Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Застосування соціальних технологій в системі впровадження нових лікарських засобів на Україні» (ID:32046)

| Размер: 41 кб. | Объем: 34 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеЗміст

ВСТУП 3
Розділ 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 5
1.1. Соціальні технології як частина соціальних стосунків. 5
1.2. Класи і типи соціальних технологій. 8
1.3. Значення соціальних технологій в житті суспільства та в управлінні соціальними процесами. 12
Висновки до розділу 16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАКОЛОГІЇ УКРАЇНИ 17
2.1. Діяльність маркетингових компаній в області фармакології як приклад застосування соціальних технологій. 17
2.2. Досвід і практика застосування соціальних технологій щодо дослідження просування лікарських засобів. 21
2.3. Основні елементи маркетингу фармпрепаратів. 25
Висновки до розділу 29
ВИСНОВКИ 30
Література 32ВСТУП
Сучасна соціальна реальність така, що за останні десятиліття проблеми управління на всіх рівнях суспільства ускладнилися і загострилися. Актуальність практичної проблеми соціальних технологій підкреслюється усвідомленням змін, що відбуваються, в соціально-економічному просторі. До них відносяться, перш за все, такі:
а) зростання ролі людського ресурсу в господарській сфері, взагалі, в управлінні організацією, в її успіхах і життєздатності, зростання ролі і відповідальності кожного учасника організації;
б) зміна параметрів, а також характеру соціально-економічної динаміки сучасного суспільства, прискорення ринкових процесів, виникнення нових соціально-економічних наслідків глобалізації;
в) безпрецедентні зміни соціально-економічного середовища на всіх рівнях систем управління у зв'язку з розповсюдженням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і заснованих на них систем управління інформаційними процесами в організаціях.
Поняття «соціальна технологія» спочатку сформувалася в парадигмі соціології управління. Визнання і розвиток концепції соціальних технологій на вітчизняному просторі науки відносяться до 1970-х рр., а в зарубіжній соціології – на два десятиліття раніше. Питаннями дослідження теоретико-методологічних основ управління в соціальній сфері займалися такі дослідники як М. Вебер, О.С. Віханський, В.І. Герчиков, Дж.Дебарделебен, А.П. Єгоршин, К. Клеман, В.В. Парцванія, Т. Парсонс, В.А. Ядов та інші. Крім того, досліджували застосування соціальних технологій в конкретних галузях суспільного господарства українські вчені О.В.Євдокімов, Л.Г. Кайдалова, О.О.Кіяшко, Л.О.Кочубей, О.Л.Скідін, С.С.Якубовська та ін.
Генетично це поняття також пов'язане з декількома самостійними галузями соціології, що мають чітко виділені предметні області. У даній роботі під соціальною технологією розуміється набір послідовних дій, направлений на об'єкт соціальної реальності і переведення цього об'єкту з одного стану в інше, або збереження стану цього об'єкту. Виходячи з цього об’єктом роботи виступають соціальні технології як явище, що притаманне сфері управління в суспільстві. Предметом роботи стало визначення сутності соціальних технологій в області фармакології, її власних об’єктів, на котрі вона спрямована, окреслення соціального простору, в межах якого вони діють.
Мета даної роботи полягає в розкритті феномена соціальної технології в контексті:
– аналізу наукових уявлень, що склалися, про те, що є технологія в соціальній області, і як вона співвідноситься з діяльністю людини в різних сферах суспільного виробництва, перш за все в медицині;
– усвідомлення ролі і місця соціальних технологій в області фармакології;
Загальними задачами дослідження є:
1. Узагальнення знань про феномен соціальної технології, її роль і місце в сучасному суспільстві.
2. Виявлення ознак соціальних технологій, значущих для їх угрупування в контексті потреб суспільства.
3. Аналіз соціальних технологій в області фармакології на прикладі діяльності маркетингових організацій з впровадження на споживчий ринок нових медичних препаратів.
У роботі використані загальнонаукові методи теоретико-прикладного дослідження, зокрема порівняльний аналіз, дедукції і індукції, аналіз конкретних ситуацій і синтез узагальнень.
ЛитератураЛітература
1. Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Соціальні технології: Посібник. – Кіровоград, ІСКМ, 2005. – 104с.
2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.– СПб., Питер, 2004. – 832 с.
3. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие. – Минск, ТетраСистемс, 2004. – 639с.
4. Гриценко С.В. Теоретичне обґрунтування та оптимізація аптечного виготовлення ліків у сучасних умовах: Автореф. дисертації / Національний фармацевтичний ун-т. – Х., 2005. – 20с.
5. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади: Навч. посібник. – Вінниця, Нова Книга, 2004. – 454с.
6. Дікон Б. Глобальна соціальна політика.– К., 1999. – 346 с.
7. Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б., Кунгурцев О., Мартынюк О. Охорона громадського здоров'я: управлінські аспекти: Навч. посіб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К., УАДУ, 2001. – 144с.
8. Иванов В.Н., Патрушев В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. – М., Экономика, 2001. – 327 с.
9. Історія медицини та охорона здоров'я в Україні: Наук.-допоміж. покажчик літ. / Державна наукова медична бібліотека / Р.І. Павленко (ред.). – К., 2005. – 80с.
10. Лапач С.Н., Пасечник М.Ф., Чубенко А.В. Статистические методы в фармакологии и маркетинге фармацевтического рынка. – К., 1999. – 311с.
11. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., Смысл, 2004. – 346с.
12. Лукашевич М.П., Бондарчук Л.В. Інноваційні соціальні технології професійного самовизначення особистості: Навч. посібник. – К., ІПК ДСЗУ, 2005. – 141с.
13. Матвієнко В.Я. Соціальні технології: Навч. посібник. – К., Українські пропілеї, 2001. – 446с.
14. Мінцер О.П., Москаленко В.З., Веселий С.В. Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині: Навч. посібник. – К., Вища школа, 2003. – 424с.
15. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації: Підручник.– Х., Основа, 1998. – Ч. 1 : Менеджмент у фармації. – 255с.
16. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації: Підручник. – Х., Основа, 1998. – Ч. 2 : Маркетинг у фармації. – 287с.
17. Нові медичні технології та засоби їх забезпечення. Медицина 21-го сторіччя. Жовтень, 15-16, 2001, Київ, Україна: Зб. проектних пропозицій / Національний медичний ун-т; Інститут громадського здоров'я МОЗ України. – К., Науковий світ, 2001. – 50с.
18. Охорона здоров'я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2001. – 271с.
19. Подольська Є.А., Зайченко Г.В., Іванова К.А., Москаленко О.П., Матвєєва О. І. Новітні соціальні технології. – Харків, Видавництво НФАУ, 2000. – 131с.
20. Подшивалкина В. И. Социальные технологии и социологические службы в системе социального управления. – Одесса, 1993. – 54 с.
21. Рассоха Н.А. Оптимизация системы создания готовых лекарственных средств: автореферат дисертації / Украинский НИИ фармакологии и токсикологии. – К., 1993. – 45с.
22. Рейхарт Д.В., Сухинина В.А., Шиленко Ю.В. Фармацевтический рынок:
его особенности, проблемы и перспективы. – М., Вектор 1995. – 345с.
23. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
24. Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?: зб. тез конф. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Проект Tacic "Посилення регіональних соціальних служб" / Тетяна Семигіна (заг.ред.). – К., Сфера, 2007. – 252с.
25. Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики /Ред. кол. С.Л. Катаєв, В.І. Подшивалкіна, Ю.І Яковенко. – К.; Запоріжжя; Одеса, 2002. – 234с.
26. Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 квітня 2001 р. м.Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2001. – 255с.
27. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / уклад. В.І. Волович та ін. – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
28. Теремко В.І. Соціологія. – К., Академвидав, 2005. – 432с.
29. Удальцова М.В., Аверченко Л.К. Социология и психология управления: Практикум. – М., Инфра-М, 1999. – 180с.
30. Чухно А. А., Крамаренко В. И., Дембский Л. К., Дударь А. П., Синельник А. В. Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент: Учеб. пособие. – Сімферополь, Таврида, 2001. – 339с.
31. Шиян А.А. Руководство по социальным технологиям. – М., Вектор, 2001. – 573с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • утність та класифікація соціальних технологій
  • утність та класифікація соціальних технологій
  • Пакет документів при розробці нового лікарського засобу
  • Естетичні та правові аспекти застосування реклами у фармакологічному бізнесі
  • Технічні засоби у сфері ліків
  • Організаційно-правові засади роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Україні
  • Удосконалення технологій надання послуг в засобах розміщення на прикладі готелю
  • Оптимізація використання інформаційних технологій в професійній діяльності викладачів ПТУ
  • Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі
  • Сучасні інформаційні технології в управлінні готелями (взагалі)
Cгенерировано за 0.079560 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів