Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Агресивна поведінка безробітних в процесі пошуку роботи» (ID:33128)

| Размер: 76 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БЕЗРОБІТНИХ 5
1.1. Соціально-психологічна характеристика безробітної людини та її агресивності 5
1.2. Агресія як етап в психосоціальному розвитку безробітного 9
1.3. Методики визначення агресії і агресивності 13
Висновки до 1-го розділу 17
РОЗДІЛ 2 18
ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ 18
2.1. Теоретичні та методологічні основи дослідження 18
2.2. Визначення агресивності індивідів з різним стажем знаходження в стані безробітності 19
2.3. Перевірка достовірності залежності агресивності безробітного від тривалості періоду безробіття 23
Висновки до 2-го розділу 27
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
ДОДАТКИ 31ВСТУП
Актуальність дослідження. Безробіття нині є чи не найгострішою соціально-економічною проблемою, котра потребує першочергового вирішення, позаяк вона, ця проблема, викликає негативні психологічні зміни особистості. Такі зрушення на пізніх стадіях призводять до розвитку соматичних захворювань і девіантної поведінки. В подальшому це може призвести до безповоротних наслідків, які не можуть не позначитися й на цілій нації. Особливо великою небезпекою в суспільстві викликає підвищена агресія людей, а особливо безробітних, що стала однією з відмітних ознак сучасного кризового суспільства. Через надмірну агресивність погіршується самопочуття індивіда, змінюється його відношення до оточуючих, а в цілому це призводить до загострення суспільних відносин в масштабі країни.
Агресія як прояв поведінки особистості неодноразово розглядалася в рамках наукових, а особливо – психологічних досліджень. Завдяки цьому накопичився великий досвід у вивченні агресивної поведінки людини в суспільстві. Теоретичні положення агресії розглядалися в рамках інстинктивістського (З. Фрейд, К. Лоренц), біологічного (В. Гесс, Р. Джекобс, С. Меднік, Д. Олдс), фрустраційного (Дж. Доллард, Н. Міллер), когнітивного (Л. Берковіц, Л. Ерон, Д. Зілманн, Л. Х’юсманн), соціального (А. Бандура, А. Басс, Р. Берон, Д. Річардсон, Б. Крейхі) підходів, кожний з яких подає своє трактування даного явища.
В останнє десятиріччя в рамках соціальної психології явище агресії розглядалося українськими вченими: О.Ю. Дроздовим, І.С. Мазохою, А.Е. Мелоян, З.В. Спринською, Є.В. Тополовим, С.П. Третьяковим, І.С. Федухом та ін. Однак, при цьому дослідженню підлягали або групи молоді: діти, школярі, студенти, або працюючі особи.
Певний внесок зробили українські вчені в дослідження психологічних особливостей особистості безробітного. Наукові пошуки в цьому напрямі вели українські психологи М.О. Голубєва, О.В. Киричук, С.П. Кравчук, О.Л. Макаренко, Ю.О. Павлов, О.В. Підгорна. Втім у своїх дослідженнях вони не приділили достатньої уваги саме агресії безробітних та їх агресивності.
Відсутність достатньої теоретичної бази щодо вивчення агресивної поведінки безробітних обумовило вибір теми нашого дослідження: "Агресивна поведінка безробітних в процесі пошуку роботи".
Об’єкт дослідження – поведінка індивіда в умовах тривалого безробіття.
Предмет дослідження – агресивність безробітної людини в процесі пошуку роботи.
Метою дослідження є виявлення залежності проявів агресії в поведінці індивіда від степені знаходження його в стані безробіття.
На реалізацію мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Узагальнити теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників стосовно проявів агресії і агресивності безробітними в процесі пошуку роботи.
2. Визначити періоди підвищеної агресивності безробітної людини та перевірити їх відповідність обраному критерію за допомогою психологічного інструментарію.
3. Виявити та перевірити залежність збільшення агресії від хронологічних параметрів знаходження в стані безробіття.
Методи дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, синтез, систематизація наукових даних; емпіричні – спостереження, бесіда, опитування, тестування за методикою Басса-Даркі; якісна та кількісна обробка та інтерпретація даних – методи математичної статистики (дисперсійний аналіз), узагальнення даних.
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Агресивність як риса особистості притаманна практично усім людям. Від неї залежить місце особистості в суспільстві, здатність протистояти в процесі соціальної взаємодії несприятливому впливу на себе, особливо в ситуації, що є загрозливою. Тим більш це становиться наглядним при аналізі поведінки безробітних під час пошуку роботи. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених показують, що в цей період можливо значне підвищення агресивності людей, збільшення кількості проявів ними агресивної поведінки. Такими проявами людина намагається захистити себе від соціального середовища, котре уявляється ними значно загрозливим і ворожим. Негативною стороною такої ситуації є те, що агресивність проявляється по відношенню до всіх людей, в тому числі до близьких і рідні.
Дослідники виокремлюють в цьому періоді час підвищеної агресії (етап агресії), тривалість якого різними авторами оцінюється по-різному. В ході нього у індивіда відбуваються значні зміни психічного стану, з'являється тривожність, розгубленість, долання яких для безробітного є великою проблемою. Агресивна поведінка обумовлюється імпульсивністю, емоційною і вольовою нестійкістю особистості, різкими змінами настрою та страхом людини перед майбутніми невдачами. Агресивність притаманна не всім безробітним, а тільки тим, хто находиться на етапі так званого активного пошуку роботи – етапі боротьби.
Як показують дослідження вітчизняних і зарубіжних дослідників, такий період триває не дуже довго – людина не може постійно знаходитися в стані підвищеної психічної напруги. Поступово стан агресії змінюється депресією, песимізмом, уходом в себе. Різні дослідники оцінюють період агресії по-різному; від декілька днів до декілька місяців. Це – період протиборства, коли людина активно шукає роботу, прагне відновити свій соціальний статус, використовуючи (на підсвідомому або свідомому рівні) різні види і форми агресивної поведінки (вербальну агресію, підозрілість, негативізм, роздратування, образу).
Проведене психологічне обстеження в рамках даного дослідження показало, що у 30% безробітних у цей час спостерігається стан підвищеної (наднормової) агресивності. Найбільший її пік відповідає часу знаходження у стані безробіття від 1 до 3 місяців.
Аналіз отриманих в ході тестування результатів показав, що в цілому можна вважати, що існує деяка залежність рівня агресивності від часу перебування в стані безробіття. В нашому дослідженні в ході дисперсійного аналізу за рівнем статистичної значимості   0,05 було виявлено, що така закономірність достатньо імовірна. Однак, за рівнем статистичної значимості   0,01, така закономірність вже не підтвердилася.
Такі дані говорять про те, що, в подальшому необхідно розробити більш універсальний та чіткий підхід до визначення періодів агресивності в загальній "біографії" безробітного. Можливо, є сенс говорити про те, що найбільший пік агресивності приходиться або до 1-го місяця знаходження без роботи, або після 3 -х місяців. В нашому дослідженні ми спрогнозували його в період між 1 і 3-м місяцем безробіття і не отримали результатів, які б повністю підтвердили це припущення.


Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бацілева О.В. Психосоциальные аспекты феномена агрессии // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 3. – С.166–174.
2. Борисенко О.Д., Майборода Р.Є. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки: Вибрані лекції / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВЦ "Київський ун-т", 2000. – 117с.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.
5. Волянская Е.В. Основные этапы систематического изучения агрессии // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2001. – С. 179-183.
6. Дроздов О. Спроба адаптації системного підходу до агресіологічних досліджень // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С.29-37.
7. Кравчук С. Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С.142-148.
8. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании /пер. с англ. – М.; Киев : София, 2001. – 316с.
9. Лоренц К. Так называемое зло / А.И. Федоров (пер.). – М. : Культурная революция, 2008. – 616 с.
10. Мазоха И.С. Психологические детерминанты агрессии и агрессивности // Наука і освіта. – 2007. – № 8 – 9. – С. 103-105.
11. Макаренко О., Голубєва М., Кравчук С. Психологічні особливості особистості в умовах тривалого безробіття // Соціальна психологія. – №4 (30), 2007. – С. 15-18.
12. Остроухов В.В. Агресія та деструктивність особи: соціальні або психологічні передумови насилля? // Суспільство. Держава. Армія. – К., 1999. – Вип.2: Суспільні науки: філософія, соціологія. – С.70-77.
13. Павлов Ю.О. Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки: Автореферат дисертації: 19.00.07 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2006. – 22с.
14. Підгорна О.В. Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції; 2004 р. – К.: Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2005. – С. 71-73.
15. Посохова С.Т. Настольная книга практического психолога. – М. : АСТ, 2008. – 672с.
16. Посохова С.Т. Психология адаптирующейся личности. – СПб. : Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2001. – 241с.
17. Психологическая энциклопедия / Р. Корсини (ред.), А. Ауэрбах (ред.). – СПб. : Питер, 2003. – 1094с.
18. Психологические аспекты собеседования с безработными: Методическое пособие для профориентаторов и профконсультантов / Сост. В. Е. Сигачёв. Саратов, 1995. – 187с.
19. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
20. Психологічне консультування безробітних / Методичний посібник для спеціалістів центрів зайнятості щодо організації та проведення психологічного консультування безробітних. – К.: Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 1999. – 55 с.
21. Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 травня 2004 р. / Відп. ред. О.В. Киричук. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2005. – 378с.
22. Рибалка В. Агресія як деструкція соціальних відносин // Філософські обрії. – 2003. – № 10. – С.158- 170.
23. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Социально- психологический центр, 1996. – 350с.
24. Скульська В.Є., Маршавін Ю.М., Міропольська М.А., Коляденко Н.В., Алєксєєва А.В. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних: організаційно-правові та психолого-педагогічні аспекти. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 346c.
25. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск : Харвест, 1997. – 800с.
26. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
27. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
28. Спринська З.В. Психологічний портрет осіб з різним рівнем показників агресивної поведінки / З.В.Спринська // Наука і освіта. – 2007. – № 8-9 – С. 179-182.
29. Тарновська О. Агресія як предмет дослідження // Науковий вісник. – Чернівці, 2001. – Вип.122: Педагогіка та психологія. – С.200-203.
30. Федух І.С. Вплив мовленнєвої агресії в літературі на розвиток агресивності молоді // Зб. наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НА ДПСУ, 2004. – № 32, Ч. ІІ. – С. 79-81.
31. Фурманов И.А. Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция. – СПб. : Речь, 2007. – 479с.
32. Хван А.А., Зайцев Ю.А., Кузнецова Ю.А. Стандартизированный опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки: метод. рекомендации. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2006. – 68 с.
33. Широбоков Д.П., Якиманская И.С. Психологический портрет современного безработного // Психологическая газета. – N 4(31). – 1998. – С. 4-5.
34. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. – М. : URSS, 2006. – 355 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Психологічні особливості дитячої агресивності та умови її виникнення (молодший шкільний вік)
  • Консультування як метод соціальної роботи з безробітними жінками
  • Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність.
  • Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність.
  • Соціальний захист безробітних
  • ПРАВОВА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  • Контрольна робота девіантологія
  • Статева поведінка в репродуктивному віці
  • Статева поведінка в репродуктивному віці
  • Правова правомірна поведінка
Cгенерировано за 0.080299 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів