Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК-ПОЛІТИКІВ» (ID:33101)

| Размер: 46 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖІНКИ-КЕРІВНИКА 5
1.1. Лідерські якості жінок-політиків 5
1.2. Стиль керівництва як основа управлінської діяльності жінки-політика 11
Висновки до 1-го розділу 17
Розділ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ В ПОЛІТИЦІ 18
2.1. Визначення теоретико-методологічних основ дослідження 18
2.2. Отримання емпіричних даних, їх аналіз та інтерпретація 20
Висновки до 2-го розділу 24
Загальні висновки 26
Література 28
Додатки 30Вступ
Актуальність дослідження. Розбудова демократичної системи в Україні невід’ємна від активної участі жінок у формуванні якісно нових та модернізації традиційних державних механізмів і структур. У сучасних умовах вже аксіоматичне сприймається процес емансипації жінки, як неодмінний фактор становлення й реалізації її особистості. Без врахування вимоги рівноправної з чоловіками участі в політиці неможливе сьогодні розв’язання усього комплексу проблем відстоювання й забезпечення прав людини в загальногромадянському плані. В умовах становлення незалежної української держави відбуваються зміни у науковому світосприйнятті, в тому числі й стосовно дослідження ролі й діяльності жінок у сучасному політичному житті.
Правомірно констатувати наявність традиції дослідження жіночої емансипації та політичного статусу жінок у суспільстві в українській історичній, філософській, політичній думці минулого (Т. Шевченко, М. Максимович, Л. Боровиковський, М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка, О. Коцюбинський та ін.). Аналізом суспільно-політичної діяльності жінок у радянський період історії займалися, зокрема, вчені В. Галаган, Н. Захарова, А. Посадська, М. Ромашевська, Є. Селезньова та ін.
З часу проголошення державної незалежності України проблеми участі жінок у політиці, жіночого політичного лідерства в Україні стали темою чисельних наукових дискусій, конференцій, семінарів, окремих соціологічних досліджень. Розробкою цієї проблематики займались, зокрема, політологи Л. Кормич, Л. Лисенко, Г. Саєнко, Г. Ткаченко; соціологи І. Жеребкіна, О. Іващенко, М. Линовицька, Л. Морозко, Е. Плісовська; історики О. Козуля, О. Лабур, Л. Петришина, М. Смоляр.
В цих дослідженнях чимала увага приділялась проблемі рівності прав чоловіків та жінок, боротьбі проти дискримінації за статевою ознакою участі в суспільно-політичному житті. Жіночі політичні об’єднання розглядалися дослідниками як інститути громадсько-політичної діяльності, як джерело політичної активності жінок, що спрямована на захист їхніх прав та реалізацію статутних завдань, на посилення ролі жінок у демократизації суспільства (Л. Кормич, Л. Стефаненко, О. Цуницька, О. Ярош та ін.).
У своїй переважній більшості всі вищевказані дослідження мали в основному політичне або соціальне забарвлення, недостатньо уваги приділялося конкретним питанням суто психологічної різниці між діяльністю в політиці жінок і чоловіків. Найбільш наближеними до виявлення гендерної різниці у політичної сфері є дослідження таких українських науковців як З. Гаркавенко ("Гендерні особливості формування суб'єктивного образу учасників політичної взаємодії у молоді", 2006 р.), Л. Пампухи ("Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника", 2006р.), О. Скнар ("Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді", 2005 р.), Л.Трофименко ("Феномен жіночого політичного лідерства в Україні", 2002 р).
При цьому мало уваги приділялося такому елементу психології управління як стиль керівництва жінки-політика, що нерозривно пов’язано з феноменом лідерства. Тому метою даного дослідження є поглиблення уявлень щодо гендерних відмінностей в сфері політики на прикладі управлінської діяльності жінок.
Об’єкт дослідження – управлінська діяльність в політичній сфері.
Предмет дослідження – стилі керівництва жінок-політиків.
На досягнення мети дослідження спрямовані наступні завдання:
– Узагальнення гендерних відмінностей в політичній діяльності українського соціуму;
– Аналіз стилів керівництва жінок-політиків та виявлення суттєвих відмінностей управлінської діяльності жінок від чоловіків;
– Проведення емпіричного дослідження стилів керівництва жінок-управлінців низової ланки виконавчої влади.
Методи, що застосовувалися в даному дослідженні: загальнонаукові – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналіз наукової літератури з політичної та психологічної тематики, а також загально психологічні методи – бесіда, спостереження, тестування. В якості емпіричного інструментарію застосована методика В.П. Захарова з виявлення стилів керівництва.

Загальні висновки
Політичне жіноче лідерство і управлінська діяльність як наслідок історичної феміністичної діяльності на початку 20-х років ХХ ст. розглядається сучасними дослідниками з різних аспектів: філософських, психологічних, культурологічних, соціологічних, історичних. Особливо в даному контексті є цікавими психологічні розробки, тому що вони націлені на виявлення сутності відмінностей особистісного, гендерного характеру між керівництвом жінок і чоловіків.
У вітчизняній літературі жіноче лідерство розглядається більш як соціально-культурна доктрина, спрямована на гуманізацію суспільства. Однак, можна стверджувати, що в основу даного напрямку покладені здебільшого нагальні буденні проблеми, які вимагають свого практичного вирішення. Співставлення основних концептуальних підходів світової науки до гендерних проблем лідерства свідчить, що Україна ще не знайшла оптимальної концепції розв’язання питання жіночого лідерства у політиці, що вимагає розширення наукових досліджень у відповідних напрямках як суто теоретичного так і прикладного характеру.
Головними психологічними відмінностями між стилем управління жінок і чоловіків можна назвати явище соціально-психологічної привабливості жінок, що в значній степені сприяє утворенню іміджу успішного, справедливого та мудрого політика. Крім того, "перетворюючий" стиль керівництва, який виявлений та охарактеризований західними науковцями, свідчить про можливість інших шляхів в управлінні і політичної діяльності, ніж ті, що вважаються "чоловічими" та традиційно розглядаються в психології управління. "Перетворюючий" стиль не містить ознак "твердого" лідерства. Однак, жінка, завдяки його застосуванню, здатна не менш успішно вирішувати питання управління в політичній діяльності, згуртовувати та вести за собою людей.
Для політичної діяльності жінок-управлінців головним в їх стилі керування є не те, як воно здійснюється, а те, які приносить наслідки для загальної справи, яка атмосфера складається навколо такої діяльності. Це все слугує орієнтирами, за якими оцінюється авторитарність, лібералізм або демократичність в управлінні керівником жіночої статі. Стосовно жінки можна сказати, що в її діяльності спостерігається нівелювання відмінностей між вищевказаними стилями керівництва. Ті ознаки, що характерні для кожного такого стилю, безперечно зберігаються, але становляться несуттєвими в здійсненні нею практичної діяльності.
Проведене обстеження жінок-керівників низової ланки влади підтвердило думку стосовно того, що традиційно "чоловічі" лідерські якості не є обов’язковим атрибутом управлінської діяльності жінки. Вона не менш успішно виконує свої обов’язки за допомогою гнучкості, толерантності, виваженості в стосунках з підлеглими, турботливості. Все це в комплексі, а також підвищена емоційність жінок-керівників та їх певна соціальна привабливість, не менш ефективно впливають на підлеглих та однодумців, виконуючи лідерські функції. Люди погоджуються визнавати жінку лідером не тому, що вона дійсно лідер, а тому, що вона визначально прагне до стабілізації політичної ситуації, підвищення рівня безпеки та матеріального добробуту.


Литература
Література
1. Бабаєв В.М., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Бондаренко В.В. Психодіагностика в муніципальній кадровій політиці: Монографія. – Х. : НТУ "ХПІ", 2003. – 392 с.
2. Беклешов Д. В. Манеры и поведение делового человека. – М. : Бизнес, 1993 – 113 с.
3. Блей Р., Мутон Дж. Научные методы управления. – К. : Доверие, 1992. – 144с.
4. Брэддик У. Менеджмент в организации. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 344 с.
5. Бужан Ж.-Ф. Жінка в Україні: особистість чи річ? // Дзеркало тижня. – 2002. – 8-15 березня – С.22.
6. Гаркавенко З.О. Гендерні особливості формування суб'єктивного образу учасників політичної взаємодії у молоді: Автореферат дисертації канд. психол. наук: 19.00.05. – К., 2006. – 19с.
7. Головатий М.Ф. Політична психологія. – К., МАУП, 2001. – 136с.
8. Грабович Р. Жінка-політик чоловічого роду // Віче. – 2007. – № 21-22. – С.7.
9. Завадський Й. С. Менеджмент. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с.
10. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М. : НОРМА –ИНФРА-М, 2001. – 528 с.
11. Кудіна В. В., Позняк Д. В. Політична психологія. – К. : КСУ, 2002. – 97с.
12. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. – К. : КНЕУ, 1997. – 248 с.
13. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
14. Мухин Ю. И. Наука управлять людьми. – М. : Форум, 1995. – 368 с.
15. Обозов Н. Н. Щекин Г. В. Психология работы с людьми. – К.: МАУП, 1996. – 136 с.
16. Пампуха Л.О. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника: Автореферат дисертації канд. психол. наук: 19.00.05. – К., 2006. – 21с.
17. Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления / пер с англ. – К. Савельева. – М.: Агенство «ФАИР», 1997. – 272 с.
18. Питер Ф. Друкер Эффективный управляющий / пер. с англ. – М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 1994. – 265 с.
19. Платонов С. В., Третяк В. И. Искусство управленческой деятельности. – К. : ООО «Издательство Либра», 1996. – 416 с.
20. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М. : Аспект-Пресс,1999. – 364с.
21. Салига С. Я. Основи менеджменту. – К. : ОКО, 1994. – 140 с.
22. Складанюк Л. Жінка і політика – речі несумісні, разом із тим, політика без жінки існувати не може // Високий замок. – № 9. від 05. 03. 2008.
23. Скнар О.М. Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді: Автореферат дисертації канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – К., 2005. – 20с.
24. Трофименко Л.С. Жіноче політичне лідерство як стиль політичної діяльності // Держава і право. – К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2001. – Вип.14. – с.446-453.
25. Трофименко Л.С. Феномен жіночого політичного лідерства в Україні: Автореферат дисертації канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна юридична академія. – О., 2002. – 18с.
26. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту. – К. : МАУП, 1998. –136 с.
27. Хміль Ф. І. Менеджмент. – К. : Вища школа, 1995. – 351 с.
28. Шипунов В. Г. Основы управленческой деятельности: социальная психология, менеджмент. – М. : Сфера, 2004. – 327с.
29. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту. – К. : Україна, 1994. – 399с.
30. http://novynar.com.ua/dossiers/people/timoshenko – сайт з біографією Ю. Тимошенко.
31. http://www.guds.gov.ua. – сайт Головного управління Державної служби України.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Контрольна робота з психології управління
 • Психологія управління
 • Психологія управління
 • ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК
 • Методи управління
 • Особливості ресурсного забезпечення управлінської діяльності в Україні
 • Охорона праці жінок
 • ФУНКЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Гарантії для жінок
 • Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера (практична на прикладі підприємства)
 • Портрет сучасного вітчизняного керівника
Cгенерировано за 0.073762 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів