Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Дослідження актуальності творчої обдарованості» (ID:33107)

| Размер: 91 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 7
1.1. Вивчення проблеми обдарованості у вітчизняній та зарубіжній
психології 7
1.2. Концепція креативності як універсальної творчої здібності особистості 14
1.3. Значення мотивації в особистісній сфері творчої людини 23
Розділ ІІ. Емпіричне вивчення мотиваційно-особистісних особливостей креативів підліткового віку 30
2.1. Обґрунтування експериментальної програми дослідження 30
2.2. Збір психодіагностичних даних та аналіз результатів діагностики підлітків. 34
Висновки 41
Список використаної літератури 43
Додатки 46

Вступ
Актуальність дослідження. Сучасний бурхливий розвиток науки та техніки в усьому світі та в Україні зокрема вимагає наявності добре підготовлених, всебічно розвинутих кадрів. Проблеми, що виникають в ході технологічних, культурологічних та соціально-політичних досліджень потребують наявності творчих, неординарне мислячих особистостей. Інтелектуальний потенціал будь-якої держави давно вже став вагомою складовою її могутності та економічного процвітання. Люди, що активно рухають вперед технічний прогрес, становлять золотий генофонд будь-якої нації. Для України особливо актуальною є проблема наявності в політиці, економіці та державному управлінні таких людей, щоб могли своїм інтелектом, високими здібностями подолати замкнене коло криз і конфліктів, в якому опинилася країна. На жаль, замість залучення до вирішення внутрішніх і зовнішніх проблем української держави високообдарованих особистостей, в Україні відбувається відтік талановитих творчих працівників за кордон. В таких умовах пошук та селекція обдарованих людей стає в нашій державі край необхідним завданням.
Світова історична практика свідчить про те, що виняткове значення в політичному, економічному та культурному розвитку грали окремі особистості – талановиті вчені, політичні і культурні діячі. Вони набували слави для власної держави, допомагали розв’язувати складні суспільно-політичні і економічні питання. Тому науковців завжди інтересувало питання обдарованості, креативності, здатності особистості до високопродуктивної творчої діяльності.
Певний внесок у вивчення проблеми обдарованості зроблено вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Зокрема, праці низки вчених стосуються як теоретичного, так і практичного вирішення проблеми ідентифікації обдарованості. Так, в рамках психометричного (А. Біне, Ф. Гальтон, Т. Сімон, М. Терман та ін.) та креативного (Дж. Гілфорд, Е. Торренс та ін.) підходів обдарованість ототожнюється з окремими характеристиками індивіда – інтелектуальними чи креативними. Особистісний підхід (Д.Б. Богоявленська, Н.С. Лейтес, А.Г. Маслоу, О.Л. Яковлєва та ін.) збагачує уявлення про обдарованість характерологічними, мотиваційними, емоційними та іншими особистісними якостями, що притаманні обдарованим людям. Згідно з діяльнісним підходом (Б.Г. Ананьєв, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та ін.) розглядається як загальна обдарованість, так і спеціальна, що відображає специфічні характеристики певного виду діяльності. Як складна інтеграційна цілісність обдарованість трактується в рамках системного підходу (Б.Ф. Ломов, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, Р.О. Пономарьова-Семенова та ін.), який постулює існування множинності типів обдарованості.
Аналіз виділених підходів свідчить: розуміння обдарованості ґрунтується на сукупності ознак чи елементів психічної діяльності та особистісних характеристик, що входять до структури особистості, яка вже виявила себе як обдарована завдяки екстраординарним досягненням в тих чи інших галузях діяльності. Таке уявлення призвело до тенденції стереотипного застосування “масштабу” ознак і проявів обдарованості високого рівня при створенні комплексу психодіагностичних методик ідентифікації можливостей особистості на різних етапах онтогенезу. Проте використання психодіагностичного комплексу, створеного на засадах виявлення суми певних ознак обдарованості, що знайшла своє втілення у реальних досягненнях, є неефективним в разі ідентифікації потенційної обдарованості, яка враховувала б діапазон індивідуальних можливостей особистості. Крім того, зазначений принцип побудови системи діагностичних методик призводить до неузгодженості результатів ідентифікації обдарованості на різних вікових етапах становлення особистості.
У зв’язку з цим гострої актуальності набирають дослідження, які б враховували вікові особливості обдарованості, а також ґрунтувалися на розкритті індивідуальних потенцій обдарованої особистості. Одна з проблем полягає в тому, що в реальних життєвих умовах в наше в наше “поле зору” попадають лише ті обдаровані діти, які вже змогли в чомусь себе проявити, в деякій мірі реалізувати, актуалізувати свої природні можливості.
Отже, проблема розвитку творчої обдарованості індивідуума в останні роки стає однією з центральних проблем психології здібностей. Великого інтересу заслуговує поведінка, очікування, установки креативів, мотивування ними своїх дій і вчинків. Саме ці компоненти обумовили те, що метою моєї роботи стало дослідження взаємозв’язку рівня мотивацій досягнення і проблемностей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку.
Досягнення такої мети передбачає постанову і вирішення наступних задач:
1. Розглянути історію і сучасний стан досліджень обдарованості в зарубіжній і вітчизняній психології.
2. Розібрати концептуальну модель креативності, яка ґрунтується на розведенні потенціальної і актуальної креативності.
3. Теоретично обґрунтувати дослідження взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенціальних креативів підліткового віку.
4. Розробити програму дослідження взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації у потенційних креативів підліткового віку і обґрунтувати адекватність застосування методик, які використовувались у даному дослідженні.
5. Провести дослідження, спрямоване на вивчення взаємозв’язку рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку.
6. Зробити аналіз одержаних результатів дослідження взаємозв’язку рівня мотивації дослідження і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенціальних креативів підліткового віку.
Гіпотеза дослідження: у креативів підліткового віку не проявляється взаємозв’язок між рівнем мотивації досягнення і інтернальними альтернативами.
Об’єктом дослідження виступили мотиваційно-особистісні особливості потенціальних креативів підліткового віку.
Предметом дослідження був взаємозв’язок рівня мотивації досягнення і особливостей локалізації суб’єктивного контролю у потенційних креативів підліткового віку.
Як основні методи роботи були застосовані наступні дослідницькі засоби:
1. Теоретико-методологічний аналіз відповідних науково-літературних джерел який використовувався для теоретичного обґрунтування дослідження.
2. Основними емпіричними методами дослідження виступили тести на креативність Д. Гілфорда, метод експертних оцінок, шкала оцінки потреби в досягненні Ю. Орлова і тест-опитувальник суб’єктивної локалізації контролю.
3. Основними методами обробки та інтерпретації отриманих даних виступили методи кількісної порівняльної оцінки і якісного аналізу результатів дослідження.
Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків та додатків.
Висновки
У сучасній вітчизняній психологічній науці обдарованість визначається як індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. Серед сучасних концепцій обдарованості найбільш визнаною є модель, яка складається з трьох компонентів: 1) мотивація (спрямованість, наполегливість) особистості до певного виду діяльності; 2) креативність особистості; 3) розвиток спеціальних здібностей на рівні, вищому за середній. В процесі реалізації інтелектуального потенціалу особистості вирішальними є саме особливості особистісних ресурсів індивіда. Розуміння цього призвело до появи комплексних теорій обдарованості, в яких основне місце у структурі обдарованості відводиться пізнавальній потребі та мотивації, що викликають активність суб`єкта діяльності.
Креативність – характеристика творчих здібностей індивіда, що проявляється в готовності продукувати принципово нові ідеї, здатність людини відмовитися від стереотипних способів мислення. На сучасному етапі розвитку вітчизняної психологічної науки креативність характеризується різноплановістю визначень: здатність до здійснення дуже високого рівня інтелектуальної активності; здатність породжувати велику кількість різноманітних оригінальних ідей в нерегламентованих умовах діяльності; здатність перетворювати знання за допомогою уяви та фантазії; інтегровану якість особистості. Узагальнюючи вищезазначене, слід сказати, що креативність слід розглядати як особистісно значущу соціальну якість, яка допомагає здійснювати «самобудівництво». Креативність не є певною характеристикою пізнавальних процесів, а являє собою одну з найглибших детермінант особистості, що характеризує можливість повноцінної самореалізації не тільки в процесі професіоналізації, а й в усіх сферах життєдіяльності.
Теоретичний аналіз проблеми мотиваційно-особистісних особливостей креативів і проведене дослідження взаємозв’язку мотивації і особливостей локалізації суб’єктивного контролю свідчать про те, що у креативів підліткового віку не проявляється взаємозв’язок між рівнем мотивації досягнення і інтернальними альтернативами. Таким чином, гіпотеза, висунута на початку нашого дослідження підтвердилась.
Узагальнення матеріалів дослідження дозволяє стверджувати, що у творчо обдарованих індивідів наявна специфічна мотивація досягнення, так як творчий акт є спонтанним, некерованим в своїй основі явищем. Враховуючи мотиваційно-особистісні особливості креативів підліткового віку, ми можемо керувати процесом адаптації учнів до вимог соціокультурного середовища, сприяти формуванню у школярів різнобічного підходу до проблем, поставлених перед ними.
Критеріями ідентифікації обдарованості на етапі юнацтва є: а) наявність потреби в досягненні, яка пов’язана зокрема з певними характеристиками темпераменту та внутрішньою мотивацією; б) когнітивна та емоційна чутливість; в) достатньо високі загальні інтелектуальні здібності; г) індивідуальна своєрідність внутрішнього світу, яка виявляється в особливостях сприймання зовнішнього світу та власного образу; д) високий рівень розуміння навчальних проблем і готовності до пошуку їх ефективного розв’язання.
Встановлено, що у процесі визначення обдарованості особистості на етапі юнацтва чільне місце належить виявленню цінностей та смислів у сфері її самосвідомості, що суттєво впливають на рівень духовного розвитку обдарованої особистості та особливості інтелектуального осягнення нею дійсності. Виховання творчо активних членів суспільства може забезпечити останньому адекватний вибір і реалізацію перспективної моделі розвитку. Результати дослідження можуть бути використані в педагогічній, віковій, соціальній психології, з метою виявлення творчо обдарованих індивідів і прогнозування їх поведінки.
Литература
Список використаної літератури
1. Анастази Анна, Урбина Сьюзан. Психологическое тестирование. – СПб. : Питер, 2003. – 687с.
2. Бітянова М.Р. Психолог у школі: зміст діяльності й технології: посібник. – К., Главник, 2007. – 159с.
3. Богоявленска Д. Б. Інтелектуальна активність, як проблема творчості. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1983. – 211с.
4. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Д.И. Фельдштейн (ред.). – М. : Междунар. пед. академия, 1995. – 209с.
5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2003. – 528с.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском воздасте. – СПб. : Союз, 1997. – 96с.
7. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – М. : Инфра-М, 1997. – 256с.
8. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / В.О. Моляко (ред.), О.Л. Музика (ред.). – Житомир : Рута, 2006. – 320с.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб. : Питер, 2003. – 508с.
10. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Х. : Фолио, 1996. – 414с.
11. Клонингер Сьюзен. Теории личности: познание человека. – СПб. : Питер, 2003. – 718с.
12. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 246с.
13. Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И., Артемова Л.В., Снитко И. Н., Черная Л.Г. Диагностика творческих способностей детей / Украинский Дом экономических и научно-технических знаний общества "Знание" Украины. – К., 1996. – 66с.
14. Маслоу Абрахам Гарольд. Дальние пределы человеческой психики / А.М. Татлыдаева (пер.). – СПб. : ЕВРАЗИЯ, 1997. – 430с.
15. Матюшкин А. М., Снек Д. А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. – 1982. – №4. – С. 88-97.
16. Моляко В. О., Ваганова Н. А., Гулько Ю. А., Кіричевська Е. В., Коваленко А. Б. Творча діяльність в ускладнених умовах: Наук.-метод. посібник / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка / В.О. Моляко (заг.ред.). – К., 2007. – 308с.
17. Моляко В.А., Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И. Психология детской одаренности / Украинский Дом экономических и научно- технических знаний общества "Знание" Украины. – К., 1995. – 83с.
18. Перкинс Д. Н. Творча обдарованість як психологічне поняття // Суспільні науки за рубежем. – 1988. – № 4. – С. 88-92.
19. Пономарьов Я.А. Психологія творчості // Тенденції розвитку психологічної науки. – М.: Наука, 1988. – С. 21-25.
20. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
21. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
22. Развитие творческой активности школьников /Под ред. А.М. Матюшина. – М. : Педагогика, 1991. – 160с.
23. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С.164-168.
24. Роменець В.А. Історія психології XIX- початку ХХ століття. – К. : Вища школа, 1995. – 614с.
25. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. – СПб. : Питер, 1998. – 688с.
26. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
27. Сологуб А.И. Креативное образование: талант и здоровье. – Кривой Рог : ИВИ, 2000. – 264с.
28. Стернберг Роберт Дж., Форсайт Джордж Б., Хедланд Дженнифер, Хорвард Джозеф А., Вагнер Ричард К. Практический интеллект. – СПб. ; М. ; Х. ; Минск : Питер, 2002. – 265с.
29. Субботский Е. В. Генезис личностного поведения у дошкольников и стиль общения // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 68-78.
30. Теория межличностных отношений и когнитивные теории личности. Г. Салливан, Дж. Роттер и У. Мишел. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 128 с.
31. Теплов Б.М. Избранные произведения: В 2 т. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – С. 14-305.
32. Фрейд Зигмунд. Избранное. – М. : Моск.рабочий, 1990. – Кн. 1 – 160с.
33. Фромм Эрих. Революция надежды / В.А. Певчев (пер.). – С.Пб. : Ювента, 1999. – 245с.
34. Хьелл Ларри А., Зиглер Дэниел Дж. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. – СПб. : Питер, 2003. – 606с.
35. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. – М. : Логос, 1996. – 320с.
36. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. – Х., Прапор, 2004. – 640с.
37. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: Избранные психол. труды / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный ин-т. – М., 1995. – 416с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Сенситивні етапи розвитку творчої обдарованості
 • Дослідження обдарованості молодших школярів як психолого-педагогічної проблеми
 • "Соціальна робота з обдарованими дітьми"
 • "Соціальна робота з обдарованими дітьми"
 • Форми і методи роботи з обдарованими дітьми
 • Форми і методи роботи з обдарованими дітьми
 • ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТВОРЧОЇ УЯВИ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
 • Дослідження особистості (Практична психологія)
 • "ПРОБЛЕМА ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ"
 • Здібності, обдарованість, талант: взаємозв’язок і відмінність у цих явищах
 • Внутрішня мотивація та учбова творчість студентів
Cгенерировано за 0.026170 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів