Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Специфіка соціально-педагогічної діяльності в спеціалізованих закладах для дітей-правопорушників» (ID:33076)

| Размер: 58 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ 5
1.1. Врахування загально-теоретичних основ виховання в соціально-педагогічної діяльності з дітьми-правопорушниками 5
1.2. Перевиховання – основний напрямок соціально-педагогічної діяльності в спеціалізованих закладах для дітей-правопорушників 11
1.3. Соціальний педагог-психолог як важливий елемент соціально-педагогічної системи спеціалізованого закладу 13
2. ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ-ПОРУШНИКАМИ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 15
2.1. Діти-порушники – результат педагогічного недбальства дорослих 15
2.2. Врахування особливостей девіантної поведінки в соціально-педагогічній діяльності спеціальних закладів 18
2.3. Причини виникнення і форми прояву девіантної поведінки 22
2.4. Агресивні прояви девіантних підлітків. 25
2.5. Креативність як спосіб подолання відхиленої поведінки 28
3. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ АГРЕСИВНІСТЮ ДІТЕЙ-ПРАВОПОРУШНИКІВ І ЇХ КРЕАТИВНОСТЮ 32
3.1. Зміст і організація емпіричного дослідження. 32
3.2 Результати емпіричного дослідження. 34
3.3 Інтерпретація результатів. 37
Висновки 38
Література 39


Вступ
На жаль, економічна та соціальна криза, що на сьогоднішній день охопила українську державу, продовжує мати тенденцію до подальшого свого поглиблен-ня. На цьому фоні поширюється різного роду негативні соціальні явища: безро-біття, бідність, деградація населення, злочинність. Особливо бентежить суспільс-тво дитяча злочинність.
З року в рік зростає кількість покинутих дітей або тих, хто сам пішов з до-му. Ця категорія становиться одним із основних джерел для поповнення криміна-льного світу. Дітей або втягують в злочинні угрупування, або вони самі станов-ляться на шлях порушення закону.
Держава передбачає певну систему роботи для локалізації, нейтралізації та ліквідації такого негативного явища як дитяча злочинність та безпритульність. Спеціалізовані установи та виховні заклади є елементами такої системи. Голов-ною їх функцією є навчання та виховання дітей, що встали на шлях порушення закону, ресоціалізація дитини-правопорушника.
Разом з тим, основною проблемою всіх цих закладів є низька ефективність їх роботи, слабкий кінцевий результат. Діти-правопорушники, а особливо ті, що мають багаторічний кримінальний досвід, важко піддаються виховному впливу та не стають на шлях виправлення. Враховуючи цей факт, будь-яке дослідження по-зитивних тенденцій в покращенні соціально-педагогічної діяльності в спеціалізо-ваних закладах потребує глибокого та досконального вивчення. Вдосконаленню виховної роботи повинна приділятися постійна увага не тільки науковців, педаго-гів, а й суспільства в цілому.
Моя робота присвячена вивченню особливостей виховного процесу в таких закладах. Предметом дослідження є такий психологічний аспект соціально-педагогічної діяльності з дітьми-правопорушниками як діагностування та корегу-вання девіантної поведінки дітей-правопорушників. Вивчення психологічних осо-бливостей дітей проводилося на групі дітей віком 14 років загальноосвітньої шко-ли соціальної орієнтації в кількості 15 чоловік.
Основною гіпотезою при цьому виступало допущення про зв’язок девіант-ної поведінки, зокрема агресивності, з прагненням особистості до творчості: роз-виток творчих нахилів у дітей з відхиленою поведінкою значно знижує рівень аг-ресивності підлітка та в цілому позитивно впливає на мотиваційну сферу особис-тості.
Метою роботи стало: виявити вищевказаний зв’язок та підтвердити можли-вість позитивного виховного впливу на дітей-правопорушників шляхом розвитку їх творчих нахилів. Завдання, які ставилися для досягнення цієї мети, були такі:
- узагальнити теоретичну базу виховного впливу на дітей-правопорушників;
- дати оцінку значення психологічної роботи в соціально-педагогічній дія-льності з такими дітьми;
- проаналізувати фактори, які впливають на девіантна поведінку підлітків;
- встановити зв’язок між агресивністю підлітків та їх прагненням до реалі-зації творчих нахилів;
- надати рекомендації щодо практичного використання результатів психо-логічного дослідження у соціально-педагогічної діяльності з дітьми-правопорушниками.
Методи, які використовувалися при проведенні дослідження: метод аналізу літератури, метод тестування – hand-тест та тест креативності Торранса; контент-аналіз, метод рангової кореляції - коефіцієнт рангової кореляції rs Спірмана).
Актуальність роботи викликана нагальною необхідністю вдосконалювати форми та методи навчання і виховання підлітків, які утримуються в спеціалізова-них закладах України.
Її новизна полягає в спробі більш конкретно застосувати прийоми та методи психологічної роботи до проблем виховання в спеціалізованих закладах.

Висновки
Проведене дослідження показало, що в роботі з дітьми-правопорушниками, які, як правило, відносяться до груп підлітків з високим ступенем занедбаності, є певні ресурси впливу на позитивне формування їх мотивації, а значить, і поведін-ки. Психодіагностичні тести, які були проведені з групою таких дітей, показали, що значний вплив на девіантну поведінку здійснює розвиток креативних здібнос-тей учнів. Чим інтенсивніше розвиваються креативні здібності, тим менш прояв-ляються такі риси відхильної поведінки як агресія, підвищена збудженість.
В спеціалізованих закладах для дітей-правопорушників повинні бути ство-рені усі умови для проведення психодіагностичної та психокорекційної роботи, яка може стати основою соціально-педагогічної діяльності колективу подібного закладу. Урахування потреби будь-якої людини в реалізації своїх творчих нахилів повинно стати головним напрямком соціально-педагогічної діяльності виховате-лів.
Разом з тим, діяльність педагогічного колективу закладу повинна створити максимально можливі умови для задоволення біологічно важливих потреб підліт-ків, від яких буде залежати успішність їх подальшої діяльності по перевихованню дітей-правопорушників.
Головною умовою проведення виховної роботи є гуманне, турботливе від-ношення до дітей, які прибули в заклад для перевиховання. Особливо це стосу-ється проведення психологічної допомоги та корекції поведінки. Дотримання за-гальних принципів виховання, які базуються на людяному ставленні до своїх ви-хованців повинно стати нагальною потребою соціально-педагогічної діяльності в закладі.
Формування позитивної мотиваційної сфери пов’язано з діяльністю всього педагогічного колективу закладу. Психологічні заходи повинні не тільки форму-вати нові властивості особистості дитини, а й закріплювати те позитивне, що має місце в духовній сфері підлітка.

ЛитератураЛітература
1. Бэрон Р., Ригардсон Д. Агрессия. – СПб., Питер, 1999. – 352с.
2. Вайзман И. Реабилитационная педагогика. – М, Наука, 1996. –241с.
3. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика. – М., Академия, 1999.– 385с.
4. Грановская Р.Н. Крыжанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. СПб., ОМS, 1994. – 192с.
5. Исследование проблем психологии творчества./ под ред. Пономарева Я.А.– М., Наука, 1983. – 335с.
6. Кондратьев Н.Ю. Психолого-педагогическая работа со школьниками девиа-нтами./ Психологическая наука и образование№ 3-4. – М., 1999. – с. 46-65.
7. Корнилова Т.В. и др. Факторы социального и психологического неблагопо-лучия подростков в показателях методик стандартизированного интервью и методов наблюдения./. Вопросы психологии № 1 – 2001.– с.107.
8. Либин А.В. Дифференцированная психология: на пересечении европейских, российских и американских традицій. – М., Смисл, 2000. – 549с.
9. Маліхіна Т. Психолого-педагогична робота з попередження аморальної по-ведінки підлітків/ Рідна школа. № 9 – 1999. – с.50-53.
10. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, от-рочество. – М., Академия, 1999. – 456с.
11. Нагаев В.В., Толстов В.Г. Основные направления социально-психологической, терапевтической и правовой реабилитации подростков девитантов / Вестник психосоциальной работы № 3.–2001.– с. 40 – 47.
12. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття./ під ред. В.М. Доній, Т.М. Несен, І.Г. Єрмаков.– К., ІЗМН, 1998. – ч 1. – 320 с.
13. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття / під ред. В.М. Доній, Т.М. Несен, И.Г. Єрмаков – К., ІЗМН, 1998. – ч 2. – 520 с.
14. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. – М., 1986. – 243с.
15. Саранулова Є. Неординарна та девіантна поведінка дітей / Світло 2001р., №1, с. 43-45.
16. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения под-ростков и условия его коррекции. М-Воронеж, НПО Модэк, 1996. – 96с.
17. Словарь практического психолога / сост. Головин С.Ю. – Минск, Москва, АСТ, 2001. – 800с.
18. Столяренко А.Д. Основы психологии. Практикум. – Ростов, Феникс, 2000. –576с.
19. Хрящева Н.Ю., Макшанов С.И. Тренинг креативності. – СПб., Союз, 2000. – 215с.
20. Цибульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій. – К., Нау-кова думка, 2000. –192с.
21. Шибутани Т. Социальная психология.– Ростов-на-Дону, 1999. – 512с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Соціально-педагогічна діяльність з дітьми-інвалідами
  • Значення діяльності соціального педагога в соціальній реабілітації дітей-інвалідів
  • Значення діяльності соціального педагога в соціальній реабілітації дітей-інвалідів
  • Соціальне сирітство та шляхи його реабілітації
  • СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАБІЛІТАЦІЇ
  • Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ)
  • Технології медико-соціальної роботи
  • Робота з підлітково-юнацькими неформальними групами у соціально-педагогічній діяльності
  • Соціально-педагогічні підходи соціальних служб для молоді з молоддю
  • Соціальна робота з дітьми з особливими потребами
Cгенерировано за 0.049349 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів