Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Соціальний конфлікт: підходи до аналізу і методи розв’язання» (ID:33146)

| Размер: 52 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1 5
ПОРІВНЯННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦЙ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ 5
1.1. Проблема визначення соціального конфлікту в соціології 5
1.2. Соціологічні підходи до визначення функцій соціальних конфліктів в суспільстві 9
Розділ 2 17
СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ 17
2.1. Політичний конфлікт як основний соціальний конфлікт українського суспільства 17
2.2. Соціальне протистояння в політичному житті України 22
Розділ 3 27
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗВЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ 27
3.1. Управління та врегулювання соціальних конфліктів 27
3.2. Стратегії розв’язання політичних конфліктів 32
Висновки 38
Список використаної літератури 40Вступ
Актуальність дослідження. На початку ХХІ ст. перед людством постала безальтернативна проблема: або оволодіти наукою й мистецтвом розв’язання чи припинення конфліктів, або втратити перспективи виживання на Землі через численні та руйнівні конфлікти. Глобальні конфлікти попередніх століть стали головною причиною масової загибелі людей внаслідок терору тоталітарних режимів, заколотів і бунтів, революцій та контрреволюцій.
Проблема конфліктної взаємодії в суспільстві є актуальною протягом усього існування людської цивілізації. Історія людства довела, що конфлікт не належить до тих явищ, якими можна управляти лише керуючись здоровим глуздом й певним життєвим досвідом. Щоб справити на нього ефективний вплив, необхідно, принаймні, розуміти істинні витоки та причини виникнення конфлікту, виявити закономірності його розвитку й прогнозувати його можливі наслідки. Тому конфлікти в суспільстві, починаючи з ХІХ стали об’єктом прискіпливої уваги дослідників. Наукові підвалини соціального конфлікту заклали західні вчені Т. Веблен, Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. Козер, К. Маркс, Ч. Міллз, Р. Міхельс, Г. Моска, В. Парето.
Значна прогалина в розвитку теорії соціального конфлікту мала місце в межах радянської науки ХХ ст., разом з якою тривалий час розвивалася українська наукова думка. Радянські вчені вимушені були виключити дослідження соціальних суперечностей у системі управління, яких начебто не могло існувати в умовах соціалізму, оскільки соціалістичний розвиток призводить до поступового їх розв’язання. Учені вивчали роль конфліктів у житті соціальних організацій, у сфері потреб людей, в управлінській діяльності.
Сучасні російські і українські вчені повернули практику вільного, політичне незаангажованого дослідження конфліктних явищ в суспільстві. Розгляду конфліктних явищ в суспільстві присвячені праці О.Я. Анцупова, Є.М. Бабосова, О.М. Бандурки, В.Д. Вишнякової, І.Є. Ворожейкіна, А.В. Гірника, О.М. Громової, А.В. Дмитрієва, Л.М. Ємельяненко, М.І. Пірена, А.А. Ручки, Г.М. Сагача, В.В. Танчера, Е.А. Уткіна, С.В. Фролова, В.П. Шейнова та ін.
За останні роки проблеми конфліктності українського суспільства, його політичної сфери і державного управління неодноразово висвітлювалися в дисертаціях українських вчених: О.В. Батрименко, І.Д. Денисенко, Н.П. Довгань, Є.Ю. Звонкова, А.А. Єзерова, О.В. Кабачної, В.О. Котигоренка, Г.А. Мітрошенко, В.А. Можаровського та ін.
Численні дослідження конфліктів, їх природи, сутності, шляхів розв’язання вимагають осмислення та систематизації наявного матеріалу. Тому метою даної роботи є узагальнення положень конфліктологічної теорії, приведення системи знань про конфлікт у відповідність з сучасними реаліями.
Досягнення мети дослідження передбачає формулювання та реалізацію наступних завдань:
 проаналізувати на основі системного й порівняльного підходів існуючі в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі погляди щодо конфліктів у соціальній сфері;
 дослідити політичний конфлікт в сучасній Україні як основний вид соціального конфлікту;
 узагальнити напрацювання науковців щодо шляхів та способів управління конфліктами в політичній сфері українського суспільства.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються в процесі виникнення, розвитку й припинення конфліктів у політичній сфері суспільства.
Предмет дослідження – особливості виникнення й перебігу конфліктів у політичній сфері українського суспільства та шляхи їх вирішення.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що політична сфера українського суспільства є головним джерелом всіх соціальних конфліктів.
Методи дослідження. В дослідженні використовувалися різні загальнонаукові метод. Зокрема, системний підхід дав можливість виявити взаємозв’язок соціального конфлікту із політичною сферою суспільства. Соціально-прогностичний метод дозволив виявити взаємообумовленість між трансформаційними процесами в Україні, змінами у соціальній сфері та проявами конфліктів у політиці.
Висновки
Сучасні дослідження звертають увагу на недостатньо розроблену проблему, пов'язану з регулюванням конфліктів та управлінням ними, співвідношенням суперництва і співробітництва. На часі перехід української конфліктології від загальнотеоретичних досліджень та аналізу фундаментальних категорій до прикладних аспектів, від пояснювальних функцій до конструктивних. В основі їх мають бути такі поняття, як регулювання та управління соціальними конфліктами, конфліктний моніторинг і конфліктний менеджмент. Дослідники розглядають конфлікт як динамічний тип соціальних відносин, пов'язаних із потенційно можливим чи реальним зіткненням суб'єктів на ґрунті тих чи інших суперечливо усвідомлених переваг інтересів чи цінностей, які постійно присутні та не піддаються повному усуненню.
За нинішнього соціально-політичного розвитку України варто звернути особливу увагу на дослідження проблеми конфліктів у системі соціально-політичних процесів. Необхідність цього пов'язана з досить слабким знанням закономірностей виникнення, перебігу та врегулювання конфліктів. Цю проблему не вивчено не лише у вітчизняній, а й у світовій науці.
Проведене дослідження конфліктності українського суспільства підтвердило гіпотезу, що вирішальне значення при зародженні та існування конфліктів має політична сфера. Сучасні дослідники на прикладах подій у колишньому СРСР, а потім в Україні та деяких інших державах СНД вже досліджують у політико-конфліктологічній площині проблеми балансу гілок влади, довіри до влади, вітчизняної багатопартійності, політико-економічні колізії в державному і приватному секторах економіки, а також політичні підмурки етнічних процесів. Поряд із концепцією теоретичного аналізу пропонуються механізми, які можуть забезпечити зниження негативних наслідків у вищезгаданих сферах.
Сучасний етап розвитку суспільства в Україні супроводжується конфліктами між виконавчою та законодавчою владою, партіями й рухами, окремими політичними лідерами, фракціями у Верховній Раді України, Апаратом Президента й апаратом уряду, між центральною і місцевою владою, а також владою і різними верствами населення. Це свідчить про те, що в процесі формування нової для України політичної системи проблема конфлікту потребує як наукового осмислення, так і розробки технологій запобігання конфлікту і його розв’язання. Певні форми й методи врегулювання конфліктів в Україні вже склалися. Правда, не всі вони досить ефективні й забезпечують належну віддачу. Саме життя потребує змін, підвищення рівня управлінської, апаратної роботи, її вдосконалення.
Доцільно ще раз наголосити, що політичні конфлікти – не патологія, не гальмо, не перешкода на шляху розвитку суспільно-політичного життя і долати їх „кавалерійськими атаками” неможливо і небезпечно. Політичні конфлікти – це своєрідні „вузлики”, з яких складається „мереживо” всього життя суспільства. Вони постійно й одночасно розв’язуються і зав’язуються з тисяч ниток, які „поєднують” всіх політичних „акторів”: від політично свідомої і активної людини до держави включно, що одночасно є одиницями соціальної структури. Багато з цих „вузликів” виявляється надто вже тісно зав’язаними, а деякі з них і туго затягнутими. Проте вони не є, як дехто вважав і вважає, „гордієвими вузлами”, які треба „розрубувати мечем”. „Вузлики” політичних конфліктів, за деякими винятками, необхідно обережно розв’язувати, аби не розірвати ниток політичних зв’язків, не підірвати політичної безпеки суспільства. Причому робити це слід руками не лише всіх конфліктуючих сторін, які той вузлик затягнули, а часто ще й за допомогою третьої сторони, тобто посередника (медіатора), що дозволить прагматичніше підійти до проблеми.ЛитератураСписок використаної літератури
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. – СПб. : Питер, 2006. – 528с.
2. Бабосов Е.М. Конфликтология. – Минск : Право и экономика, 1997. – 360с.
3. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учебное пособие. – Х. : РИП "Оригинал", 1997. – 352с.
4. Бурдье П. Социология политики. – М. : Socio-Logos, 1993. –333с.
5. Вишнякова Н.Ф. Конфликт – это творчество? – Минск, РИГО, 1996. – 315с.
6. Гірник А.М., Бобро А.Ю. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посібник. – К. : Основи, 2004. – 175с.
7. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / Пер. с нем. – М. : РОССПЭН, 2002. – 284с.
8. Денисенко И.Д. Эволюция теории конфликта в современной западной социальной философии. – Х. : ОВС, 2005. – 299 с.
9. Дмитриев А.В. Насильственные политические конфликты. – М. : Изд-во СГУ, 2007. – 364 с.
10. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.. Конфліктологія: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 315с.
11. Звонков Є.Ю. Становлення і розвиток соціологічної теорії соціального конфлікту: концептуальні проблеми соціологічного аналізу: Автореферат дисертації: 22.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Х., 1998. – 18с.
12. Зиммель Г. Избранные работы: Пер. с нем. – К. : Ника-Центр, 2006. – 440с.
13. Кабачная О.В. Социальный конфликт: подходы к анализу и методы разрешения // Вісник Харківського університету, № 393’97. – Харків: ХДУ – 1997. – С.117-123.
14. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В. Г.. Конфликтология: Учебник. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 301с.
15. Козер Л. Функции социального конфликта / пер.с англ. – М. : Идея-Пресс, 2000. – 208с.
16. Колінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – №6. – С. 82-85.
17. Мілютіна К.Л. Технологія попередження конфліктів. – К. : Главник, 2007. – 128с.
18. Мітрошенко Г.А. Щодо питання про зміст поняття “соціальний конфлікт” // Перспективи. – № 1 (29). – 2005. – С. 109-113.
19. Можаровський В. Конфлікт та консенсус: до використання ідей та моделей конфліктологічної теорії Л. Козера // Схід. – 1998. – № 6. – С. 36–39.
20. Парсонс Т. Система современных обществ / пер.с англ. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 270с.
21. Пірен М. І. Деонтологія конфліктів та управління: Навч. посібник. – К. : УАДУ, 2001. – 378с.
22. Пойченко А.М., Ребкало В.А. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання. – К., УАДУ, 1997. – 94с.
23. Політологічний енциклопедичний словник / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К.: Генеза, 1997. – 395с.
24. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М. : Владос, 1995. – 191с.
25. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
26. Сперанский В. И. Конфликтология для каждого и на каждый день. –
М. : Русская новь, 2002. – 350 с.
27. Участь громадян у політиці: західні концепції 1960-90-х років. – Ужгород: Мистецька лінія, 1999. – 124 с.
28. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Л.В. Губерський (кер.ред.кол.). – К. : Знання України, 2002. – 669с.
29. Хмелько В. Макросоціальні зміни в українському суспільстві за 10 років незалежності // Політична думка. – 2001. – № 3. – С. 41-44.
30. Якуба Е. А. Социология: Учеб. пособие. – Х., Константа, 1996. – 192с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Управління поведінкою персоналу (стресами, конфліктами)
 • Управління конфліктами та стресами
 • Управління конфліктами та стресами
 • Контрольна з інформаційних систем у маркетингу
 • Психологічна характеристика конфлікту
 • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТУ
 • АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТУ
 • Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів
 • Методи економічного аналізу
 • Психологічні техніки вирішення міжособистісних конфліктів
 • Контрольна робота «Статистика»
Cгенерировано за 0.073411 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів