Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції (Групові конфлікти у виробничих колективах, їх природа, типологія та функції)» (ID:33307)

| Размер: 60 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ 5
1.1. Досвід вивчення групових конфліктів у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології 5
1.2. Орієнтири сучасних наукових підходів щодо причин, структури, способів розв’язання трудових конфліктів 8
1.3. Особливості соціально-психологічного клімату експериментальної меблевої фабрики „Лагода” 16
1.4. Висновки до розділу І 21
Розділ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖГРУПОВОГО КОНФЛІКТУ У ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 22
2.1. Процедура та методика дослідження конфліктної ситуації між групами меблевої фабрики "Лагода" 22
2.2. Аналіз та обґрунтування результатів дослідження стилю поводження працівників у конфліктній ситуації 26
2.3. Шляхи оптимізації соціально-психологічного клімату меблевої фабрики "Лагода" 30
2.4. Висновки до розділу ІІ 33
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
ДОДАТКИ 39ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасні українські підприємства змушені працювати в нових умовах господарювання, котрі викликані появою світової економічної кризи. Разом з цим актуально постає питання соціальної напруженості, оскільки спад виробництва відображується на сфері виробничого життя і соціальних відносинах в трудових колективах. Неминуче з'являються конфлікти, які виконують неоднозначну роль в життєдіяльності підприємств. Для зниження негативних наслідків конфліктів необхідно управляти їх протіканням і розв’язуванням, знижувати рівень конфліктного протистояння.
Проблема конфліктів завжди приваблювала дослідників і розроблялася представниками різних напрямків як у зарубіжній, так і у вітчизняній науці. Зокрема, у зарубіжній психології можна виокремити представників різних підходів: психоаналітичного (З. Фрейд, К. Юнг та А. Адлер); соціотропного (У. Мак-Даугалл, С. Сігеле); етологічного К. Лоренц, Н. Тінберген); теорії групової динаміки (К. Левін, Д. Креч); фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. Міллер); поведінкового (А. Басс, А. Бандура); соціометричного (Дж. Морено, Г. Гурвіч); інтеракціоністського (Т. Шибутані, Д. Шпігель). Завдяки цим роботам було започатковано систематичне вивчення конфлікту як самостійного соціально-психологічного феномену. У середині ХХ століття перед дослідниками постала проблема не лише розробки теоретичних підходів до різноманітних конфліктів, а і визначення практичних шляхів та способів їх попередження і подолання. Це обумовило появу таких напрямків дослідження як мотиваційний (М. Дойч, С. Шікман), теорії організаційних систем (Р. Блейк, К. Томас), теорії і практики переговорного процесу (Р. Фішер, Д. Прюіт).
В Україні конфлікти сьогодні досліджують А.В. Бобро, А.І. Бузнік, А.М. Гірник, Н.М. Дорошенко, В.Г. Ласькова, Г.В. Ложкін, В.М. Кушнірюк, І.Б. Омелаєнко, М.І. Пірен, Н.І. Пов’якель, В.М. Радчук, О.Л. Світличний та ін. Натомість проблема конфлікту, можна вважати, не знайшла свого всебічного розгляду та відображення, хоча і проводилися окремі дослідження з даної проблеми. Зокрема, вивчалися ділові конфлікти, сімейні конфлікти, конфлікти у освітньому середовищі, котрі, в основному носили характер міжособистісних. При цьому практично не приділялось уваги розгляду причин, сутності, функціям і способам розв’язання міжгрупових конфліктів, а тим більш – конфліктів в економічній сфері суспільства. Цей факт обумовив вибір теми даного дослідження: "Групові конфлікти у виробничих колективах, їх природа, типологія та функції".
Мета дослідження – вивчити особливості протікання міжгрупових конфліктів, їх залежність від психологічних особливостей членів групи.
Об’єкт дослідження – міжгруповий конфлікт в трудовому колективі
Предмет дослідження – особливості міжгрупового конфлікту в умовах погіршення соціально-психологічного клімату в організації.
На реалізацію мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми, узагальнити досвід вивчення конфліктів у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.
2. Розробити та обґрунтувати методологію дослідження трудових міжгрупових конфліктів на основі їх залежності від психологічних особливостей індивідів, що складають виробничі групи.
3. Практично вивчити причини, умови протікання конкретного міжгрупового трудового конфлікту, розробити пропозиції щодо шляхів оптимізації соціально-психологічного клімату на виробництві.
Гіпотезою дослідження виступає припущення стосовно того, що своєчасна діагностика психологічних особливостей членів трудового колективу та урахування їх при комплектації трудових колективів сприятиме підвищенню продуктивності стосунків у трудовому колективі, недопущенню конфліктів.
Завдання дослідження були реалізовані шляхом застосування системи теоретичних та емпіричних методів. Серед них: теоретичний аналіз та систематизація наукових даних з проблеми; спостереження, бесіди. Для збору емпіричної інформації була застосована методика К. Томаса.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Міжгруповий (груповий) конфлікт є різновидом конфлікту у найширшому розумінні цього слова. Суб’єктами конфлікту при цьому виступають не окремі особи, а групи, котрі складаються з індивідів, об'єднаних спільними цілями, завданнями, інтересами і потребами. Тривалий час вважалося, що конфлікти надають тільки негативного впливу на стан існування групи, колективу, а в окремих випадках призводять до розпаду організації. Люди, що приймають участь у гострому конфлікті отримують різного роду психологічні травми, псують фізичне здоров’я, назавжди втрачають прихильність колег по роботі та своїх керівників.
Сучасна точка зору не є такою однозначною і полягає у тому, що в деяких випадках конфлікти не тільки можливі, але навіть можуть бути і бажаними. В ситуаціях, коли конфлікт не являється гострим, він допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, сприяє виявити більше число альтернатив або проблем. Це робить процес ухвалення рішень групою ефективнішим, а також дає людям можливість виразити свої думки і тим самим задовольнити особисті потреби в пошані і владі. Це також може привести до більш раціонального виконання планів, стратегій і проектів, оскільки обговорення різних точок зору на ці документи проходить до їх фактичного виконання.
Виробничий груповий конфлікт є різновидом міжгрупового конфлікту. Він має місце в трудових колективах, виробничих групах, інтереси яких увійшли в суперечку. Конфлікт у трудових колективах може бути функціональним і вести до підвищення ефективності організації. Він може бути дисфункціональним і приводити до зниження особистої задоволеності, групової співпраці і ефективності організації, або функціональним, тобто допомагати розв’язати проблемну ситуацію. Роль конфлікту, в основному, залежить від того, наскільки ефективно ним управляють. Щоб управляти конфліктом, необхідно розуміти причини виникнення конфліктної ситуації.
Міжгруповий конфлікт на підприємстві виникає всередині підприємства, коли функції двох або більше структурних підрозділів перетинаються або не стикуються з результатами. У таких ситуаціях обов’язково відбувається утискування інтересів відділів. При цьому співробітники забувають про свої особистісні проблеми і об’єднуються у справді монолітну групу, що відстоює свої інтереси. В міжгруповому конфлікті суб’єктами виступають групи (малі, середні, мікрогрупи). В основі такого протистояння лежать зіткнення протилежно спрямованих групових мотивів (інтересів, цінностей). В цьому і полягає одна із основних особливостей таких конфліктів.
Будь-яке виробництво є сферою підвищеної конфліктогенності. Навіть в умовах відсутності глобальних криз і різкого економічного спаду на підприємствах завжди існує висока можливість виникнення конфліктних ситуацій. Головним інструментом боротьби з ними, а також важливим профілактичним засобом являється сприятливий соціально-психологічний клімат в трудових колективах, створення якого слід вважати одним із основних завдань управлінської діяльності. При цьому необхідно враховувати те, що позитивний соціально-психологічний клімат не виникає сам по собі або за вказівкою керівництва. Створення сприятливої атмосфери на підприємстві – копітка робота, яка потребує не тільки досвіду роботи, управлінських навичок, а й психологічних знань, розуміння змісту та спрямованості процесів соціогрупової динаміки.
Проведене емпіричне дослідження в рамках даної роботи показало, що своєчасне виявлення психологічних особливостей членів трудових колективів могло б попередити створення конфліктної ситуації в сучасних соціально-економічних умовах на підприємстві. Конфліктогенність групи, яка складалась з невитриманих, агресивних осіб з певними ціннісними орієнтаціями, стала вагомим суб’єктивним фактором породження гострого міжгрупового протистояння. Таким чином, знайшла підтвердження гіпотеза нашого дослідження стосовно того, що своєчасна діагностика психологічних особливостей членів трудового колективу та урахування їх при комплектації трудових колективів сприятиме підвищенню продуктивності стосунків у трудовому колективі, недопущенню конфліктів.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учеб. для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375с.
2. Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. – К. : УНДІ психології, 1992. – 36 с.
3. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. – Спб., 2006. – 212с.
4. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликт. – К. : МАУП, 1996. – 103 с.
5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 551с.
6. Беззубко Л.В., Головко А.Н., Кирнос А.И.. Теория и практика разрешения трудовых конфликтов. – Луганск : ЛФ ДонГАСА, 2002. – 220с.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел (гол. ред.). – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728с.
9. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – 172с.
10. Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В. Психологические основы организации трудового коллектива. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2006. – 200с.
11. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций / Межрегиональная Академия управления персоналом. – К., 1998. – 79с.
12. Гуляєв В.В. Соціальні механізми попередження та розв'язання соціально-трудових конфліктів: Автореферат дисертації: 22.00.04 / НАН України; Інститут соціології. – К., 2004. – 16с.
13. Довідник термінів та понять, що стосуються вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): На допомогу працівникам Національної служби посередництва і примирення / Національна служба посередництва і примирення. – К., 1999. – 220с.
14. Долинська Л., Матяш-Заяц Л. Уявлення сучасної молоді про особливості міжособистісних конфліктів // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С. 331 – 338.
15. Коротецька Н.Ф. Теоретичні питання конфліктних ситуацій (огляд наукових досліджень) // Зб. наук. праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Х. : ВЦ ХДПУ, 2001. – С. 55-59.
16. Кошова І.В. Конфліктна ситуація як вид складних ситуацій міжособистісної взаємодії // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Логос, 2006. – Т.7., вип., 8. – С.302-309.
17. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – 416с.
18. Кузикова С.Б. Проблема конфликтности подростков в современной психологической науке. – Сумы : СГПИ им. А.С.Макаренко, 1999. – 32с.
19. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. – СПб. : Речь, 2000. – 407с.
20. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие / Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2000. – 256с.
21. Макарчук Н.О. Психологічні особливості проведення аналізу та експертизи конфліктів у студентських групах // Конфліктологічна експертиза : теорія і методика. – К.: Т-во конфліктологів України ІПППО АПН України, 2003. – Випуск 3: Методика конфліктологічної експертизи. – С. 50-55.
22. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. – К. : Академвидав, 2003. – 567с.
23. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: у 2 кн. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 560с.
24. Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління: Навч.-практичний посібник / Українська академія держ. управління при Президентові України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. : УАДУ, 2001. – 378с.
25. Пірен М.І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо- психологічний аналіз: Навч.- практичний посібник / Українська академія держ. управління при Президентові України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України – К., 2000. – 200с.
26. Потапчук Є.М. Деякі аспекти аналізу міжособистісних конфліктів у вітчизняній та зарубіжній психології // Ціннісні орієнтації в громадському становленні особистості. Науково-методичний збірник. – Дрогобич: “Відродження”, 2005. – С. 32-35.
27. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
28. Рубин Дж., Пруйт Д., Сунг Хе Ким. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 352с.
29. Семечкин Н.И. Социальная психология: Учебник / В.А. Терехин (ред.). – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 603с.
30. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К. : Внешторгиздат, 1991. – 221с.
31. Скотт Д.Г. Сила ума: Способы разрешения конфликтов. – СПб. : СПИКС, 1994. – 429 с.
32. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
33. Татенко В. Що таке конфлікт і як його залагодити // Соціальна психологія. –2004. – № 5 (7). – C.162-163.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Класифікація конфліктів
 • Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції
 • Соціологія конфлікту
 • Види невротичних конфліктів. Ознаки та особливість
 • політична еліта
 • Контрольна робота з політології
 • Контрольна робота політологія
 • Типологія (класифікація) соціальних технологій
 • Диференційно - психологічна характеристика психічних процесів особистості
 • Політичні партії та громадські організації
 • Ознаки та типологія суспільно-політичних організацій, груп тиску, груп за інтересами
Cгенерировано за 0.079626 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів