Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування уявлень учнів про самих себе» (ID:33080)

| Размер: 47 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
САМООЦІНКА ТА Я-КОНЦЕПЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УЯВЛЕНЬ ІНДИВІДА ПРО САМОГО СЕБЕ 5
1.1. Степінь розробленості феномену самоусвідомлення та самосвідомості в працях вітчизняних та зарубіжних психологів 5
1.2. Рівні самооцінки та її розвиток 10
РОЗДІЛ 2 15
ЗНАЧЕННЯ САМООЦІНКИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКА ТА ЙОГО ПОВЕДІНЦІ 15
2.1. Формування самооцінки у підлітковому віці 15
2.2. Виховне значення самооцінки 18
РОЗДІЛ 3 23
ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ УЧНІВ ПРО САМИХ СЕБЕ 23
3.1. Методики вивчення самооцінки 23
3.2. Дослідження самооцінки учнів підліткового віку 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33


ВСТУП
Актуальність дослідження. Формування соціально активної, творчої особистості – головні завдання сучасної освіти. Розвиток вітчизняної педагогіки сьогодні спрямований на пошук більш ефективних технологій для опанування дітьми знань, вмінь, навичок, певного соціального досвіду. Особливо це становиться актуальним в умовах глобального зростання потоку інформації, що пов’язано з науково-технічним прогресом, розвитком знань людей про оточуючий світ. Шкільний вік вважається таким, котрий закладає основи не тільки майбутніх знань учня, а і його особистості. Саме в цьому віці формуються світоглядні уявлення дитини про себе та інших, які становляться базовою платформою для її психічного та соціального розвитку.
Навчання та виховання дітей шкільного віку завжди було об’єктом прискіпливої уваги науковців та педагогів. Вітчизняна педагогіка живиться ідеями видатних дослідників в цій області: А. Адлера, Ш. Амонашвілі, С. Васильченка, Л. Виготського, А. Дістервега, О. Духновича, Д. Ельконіна, Е. Еріксона, Л. Занкова, Я. Коменського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, А. Макаренка, А. Маслоу, М. Монтессорі, С. Миропольського, Р. Нємова, Ж. Піаже, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського, І. Франка, Т. Шевченка та ін.
Різним аспектам розвитку учнів у підлітковому віці присвячені роботи сучасних вітчизняних науковців: З. Богуславської, М. Боришевського, І. Василенко, Е. Гуцало, Л. Долинської, М. Заброцького, О. Запорожця, С. Ковальової, В. Крутій, В. Петрової, О. Скрипченко, А. Тихонової, Н. Трофимової, М. Фіцули, В.Ягупова та ін.
Важливим в процесі виховання та навчання підлітків є те, що з початком шкільного навчання вони поступово становляться активними суб’єктами самовиховання. Це відбувається за рахунок здійснення уявлень про себе у своїй свідомості та порівняння на цій базі себе з іншими. Школярі створюють відповідну "Я-концепцію", яка є інтегративною, узагальненою внутрішньою картиною учня про свою особу. В думках вони порівнюють себе з найкращими зразками прояву людяності, активності, прагнуть до набуття необхідних для подальшого життя рис і якостей. Розгляд внутрішнього світу особистості в плані того, як вона себе уявляє, щоб застосувати ці знання для самовдосконалення, можна вважати, є одним із найактуальніших задач психології і педагогіки. В працях Л.В. Долинської, І.В. Дубровіної, В.С. Мухіної, В.А. Семіченко, О.П. Сергєєнкова, О.В. Скрипченко, С.П. Тіщенко, Т.М. Титаренко, П.Р. Чамати, С.Г. Якобсон розглянуті аспекти самосвідомості учнів, використання ними свого "Образу Я" для самовиховання.
Метою даної роботи є поглиблення знань щодо феномену самосвідомості, розширення їх стосовно уявлень учнів підліткового віку відносно самих себе.
Об’єкт дослідження – сфера самосвідомості особистості.
Предмет дослідження – уявлення школярів підліткового віку, що виражені у їх самооцінці.
Задачі, що спрямовані на досягнення мети дослідження, є наступними:
1. Поглибити знання про самооцінку як психологічну категорію і інтегральний результат уявлень підлітків про самих себе.
2. Виявити чинники та особливості формування самооцінки школярів.
3. Діагностувати уявлення учнів підліткового віку, що виражені у їх самооцінці.
Методи, що використовувалися для реалізації завдань: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння; специфічні – спостереження за поведінкою школярів, індивідуальні бесіди, експертне опитування, аналіз наукових джерел з тематики дослідження. Для збору емпіричної інформації про самооцінку учнів підліткового віку застосовані методики А.І. Ліпкіної і С.А. Будассі.
Робота структурно складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
ВИСНОВКИ
Формування уявлень індивідів про самих себе відбувається шляхом створення "Я-концепції", критичною або аналітичною складовою якої виступає самооцінка. Самооцінка – складне динамічне особисте утворення, особливий параметр розумової діяльності. Дитина в середині своєї свідомості відповідає не тільки на питання "Хто Я?", а більшою мірою й на питання "Який Я?", тобто порівнюючи себе з іншими. Самооцінка відноситься до центральних утворень особистості, до її ядра. Вона в значній мірі визначає соціальну адаптацію особистості, є регулятором її поведінки і діяльності.
Уявлення підлітка про себе за допомогою самооцінки можуть виступати або сприятливим або несприятливим фактором його розвитку. Адекватна і трохи зависока самооцінка може вважатися сприятливим фактором для виховання і самовиховання. Надмірно завищену і понижену самооцінку слід віднести до негативних чинників.
Якщо самооцінка адекватна – вона сприяє всебічному розвитку особистості, намаганню сформувати в себе позитивні якості, які людина побачила в інших людях та шляхом самооцінки виявила відсутність таких у себе. В даному випадку самооцінка виступає індикатором, який сигналізує індивіду, що у нього відсутні певні позитивні якості, які необхідні йому для подальшого життя та діяльності.
Трохи підвищена самооцінка дозволяє людині знаходитися в певному комфортабельному стані, що свідчить про деяку задоволеність індивіда самим собою, своїми якостями, а це, в свою чергу, позитивно впливає на наявність безконфліктних взаємовідносин її з іншими людьми. Робота з таким вихованцем відбувається в конструктивному руслі та дозволяє безхворобливо змінювати як самооцінку індивіда, так і інші його властивості.
Надмірно підвищена самооцінка не дозволяє людині утворенню нових якостей. У випадку, коли у людини першопочатково утворилися негативні риси і властивості, наприклад, егоцентризм, самовпевненість, хвальковитість – надмірно підвищена самооцінка не просигналізує індивіду про те, що їх потрібно змінювати. Навпаки, підвищена самооцінка сприяє закріпленню в свідомості особистості про наявність в неї "позитивних", як вона буде вважати, моральних, ділових і психологічних якостей. Надмірно висока самооцінка передбачає, у першу чергу, недостатню увагу до критики в свій бік, нехтування зауваженнями та пропозиціями інших.
Самооцінка виконує перш за все регулятивну функцію. Ефективність учбової діяльності підлітка залежить не тільки від системи добре засвоєних знань і володіння прийомами розумової діяльності, але і від рівня самооцінки. Існує тісний зв'язок між успіхами, досягнутими в оволодінні учбовою діяльністю, і розвитком особистості. Це пояснюється тим, що в ній інтегрується те, чого досягла дитина, і те, до чого вона прагне, тобто проект її майбутнього.
Уявлення підлітка про себе не є статичними. Формування самооцінки відбувається в процесі діяльності і міжособової взаємодії. Суспільство в значній мірі впливає на формування самооцінки особистості. Відношення людини до самої себе – найпізніше утворення в системі відносин людини до світу. Зміна уявлень підлітка про себе здійснюється під впливом суспільно значущих факторів: батьківської родини, групи однолітків, вчителів.
Дослідженню самооцінки присвячені численні праці психологів і педагогів, які в своїх роботах застосовують різноманітні методики збору емпіричної інформації про це складне явище внутрішнього, психічного життя індивіда. Кожна методика присвячена певному аспекту формування особистості, враховує умови, в яких діє індивід, оцінює результати його діяльності. В ході застосування таких методик розкривається внутрішній світ особистості, викриваються її уявлення про себе та про інших людей. Саме через аналіз стосунків в соціальному середовищі можливо найбільш повно охарактеризувати уявлення особи про себе.ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрущенко Т.К. Изучение самооценки в учебной деятельности // Сборник: Экспериментальные исследования по проблемам психологии. Выпуск 3. – М., Высшая школа, 1997. – 47с.
2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 449 с.
3. Блонский П.П. Психология младшего школьника. – М. : Изд-во "Институт практической психологии", 1997. – 575с.
4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психол. труды / Академия педагогических и социальных наук. – М. : 1995. – 352с.
5. Бондарь Н.Е.. Бондарь И.В. Самооценка личностной зрелости в юношеском возрасте. // Наука і освіта. – 2004. – №3. – С. 15-17.
6. Будасси С.А. Защитные механизмы личности. – М., Высшая школа, 1998. – 228с.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
8. Бушай І.М. Теоретичні підходи до проблеми формування “Я-образу” в підлітковому віці // Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 1. – К., 1998. – С.147-151.
9. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М. : Смысл, 2005. – 1135с.
10. Главінська О.Д. Становлення самооцінки особистості та ціннісні орієнтації суспільства // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2000. – Т. ІІ, ч.4. – С.32-38.
11. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., Либідь, 1997. – 376с.
12. Гошовський Я.О. Становлення образу "Я" в підлітків школи-інтернату в умовах депривації батьківського впливу: Автореферат дисертації: 19.00.07 / АПН України; Інститут психології. – К., 1995. – 24с.
13. Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века: Социально-педагогический аналіз. – Дубна : Феникс+, 2001. – 208c.
14. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. – Минск, 1991. – 224с.
15. Музика О.Л., Загурська І.С. Самооцінка і розвиток творчих здібностей. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2007. – 168с.
16. Остапенко Г.В.Самооцінка в підлітковому віці. // Наука і освіта. – 2004. – №3. – С. 130-132.
17. Осьодло В.І. Особливості формування «Я-концепції» у осіб підліткового та юнацького віку // Вісник. – К., 2004. – Вип.4. – С.126–137.
18. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
19. Психологический словарь. – М. : Педагогика Пресс,1996. – 298 с.
20. Психология личности в трудах зарубежных психологов / А.А. Реан (сост.). – СПб. : Питер, 2000. – 316с.
21. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 656с.
22. Реан А.А. Психодиагностика личности в педагогическом процессе: Учеб. пособие. – СПб., ЛГОУ, 1996. – 109с.
23. Реан А.А. Психология изучения личности. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 288с.
24. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности/ Пер. с нем. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
25. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. – М., Владос, 1999. – Книга 2. – 239с.
26. Самооцінка учня / С.Максименко (упоряд.). – К., Главник, 2004. – 112с.
27. Семечкин Н.И. Социальная психология. – СПб., Питер, 2004. – 376с.
28. Ситников В.Л. Образ ребенка в сознании детей и взрослых. – СПб. : Химиздат, 2001. – 287с.
29. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В., Булах І.С., Зелінська Т.М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. – К. : Просвіта, 2004. – 413с.
30. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Стан проблем формування уявлень дошкільнят
  • Стан проблем формування уявлень дошкільнят
  • Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про сім'ю
  • Методико-психологічні основи індивідуального підходу в навчанні педагогічно запущених дітей
  • Методико-психологічні основи індивідуального підходу в навчанні педагогічно запущених дітей
  • Формування умінь і навичок самостійної роботи учнів з книгою на уроках математики
  • Інтерактивні технології навчання в початкових класах
  • ВПЛИВ КОМПЮТЕРНИХ ІГР НА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
  • Особливості поведінки та діяльності учнів у масових шкільних заходах на прикладі підлітків (8-9 класи)
  • Формування і розвиток наукового світогляду в процесі навчання біологї в середній школі
Cгенерировано за 0.067934 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів