Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Соціодинаміка соціально-культурного розвитку» (ID:33011)

| Размер: 51 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 5
1.1. Сутність основних понять соціокультурного розвитку 5
1.2. Застосування ідей синергетики для визначення динаміки соціально-культурного розвитку 12
2. СОЦІОДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 17
2. 1. Вплив соціальної сфери на розвиток культури українського суспільства 17
2.2. Використання індексу людського розвитку (ІЛР) для оцінки соціодинаміки соціально-культурного розвитку населення України 26
Висновки 30
Література 32


Вступ
Актуальність даної теми визначається занепокоєністю тими соціально-культурними процесами, які зараз тривають на Україні. Про занепад економічного життя, кризові явища в ній та занепад матеріального добробуту населення говориться вже давно. Останнім часом перестали стидатися визнати наявність політичної, соціальної кризи. Але як обстоїть справа з культурним, духовним життям нації? Нібито те духовно-патріотичне піднесення, що мало місце в момент набуття незалежності в 1991 році, на сьогоднішній день перетворилося в інший стан суспільної свідомості українського суспільства. Не покращують картину загальної бездуховності й широкі можливості релігійного життя сучасної України. Криза в цієї сфері не сприяє ані консолідації нації, ані піднесенню духовного та культурного рівня в молодій українській державі.
Говорячи про культуру українського народу, слід визнати наявність негативних тенденцій, які здійснюють руйнівний вплив на суспільство. Основною проблемою при цьому слід визнати питання правильного теоретичного означення падіння рівня культурного життя в Україні. Але культура не може погіршуватися – вона становиться іншою. Набуття українцями гіркого досвіду широкомасштабного зубожіння змушує змінити їх своє уявлення не тільки про конкретні речі соціальної, економічної та культурної політики, а й розпочати формування нового світогляду, який на відміну від попереднього, радянського буде новою фазою суспільного розвитку.
Сфера культури і соціальна сфера є широко інтегрованими одна в одну. Вони як об’єкт даного дослідження можуть надати певної оцінки усьому комплексу факторів, що впливають сьогодні на суспільство. З усієї кількості сторін, з яких можна оцінити ці сфери, в дослідженні застосовується розгляд соціодинаміки соціально-культурного розвитку, що й буде предметом дослідження.
Мета дослідження: прослідити тенденції соціодинаміки соціально-культурного розвитку України. Для здійснення даної мети в роботі передбачено виконання наступних завдань:
− Уяснити та конкретизувати поняття, які визначають динаміку соціокультурної сфери та соціального розвитку суспільства;
− Застосувати синергетичний підхід для оцінки динаміки соціально-культурного розвитку України;
− Прослідкувати вплив соціальної сфери на рівень культурного життя української нації.
− Визначити тенденції соціокультурного-розвитку держави.
Гіпотезою в дослідженні стає припущення про те, що стан соціально-культурної сфери значним чином впливає на культурне життя нації, стає основою для зміни духовних орієнтирів суспільства, тимчасове його погіршення є необхідною передумовою для переходу на новий, більш якісний стан.
Методами дослідження були: теоретичний аналіз і узагальнення, моделювання, аналіз літератури та джерел Всесвітньої комп'ютерної електронної мережі (Інтернету).
Для еволюційних теорій соціодинаміки культури є характерним пошук універсальних принципів і механізмів розвитку соціуму. Передбачається, що суспільство розвивається по аналогії з біологічним організмом, при цьому якісь важливі показники неухильно збільшуються. В ході даного дослідження буде вивчатися положення про те, що в процесі еволюції неухильно ростуть: складність і диференціація; адаптивна і різноманітність; раціональність і свобода; урбанізація і бюрократизація. Дослідження проводилося на базі аналізу наукових, політичних публікацій українських джерел, а також закордонної бази.

Висновки
Відповідно до класифікації соціодинамічних явищ соціокультурної сфери, можна означити соціально-культурний розвиток в Україні як такий, що поступово знижує свій потенціал, маючи при цьому елементи інтроверсії та регресу. Не відбувається в сучасній Україні ані революційних змін, ані інших реформаційних процесів, хоча про реформи, наприклад, в науці, освіті говориться вже давно. На мою думку відбувається поступовий занепад в масштабі усієї країни культурного життя та соціального розвитку.
Разом з тим, сучасні соціально-культурні процеси, які відбуваються на теренах України, можливо свідчать не про поступове знищення культури, а про перехід її на нові принципи та набуття нею нових форм. Культуру не можна знищити, вона як явище людського суспільства є невіддільною від нього властивістю. Можуть лише погіршуватися певні показники соціально-культурної сфери, які в даний момент набувають значних змін в порівнянні з відповідними цифрами радянського періоду. Це як раз і свідчить про те, що відбувається поступовий перехід в Україні від одного типу культури до іншого. Наскільки він буде гірший чи кращій – важко сказати, але те що він буде значно вирізнятися від сучасного – це безперечно.
Цифри стану соціально-культурної сфери України нібито свідчать про зменшення таких показників як освіченість (особливо це стосується вищої освіти), кількість соціально-культурних закладів, культурні послуги населенню. Українські аналітики як і експерти міжнародних організацій роблять висновки про розвиток саме за такими показниками. На мою думку, масовий відхід населення України від класичних форм задоволення культурних потреб, свідчить, скоріше, про пошуки їх нових форм, які найбільше б відповідали потребам сучасної людини. Читання книг, відвідування бібліотек, музеїв, кіно поступово відходять в минуле. Не бачать смислу отримання глибокої освіти, тобто такої, яка необхідна для проведення серйозних наукових пошуків, основна маса населення. Тільки перспектива отримання гідної роботи і зарплатні змушує наших співвітчизників "пробивати" собі шлях до вищих навчальних закладів. Але в цьому випадку, дуже часто примарою залишається така робота й в разі отримання відповідної освіти.
На мою думку, в недалекому майбутньому Україна вже не зможе пишатися перед світовою спільнотою гарними показниками грамотності та освіти. При подальшому скороченні якості життя в державі, будуть понижуватися і соціально-культурні показники, за якими сьогодні оцінюється потенціал країни. Найбільш характерною для України тенденцією є не прагнення людей до набуття знань або отримання стандартних соціально-культурних послуг, а – прагнення покращити свій матеріальний стан, визначитися в житті за рахунок механізмів ринкової економіки. При цьому слабо дослідженим в науковій літературі є питання задоволення особистістю своїх духовних потреб за допомогою сучасних засобів соціально-культурної сфери. Ніхто не знає, які пріоритети віддають українці, наприклад, при перегляді сайтів Інтернету, при використанні домашнього відео і DVD, цифрової музики. Ці відомості є особистісними, суворо індивідуальними даними, і, навіть при проведенні широкомасштабного опитування, не може бути отримано якогось більш-менш вірогідного результату.
Крім того, на розвиток соціально-культурної сфери здійснює значний вплив соціальне розшарування суспільства, диференціація його на дві великих групи – надмірно багатих і надмірно бідних. В цих умовах, на мою думку, можливо розділення соціально-культурної сфери також на дві частини – елітарну культуру і народну культуру, що в історії розвитку людства яскраво видно на прикладах країн з антагоністичними суспільствами в період ХV – ХХ століть. В умовах розвитку науково-технічного прогресу ці відмінності можуть набути певних рис і особливостей.
Синергетичний підхід до вивчення соціально-культурного розвитку країни підтверджує тезу про те, що сучасні труднощі соціально-культурної сфери є необхідною і обов’язковою умовою для її подальшої трансформації, переходу на інший, більш якісний стан.


Литература
Література
1. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 N47/2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 89.
2. Про освіту. Закон України N 1060-XII від 23.05. 1991. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34.
3. Про вищу освіту. Закон України N 2984-III від 17.01.2002. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20.
4. Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. – К., Твім інтер, 2003. – 391с.
5. Бандур С.І., .Заяць Т.А, Куценко В.І. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи. – Черкаси, Брама-Україна, 2006. – 620 с.
6. Бокань В.А., Польовий Л.П. Історія культури України: Навч. посіб. – К., МАУП, 2001. – 256с.
7. Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України / Національний інститут стратегічних досліджень; ПРООН. – К., б/в, 1995. – 84с.
8. Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення// Вища школа. – 2001. – № 2-3. – С. 22-33.
9. Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в современном многообразном мире / ПРООН. – М., Весь мир, 2004. – 312 с.
10. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие для студ. вузов. – М., Аспект Пресс, 1998. – 591с.
11. Загальна оцінка країни: Україна / Представництво ООН в Україні. – К., ПРООН в Україні, 2004. – 136 с.
12. Куценко В. І., Богуш JI. Г., Опалєва І. В. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональні аспекти). – К., РВПС України НАН України, 1998. – 49 с.
13. Куценко В. І., Богуш Л. Г., Опалєва І. В. Соцільна сфера регіону (стан та перспективи розвитку). – К., РВПС України НАН України. 1997. – 252с.
14. Литвин В. Українська культура й освіта в контексті суспільних трансформацій // Урядовий кур’єр. – 2002. №175. – С.4-5.
15. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.
16. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник. – К., Знання, 1998. – 416с.
17. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов: Учебное пособие. – М., Логос, 1998. – 343с.
18. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., Эдиториал, 2000. – 310с.
19. Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І., Ніколаєнко Л.Г., Гавриленко І.М. Соціологія культури: Навч. посіб. – К., Каравела, 2002. – 334с.
20. Cкypaтівcъкuй В. Нотатки про долю української культури // Генеза. Філософія. Історія. Політологія. – К., 1997. – С. 172-176.
21. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. – К., УАДУ, 1997. – 360 с.
22. Сорокін П. Человек, цивилизация, общество. – М., Изд. полит. литературы, 1992. – 234 с.
23. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб., Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 2000. – 1056с.
24. Соціологія: короткий енциклопедичний словник/ уклад. В.І.Волович та ін. – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
25. Соціологія: Підручник (за ред. В.Г.Городяненка) – К., ВЦ Академія, 2002. – 356 с.
26. Статистичний щорічник України за 2005 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – Держкомстат України. – К., Консультант, 2006. – 575 с.
27. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. – Київ, Либідь, 1993. – 390 с.
28. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003 / За ред. Н. В. Папіної. – К., Інститут соціології НАН України, 2003. – 235с.
29. http://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів України
30. http://www.rada.kiev.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради України
31. http://www.education.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України
32. www.experts.in.ua – сайт Всеукраїнської експертної мережі розвитку культури та соціальної сфери
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Соціально-культурна система управління України: стан і зміни, кризові явища і тенденції розвитку
 • предмет: Соціально-економічні аспекти розвитку. Тема: Соціально-культурне будівництво в Україні.
 • Вплив соціально-культурних чинників на поведінку споживачів на міжнародному ринку
 • МОДЕЛІ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ КУЛЬТУРИ
 • Доходи і видатки місцевих бюджетів
 • Застосування соціально-культурного підходу в менеджменті
 • Особливості спілкування
 • Организационно-экономическая и социально-экономическая характеристика социально-культурного сервиса и туризма
 • Основні типи соціокультурних суперсистем згідно з П.Сорокіним. Поняття цінності
 • Програмування соціально-економічного розвитку м.Києва
 • Система показників соціально-економічної системи та їх роль в статистичних дослідженнях
Cгенерировано за 0.059985 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...