально-психологічні умови для ефективної взаємодії дітей і дорослих в рамках цілісного педагогічного процесу.
Важливість розв’язання цієї проблеми обумовлюється тим, що на сучасному етапі розвитку педагогічної науки в Україні актуальним залишається питання створення сприятливого виховного середовища, в якому відбуватиметься процес формування у дошкільника таких рис, як активність, соціальна компетентність, працелюбність. Це можливо досягти за рахунок різних засобів виховання, а особливо – трудового виховання. При цьому створення в дошкільному закладі розвивального середовища забезпечує сукупність умов, атмосферу, якнайсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника. У такому середовищі педагоги успішно вирішують завдання розвитку у дітей потенційних можливостей, збагачують практичними навичками, вдосконалюють їх; позитивно впливають на становлення особистісного досвіду, формують реалістичні образи світу та власного "Я", елементарну систему морально-духовних цінностей.
Аналіз сучасної педагогічної літератури з цього питання дає можливість стверджувати, що сьогодні увага педагогів в першу чергу прикута до інших напрямків виховання: естетичного, національного, екологічного. Також велике значення приділяється інтелектуальному, фізичному розвитку дошкільника, підготовці його до школи. В таких умовах суто трудове виховання виступає на другий план. Це обумовлено об’єктивними причинами: змінами характеру праці у масштабі людства на більш інтелектуальний, розпорядчий тип, а також соціоекономічними і соціокультурними процесами, що відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, якому більше потрібні креативні, активні люди, а не пасивні, хоч і сумлінні, виконавці. Така постановка питання впливає на організацію трудового виховання в масштабі ДНЗ, спонукає педагогів більше планувати розвиваючих, творчих занять з дітьми, уникати традиційних прийомів виховання.
Розвивальне виховне середовище ДНЗ дозволяє створювати психолого-педагогічні умови як для традиційного трудового виховання, так і для впливу на дитину в межах сучасного розуміння суті та завдань праці. Трудове виховання відбувається в нерозривному поєднанні з іншими видами виховання: національного, морального, естетичного, екологічного. Наочне-предметне оточення дошкільника в ДНЗ надає хороші умови для творчої діяльності дітей, різних форм образотворчої праці. Крім цього, педагогічні колективи проводять активну роботу з впровадження традиційних форм трудового виховання: самообслуговування, трудових доручень, чергування, колективної праці. Широко використовуються в сучасних ДНЗ різні види господарсько-побутової праці і праці на природі.
В системі трудового виховання дошкільників особливе місце належить колективній праці. Сьогодні вміння продуктивно і безконфліктно взаємодіяти в групі, команді вважається однією з визначальних особистісних характеристик. Виховання дітей спрямовується на набуття дитиною навичок колективної праці, вміння товаришувати, розв’язувати конфлікти, організовувати ефективну взаємодію. У дитячих дошкільних закладах розвиток високих комунікативних властивостей дитини досягається різними способами, серед яких колективний труд займає не останнє місце. Однак при цьому педагоги зіштовхуються з необхідністю вирішувати дилему між індивідуальним і колективним напрямком виховання. Справа у тому, що при домінуючому сьогодні особистісно-орієнтованому методі виховання головна мета полягає у розвитку індивідуальних рис особистості, а при колективному – соціально-групових. Тобто, в умовах індивідуації виховання, зростання особистісно-орієнтованого підходу виникають суперечності для колективного виховання.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про дошкільну освіту": За станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 31с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / АПН України. – К. : Ред. журналу "Дошкільне виховання", 1999. – 62с.
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / АПН України / О.Л. Кононко (ред.та упоряд.). – К. : Світич, 2008. – 430c.
4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. – К., Знання, 2003. – 182с.
5. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових праць / А.М. Богуш (ред.). – Рівне, 1997. – 176с.
6. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные психол. труды. – М., Академия педагогических и социальных наук, 1996. – 384с.
7. Артамонова О.В. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии личности // Дошкольное воспитание. – 1995. – № 4. – С. 5-6.
8. Биковська О. В. Дидактичні ігри у процесі трудового виховання // Наукові записки. – К., 2002. – Вип.47: Педагогічні та історичні науки. – С.13-17.
9. Бондарик М. В. Використання надбань народної педагогіки в процесі вирішення проблем трудового виховання дітей дошкільного віку // Вісник. – Глухів, 2003. – Вип.2. – С.93–97.
10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел (гол. ред.). – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728с.
11. Воронкина Л.Б. Динамика развития личности в условиях развивающей среды // Дошкольное воспитание. – 2006. – № 5. – С. 10.-11.
12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 536с.
13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
14. Губанова Н. Нові форми планування: Базова програма "Я у Світі" // Дошкільне виховання. – 2009. – № 9. – С.5-8.
15. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3–7 років у дитячих закладах. – К., 1992. – 157 с.
16. История дошкольной педагогики: Хрестоматия / Сост. и авт. вступ. материалов З.Н. Борисова, В.З. Смаль. – К. : Вища школа, 1990. – 422с.
17. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / Інститут проблем виховання АПН України; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. : Стилос, 2000. – 336с.
18. Котелянець Н. Художня праця й розвиток особистості дитини: Образотворча діяльність // Дошкільне виховання. – 2002. – № 12. – С.18-19.
19. Лазаревич С. Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – С.12-14.
20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: Учеб. пособие. – М. : Смысл ; Издательский центр "Академия", 2004. – 346с.
21. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие. – Николаев, НПДСІ, 2005. – 76 с.
22. Мазур М.И. Образовательная среда школы как средство реализации интеллектуального потенциала учащихся // Дошкольное воспитание. – № 10. – 2006. – С. 11-12.
23. Макагон О.Е. Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальному навчальному закладі: автореферат дисертації: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2007. – 20с.
24. Малятко: програма виховання дітей дошкільного віку / АПН України; Інститут проблем виховання / З.П. Плохій (підгот.). – К., 1999. – 288с.
25. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. – 108 с.
26. Машовець М. Даруємо радість праці // Дошкільне виховання. – 2006. – №5. – С.8-9.
27. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. психол. труды. – М. : Институт практической психологии, 1995. – 356с.
28. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – Кн.1: Общие основы психологии. – 576с.
29. Нечаева В.Г., Буре Р.С. Воспитание дошкольника в труде. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с.
30. Новоселова С. Развивающая предметно-игровая среда детства // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 4. – С. 79.
31. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Н.К. Дедовских, В.Д. Калишенко и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С. 1-50.
32. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С.3-6.
33. Петровский В.А. Построение развивающей среды в ДОУ // Дошкольное образование в России. – М.: 1997. – С. 34-35.
34. Подласый И.П. Педагогика: Учеб. пособие. – М. : Просвещение, 1996. – 432с.
35. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2006. – 456с.
36. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. – К. : Освіта, 1996. – 304с.
37. Седова Л.Н. Становление творческой личности в условиях развивающей среды // Проблемы образования: теория и практика. – 1999. – № 1. – С. 14-15.
38. Сергеева Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников. – М.: 1980. – 96с.
39. Толстикова О. Создаем развивающую среду своими руками // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 5. – С. 9.-11.
40. Хрестоматія з української класичної педагогіки К.Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський: навч. посібник / В. Кравець (уклад.). – К. : Грамота, 2008. – 768с.
41. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психол. труды. – М. : Академия педагог. и социальных наук, 1995. – 416с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу ВНЗ 1-2 р.акр.
  • Аналіз господарчої діяльності дошкільного закладу
  • Стратегічне планування у вищому навчальному закладі
  • Організація і керівництво суспільного і приватного дошкільного виховання (ШПОРИ) шпаргалки
  • Розробка програм анімаційних заходів в дитячому оздоровчому центрі (18 діб)
  • Формування системи дитячого оздоровлення в Україні
  • Формування системи дитячого оздоровлення в Україні
  • Соціально-педагогічні особливості молодіжних проблем
  • Методика викладання образотворчого мистецтва
  • Напрямки сучасної психології
Cгенерировано за 0.069677 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів