Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Проблема соціально-психологічного розвитку у роботах українських психологів» (ID:33125)

| Размер: 38 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ 1 5
УКРАЇНСЬКІ ПСИХОЛОГИ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 5
1.1. Співвідношення понять "соціалізація", "розвиток", "адаптація" 5
1.2. Вікова концепція соціально-психологічного розвитку 9
1.3. Духовні концепціі соціалізації і соціально-психологічного розвитку 13
Висновки до 1-го розділу 17
Розділ 2 18
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 18
2.1. Розвиток інтелекту 18
2.2. Розвиток емпатійних властивостей 22
Висновки до 2-го розділу 26
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29


ВСТУП
Актуальність дослідження. В сучасній Україні актуальною залишається проблема розвитку особистості, її характеру та здібностей. Суспільству потрібні люди, які маючи високий творчий потенціал і досконалі психологічні, моральні та ділові якості, здатні стати лідерами нації в її прагненні до високого рівня життя, до розбудови економічно розвинутої держави. Для України особливо актуальною є проблема наявності в політиці, економіці та державному управлінні таких людей, щоб могли своїм інтелектом, високими здібностями подолати замкнене коло криз і конфліктів, в якому опинилася країна.
Розвиток людини завжди залишався в центрі уваги науковців, а зокрема – психологів. Особливе місце в дослідженнях займало вивчення здібностей індивіда, від яких, в цілому, залежить потенціал особистості, її значення у суспільному житті. Соціальна психологія має свій підхід в цій проблемі. Соціально-психологічний розвиток розглядається як в масштабі соціальних груп, так і на рівні окремої особистості. В останньому випадку дослідженню підлягають ті психологічні якості, за допомогою яких людина успішно інтегрується в соціальне середовище, стає особистістю. В такому разі на перший план виходять інші властивості індивіда: адаптивні, комунікативні, поведінкові.
Соціально-психологічний розвиток особистості – це процес засвоєння людиною доступного їй на даний момент соціального досвіду; творча переробка останнього в особистий досвід, у внутрішні соціальні цінності і установки. Знаходячись в деякому середовищі – сім'ї, освітній установі, компанії однолітків – індивід як би "переймає" ті норми і цінності, які в цьому середовищі є пріоритетними, а потім поступово переробляє їх, змінюючи і пристосовувавши до своїх індивідуальних особливостей і життєвих цілей.
Соціальна психологія ретельно вивчає соціалізацію як процес, завдяки якому відбувається успішне набуття особистістю соціальних цінностей під час вікового розвитку. Дослідження соціалізації відбувається не тільки відносно дитячого віку, а й стосовно всього життя людини, особливо в умовах істотних змін в характеристиках соціального оточення.
Слід відзначити, що проблема соціально-психологічного розвитку і соціалізації достатньо широко вивчалася в межах радянської психології, яка сьогодні стала фундаментом для подібних досліджень в Україні. Суттєвими для висвітлення проблем соціальної психології вважаються роботи радянських науковців: В.С. Агєєва, Г.М. Андрєєвої, Л.Я. Гозмана, Г.Г. Ділігенського, Я.Л. Коломінського, І.С. Кона, Г.С. Костюка, Є.С. Кузьміна, В.О. Лабунської, О.М. Леонтьєва, М.М. Обозова, Б.Ф. Поршнєва, С.Л. Рубінштейна, Д.Н. Узнадзе та ін. У зв’язку з тим виявляється необхідним прослідкувати подальший розвиток соціальної психології, який відбувається сьогодні в рамках української науки.
Метою даної роботи є вивчення внеску сучасних українських дослідників в розробку проблематики соціальної психології.
Об’єкт дослідження – об’єктно-предметна сфера соціальної психології.
Предмет дослідження – концепції соціально-психологічного розвитку особистості.
На здійснення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Вивчити теоретичні розробки українськими вченими понять і термінів, що відносяться до сфери розвитку людини.
2. Проаналізувати концептуальні положення поглядів українських психологів на соціально-психологічний розвиток особистості.
3. Поглибити знання щодо досліджень вченими розвитку окремих психологічних якостей індивіда в контексті його соціалізації.
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження використані загальнонаукові методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, аналіз наукових джерел з відповідної тематики.
Робота структурно складається із двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В більшості випадків сучасні українські науковці, говорячи про соціально-психологічний розвиток, мають на увазі соціалізацію – процес входження людини в соціум, в ході якого з нею відбуваються значні зміни соціального і психологічного плану. В широкому розумінні соціалізація означає набуття досвіду, необхідного для життя серед людей, тобто інтеграцію індивіда в суспільство, становлення його як особистості. Самозмінювання людини в процесі засвоєння і відтворення культури призводить до формування власних цінностей і орієнтацій, норм і шаблонів позитивної поведінки, прийнятих в суспільстві чи групі.
Соціалізація індивіда, практично, завжди ототожнюється з розвитком – тобто зміною від найнижчого до найвищого. В ході такого процесу людина набуває як нових психологічних, особистісних рис, психічних властивостей, так і нового для себе соціального статусу, соціальної ролі і поведінки. Зміни відбуваються у комплексі, нерозривно одне від одного: переміна соціального середовища запускає у дію соціально-психологічні механізми пристосування індивіда до нього, це, в свою чергу приводить до змін її психологічних властивостей, а в кінцевому підсумку особа набуває нового положення в суспільстві, отримує новий соціальний досвід.
Українські психологи на сучасному етапі доклали чимало зусиль, щоб виявити закономірності та охарактеризувати етапи соціально-психологічного розвитку людини. В більшості випадків їх дослідження базуються на вихідних положеннях радянської психології, що має за головні матеріалістичні ознаки. Хоча в концептуальних положеннях радянської психології діяльності є багато позитивного, за допомогою чого пояснюється активність особистості в суспільстві, однак останнім часом в українській науці з'являється все більш досліджень, котрі використовують вихідні принципи гуманістичної психології К. Роджерса, Г. Олпорта, А. Маслоу. Гуманістична психологія, на думку наших фахівців, має більші перспективи для пояснення поведінки людини, особливо такою що є характерною для нашого кризового соціуму.
Ще одним напрямком сучасних досліджень є вивчення розвитку психологічних рис і здібностей індивіда в ході його соціалізації. Вивченню підлягають різні властивості індивіда, які розкриваються саме в процесі спілкування з іншими людьми. Виявлено, що деякі психологічні особливості значним чином підвищуються в ході соціалізації: покращується інтелект, комунікативні властивості, розширюється емоційна і емпативна сфера. В свою чергу, дані властивості також впливають на успішність соціалізації: чим вище психологічні якості індивіда, тим успішніше відбувається процес пристосування особистості до нових соціальних умов.
Соціалізацію можна вважати невід’ємною складовою людського розвитку. Соціалізація – це процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом настанов, цінностей, ролей, очікувань, властивих певній культурі або соціальній групі. Будь-яка особистість як об’єкт соціалізації, на який спрямована дія, може одночасно бути і суб’єктом соціальної дії в системі суспільних відносин. Це двосторонній процес, який забезпечує саморозвиток суспільних стосунків, збереження їх структурної цілісності, що визначає спрямованість життя людини і дає їй можливість для самореалізації.Литература
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність" / В.Б. Євтух (відп. ред.) – К. : Либідь, 2006. – 480с.
2. Золотухін Г. Гуманістами не народжуються? //Соціальна психологія. – 2008. – №5 (31). – С. 38-41.
3. Золотухін Г. Соціалізація в умовах незалежності: жертви і переможці // Соціальна психологія. – 2006. – № 3 (17). – C.52-65.
4. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посібник для вузів. – К. : Освіта, 1998. – 255с.
5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К. : 1995. – 304с.
6. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – М. : АСТ, 2001. – 688с.
7. Лановенко Ю. Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини // Соціальна психологія. – 2003. – №2. – С. 33-46.
8. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.
9. Нікітіна І.В. Розвиток особистості: Текст лекції. – К. : НУХТ, 2005. – 47с.
10. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 574с.
11. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В. Основи практичної психології: Підручник. – К. : Либідь, 2003. – 536с.
12. Папуча М.В., Кричковська Т.Д. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання. – Ніжин : РВВ НДПУ ім. М.Гоголя, 2001. – 148с.
13. Пірен М. Єдність тілесного і духовного в процесі соціалізації особистості //Соціальна психологія. – 2009. – №1 (33). – С. 41 – 44.
14. Пісоцький В.П., Горянська А.М. Закономірності та динаміка психічного розвитку. Формування особистості в онтогенезі: Навч.-метод. посібник. –Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2003. – 58с.
15. Подоляк Л. Г. Психологія раннього юнацтва // Психологічна газета. – 2004. – № 18. – С. 28-31.
16. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
17. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2006 р. / А. Шевченко (голова редкол.). – Донецьк : ІПШІ "Наука і освіта", 2006. – 304с.
18. Рябовол Т. Позитивні та негативні прояви емпатії в процесі соціалізації // Соціальна психологія. – 2005. – № 4 (12). – C.113-120.
19. Соціальна психологія в Україні: Довідник / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології / М. Слюсаревський (ред.). – К. : Міленіум, 2004. – 195с.
20. Шмаргун В. Інтелект і процес соціалізації // Соціальна психологія. – 2008. – № 4 (12). – C.78-81.
21. Ямницький В.М. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент. – О., ПНЦ АПНУ, 2006. – 362с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Соціально-психологічний тренінг як метод активного психологічного впливу
 • Формування сприятливого психологічного клімату
 • Формування сприятливого психологічного клімату
 • Роль психологічного клімату в колективах організацій
 • Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної перевірки
 • Психологічне консультування та особистість психолога-консультанта
 • Психологічне консультування та особистість психолога-консультанта
 • Соціально-психологічний тренінг як форма психологічної допомоги
 • Сутність соціально-психологічного клімату організації
 • Управління конфліктами в організації
 • Соціальна психологія (з практичною частиною)
Cгенерировано за 0.103369 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів