Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Упровадження інтерактивних технологій навчання в шкільному курсі історії» (ID:33292)

| Размер: 38 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 5
1.1. Сутність інтерактивних технологій та їх класифікація 5
1.2. Порівняльна характеристика інтерактивних методів навчання 13
2. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ. 16
2.1. Особливості організації та проведення інтерактивного уроку 16
2.2. Проведення експериментального інтерактивного уроку з історії 21
Висновки 26
Література 28

Вступ
Соціально-економічні зміни в суспільстві, реформування освіти на гуманістичних та демократичних засадах, перехід на особистісно орієнтоване навчання та виховання в різних системах освіти потребують упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Усі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб’єкт-суб’єктних взаємин у педагогічному процесі, тому гостро зростає актуальність використання інтерактивних технологій, що впроваджуються вчителями у шкільний навчально-виховний процес.
Найбільш потребує таких технологій – історична дисципліна. Українському суспільству, як ніколи раніше, необхідні нові історична наука і освіта, які б ефективніше виконували функцію соціальної пам‘яті, сприяли національній самоідентифікації українського народу. Але на сьогодніяшній день підготовка майбутніх учителів історії та озброєння їх новітніми освітніми технологіями для проведення занять перебувають у стані концептуального переосмислення.
Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження сучасних технологій навчання (О. Пєхота, Г. Селевко, М. Кларин, І. Зязюн, М. Хайруддинов та інші) свідчить, що серед різноманіття педагогічних (освітніх) технологій мало хто з науковців окремо визначає інтерактивні технології. Як правило, дослідники розглядають їх у контексті особистісно орієнтованих технологій. Разом з тим, ознаки інтерактивного навчання помітні в інших описаних у науковій літературі технологіях (імітаційній (ігровій), груповій, діалоговій, технології колективної розумової діяльності (КРД)). Існує навіть думка, що сама назва "інтерактивне навчання" є некоректною, оскільки навчання саме по собі в більшій чи меншій мірі є активним процесом. Однак інтерактивне навчання, як і інші технології, відрізняється стійкістю, системністю, здатністю відтворюватися, ефективністю і стабільністю кінцевих результатів. У зв’язку з цим виявляється доцільним дослідження проблеми інтерактивної організації навчального процесу. Інтерактивне навчання як специфічну освітню технологію у загальнодидактичному аспекті ґрунтовно досліджено О. Пометун та Л. Пироженко. На жаль, у них мало висвітлений практичний досвід проведення занять з історії з використанням інтерактивних технологій. Очевидно, така ситуація викликана тим, що теоретичні й методичні засади сучасних освітніх технологій знаходяться ще на стадії розробки, осмислення, первинної практичної апробації.
Метою даної роботи є дослідження інтерактивних технологій та можливості їх використання у шкільній практиці для проведення занять з історії.
Об’єкт дослідження: шкільний навчально-виховний процес.
Предмет дослідження: інтерактивні технології навчання в шкільному курсі історії.
Для реалізації мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
− проаналізувати наукову літературу з питань інтерактивних технологій та практиці їх використання в шкільному курсі історії;
− визначити типологію інтерактивних методів та ефективність кожного з них;
− проаналізувати особливості організації та проведення занять з застосуванням інтерактивних технологій;
− провести урок з історії з використанням інтерактивних методів, переконатися на практиці в дієвості та ефективності інтерактивних технологій.
Завдання дослідження спрямовані на підтвердження робочої гіпотези: якість та ефективність навчання на уроках з історії залежить від степені використання інтерактивних технологій.
Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків.
Висновки
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу.
Практика показує, що інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учня у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед підгрупою (командою) завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.
Найбільш доцільними інтерактивними методами, які слід застосовувати на заняттях з історії в школі, на мою думку є: дискусія, "займи позицію", дебати. Вони дозволяють не тільки висловлювати свою думку, а також аргументовано доводити її, застосовуючи навчальний матеріал та свої знання з відповідної теми. Такі методи інтерактивних занять як рольові ігри, "коло ідей" будуть ефективними не на початковому етапі надання певного навчального матеріалу для школярів, а тільки після проведення занять традиційними методами: лекція, бесіда. Ігри нададуть можливість закріпити, розвити знання. Відсутність попереднього роз’яснення вчителем положень тем з історії (особливо складних тем) спричинить перетворенню інтерактивного заняття не в пізнавальний, а в розважальний захід. Інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.
Найбільш ефективними інтерактивні заняття є для старшокласників. Діти старшого віку мають відповідний інтелектуальний рівень розвиток, свій погляд на певні історичні події. Інтерактивні технології надають учням добру можливість висловлювати свої думки, але це відбувається, на мій погляд, за рахунок зменшення обсягу інформації, яку потрібно їм опанувати та мати у резерві своєї пам'яті.
Проведення інтерактивного уроку історії дозволяє бути впевненим, що учні зможуть пояснити зміст опрацьованого матеріалу, встановити зв’язки між попереднім матеріалом і тим, що вивчається в даний момент, продемонструвати певний рівень умінь і навичок, висловити своє ставлення до матеріалу вивченої теми. Особливостями організації та проведення інтерактивного уроку є те, що він вимагає значної підготовчої роботи для вчителя та учнів, а також активної та ефективної позиції педагога під час проведення заняття.

ЛитератураЛітература
1. Актуальні проблеми трасформації соціогуманітарної освіти: Зб. наук. пр. за підсумками Всеукраїнської наук.-практ. конф. (4-5 грудня 2003р.) / Кам'янець- Подільський держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2004. – 186с.
2. Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії. – Харків, Основа, 2004. – 143с.
3. Вишневська К. Імітаційно-рольове навчання як процес підвищення комунікативної культури студентів економічної вищої школи // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць. Випуск 11. – Кривий Ріг: КДПУ, 2005. – С. 211-216.
4. Володарська М.О., Зєнович В.І. Я і Україна. Інтерактивні технології навчання. Розробки уроків. 1 клас: Метод. посіб. для вчителів. – Харків, Скорпіон, 2005. – 200с.
5. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне, НУВГП, 2006. – 172с.
6. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник для вчителів, аспірантів, студентів / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 1997. – 302с.
7. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібник / Благодійна організація "Вчителі за демократію та партнерство" / О.Пометун (авт.-уклад.). – К., А.П.Н., 2002. – 135с.
8. Києнко-Романюк Л.А. Гра “Дебати” – одна з форм позашкільної роботи з старшокласниками. – Вінниця, ВОІПОПП, 2002. – 78с.
9. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. – М., Наука, 1997. – 223с.
10. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: Розвиток комунікативних і мовленнєвих умінь // Дивослово. – 2004. – №10. – С. 2-11.
11. Ксендзова Г.Ю. Переспективные школьные технологии. – М., Педобщество России, 2000. – 76с.
12. Мусатов С. О. Психологія педагогічної комунікації: теоретико-методологічний аналіз. – К., Рівне, 2003. – 175 с.
13. Нові педагогічні технології в контексті сучасних концепцій змісту освіти: Зб. статей за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф., Луганськ, 17-18 березня 1998 р. / Луганський держ. педагогічний ін-т ім. Т.Г.Шевченка / О.І. Пометун (ред.). – Луганськ, 1998. – 337с.
14. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М., Нор К.Ф., Олексюк О. Є. Освітні технології: Навч.- метод. посіб. / О.Пєхота (ред.). – К., А.С.К., 2001. – 255с.
15. Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. – № 10. – С. 8-10.
16. Пометун Е. И. Школьное историческое образование в Украине: пути развития и проблемы / Луганский педагогический ин-т им. Т.Г.Шевченко / Г.П. Шевченко (ред.). – Луганск, 1995. – 200с.
17. Пометун О. І., Пироженко Л. В., Коберник Г. І., Роєнко Л. М., Баліцька Н. Г. Інтерактивні технолгії навчання. – К., Науковий світ, 2004. – 86с.
18. Пометун О. Кооперативне навчання учнів на уроці історії // Історія в школах України. – 2004. №5. – С.55-60.
19. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / О. Пометун (заг.ред.). – К., А.С.К., 2006. – 192с.
20. Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. – К., Генеза, 2006. – 328с.
21. Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., Юніверс, 2001. – 100 с.
22. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии. – М., НИИ школьных технологий, 2005. – 219 с.
23. Сиротенко Г. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Харків, Основа, 2003. – 96с.
24. Современные образовательные технологии: Учеб. пособие / М.А. Хайруддинов (сост.). – Сімферополь, Тарпан, 2003. – 127с.
25. Сучасні шкільні технології. У 2-х частинах. Частина 1 / І. Рожнятовська (упор.). – К., Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – С. 5-30.
26. Шарко В.Д. Сучасний урок: Технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. – К., 2006. – 220с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Шлях здобуття освіти
  • Шлях здобуття освіти
  • Шляхи аналізу художнього твору
  • Погляди на мотив різних психологічних шкіл
  • ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВСТВА
  • ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВСТВА
  • Байка в світовий літературі
  • Розвиток української байки
  • Байка в світовий літературі
  • Розвиток української байки
Cгенерировано за 0.030685 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів