Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості прояву агресії у дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях» (ID:32071)

| Размер: 108 кб. | Объем: 68 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 6
АГРЕСІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 6
1.1. Теоретичні підходи до проблеми вивчення агресії 6
1.2. Форми та види агресії 10
1.3. Агресія і агресивність. Характеристика агресивності та методи її дослідження 15
Висновки до 1-го розділу 19
РОЗДІЛ 2 20
ФОРМУВАНННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 20
2.1. Розвиток агресії у підлітків 20
2.2. Вплив соціального середовища на формування підліткової агресії 24
2.3. Вплив неблагополучної сім’ї на формування агресії підлітка 27
Висновки до 2-го розділу 34
РОЗДІЛ 3 35
ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ ПІДЛІТКІВ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ 35
3.1. Обґрунтування мети та завдань дослідження, характеристика бази дослідницької практики 35
3.2. Методи збору емпіричної інформації 36
3.3. Дослідження неблагополучної родини 39
3.4. Порівняння агресивності і тривожності дітей з благополучних та неблагополучних родин 43
Висновки до 3-го розділу 53
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56
ДОДАТКИ 60

ВСТУП
Актуальність дослідження. Життєдіяльність людей за сучасних умов пов’язана з впливом на них несприятливих чинників різного походження, які в поєднанні згубно позначаються на фізичному та психічному здоров’ї особистості. Комплексна й тривала дія негативних соціальних, психологічних, екологічних та інших факторів зумовлює високу нервово-психічну напругу, яка залежно від індивідуальних особливостей людини, рівня її особистісної сформованості здатна викликати різної міри негативні прояви в її психіці, зокрема такі, як високий рівень тривожності та агресивності. Статистика свідчить про зростання злочинів, хуліганських дій, що здійснюються підлітками та молоддю в сучасній Україні. Частими стали прояви демонстративно-зухвалої поведінки, цинізму, негативізму по відношенню до дорослих. Для сучасного етапу розвитку українського суспільства пріоритетним є курс на формування підростаючого покоління з активною життєвою позицією, здатного до особистісного волевиявлення у неагресивний, толерантний спосіб. Саме тому, у психолого-педагогічній науці особливу актуальність набули експериментальні дослідження, спрямовані на пошук засобів попередження та зменшення проявів агресії у школярів підліткового віку.
За останнє півстоліття в зарубіжній психології накопичився великий досвід у вивченні агресивної поведінки людини. Теоретичні положення розглядаються в рамках інстинктивістського (З. Фрейд, К. Лоренц), біологічного (В. Гесс, Р. Джекобс, С. Меднік, Д. Олдс), фрустраційного (Дж. Доллард, Н. Міллер), когнітивного (Л. Берковіц, Л. Ерон, Д. Зілманн, Л. Х’юсманн), соціального (А. Бандура, А. Басс, Р. Берон, Д. Річардсон, Б.Крейхі) підходів, кожний з яких подає своє трактування агресії.
У вітчизняній психології проблема агресії висвітлена в працях Б.С. Братуся, С.М. Єніколопова, Л.Ю. Іванової, А.А. Налчаджяна, Н.О. Ратінової, А.О. Реана, Т.Г. Рум’янцевої, І.О. Фурманова, О.В. Хреннікова та ін. Деструктивний характер даного явища підкреслюється низкою наукових досліджень, в яких агресія розглядається в контексті девіантної поведінки та злочинності (Н.В. Алікіна, С.М. Єніколопов, Н.О. Ратінова, В.Г. Степанов, В.В. Устінова). При цьому вітчизняні дослідники розглядають агресивного суб’єкта як такого, що інтегрує в собі внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зарубіжні науковці (А. Бандура, Г. Паренс, Дж. Паттерсон, М. Раттер, А. Фрейд) зосереджують увагу на пошуку окремих детермінант прояву агресії.
В останнє десятиріччя вчені приділяють увагу вивченню агресивної поведінки у неделінквентних осіб різного віку: О.Б. Бовть, В.І. Шебанова – молодшого шкільного; А.О. Реан, Л.Н. Семенюк – підліткового; В.М. Крайнюк, О.В. Хренніков, С.Г. Шебанова – юнацького. Зокрема, в дослідженні підліткового віку науковцями отримані дані стосовно особливостей вікової динаміки (А.О. Реан, Л.Н. Семенюк), статевих відмінностей (І.О. Фурманов, Л.Н. Семенюк); визначена дія макросоціальних чинників (О.Б. Бовть, А.О. Реан, Л.Н. Семенюк) на агресивну поведінку.
Вибір підліткового віку в дослідженні обумовлений тим, що саме в цей період посилюється ймовірність появи агресивних форм поведінки, які набувають характеру усталених зразків. Тим більше, що шкільна практика засвідчує: агресія є розповсюдженим явищем серед підлітків і не обмежується її проявами лише делінквентними особами. При цьому на нашу думку залишаються недостатньо дослідженими питання впливу на формування агресії і агресивної поведінки підлітка в неблагополучних сім’ях. Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє її вивчення в плані особливостей прояву агресії у підлітковому віці зумовили тему теми нашого дослідження: "Особливості прояву агресії у дітей, що виховуються у неблагополучних сім’ях".
Об’єкт дослідження – особистісна сфера дітей з неблагополучних сімей.
Предмет дослідження – особливості агресії у підлітків, що виховуються в неблагополучних сім’ях.
Мета дослідження – виявлення впливу неблагополучної сім’ї на формування агресивної поведінки дитини і агресивності як риси її особистості.
У відповідності з об’єктом, предметом і метою дослідження були визначені наступні завдання:
1. Проаналізувати концепції вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної проблеми.
2. Узагальнити вікові особливості підлітків стосовно набуття агресивних рис поведінки та провести аналіз впливу неблагополучної сім’ї на формування агресії дітей.
3. Шляхом емпіричного дослідження виявити відмінності агресивної поведінки і агресивності дітей, що виховуються в неблагополучних родинах, від дітей з нормальних сімей.
Гіпотеза дослідження: неблагополучна родина виступає значним фактором у формуванні агресії і агресивності дітей, що в ній виховуються.
Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження застосовувалися загальнонаукові методи – аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, аналіз літератури з проблеми дослідження, а також специфічні для психології методи: бесіди, спостереження, експертне опитування, тестування. Для збору емпіричної інформації була застосовані методика визначення агресивності А. Басса – А. Даркі і методика визначення тривожності Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна. Для математичної обробки даних застосований критерій Стьюдента.
Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. В.А. Аверин Психология детей и подростков. – СПб.: Питер, 1998. – 379с.
2. А.Д. Андреева, Т.В. Вохмянина, А.А. Воронова, Н.И. Гуткина, Е.Б. Данилова Руководство практического психолога; Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. – М.: Academia, 1995. – 167с.
3. Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд Опросник уровня субъективного контроля (УСК). — М. : Смысл, 1993. — 16с.
4. В.С. Балинова Статистика: В вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М. : Проспект, 2004. – 344с.
5. А. Бандура, Р. Уолтерс Подростковая агрессия. – М. : Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 508с.
6. О.В. Бацілева Психосоциальные аспекты феномена агрессии // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 3. – С.166–174.
7. А.А. Бодалев Психология общения: Избранные психол. тр. – М. : Издательство МПСИ, 2002. – 319с.
8. О.Д. Борисенко, Р.Є. Майборода Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки: Вибрані лекції / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВЦ "Київський ун-т", 2000. – 117с.
9. Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., Питер, 2005. – 520с.
10. Р. Бэрон, Д. Ричардсон Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. – 336 с.
11. І.А. Гайдамашко Агресія як механізм психологічного захисту підлітків у конфліктних ситуаціях // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку. – Хмельницький, 2007. – С.246-248.
12. О.С. Дроздов Спроба адаптації системного підходу до агресіологічних досліджень // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С.29-37.
13. О.Ю. Дроздов Ситуативні фактори агресивної поведінки молоді // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: ІП, 2001. – Частина 1. – С.38 – 49.
14. О.З. Запухляк Вплив комп’ютерних ігор з войовничо–агресивним змістом на агресивність підлітків з акцентуаціями характеру //Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К. : 2005, вип. 26, т. 5. – С. 78-87.
15. Т. Ілляшенко Дитяча агресія – що це? // Початкова школа.– 2006.–№ 1.– С.9-11.
16. О.С. Ісаєнко Влияние агрессивного поведения в паре “мать – ребенок” на уровень школьной дезадаптации (экспериментальное исследование) // Наука i освіта. – 2006. – № 3–4. – С. 11–15.
17. О.Б. Кізь Агресія депривованого юнацтва: форми, причини та наслідки // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – К., 2006. – N5. – С.1-15.
18. С. Кравчук Особливості агресивної поведінки чоловіків і жінок // Соціальна психологія. – 2008. – № 1. – С.142-148.
19. В.М. Крайнюк Становлення і розвиток феномену агресії // Зб. наук. праць. Випуск 2 (7). – К.: КВГІ, 1998. – С. 14-19.
20. А.Е. Личко Психопатии и акцентуации характера у подростков / Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтера, В.Я. Романова. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 288-318.
21. К. Лоренц Так называемое зло / А.И. Федоров (пер.). – М. : Культурная революция, 2008. – 616 с.
22. И.С. Мазоха Психологические детерминанты агрессии и агрессивности // Наука і освіта. – 2007. – № 8 – 9. – С. 103–105.
23. І.С. Мазоха Психологічний портрет осіб з різним рівнем агресивності // Наука і освіта. – 2004. – № 4-5. – С.41-42.
24. В.С. Максименко, В.И. Подшивалкина, Л.П. Олесевич, С.В. Романенко Математико–статистические методы в социологическом исследовании. – О.: АстроПринт, 1998. – 183с.
25. Ю. Мединська Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство. – 2002. – № 1. – С.107-118.
26. В.С. Мерлин Психология индивидуальности: Избранные психологические труды. – М. : Институт практической психологии, 1996. – 446с.
27. О.О. Мізерна Підліткова агресивність та акцентуації характеру // Актуальні проблеми психології. – К. : 2004. – Т.1. – С.64-68.
28. В.В. Остроухов Агресія та деструктивність особи: соціальні або психологічні передумови насилля? // Суспільство. Держава. Армія. – К., 1999. – Вип.2: Суспільні науки: філософія, соціологія, політологія. – С.70-77.
29. Д.П. Панасенко Программа снижения агрессивности подростков в рамках системы современного школьного образования // Наука і освіта. – 2003. – № 4. – С.34-35.
30. Г. Паренс Агрессия наших детей / Л.Г. Герцик (пер.с англ.), А.В. Решетникова (пер.с англ.). – М. : Форум, 1997. – 160с.
31. Ф.C. Перлз Эго, голод и агрессия / Д.Н. Хломов (науч.ред.), Н.Б. Кедрова (пер.), А.Н. Костриков (пер.). – М. : Смысл, 2000. – 358с.
32. В. Пилипенко Підліткова агресія у контексті сучасної соціокультурної ситуації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С.5-23.
33. М.П. Потребко Агресія чи гнів? // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2007. – С. 166-168.
34. Психологическая энциклопедия / Р. Корсини (ред.), А. Ауэрбах (ред.). – СПб. : Питер, 2003. – 1094с.
35. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К. : Академвидав, 2006. – 424с.
36. Психология аномального развития ребенка : Хрестоматия в 2 т. / Под ред. В. В. Лебединского, М. К. Бардышевской. – М : Че Ро, 2002. – Т.2. – 412с.
37. М. Раттер Помощь трудным детям: Пер. с англ. – М., Просвещение : 1987. – 236с.
38. А.А. Реан Психология изучения личности: Учеб. пособ. – СПб. : 1999. – 288с.
39. В. Рибалка Агресія як деструкція соціальних відносин // Філософські обрії. – 2003. – № 10. – С.158- 170.
40. Е.В. Сидоренко Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Соціально-психологический центр, 1996. – 350с.
41. О.М. Сінькова Агресія девіантних підлітків як наслідок сімейної соціалізації // Проблеми освіти: Наук.–метод. збірник. – К.; Вінниця, 2006. – Вип.3 (спец.). – С. 301-303.
42. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.). – Минск : Харвест, 1997. – 800с.
43. І.П. Сопрун Прояв агресивності в дітей, що виховуються в різних соціальних умовах // Наука і освіта. – 2003. – № 5-6. – С.51-53.
44. О. Тарновська Агресія як предмет дослідження // Науковий вісник. – Чернівці, 2001. – Вип.122: Педагогіка та психологія. – С.200-203.
45. Т. Федорченко Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С.12-15.
46. Т.Є. Федорченко Насильство та агресія – головні форми прояву девіантної поведінки неповнолітніх // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С. 104-110.
47. И.А. Фурманов Агрессия и насилие. Диагностика, профилактика и коррекция. – СПб. : Речь, 2007. – 479с.
48. А.А. Хван, Ю.А. Зайцев, Ю.А. Кузнецова Стандартизированный опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки: метод. рекомендации. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2006. – 68 с.
49. В.С. Хомік Агресія у різних юнацьких і дитячих кагортах: дослідження в українській психології // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. -№ 7.- С.1-6.
50. В.М. Целуйко Психология неблагополучной семьи. – М. : Владос, 2003. – 270с.
51. Г.Т. Шаповалова Мовна агресія як виразна риса сучасного українського медіатексту // Наук. вісник. – Ужгород, 2006. – Вип.13. – С.124-126.
52. Т.И. Шульга Работа с неблагополучной семьей. – М.: Дрофа, 2008. – 254с.
53. Ю.В. Щербинина Вербальная агрессия. – М. : URSS, 2006. – 355 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Психологічні особливості дитячої агресивності та умови її виникнення (молодший шкільний вік)
  • Агресивна поведінка дітей підліткового віку та її подолання
  • Особливості прояву агресії у дітей, що виховуються в неблагополучних сім’ях
  • Зв’язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  • Психологічні особливості дитячої агресивності та умови її виникнення(дошкільний вік)
  • Психологічні причини виникнення та прояву агресивності в підлітковому та юнацькому віці
  • Зв'язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  • Технологія подолання агресивної поведінки
  • Міжнародні інформаційні конфлікти: причини виникнення і проблеми розв’язання
  • Вплив сім'ї на формування особистості дитини молодшого шкільного віку
Cгенерировано за 0.074448 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів