Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування професійного самовизначення у сучасних старшокласників » (ID:32982)

| Размер: 87 кб. | Объем: 71 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 6
1.1. Особливості старшого шкільного віку й вибір професії 6
1.2. Характеристика основних факторів професійного вибору 13
1.3. Сутність професійного самовизначення 19
1.4. Самопізнання у виборі професії 26
1.5. Проблема професійного самовизначення учнів старших класів 30
1.6. Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників 33
Висновки до 1-го розділу 37
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 38
2.1. Організація та проведення дослідження, його цілі та задачі 38
2.2. Вивчення професійної спрямованості та професійних схильностей старшокласників, їх роль у процесі професійного самовизначення 41
Висновки до 2-го розділу 47
РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАКІВ ЗАСОБАМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ІГОР 48
3.1. Практична корекція самооцінки старшокласників шляхом проведення профорієнтаційних ігор 48
3.2. Статистична перевірка зміни самооцінки в ході заключного психодіагностичного етапу 50
Висновки до 3-го розділу 54
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
ДОДАТКИ 63

ВСТУП
Актуальність дослідження. Професійне життя людини в сучасних умовах відрізняється високою динамічністю, пов'язаною з виникненням нових професій і значним ускладненням змісту праці в традиційних видах діяльності. Змінюється відношення до професії, значення трудової діяльності і її результатів. Основний напрям цих змін пов'язаний із збільшенням свободи і необхідності самостійного вибору. Крім того, нові цінності суспільства призводять до того, що професійна сфера відчуває нестачу професіонально мобільних фахівців, здатних успішно і ефективно реалізовувати себе в умовах, що змінюються.
Поява в нашій країні безробіття торкнулася представників різних груп, незалежно від їх кваліфікації, а особливо молодь. Ситуація, що обумовлюється можливістю втрати роботи, додає додаткових навантажень в процесі обрання спеціальності юнаками, робить необхідним пошук і вибір суб'єктом найбільш успішних шляхів професійного самовизначення. Проте практика психологічного консультування показує, що багато молодих людей при цьому не бачать способів вибору професії, які б найбільш враховували їх психологічні якості.
Проблема професійного самовизначення, професіоналізації особистості є однією з найбільш розроблених у вітчизняній науці. Однак профорієнтація суб'єкта вивчалася в руслі концепції, що розглядає вибір професії як етап соціалізації особистості, віднесений до певного вікового періоду її розвитку. Основне призначення розробок у області профорієнтації полягало у формуванні адекватного вибору сфери професійної діяльності з урахуванням інтересів і здібностей особистості. В зв'язку з цим питання професійного самовизначення освітлювалися з погляду впливу соціальних і соціально-психологічних чинників (В.Л. Оссовський, В.І. Паніотто, В.Ф. Черноволенко, М.X. Тітма, В.Н. Шубкін), дослідження життєвих і професійних планів молоді, її професійних намірів (Р.А. Чередніченко, В.Н. Шубкін), взаємозв'язку професійного самовизначення із загальним процесом самовизначення особистості (К.А. Абульханова-Славська, М.Р. Гінзбург, Р.Н. Ніков, В.Ф. Сафін), управління професійним самовизначенням (Є.О. Клімов, П.А. Шавір, В.В. Чебишева, С.Н. Чистякова) і мотивації особистості (А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша, І.Н. Назімов), наявності здатності до певної діяльності (В.А. Бодров, Є.О. Клімов, К.К. Платонов). При цьому психологічний аспект явища, що розкривається при дослідженні ціннісно-мотиваційної сфери юнаків, їх особистісних особливостей в процесі прийняття рішення щодо вибору професії, практично не розглядався.
Таким чином, актуальність даного дослідження визначається недостатнім ступенем розробленості теоретико-методологічного підходу до вивчення психологічних умов реалізації процесу професійного самовизначення юнаків в сучасних соціально-економічних умовах.
Мета дослідження – прослідкувати особливості формування в самосвідомості молоді відношення до вибору професії.
Об’єкт дослідження – процес професійного самовизначення молоді.
Предмет дослідження – самооцінка старшокласників, що формується в ході професійного самовизначення.
Відповідно до цього, були поставлені наступні завдання:
1. Узагальнити теоретичні положення щодо психологічних особливостей розвитку у юнацькому віці.
2. Проаналізувати психологічні фактори формування професійного вибору.
3. Експериментально дослідити вплив самооцінки у процесі професійного самовизначення.
4. Апробувати ігрову методику М.С. Пряжнікова (профорієнтаційні ігри) для формування уявлень молоді щодо вибору професії.
Гіпотезою дослідження виступає ствердження того, що формування уявлень старшокласників щодо вибору професії є непереривним процесом, на який впливає фактори соціального та психологічного характеру.
Для вирішення завдань були застосовані: загально наукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналіз літератури з даної проблематики; специфічними методами виступили – бесіда, спостереження, опитування за методикою ДДО Є.О. Клімова, психологічне тестування за методикою визначення самооцінки С.А. Будассі. В ході математичної обробки результатів застосовувався статистичний критерій Манна-Уїтні.
Робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие. – М. : Academia, 1999. – 672с.
2. Барановский А.Б., Потапенко Г.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Основы профессиональной ориентации: Учебно-методическое пособие. – К. : 1991. – 221с.
3. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Д.И. Фельдштейн (ред.). – М. : Международная педагогическая академия, 1995. – 209с.
4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб. : Питер, 2005. – 520с.
5. Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації: Монографія. – К.: Науковий світ, 2001. – 91 с.
6. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / В.С. Мухина (сост.и науч.ред.). – М. : Академия, 1999. – 624с.
7. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К. : Наукова думка, 1988. – 142с.
8. Головаха Е.И. Психологическое время личности. – М : Смысл, 2008. – 267с.
9. Гончарова Н.О. Методика профконсультативного тренінгу з орієнтації учнів 7-9 класів на майбутню професію // Імідж сучасного педагога - №5. – 2005. – С. 26-28.
10. Джура О.Д. Взаємозв’язок основних факторів професійного самовизначення особистості. – К.: Український центр духовної культури. – 2003. – С.64–74.
11. Євстаф’єва К.О. Самооцінка студентів педучилища як фактор професійного самовизначення: автореферат дисертації: 19.00.07 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 21с.
12. Зеер Ф.Э. Психология профессий. – М., АСТ, 2003. – 354с.
13. Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М. : Культура и спорт : Юнити, 1998. – 349с.
14. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 509 с.
15. Кон И.С. Психология ранней юности: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
16. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 532с.
17. Кравченко І.Ф. Методи самостійного дослідження учнями професій. – К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. – С. 75-80.
18. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
19. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2000. – 232с.
20. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., Бамбук, 1996. – 275с.
21. Маршавін Д.Ю., Маршавін Ю.М. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді: навч. посібник. – К. : ІПК ДСЗУ; ІПЕК, 2007. – 152c.
22. Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассники о них самих. – М., 1989. – С.58-60.
23. Обозов Н. Н. Возрастная психология: юность и зрелость. – СПб. : СаиВеда, 2000. – 135с.
24. Осьодло В.І. Особливості формування «Я - концепції» у осіб підліткового та юнацького віку // Вісник. – К., 2004. – Вип.4. – С.126–137.
25. Пазюченко Т.М. Дослідження індивідуально-особистісних властивостей старшокласників у спілкуванні при здійсненні індивідуалізації профорієнтаційної роботи // Проблеми загальної та педагогічної психології. – Київ: Волинські обереги. – 2000. – Том ІІ. – Частина З. – С. 152-164.
26. Папуча М.В. Психологія ранньої юності: Навч.-метод. посібник. –Ніжин : РВВ НДПУ, 2001. – 174с.
27. Потапчук Л. Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників // Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. праць ВДУ імені Лесі Українки. – Вип. 4. – Луцьк. – 1999. – С. 33-37.
28. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Издательский Дом «Бахрах - М», 2002. – 672 с.
29. Професійна орієнтація та працевлаштування молоді. Інформаційно-методичний вісник. Випуск 1 / автори-укладачі: О.С. Романцов, T.В. Горбоніс, О.Б. Бойсюк, Л.В. Демкович, В.І. Уруський. – Тернопіль, 2001. – 98с.
30. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: Учебно-методическое пособие. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2002. – 400 с.
31. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: Учебное пособие. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.
32. Психодіагностика / Л. Терлецька (упоряд.), О. Главник (упоряд.). – К. : Шкільний світ, 2002. – 112с.
33. Психологический словарь. – М. : Педагогика Пресс,1996. – 298 с.
34. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 656 с.
35. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности/ Пер. с нем. – М. : Мир, 1994. – 320 с.
36. Рибалка В.В. Психологія професійного самовизначення старшокласників: Методичні рекомендації. – К. : ІПППО АПН України, 2004. – 24с.
37. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: в 2-х книгах. – М.: Владос, 1999. – Книга 2. – 239с.
38. Рудь Г.В. Уявлення про життєвий шлях та особливості графічної репрезентації молоддю його основних часових модусів. // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України (За ред. акад.. Максименка С.Д.). – Т.VI. – Випуск 6. – К., 2004. – С. 278-285.
39. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: навч. посібник. – К. : Академвидав, 2009. – 359с.
40. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Соціально-психологический центр, 1996. – 350с.
41. Синявський В.В. Профорієнтаційна робота в школі: Метод. реком. / Державна служба зайнятості України. – К. : 2005. – 27 с.
42. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
43. Снегирева Т.В. Педагогическая психология. – М. : АСТ : Астрель, 2008. –345с.
44. Сохань Л.В., Головаха Е.И., Ануфриева Р.А., Балакирева О.Н., Очеретяный В.В. Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуацій. – К., 1995. – 150с.
45. Становських З.Л. Рефлексія в структурі процесу професійного самовизначення сучасних старшокласників // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К., П/П “ЕКМО”, 2004. – С. 208-219.
46. Сыманюк Э.Э. Психологические барьеры профессионального развития личности. –М., Фердокс, 2005. – 275с.
47. Уніят С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 187с.
48. Фонарев А.Р. Психология становления личности профессионала. – М. : МВЭФСИ, 2005. – 211с.
49. Фурман А.В. Ідея професійного методологування: монографія. – Ялта; Т. : Економічна думка, 2008. – 208с.
50. Чарнецкі К. Професійний розвиток студентів вищих шкіл – результати досліджень // Хованна. – 1990. – № 3-4. – С. 9-17.
51. Чебышева В.В. Психология трудового обучения. – М. : Высшая школа, 1983. – 239с.
52. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М. : Просвещение. 1981. – 224с.
53. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / А.Д. Андреева (пер.). – М.: Изд. группа "Прогресс", 1996. – 344с.
54. Ярослав Н.С. Психологія ранньої юності: Практикум. – Ніжин, НДПУ, 2004. – 40с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Професійне самовизначення
  • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ
  • Вікові особливості та кризи професійного самовизначення
  • ОСОБА І ПРОФЕСІЯ
  • Самовизначення особистості
  • Самовизначення особистості
  • Психологічне розуміння праці та професії
  • Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі
  • Самовизначення успішної людини
  • Формування моральних якостей в учнів на уроках літератури
Cгенерировано за 0.043779 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів