Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості соціально-педагогічної діяльності з дітьми, що мають особливі потреби» (ID:32966)

| Размер: 42 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ 5
1.1. Діти з особливими потребами як об’єкт впливу соціально-педагогічної діяльності. 5
1.2. Соціально-педагогічні аспекти роботи з дітьми, що мають особливі потреби. 10
2. ПРАКТИКА ДІЯЛЬНОСТІ З ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 15
2.1. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності, які застосовуються в роботі з дітьми, що мають особливі потреби. 15
2.2. Дидактичні ігри як основний метод розвитку розумово відсталих дітей. 25
Висновки 33
Література 35Вступ
За умов реформування української держави, становлення ринкових відносин значна кількість громадян нашої держави стала потребувати соціальної допомоги та захисту. Несприятливі наслідки соціально-економічних процесів, котрі відбуваються в суспільстві позначаються на дітях, підлітках, а особливо на такій категорії дітей, які відносяться до осіб, що мають особливі потреби. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення (у 2002 році група таких дітей складала 6997 осіб, у 2007 році – 6623 особи). 5% дітей, що народжуються мають вроджені фізичні та психічні вади.
Уведення інституту соціальної педагогіки в Україні знаменувало кардинальний поворот у ставленні суспільства до проблем дитинства й молоді, зумовлений загальними тенденціями гуманізації та демократизації соціального життя України. Звичайно його становлення, яке відбувається на фоні глибоких перетворень у країні, котрі провокують величезну кількість соціальних, економічних, морально-психологічних та інших проблем, проходить досить важко й суперечливо. В таких умовах допомога дітям, що мають особливі потреби, становиться актуальним завданням часу. Від розв’язання цієї проблеми залежить вирішення долі багатьох дітей, які не повинні бути втрачені для суспільства через байдужість дорослих.
Різні аспекти виховання та розвитку таких дітей знаходиться під прискіпливою увагою науковців, державних, громадських діячів. Навчання дітей вимагає до себе неординарних підходів, які обумовлюються відсутністю у них всіх необхідних фізичних та психічних властивостей. Психолого-педагогічна наука приділяє велику увагу питанням соціального виховання, розвитку і корекції особистості дітей з психофізичними вадами з метою забезпечення їх оптимальної інтеграції в сучасні умови життєдіяльності (І.Д.Бех, В.І.Бондар, В.В.Засенко, С.Д.Максименко, В.М.Синьов, В.В.Тарасун, Л.І.Фомічова, О.П.Хохліна, М.К.Шеремет, М.Д.Ярмаченко та ін.). Особливі труднощі в досягненні цієї мети об'єктивно виникають у діяльності допоміжної школи, де навчаються діти зі значним зниженням інтелекту. В цілому робота з дітьми, що мають особливі потреби, сьогодні стала окремим напрямком педагогічної діяльності, видом соціальної роботи. Окремі положення соціально-педагогічної діяльності з аномальними дітьми розглядалися в працях Л.С.Виготського, С.Рубінштейна, Н.А.Коломінського, Ш.О.Амонашвілі, Ж.І.Шіфа, М.С.Певзнера, Л.В.Занкова.
Наслідки та прояви фізичних та психічних вад дітей ускладнюють їх розвиток, в кожному випадку вимагаючи до себе індивідуального підходу до виховання дитини, а тому – вдосконалення соціально-педагогічної діяльності з такими дітьми є нескінченним процесом, який вбирає в себе все більш нові фактори та змінні педагогічного впливу. Тому метою цієї роботи є вдосконалення та систематизація знань щодо соціально-педагогічної діяльності з дітьми, що мають особливі потреби.
Для досягнення цієї мети передбачається виконання таких завдань:
1. Аналіз соціальних та психологічних характеристик дітей з особливими потребами;
2. Обґрунтування методів соціально-педагогічної діяльності з розумово відсталими дітьми;
3. Класифікація та систематизація видів дидактичної гри для роботи з розумово відсталими дітьми.
Об’єктом дослідження виступає соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що мають особливі потреби. Предметом дослідження – особливості такої роботи з розумово відсталими дітьми.
Методи дослідження. Для вирішення зазначених завдань було використано як теоретичні методи (аналіз філософської, культурологічної, психологічної, педагогічної літератури), так і емпіричні (спостереження, бесіди, аналіз документації).

Висновки
Діти з особливими потребами є найскладнішим контингентом соціально-педагогічного впливу. Доволі значна їх класифікація вимагає в кожному конкретному випадку розробляти індивідуальний підхід до таких дітей. Негативними факторами, які потребують негайного вирішення в процесі організації індивідуального навчання являються наступні: недостатнє врахування особливостей психофізичного розвитку дітей, зокрема їх найбільш уражених та збережених функціональних систем; подолання їх низької успішності; відсутність комплексного корекційно-реабілітаційного супроводу дітей з важкими психічними та фізичними вадами в умовах сім'ї; невизначеність ефективних організаційно-педагогічних умов індивідуального навчання дітей. Все це свідчить про необхідність подальшого вдосконалення методик соціально-педагогічної діяльності.
Соціальний розвиток особистості відбувається у пізнанні оточуючого середовища, як позитивних, так і негативних його проявів. Складності соціалізації особистості виявляються у дітей-інвалідів, сліпих, глухих, із затримкою психічного розвитку, у дітей-сиріт, розбещених дітей. У становленні особистості багато в чому може допомогти соціальний педагог. З'ясувавши нахили та здібності дитини, вивчивши сім'ю, оточення, спосіб життя, він створює умови, що сприяють розвитку людини. Першочерговим завданням соціального педагога є індивідуальна допомога особистості у кризовій для неї ситуації: організація захисту прав на гідне життя в суспільстві та професійне самовизначення; організація охорони її здоров'я, діяльності, допомога у прийнятті самостійних рішень в організації своєї діяльності.
У цілому формування особистості та її розвиток у соціумі може бути успішним лише тоді, коли будуть враховані всі зовнішні та внутрішні фактори, які на неї впливають, їх складні взаємозв'язки. Перш за все, це спосіб життя особистості, який може сприяти її розвитку (за певних умов) чи протидіяти йому, умови життя, які сприяють становленню певного способу життя в межах певного району, національні особливості, особливості природного середовища, різні джерела духовної культури, характер їх взаємодії, просторові та часові умови життя особистості й мікрогруп, виховні системи та індивідуальні особливості особистості, які склалися у цих системах.
Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що мають особливі потреби залежить від правильного вибору методів навчання. При цьому кожен педагог повинен пам'ятати і про вікові особливості дітей, про ті відхилення в розвитку, які характерні для розумово відсталих. Як правило, розумово відсталі діти інертні, неемоційні. Тому необхідні такі методичні прийоми, які могли б привернути увагу, зацікавити кожну дитину. Розумово відсталі діти пасивні і не проявляють бажання активно діяти з предметами і іграшками. Дорослим необхідно постійно створювати у дітей позитивне емоційне відношення до пропонованої діяльності. Цієї мети і служать дидактичні ігри.
Дидактична гра є не тільки засобом навчання, а й засобом розвитку дитини, знаряддям її інтеграції у соціумі, тому така ігра може бути використана при засвоєнні будь-якого програмного матеріалу і проводитися з метою зменшення впливу на дитину психофізичних травм та вад. У дидактичній грі створюються такі умови, в яких кожна дитина дістає можливість самостійно діяти в певній ситуації або з певними предметами, набуваючи власний дієвий і чуттєвий досвід. Це особливо важливо для розумово відсталих дітей, у яких досвід дій з предметами значно збіднений, не зафіксований і не узагальнений.


Литература


Література
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М., Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 494с.
2. Артемова Л.В. Вчися граючись: Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят: Для вихователів дитячих садків та батьків. – К., Томіріс, 1995. – 112с.
3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., Логос, 2003. – 134с.
4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково- метод. посібник / Інститут змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204с.
5. Венгер, Л.А. Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. – М., Просвещение,1994. – 95 с.
6. Виготский Л.С. Проблема умственной отсталости / Собрание сочинений. – М., Педагогика, 1983.– Т.5. – С. 131-257.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., Педагогика-Пресс, 1996. – 536с.
8. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М., Смысл, 2005. – 1135с.
9. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., Новая школа, 1996. – 432с.
10. Засенко В.В. Соціально- педагогічні основи формування життєвих планів глухих і слабочуючих старшокласників: Автореферат дисертації / АПН України; Інститут дефектології. – К., 1996. – 40с.
11. Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально- педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні: Автореферат дисертації / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 40с.
12. Капська А. Й., Міщик Л. І., Зайцева З. І., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. Соціальна педагогіка: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Український держ. центр соціальних служб для молоді. – К., 2000. – 264с.
13. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников : Кн. для учителя. – М., Бук-мастер, 1993. – 191с.
14. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. – К., Наукова думка, 1997. – 216с.
15. Коломенский Н.Л. Развитие личности учащихся вспомогательных школ. / Рад.школа. – К., 1978. – 178с.
16. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник / Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела"; Школа соціальної роботи Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія". – К., 2001. – 139с.
17. Мигович І.І. Соціальна робота /Вступ до спеціальності. – Ужгород, 1997. – 244с.
18. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М., Педагогіка-прес, 1999. – 322с.
19. Певзнер М.С. Дети-олигофрены. – М., Изд-во АПН РСФСР, 1981. – 224с.
20. Педагогічний словник / М.Д. Ярмаченко (відп.ред.). – К., Педагогічна думка, 2001. – 516с.
21. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / І. Козубовська (ред.). – Ужгород, Мистецька лінія, 2001. – 152с.
22. Психологія та педагогіка: спеціальні: Зб. наук. праць / Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова / Л.І. Фомічова (ред.). – К., Нора-прінт, 2003. – Кн. 1. – 86с.
23. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 1999. – 720с.
24. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М., Педагогика, 1970. – 344с.
25. Теория социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., Смысл, 1998. – 462с.
26. Фомічова Л.І. Ознайомлення з оточуючим дітей з вадами слуху: Навч. посібник. – К., Благовіст, 2002. – 271с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами в дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ)
  • Вплив сім'ї на формування особистості дитини молодшого шкільного віку
  • Соціально-педагогічні особливості молодіжних проблем
  • Дослідження впливу конфліктних подружніх взаємин на характер та особливості розвитку дитини
  • Соціально-педагогічна діагностика сімї та сімейного виховання
  • Соціальне сирітство та шляхи його реабілітації
  • СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАБІЛІТАЦІЇ
  • "Соціальний педагог, зміст його фаху. Перспективи його професії "соціальної роботи в Україні"
  • "Соціальний педагог, зміст його фаху. Перспективи його професії "соціальної роботи в Україні"
  • Психологія педагогічної діяльності в різних освітніх системах. Педагогічні функції та уміння. Стилі педагогічної діяльності
Cгенерировано за 0.063422 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів