Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Соціалізація української молоді кінця ХІХ – початку ХХ століття» (ID:33167)

| Размер: 50 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 6
1.1. Звичаєво-обрядова сфера – успадкування у традиційній системі соціалізації. 6
1.2. Суспільні ідеали молоді в умовах тоталітарної системи 20-30 років ХХ століття. 13
Посилання на використану літературу до І розділу 19
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОШЛЮБНОГО СПЛКУВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ СЕРЕДИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. 20
2.1. Стабілізація основних рис радянської моделі соціалізації 40 – 80-х років ХХ століття 20
2.2. Молодіжна субкультура як фактор новітнього спілкування. 29
Посилання на використану літературу до ІІ розділу. 38
Загальні висновки 39
Література 40Вступ
Актуальність теми. Українське суспільство, як і будь-яке інше, зацікавлене у власному відтворенні у наступних поколіннях. Це зумовлює актуальність проблем, пов’язаних з процесом соціалізації української молоді, тобто процесами, кінцевим результатом яких є засвоєння молоддю системи цінностей, норм і настанов, що притаманні суспільству. Сьогодні суспільство потребує людей свідомих, цілеспрямованих, діяльних у побудові свого життя, соціально активних, здатних до індивідуальної творчої роботи спрямованої на перетворення дійсності і самих себе.
Сучасна молодь опинилась в умовах соціально-економічної духовної кризи нашого суспільства: знецінено одвічні загальнолюдські чесноти – почуття любові й відданості Вітчизні, своєму народові, людському обов’язкові, гідності, милосердю. Багато дівчат та юнаків значною мірою втратили здатність пройматись хвилюваннями й турботами іншої людини, її горем чи радістю. Натомість все наполегливіше утверджується байдужість, жорстокість, ворожнеча, споживацьке ставлення до людей, ненависть, розчарування.
Безжалісна деморалізація юного покоління постає загрозою спустошеного майбуття. Зрозумілим становиться одне – ми втрачаємо свої коріння, досвід минулих поколінь. Найсуттєвішими факторами виховання молоді становляться не українські, а західні зразки культури. За таких умов особливо посилюється актуальність національного виховання молоді.
Нинішня політична ситуація в Україні вимагає нових підходів до молодіжної політики. Постає питання про виховання національно свідомої молоді, яка б завтра змогла повести нашу державу по шляху будівництва, суверенної, правової держави. Значну роль у вихованні підростаючого покоління покликані відігравати молодіжні організації. І саме тому протягом останнього десятиліття йде відродження національних організацій молоді України, які активно діяли колись в нашій країні та за її межами серед кіл української еміграції.
В таких умовах постає питання, наскільки соціалізація сучасної української молоді відрізняється від подібних процесів в минулому, коли був відсутній глобальний вплив західної культури. Дослідженню цієї проблеми присвячено небагато праць. Серед них можна виокремити дослідження сучасних українських науковців: Босої Л.Г., Жмудь Н., Чмелик Р., Щербак І. М. Вони розглядували процеси соціалізації української молоді в з точки зору впливу на неї факторів національного та народного виховання, звертаючись до спадщини нашого не такого вже і далекого минулого (кінець ХІХ ст. та ХХ ст.). Однак вони не ставили собі за мету відшукати та порівняти відмінності соціалізації, притаманної різним соціальним формаціям (капіталізм – соціалізм – сучасна епоха), тобто в періоди, коли відбувалися радикальні зміни світоглядних уявлень людей.
Крім того, різні аспекти соціалізації розглядалися й іншими дослідниками: Гедікової Н.П. („Політична соціалізація особистості в період демократизації українського суспільства”, 1998), Забловським А.В. („Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”, 2005), Катаєвой М.С. („Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства”, 1999), Юрій Н.М. („Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: порівняльний аналіз міжнародного і українського досвіду”, 2002). Однак вони основну увагу приділяли соціалізації в політичному аспекті, розглядаючи цей процес на матеріалі сучасного періоду України.
Метою даної роботи є дослідження соціалізації саме з точки зору етнографічних чинників, котре базується на порівнянні становлення теперішньої молоді з подібними процесами в минулому.
Об’єкт дослідження – українська молодь в проміжку часу між кінцем ХІХ століття та початком ХХІ ст.
Предмет дослідження – процеси соціалізації молоді з точки зору впливу на неї культури українського народу.
Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
• Вивчення та узагальнення змісту заходів звичаєво-обрядової сфери кінця ХІХ – початку ХХ ст., визначення їх ролі у соціалізації юнаків в доросле життя.
• Аналіз трансформації факторів соціалізації після зміни типу суспільних відносин на початку ХХ ст.
• Характеристика основних рис радянської моделі соціалізації середини ХХ ст.
• Систематизація напрямів молодіжної субкультури українців як фактору новітнього спілкування.
Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань було використано такі загальнонаукові та теоретичні методи: аналіз історичної, етнографічної, політичної, культурологічної літератури, порівняльний аналіз, класифікація, узагальнення, моделювання.
Загальні висновки
Кінець ХІХ – перша половина ХХ століття містить у собі дві різних за своїми світоглядними поняттями епохи, через які довелося пройти українському народу. Моральні і духовні цінності традиційного суспільства, які мали значне поширення в дорадянський період, були засновані на культурній спадщині українського народу, яка через століття, від покоління до покоління, зберігалася та передавалася для застосування життєвого досвіду предків. Усталені зразки поведінки, традиції, звичаї та обряди відігравали значну роль у становленні молоді, залученні її до суспільного життя, адаптації до умов існування в межах українського соціуму.
Радянський період зруйнував дану систему виховання та запропонував свою – засновану на ідеалах комунізму. Не заперечуючи повністю культурну спадщину минулих поколінь, радянські ідеологи висували нові орієнтири для молоді Внаслідок шаленого тиску з боку радянських політтехнологів, зародження нових ритуалів та обрядів поступово забувалися традиції старовини. Модель соціалізації молоді, що сформувалася за часів Радянського Союзу була чітко окресленою та вимагала від людини суворого слідування правилам та настановам партійного керівництва.
Однак, як свідчить історія, і радянська система цінностей не витримала випробування часом. Наприкінці ХХ століття разом з розвалом Радянського Союзу та світової системи соціалізму відбулася заміна комуністичних суспільних ідеалів на інші, які притаманні західному зразку життя. Багато з них зародилися ще за часів комуністичної влади внаслідок кризових явищ тогочасного суспільства та стали одними з факторів падіння тоталітарного режиму. Інші з’явилися та поширилися в умовах кризових явищ та духовного вакууму. Відсутність дієвих факторів соціалізації, що мали місце у минулих епохах спричинив висування на перше місце в справі виховання майбутнього покоління молодіжні субкультури. Вони, не вимагаючи ніяких зусиль з боку дорослих, зайняли перше місце у становленні молоді, надаючи їм правила поведінки та моральні настанови для сучасного суперечливого соціуму.
Литература
Література
1. Артюх Л., Балушок В., Борисенко В., Брицина О., Горленко В. Українці: Історико- етнографічна монографія. – Опішне, Українське Народознавство, 1999. – 541с.
2. Бакланова Н.М. Політичні процеси та культурологічні проблеми в умовах становлення тоталітаризму (на прикладі України в 20-х роках): Автореферат дисертації / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – О., 1996. – 26с.
3. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Варбан М.Ю., Ганюков О.А., Головенько В.А. Молодь України у дзеркалі соціології. – К., Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 210с.
4. Балюк Л.М. Твердь: Основи духовності українця ; Заповіді юного українця ; Популярна історія України. – Хмельницький, Поділля, 2003. – 176с.
5. Баран В.Д., Залізняк Л.Л., Зубар В.М., Німчук В.В., Отрощенко В.В. Етнічна та етнокультурна історія України. – К., Наукова думка, 2005. – 512с. :
6. Безотосний М.Т. Україна в добу сталінщини: історія опору / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 2002. – 128с.
7. Білецький Б. Ф., Коцур А. П., Коцур В. П., Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів. – Чернівці, Рута, 1994. – 245с.
8. Бородін Є. І., Ганюков О. А., Дупленко П. Ю., Залозна І. В., Купалова Г. І. Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої, орієнтації, сподівання. – К., Академпрес, 1998. – 168с.
9. Боса Л.Г. Соціалізація української молоді в умовах тоталітарної системи // Народна творчість та етнографія. – 2006.– № 5. – С. 73-79:
10. Бриндза В. Українські покоління ХХ століття // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – № 24 (2002). – С. 94-96.
11. Гавриленко І.М. Соціологія: соціальна динаміка. – К., ВЦ Київський університет, 2000. – 464с.
12. Гедікова Н.П. Політична соціалізація особистості в період демократизації українського суспільства: Автореферат дисертації / Одеська державна юридична академія. – О., 1998. – 16с.
13. Глушко М. С., Гонтар Т. О., Горинь Г. Й., Гринів О. І., Данилюк А. Г. Українське народознавство: Навч. посібник / С.П. Павлюк (ред.). – Львів, Фенікс, 1997. – 607с.
14. Гордієнко Л.О. Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій: Автореферат дисертації / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К., 2005. – 21с.
15. Греченко В.А, Ярмиш О.Н. Україна у добу "раннього" тоталітаризму (20-ті роки XX ст.).– Хмельницький, Видавництво НУВС, 2001. – 276с.
16. Демків О. Субкультура гіпі: культурний, ідеологічний та політичний виміри // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – № 24 (2002). – С. 185-187.
17. Жмуд Н. Етнічні стереотипи статевого виховання та поведінки // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 78-82.
18. Забловський А.В. Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Автореферат дисертації / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 18с.
19. Історія, культура, фольклор та етнографія слов'янських народів: Доповіді. / П.С. Сохань (відп.ред.). – К., Наукова думка, 1988. – 251 с.
20. Катаєва М.С. Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства: Автореферат дисертації / НАН України. – К., 1999. – 18с.
21. Кобальчинська Р. Різдвяно-новорічні обряди в описах Володимира Шагали // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – С. 90-93.
22. Молодежная субкультура: збірник статей/ Н.А. Победа (науч.ред.). – О., АстроПринт, 1999. – 282с.
23. Павличко Д. Українська національна ідея та її значення для утвердження державної незалежності України // Народна творчість та етнографія. – 2005.– № 1. – С. 7-10.
24. Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчів Р.Т., Глушко М. С., Гонтар Т. О. Українське народознавство: Навч. посібник. – К., Знання, 2006. – 568с.
25. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., Либідь, 1994. – 317с.
26. Прилуцький В.І. Молодь УСРР в період утвердження тоталітарної системи (1928-1933 рр.) / НАН України; Інститут історії України. – К., 1999. – 62с.
27. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., Инфра-М-Норма, 1998. – 488 с.
28. Українські традиції і звичаї: Українська етнографія. Народні вірування. Традиції. Звичаї. Обрядовий календар. Свята. Обереги. / В.М. Скляренко (авт.-упоряд.). – Х., Фоліо, 2006. – 318с.
29. Фольклорна спадщина та етнографія: шляхи збереження і розвитку: Матеріали обласної науково-практичної конференції від 15 грудня 2004 р. / В.О. Вибодовська (ред.кол.). – Хмельницький, 2005. – 143с.
30. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. – СПб., П.Э.Т., 1996. – 154с.
31. Юрій Н.М. Політична соціалізація молоді в умовах трансформації суспільства: порівняльний аналіз міжнародного і українського досвіду: Автореферат дисертації / Одеська національна юридична академія. – О., 2002. – 185 арк.
32. Яворницька О. Теорія субкультур у соціологічній перспективі // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – № 24 (2002). – С. 103-107.
33. Якуба О. Молодіжні рухи та їх базова типологізація // Незалежний культуроогічний часопис «Ї». – № 24 (2002). – С. 151-154.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Культура Болгарії кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя
  • Курсова з історії держави і права
  • Англія кінця ІХХ - початку ХХ століття
  • Художня культура ХІХ ст.
  • Аграрна реформа П. Столипіна
  • Соціологія молоді
  • Рукописний документ і його місце в контексті національної культури
  • Молодь як особлива соціально-демографічна група. Концепція розвитку молоді
  • Мода періоду французької революції
  • Соціально-економічний лад та право України у ХІХ столітті
Cгенерировано за 0.067761 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів