Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Місце соціального працівника в Збройних Силах» (ID:32945)

| Размер: 58 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеЗміст

ВСТУП 3
1. ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 5
1.1. Передумови розвитку процесів демократизації та гуманізації Збройних Сил. 5
1.2. Концепція гуманітарного розвитку – як основа для впровадження соціальної роботи в армійських структурах України. 9
Висновки до розділу. 20
2. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ПРОЦЕСІ ГУМАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ. 21
2.1. Соціальний працівник як суб’єкт соціальної політики в армії. 21
2.2. Теоретичні підходи до визначення місця соціального працівника в армійських структурах. 25
Висновки до розділу 28
3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В АРМІЙСЬКИХ СТРУКТУРАХ 29
ВИСНОВКИ 35
Термінологічний словник. 37
Література 43
ВСТУП
Сучасні Збройні Сили України мають цілу низку проблем, ряд яких полягає в соціальній сфері. Їх розв’язання являє собою найактуальніше завдання керів¬ництва держави, органів військового управління. Від їх рішення залежить боєздатність армії, безпека держави. Від негараздів, що пов’язані з соціальним забезпеченням потерпають не тільки самі військовослужбовці, а й члени їх сімей. Крім матеріальних, фінансових та житлових проблем, в родинах військових зростає психологічна напруженість, невпевненість у завтрашньому дні. Дуже часто причиною конфліктів стають окремі питання медичного, культурного забезпечення, неможливість знайти роботу для дружин військових, отримати необхідну освіту та спеціальність. На жаль, реалії суспільно-економічного життя не дозволяють в повній мірі фінансувати армію для вирішення цих проблем. Пошуки альтернативних шляхів розв’язання соціальних питань складають суттєву частину досліджень в області воєнної сфери. Вони знаходять своє відображення в концепціях розвитку Збройних Сил, воєнної сфери в цілому, які протягом останнього десятиріччя поступово змінювали одна одну. Однак, вантаж проблем не зменшився. Ті пропозиції, які, нібито, здавалося були науково обґрунтованими та продуманими, виявилися нежиттєздатними.
В таких умовах народилась нова ідея – для вирішення соціальних питань в армії застосувати інститут цивільних соціальних працівників, який на даний момент зміцнився в українському суспільстві і самостійно розпочав в деяких моментах роз¬повсюджувати свою діяльність на військову сферу. Крім того, соціальна та гуманітарна область суспільства попали під прискіпливу увагу вищого керівництва держави. Конституційні положення щодо того, що Україна є правовою і соціальною державою, почали отримувати підтримку і реалізацію з боку урядових структур.
Разом з тим, стосовно Збройних Сил ще не визначено конкретне застосу-вання в ній інституту соціальних працівників. На перший погляд, є ясним тільки одне: вони повинні застосовуватися у гуманітарній сфері Збройних Сил, тобто тій, що займається питаннями роботи з особовим складом, військовослужбовцями різних категорій та членів їх сімей. Багато аспектів нової роботи ще потребують доопрацювання, а особливо – порядок взаємодії військових та цивільних структур для налагодження спільного соціального та гуманітарного забезпечення військ.
Об’єктом даного дослідження є процес функціонування і розвитку інституту соціальних працівників як можливий елемент структури гуманітарного та соціального забезпечення у військах. Предмет дослідження – місце соціальних працівників в ньому. Метою роботи став аналіз можливих шляхів та варіантів залучення до співпраці у військах соціальних працівників.
Для досягнення цієї мети передбачено виконання наступних завдань:
• проаналізувати шляхи оптимізації військових структур, які займаються виховною роботою, а зокрема – соціальним та гуманітарним забезпеченням;
• дослідити можливий вплив соціальних працівників під час роботи з військовослужбовцями;
• змоделювати та спрогнозувати наслідки інтеграції у військову сферу інституту соціальних працівників.
Методологічну основу роботи становлять структурно-функціональний, порівняльний i прогностичний методи. Використано принципи об’єктивності та історизму як методологічні засади наукового пізнання. Важливе місце в роботі мають такі загальнонаукові методи теоретичного дослідження, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, метод прийняття рішень. У ході теоретичного вивчення проблеми проводився аналіз і узагальнення наукової літератури з теорії і практики соціальної роботи, законодавчої бази з цього питання, опрацювання досвіду роботи науковців, військових діячів, соціальних працівників.
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30.
2. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. Указ Президента України N 981/98 від 4 вересня 1998 року.
3. Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України. Указ Президента України N 28/2004 від 12 січня 2004 року.
4. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю. Закон України № 2558 – ІІІ від 21.06.2001 р.
5. Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004–2008 рр. Закон України № 1281-ІУ від 18.11.2003 р.
6. Концепція Соціально-психологічної служби ЗС України (Проект) // Народна армія. – 1991. – 11 жовтня.
7. Біла книга: оборонна політика України. – К., МОУ, 2007. – 96 с.
8. Андерсон Д. Що таке соціальна робота? // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. 1(11). – С.21-28.
9. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота / Інститут вищої освіти АПН України; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., УДЦССМ, 2001. – Кн. 1 : Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 344с.
10. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота / Інститут вищої освіти АПН України; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., УДЦССМ, 2001. – Кн. 4 : Короткий енциклопедичний словник. – 536с.
11. Архипова С.П. Професійна компетентність і професіоналізм соціального працівника: сутність і шляхи розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., Аспект-Поліграф, 2004. – Вип. 2(7). – С.15-24.
12. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник. / Академія праці та соціальних відносин. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 172с.
13. Бількевич О.О., Вадзюк О.В., Вадзюк С.Н., Довжук Б.С., Ковалок Н. П. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. –
Ч. 1, 2 : Теоретичні та методичні засади соціальної роботи (ч.1) ; Основні на-прями соціальної роботи в умовах реформування в Україні (ч.2). – 296с.
14. Блащак Г. С., Вадзюк О. В., Горбоніс Т. В., Грицько Н. І., Довжук Б. С. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. – 272с.
15. Бондаренко Н. В., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М., Семи-гіна Т. В. Соціальна робота: В 3 ч. – К., Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – Ч. 1 : Основи соціальної роботи. – 178с.
16. Братасюк М.Г., Вадзюк О.В., Грицько Н.І., Грод І.М., Іванчук М.В. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. – К., УДЦССМ, 2001. – Ч. 3 : Теоретичні засади та основні напрямки інформаційних технологій соціальної роботи. – 172с.
17. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч. посібник. – Х., ХУВС, 1996. – 104с.
18. Головатий М.Ф., Панасюк М.Б. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник. – К., МАУП, 2005. – 560с.
19. Гузьман О. А. Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз: автореферат дисертації / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2006.– 27с.
20. Журавльов В.В. Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами: автореферат дисертації / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – 18с.
21. Зверєва І.Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник. – К., Науковий світ, 2003. – 234с.
22. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Вакуленко О. В., Карпен-ко О. Г. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник. – К., ДЦССМ, 2004. – 362с.
23. Козубовська І.В., Дідик М.М., Лацанич О.Л., Башкірєв В.А. Особливості професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх справ України. – Ужгород, УжНУ, 2001. – 180 с.
24. Кривизюк Л.П. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917-1920 рр.: автореферат дисертації / Національний ун-т "Львівська політехніка". – Л., 2001. – 19с.
25. Молдавчук В.С., Степанюк І.В. Військово-соціальна робота як складова виховної роботи у внутрішніх військах МВС України: система, зміст та завдання. – К., ВТЦ МВОО, 2006. – 98с.
26. Немчин А.П. Психологічний десант в Іраку / Зеркало тижня. – № 12. – 2007.
27. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – Ужгород, 2000. – 250 с.
28. Романовський Я.Я. Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991-2005 рр.): історичний аспект: автореферат дисертації / Національна академія оборони України. – К., 2007. – 20с.
29. Соціальна робота в Україні: перші кроки (збірник статей) / під ред. В.Полтавця. – К., ВД „КМ Akademia”, 2000. – 236с.
30. Стасюк В.В. Система соціально-психологічного забезпечення функціону-вання аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів: автореферат дисертації / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2005. – 34с.
31. Шандоро Ф. Соціальна робота в екстремальних умовах. – Ужгород, 2003. – 200 с.
32. Шкодзінська О. Українські реалії військового капеланства / Патріярхат. – № 1 (398).– 2007.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Форми і методи соціальної роботи з військовослужбовцями
 • Мотиваційний комплекс дисциплінарності військовослужбовців
 • Мотиваційний комплекс дисциплінарності військовослужбовців
 • Вимоги до соціальних працівників
 • Напрями та засоби встановлення партнерських відносин клієнта і соціального працівника при визначенні завдань спілкування
 • Розвиток соціальної роботи в Збройних Силах України
 • МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ТА ЕТИКЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
 • Проблеми професійного виховання і навчання фахівця
 • Проблеми професійного виховання і навчання фахівця
 • "Професіональний і духовно-моральний портрет соціального працівника"
 • "Професіональний і духовно-моральний портрет соціального працівника"
Cгенерировано за 0.271938 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів