Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Акцентуації характеру у підлітковому віці» (ID:32980)

| Размер: 71 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І 5
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ 5
1.1. Сутність акцентуацій характеру, їх відмінність від патологій психічного розвитку. 5
1.2. Властивості та особливості поширення акцентуацій характеру. 10
Висновки до 1-го розділу 14
Розділ ІІ 15
КЛАСИФІКАЦІЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ 15
2.1. Методологічні проблеми класифікації і типологізації акцентуацій. 15
2.2. Змістовні характеристики акцентуацій характеру підлітків за А. Лічко 17
Висновки до 2-го розділу 34
Розділ ІІІ 35
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКІВ 35
3.1. Характеристика методики дослідження 35
3.2. Аналіз результатів дослідження 38
Висновки до дослідження 42
Загальні висновки 43
Список використаної літератури 45
Додатки 47
Вступ
Актуальність дослідження. Виховання молоді завжди потребувало до себе прискіпливої уваги спеціалістів: психологів і педагогів. Формування нового члена суспільства вважалося справою державної важливості, запорукою створення гуманного та гармонійного суспільства. Особливо це важливо в наші часи, коли український соціум підвернений дії численних криз та катаклізмів. По-перше, йде злам колишніх світоглядних стереотипів, коли людину виховували на інших принципах і підходах. По-друге, сама соціальна реальність, коли в країні з’являються нові типи людей, вимагає враховувати з найбільшою точністю їх ділові, психологічні і моральні якості. По-третє, зростання бідності сприяє появі так званих „важких”, педагогічно занедбаних дітей з числа безпритульних. Всі вони потребують уваги і підтримки з боку держави та суспільства.
Особливо важкою є робота з „дітьми вулиць”, вихованцями закладів інтернатного типу. Педагоги повинні з високою точністю визначити, що є головною причиною відхильної поведінки, намітити ефективні шляхи повернення їх до нормального суспільного життя. Значну складність в виховній роботі випробують й вчителя загальноосвітніх шкіл, які все гучніше заявляють про поступове зростання загального підвищено-збуджувального стану своїх підопічних.
У другій половині ХХ століття роботи К. Леонгарда щодо акцентуацій особистості викликали неабиякий інтерес всіх психологів і педагогів. Саме ця теорія дозволила по-новому подивитися на відхилення в поведінці підлітків, створити методики, котрі дозволяли б не тільки визначити риси характеру, які є акцентуйованими, а й проводити ефективну роботу з усунення причин, що їх викликали. При цьому виникло декілька напрямів дослідження акцентуацій.
Медичний напрям, який розглядає акцентуації відносно виникнення розладів психіки – неврозів, реактивних станів, психозів – представлений працями П.Б. Ганнушкіна, А.Є.Лічко; соціально-правовий, що розглядає взаємозв’язок акцентуацій із девіантними формами поведінки представлений роботами Т.В. Драгунова, М. Раттера, В.А. Татенко; соціально-психологічний, котрий розглядає акцентуації як фактор виникнення форм дезадаптації – розробками Г.В. Бурменскої, В.Л. Мясищева, Т.М. Титаренко; психолого-педагогічний, що розглядає акцентуації як причину особистісних труднощів учнів у навчальній діяльності та спілкуванні – працями Л.Н. Анциферової, Е.Г. Ейдеміллера, О.В. Скрипченко.
Однак дослідження акцентуацій не отримали широкого та беззастережного схвалення науковцями всіх галузей і напрямків психологічної науки. В першу чергу це відбулося через принципові протиріччя щодо визначення особистісної сфери індивіда та місця та ролі характеру в ній. Велика частина психологів, як і раніш, виходила з патопсихологічної оцінки відхильної поведінки індивіда.
Дане дослідження ставить собі за мету систематизувати та узагальнити напрацювання вчених в області акцентуацій характеру, зробити спробу підтвердження дієвості і ефективності даного підходу.
Об’єктом дослідження – виступає особистісна сфера індивіда. Предметом дослідження – акцентуйовані риси його характеру.
Для досягнення мети дослідження передбачено виконання наступних завдань:
– вивчити та проаналізувати вихідні фундаментальні положення щодо акцентуацій особистості;
– узагальнити напрацювання психологів щодо класифікації та типологізації акцентуйованих рис характеру, встановити їх зв’язок з подібними патопсихологічними рисами;
– експериментально підтвердити дієвість підходу акцентуйованих особистісних якостей.
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано такі теоретичні методи: аналіз, осмислення й узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; емпіричні методи: спостереження, тестування, метод експертних оцінок, індивідуальні та групові бесіди. В якості емпіричного інструментарію був застосований особистісний опитувальник Г. Шмішека.

Загальні висновки
Акцентуації характеру – це крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно посилені. У найлаконічнішому вигляді акцентуацію можна визначити як дисгармонійність розвитку характеру, гіпертрофовану означеність окремих його рис, що обумовлює підвищену уразливість особистості відносно певного роду дій і утрудняє її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях. У підлітків дуже часто має місце підвищена чутливість до певних психотравмуючих дій при достатній стійкості до інших. Кожний тип акцентуацій має властиві тільки йому, на відміну від інших типів, „слабкі місця”.
При цьому важливо враховувати такі „слабкі місця”, що є характерними для кожного з типів акцентуацій. Якщо психічні дії не зачіпають цих місць, якщо ситуації не пред'являють підвищених вимог в цьому відношенні, то особистість звичайно реагує адекватно, не знаходячи помітних порушень соціальної адаптації. Навпаки, акцентуація характеру проявляє підвищену стійкість відносно якихось несприятливих умов, специфічну для кожного з типів акцентуації. Введення поняття „слабкої ланки” (слабкого місця, місця якнайменшого опору) характеру і опис цих ланок застосовне кожного типу характеру – важливий внесок в психологічну теорію характеру, який має й велике практичне значення. Знання слабких ланок дозволяє уникати неправильних кроків, зайвих навантажень і ускладнень у взаємостосунках, при вихованні дітей та ін.
Відхилення акцентуації від середньої норми теж породжують для їх носіїв якісь проблеми і труднощі, хоча не такі сильні, як при психопатіях. Тому дослідження акцентуації почалися в психіатрії, хоча в більш чималому ступені ця проблема відноситься до психології. Психологи чітко відділяють акцентуації від психопатій за наступними критеріями: психопатії тотальні, формують відносно стабільний характер, спричиняють соціальну дезадаптацію. У випадках акцентуації може не бути ознак психопатій і ніколи не буває всіх трьох їх ознак відразу. Перша ознака психопатій – тотальність проявів – не обов'язкова для акцентуації: акцентуйовані риси виявляються тільки в особливих умовах. Відсутність другої ознаки виявляється у тому, що акцентуйований характер не існує незмінно усе життя: звичайно він загострюється у віці підлітковому, а з віком згладжується.. Нарешті, соціальна дезадаптації при акцентуації або не наступає зовсім, або нетривала, при цьому приводом для тимчасових розладів з собою і оточенням виступають не будь-які скрутні умови, а такі, що створюють навантаження на слабку ланку характеру. Оскільки акцентуація характеру граничить з відповідними видами психопатичних розладів, їх типологія заснована на детально розробленій в психіатрії класифікації психопатій, хоча відображає і властивості характеру психічно здорової людини.
Вести мову про доцільність теорії акцентуації характеру доцільно, скоріш за все, тільки до підліткового періоду. Цей вік, коли відбувається формування особистості, спричиняє можливість для негативного впливу на неї ряду соціальних і психологічних чинників, під дією яких починають формуватися певні відхилення в поведінці. Практично всі дослідники акцентуацій стверджують, що з дорослішанням індивіда під впливом сприятливих соціально-психологічних умов відбувається згладжування і нейтралізація відхилень. Підхід, що ґрунтується на теорії акцентуацій, дозволяє в більшості випадків розглядати дітей не як психічно хворих, а як осіб, що були піддані тривалому негативному впливу соціального оточення, під дією яких у них сформувалися тимчасові риси характеру, що нагадують психопатичні ознаки, однак не є такими у повному смислі цього слова.
Проведене емпіричне дослідження в рамках цієї роботи показало необхідність і практичну цінність визначення акцентуацій характеру. За допомогою цього методу можна доволі якісно аналізувати особливості характеру підлітків, застосовувати ці знання в налагодженні виховної роботи з ними, покращенню психологічного клімату в групах, де стикаються особи з різними відхиленнями.

Литература
Список використаної літератури
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб., Питер, 1998. – 379с.
2. Андреева А. Д., Вохмянина Т. В., Воронова А. А., Гуткина Н. И., Данилова Е. Руководство практического психолога; Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. – М., Academia, 1995. – 167с.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
4. Бушай І.М. Особливості психокорекції “Я-образу” підлітків-акцентуантів в системі психологічної служби школи // Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 3(10). (НПУ ім.М.П.Драгоманова). – Київ, 2000. – С. 233-238.
5. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К., Каравела, 2007. – 399 с.
6. Ганнушкин П.Б. Избранные труды / О.В. Кербиков (ред.). – Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. – 414с.
7. Запухляк О.З. Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці: Автореферат дисертації. — Хмельницький, НАПС, 2006. – 20с.
8. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – К., Ельга; Ніка-Центр, 2004. – 399с.
9. Леонгард Карл. Акцентуированные личности / В.М. Лещинская (пер.с нем.). – Ростов н/Д, Феникс, 1997. – 544с.
10. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. – М., Изд-во МГУ, 1982. – С. 288-318.
11. Мізерна О. О. Підліткова агресивність та акцентуації характеру // Актуальні проблеми психології. – К., 2004. – Т.1, вип.13. – С.64–68.
12. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология. Основы патопсихологии и психопатологии: Учебник для студ. вузов. – М., Логос, 1999. – 232с.
13. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / О.В. Скрипченко (ред.). – К., 1997. – 232с.
14. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
15. Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ. – М., Просвещение, 1987. – 236с.
16. Реан А. А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. – С.Пб., 1999. – 288с.
17. Ревуцька М. М. Вплив акцентуації характеру на розвиток агресії у підлітка // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2007. – С. 292–293.
18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 1999. – 720с.
19. Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. Довідник з педагогіки та психології. – К., НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – 216с.
20. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
21. Ткачук Т. М. Акцентуації характеру у вчителів // Актуальні проблеми психології. – К., 2002. — Т.5: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія, ч.1. – С.123 – 130.
22. Юнг К., Шелдон У., Хейманс Ле-Сенн, Леонгард К., Личко А. Е. Психология и психоанализ характера: Хрестоматия / Д.Я. Райгородский (ред.-сост.). – Самара, БАХРАХ, 1997. – 640с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Личностная нестабильность
 • Личностная нестабильность
 • Психологія підлітка
 • Психологічні особливості підліткового віку
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
 • Формування особистості “я” у підлітковому віці
 • ХАРАКТЕР
 • Характер в структурі особистості
 • Характер в структурі особистості
 • Психологічні відмінності між хлопчиками та дівчатками у підлітковому віці
 • Психологічні відмінності між хлопчиками та дівчатками у підлітковому віці
Cгенерировано за 0.055256 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів