Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Вплив криз професійного становлення на ефективність праці особистості» (ID:31122)

| Размер: 87 кб. | Объем: 56 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 5
1.1. Кризи професійного становлення 5
1.2. Ефективність праці 13
1.3. Ефективність праці менеджера з персоналу 17
Висновки до розділу І 24
Розділ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРУ З ПЕРСОНАЛУ 25
2.1. Організація дослідження 25
2.2. Обґрунтування та підбір методів дослідження 28
2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів 32
Висновки до розділу ІІ 39
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42
ДОДАТКИ 45
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні висуває серйозні вимоги до компетентності і професіоналізму фахівців в усіх галузях суспільного виробництва, а особливо в області управління. Від керівників вимагається не тільки добра теоретична підготовка, а й ефективна реалізація відповідних знань, умінь і навичок. При цьому особливо важливим вважається урахування всіх факторів, які впливають на процес успішної професійної діяльності індивіда. Одним із таких факторів є кризи професійного становлення, котрі пов’язані з особистісним і віковим розвитком людини, а також з фізичним і психологічним навантаженням на спеціаліста в економічних умовах сьогодення.
Процес професійного розвитку особистості у вітчизняній психологічній науці досліджується достатньо тривалий час. Різні аспекти таких досліджень пов’язані з вивченням розвитку людини в умовах професійного середовища, становленням її професійних і особистісних якостей, визначенням місця і ролі здібностей та інтересів у формуванні суб'єкта праці, розв’язання проблеми професійного самовизначення. У вітчизняній психології проблеми професійного становлення особистості досліджували О.Ф. Бондаренко, Н.С. Глуханюк, Е.Ф. Зеєр, Є.А. Клімов, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поваренков, Н.В. Чепелєва та ін.
Особливе місце в працях психологів займає вивчення умов та перебігу професійних криз, дослідження яких у загальному плані здійснювалось Л.І. Анциферовою, С.П. Бєзносовим, Е.Ф. Зеером, Є.Л. Клімовом, Л.К. Марковою, В.І. Слободчиковим та ін. Однак, в роботах цих та інших авторів практично немає досліджень того, як професійні кризи впливають на становлення керівників низової ланки управління, обумовлюють ефективність їх праці. Цей факт обумовив вибір теми даного дослідження: "Вплив криз професійного становлення на ефективність праці особистості".
Об'єкт дослідження – професійне становлення менеджерів з персоналу.
Предмет дослідження – ефективність праці менеджерів, що розглядається у залежності від криз професійного становлення фахівця.
Метою даного дослідження є виявлення впливу криз професійного становлення особистості на ефективність праці.
В якості гіпотез дослідження висуваються наступні припущення:
1. Кризи професійного розвитку в загальній картині онтогенезу спів відносяться з кризами вікового розвитку таким чином, що в різні періоди розвитку визначальну роль можуть грати або характеристики професійного розвитку, або характеристики особистісного розвитку.
2. Очікується, що на процес професійного розвитку індивіда значним чином впливають індивідуально-особистісні властивості, у якості яких можуть виступати стратегії подолання кризових ситуацій, механізми психологічного захисту особистості у вигляді синдрому емоційного вигорання.
Виходячи з мети і гіпотези, були визначені наступні завдання:
1. Вивчити особливості та основні етапи професійного становлення особистості.
2. Дати характеристику основних криз професійного життя, які впливають на ефективність праці.
3. Емпірично дослідити вплив психологічних чинників, що обумовлені професійними кризами, на ефективність професійної діяльності менеджерів низової ланки управління.
Для реалізації завдань дослідження були застосовані наступні методи: загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, аналіз літератури з теми дослідження; психологічні – спостереження, бесіда, експертне оцінювання, методика діагностування емоційного вигорання за В.В. Бойко.
Наукова новизна полягає в застосуванні теоретичних положень щодо криз професійного становлення для конкретної професійної групи – менеджерів з персоналу.
Практичне значення такого дослідження полягає у створенні емпіричної бази для подальшої розробки методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи менеджерів в умовах психологічних криз особистості.
Робота структурно складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Ахмеров Р.А., Головаха Е.И., Достовалов С.Г., Злобина Е.Г., Иванченко Г.В., Клементьева М.В. Время пути: исследования и размышления / НАН Украины; Институт социологии. – К., 2008. – 288с.
2. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В. Психологія праці та професійної підготовки особистості. – Хмельницький, Універ, 2001. – 330с.
3. Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г., Бойченко М.І. Філософія. – К. : Либідь, 2001. – 408с.
4. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. – М., ИИД Филин, 1996. – С. 210.
5. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 96 – 104.
6. Вакуленко С.М. Соціологія праці: навч.-метод. посібник. – К. : Знання, 2008. – 262с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250 000 / В.Т. Бусел (уклад.). – К.; Ірпінь : Перун, 2007. – 1736с.
8. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М. : Смысл, 2005. – 1135с.
9. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 1995. – 145с.
10. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 184с.
11. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі / В. Недашківський (ред.). – К., Лібра, 1999. – 270с.
12. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург: УГППУ, 1997. – 244 с.
13. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций: Учеб. пособие. – Екатеринбург : Деловая книга, 2005. – 239с.
14. Климов Е.А. Психология профессионала: Избранные психологические труды. – М. : Институт практической психологии, 1996. – 400с.
15. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К., КНЕУ, 2000. – 232с.
16. Мерзлякова О. Як розпалюється "багаття емоційного вигоряння" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., Плеяди, 2005. – № 7-8. – С. 23-26.
17. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 704с.
18. Нємов Р.С. Психологія: Підручник. – Рівне, Вертекс, 2002. – 576с.
19. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, БАХРАХ, 1998. – 672 с.
20. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: Учеб. пособие. – М. : Институт практической психологии, 1997. – 352с.
21. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный институт. – М. : НПО "МОДЭК", 1996. – 256с.
22. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
23. Романова Е.С. 99 популярных профессий: психологический анализ и профессиограммы. – СПб. : Питер, 2003. – 464с.
24. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебник. – М. : ЭКМОС, 1999. – 351с.
25. Сетков В.И. Эффективность менеджмента организации // Основы общего менеджмента. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – С. 55-58.
26. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Хрестоматія з психології та педагогіки. – Кременчук: Видавництво "ПП Щербатих О.В.", 2008. – 400с.
27. Сіткар В.І. Гендерні особливості „синдрому вигорання” у педагогів. // Психологія. – Зб. НПУ ім. М. Драгоманова. – № 1. – 2004. – С. 4-16.
28. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии: Учеб. пособие. – М. : Школа-Пресс, 1995. – Кн. 1 : Психология человека: Введение в психологию субъективности. –384с.
29. Слободчиков З.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., Школа-пресс, 1995. – 384 с.
30. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с.
31. Терещенко В.К., Ткачук В.А., Лисенко В.І. Соціологія праці: навч. посібник. – К. : Четверта хвиля, 2007. – 168c.
32. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с.
33. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи. – М. : Флинта; МПСИ; Прогресс, 2006. – 341с.
34. Юрьева Л.Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика и коррекция. – К., Сфера, 2004. – 272 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Вікові особливості та кризи професійного самовизначення
  • ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
  • ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
  • ОСОБА І ПРОФЕСІЯ
  • Кризи професійного становлення особистості
  • Вікові особливості та кризи професійного самовизначення
  • Психологічне розуміння праці та професії
  • ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК
  • Проблеми профорієнтації соціальними працівниками з дітьми в школі
  • Психологічні особливості учнів неповних або неблагополучних сімей
Cгенерировано за 0.071443 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів