Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Політичні партії України (бібліографічне дослідження)» (ID:31094)

| Размер: 44 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 6
1.1. Історичні світові процеси формування та становлення політичних партій. 6
1.2. Політичні партії в історії України. 10
2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ЗНАРЯДДЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ 15
2.1. Розвиток ідей демократизму та соціальної справедливості в США та Європі. 15
2.2. Сучасні політичні процеси в Україні та роль політичних партій в реалізації конституційних прав і свобод громадян. 20
3. СОЦІАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ 26
3.1. Значення соціалістичних ідей в сучасних державах США та Європи. 26
3.2. Соціалістичні партії України та їх практична діяльність щодо розвитку соціально-економічної сфери суспільства. 30
Висновки 34
Додатки 36
Анотації на книги з тематики дослідження. 36


Вступ
Актуальність теми дослідження зумовлюється потребами політичного розвитку України після проголошення незалежності в 1991 році, що вимагає теоретичного осмислення сучасного партійного життя, порівняння його з аналогічними процесами в інших країнах, якi переходили i переходять від тоталітарного до демократичного режиму. Динамічність політичних процесів з нерідко непередбачуваними наслідками змушує постійно аналізувати їх у контексті нинішнього державотворення.
Крім того, треба зазначити, що на відміну від багатьох сусідніх країн i навіть молодих держав на території колишнього СРСР Україна стоїть перед розв’язанням складних внутрішніх соціальних i політичних проблем, результати якого не обмежуються рамками нашої держави, а безпосередньо стосуються розвитку подій у Східній i Центральній Європі. На нинішньому етапі розвитку партійного життя в Україні відбиваються особливості не лише внутрішнього політичного, соціального, економічного й духовного розвитку, а й геополітичне становище нашої країни на мапі світу. Переконливий доказ – програмні документи політичних партій з протилежними орієнтаціями. Одні партії пов’язують майбутнє України з її переорієнтацією на Європу, iншi – шукають причини нинішньої кризи в тому, що після розпаду СРСР були розірвані зв’язки з Росією. Як наслідок – партійне протистояння, без можливості компромісних підходів при розв’язанні проблем, що випливають з геополітичного становища країни. Мiжпартiйнi взаємини різних політичних сил не обмежуються їхніми рамками, а зачіпають інтереси широких соціальних верств.
Після проголошення незалежності України з’явилися дослідження, якi надають широке уявлення про сферу партійного життя в Україні у пiслярадянський період. Серед праць українських політологів слід визначити підручники i статті В.Андрущенка, А.Бiлоуса, І.Варзара, С.Вовканича, Є.Головахи, М.Головатого, О.Гринiва, В.Журавського, В.Зайцева, А.Колодiй, О.Красiвського, В.Кременя, М.Кугутяка, В.Полохала, В.Потульницького, А.Романюка, М.Слюсаревського, М.Томенка, В.Трипольського, В.Хмелька, Н.Черниш, Ю.Шаповала, Ю.Шведи, Л.Шкляра, О.Якуби та iнших. Одні з них дозволяють сформувати уявлення про процес становлення багатопартійності в Україні, а iншi – аналізують роль політичних партій у політичний системі суспільства перехідного періоду. Трансформаційні перетворення українського суспільства, що пов’язані із становленням нової політичної системи, досліджуються як на загальнонаціональному, так i на регіональному рівнях.
Разом з тим, слід відмітити, що вищевказані автори мало уваги приділяють питанням аналізу доцільності політичного курсу тієї чи іншої політичної партії. Перехідний період, який зараз відбувається в економіці України, відображає й перехід від соціалістично-комуністичної ідеї до ідей „розвиненого капіталізму”, що пов’язано, в першу чергу, зі зміною форм власності в державі. Комуністичні і соціалістичні партії України переживають сьогодні далеко не кращі часи в державі. Надбання соціалізму, котрі мали місце за часів СРСР, поступово ліквідовуються та трансформуються у систему цінностей буржуазного демократичного суспільства, які не завжди позитивно відображаються на інтересах основної маси населення держави. У зв’язку з тим постає питання, чи є доцільним в межах сучасної України та враховуючи її громадські, політичні та національні традиції, нищити соціалістичну структуру господарства та соціально-політичну сферу суспільства, яка була сформована за часів СРСР?
Дослідженню цієї проблеми присвячена дана робота, метою якою є визначити роль і місце соціалістичних партій в сучасному соціально-політичному житті держави. Гіпотезою дослідження є твердження, що українське майбутнє, його перспективи та добробут населення напряму пов’язані з діяльністю партій саме соціалістичних орієнтацій. При цьому об’єктом дослідження виступає весь політичний простір України, а предметом дослідження – діяльність соціалістичних партій України.
Для досягнення мети дослідження передбачається виконання наступних завдань:
• визначити роль політичних партій різного спрямування в розв’язанні внутрішніх проблем держави, зокрема в соціально-економічній сфері;
• узагальнити досвід діяльності провладних партій в економічному та соціальному житті високорозвинених європейських країн і США;
• проаналізувати діяльність сучасних соціалістичних партій України та порівняти їх програмні положення з практичними кроками та діями в реальному політичному житті держави.
Дослідження ґрунтується на фундаментальних ідеях теоретиків світової та української політичної науки, працях сучасних вітчизняних і закордонних науковців, зокрема тих, в яких аналізуються проблеми методології та методики пізнання суспільно-політичних процесів. Методологічну основу роботи становлять структурно-функціональний, порівняльний i прогностичний методи. Використано принципи об’єктивності та історизму як методологічні засади наукового пізнання. Важливе місце в роботі мають такі загальнонаукові методи теоретичного дослідження, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, метод прийняття рішень. Зі спеціальних наукових методів застосовано аналіз статистичних даних i результатів конкретно-соцiологiчного дослідження.
Литература1. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
1.1. Історичні світові процеси формування та становлення політичних партій.
1. Авер'янов В. Б., Алєксєєнко І. В., Андрєєв С. С., Антоненко В. Г., Антонюк О. В. Політологічний енциклопедичний словник / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ; Українська асоціація політологів / Юрій Сергійович Шемшученко (відп. ред.), Володимир Павлович Горбатенко (упоряд.). – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735с.
ISBN 966-504-244-0.
2. Анархия и власть: Сборник / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; (Отв. ред. К. М. Андерсон). – М. : Наука , 1992. – 172с.
3. Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз : Сборник. Переводы / Вступит. статья Б. В. Мееровского. – М. : Мысль, 1981. – 301 с.
ISBN б.ц.
4. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О.В., Бебик В. М., Головатий М. Ф. Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 2. вид., перероб., доп. – К. : Видавничий центр "Академія", 2001. – 526с.
ISBN 966-580-097-3.
5. Гаевский Б.А. Философия политики / Межрегиональна Академия управления персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2001. – 174с.
ISBN 966-608-093-1.
6. Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія: Навч. посібник / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). – К., 1999. – 266с.
ISBN 966-7312-60-7.
7. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / П. Соколовський (ред.), Р. Осадчук (пер.з нім.), М. Кушнір (пер.з нім.). – К. : Юніверс, 2000. – 329с.
ISBN 966-7305-33-3.
8. Гегель Г.В.Ф. Философия права / АН СССР; Институт философии / сост.: Керимов,Д.А. Керимов (ред.,сост.), Б.Г. Столпнер (пер.с нем.), В.С. Нерсесянц (вступ.ст.), В.С. Нерсесянц (ред.,сост.), М.И. Левина (пер.с нем.). –М. : Мысль, 1990. –527с.
ISBN 5-244-00384-4.
9. Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т.Польська (наук.ред.), Р.Димерець (пер.з англ.). – К. : Дух і Літера, 2000. – 600с.
ISBN 966-7888-04-5.
10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 176с.
ISBN 966-608-165-2.
11. Головатий М.Ф. Політична міфологія: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 144с.
ISBN 966-608-659-Х.
12. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2001. – 136с.
ISBN 966-608-085-0.
13. Головатий М.Ф. Професія - політик. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 87с.
ISBN 966-611-050-4.
14. Дзюбко І.С., Дзюбко Д.Т., Авдєєнко О.Д., Гаврилюк В.А., Галєєв В.А. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т / І. Дзюбко (заг.ред.). – 3.вид., доопр. і доп. –К. : Видавництво Європейського університету, 2002. –178с.
ISBN 966-7942-27-9.
15. Іванова Н.Ю., Кремень Л.О. Політологія у визначеннях, схемах, таблицях: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 110с.
ISBN 966-574-507-7.
16. Кирилюк Ф. М., Антоненко В. Г., Гаєвський Б. А., Кляшторний М. Д., Обушний М. І. Українська політологія : Витоки та еволюція / Київськ. ун-т ім. Тараса Шевченка. Політологічний центр / Ф.М. Кирилюк (ред.). – К. : Варта, 1995. – 328с.
ISBN 5-203-01-640-1.
17. Короткий політологічний словник: Для студ. усіх форм навчання / В. С. Буцевицький (авт.-укл.). – К., 1994. – 24с.
ISBN 5-7763-2414-9.
18. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – 2. вид., перероб. і доп. – Львів : Кальварія, 1997. – 283с.
ISBN 966-7092-08-9.
19. Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / А.П. Шурбелев (пер.с англ.). – СПб. : Владимир Даль, 2000. –541с.
ISBN 5-93615-001-1. – ISBN 0710063563.
20. Панарин А.С. Философия политики: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "политология" / Институт "Открытое общество". – М. : Новая школа, 1996. – 424с.
ISBN 5-7301-0276-3.
21. Поздняков Э. А Философия политики. – 2. изд., испр. и доп. –М., 1994. –276c.
Ч. 1 –276c. – ISBN 5-86020-304-7.
22. Поздняков Э. А Философия политики. –2. изд., испр. и доп. –М., 1994. –292с.
Ч. 2 –292с. – ISBN 5-86020-304-7.
23. Поппер К. Открытое общество и его враги; Чары Платона (Т. 1); Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы (Т. 2): Пер. с англ.. – К. : Ника-Центр, 2005. – 800с.
ISBN 966-521-356-3.
Т.1. – 800 с. – ISBN 966-521-295-8
24. Примуш М.В. Історія і теорія політичних партій. – Донецьк : КИТИС, 2000. – 258с.
ISBN 966-7519-45-7.
25. Примуш М.В. Політико- правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338с.
ISBN 966-639-027-2.
26. Рощин С.К. Западная психология как инструмент идеологии и политики / С. К. Рощин. – М. : Наука, 1980. – 303 с.
ISBN б.ц.
27. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / Міжнародний фонд "Відродження". – К. : Тандем, 1996. –239с.
ISBN 5-11-022546-6.
28. Шведа Ю.Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. – Л. : Астролябія, 2005. – 488с.
ISBN 966-8657-03-9.
29. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Тріада плюс, 2004. – 528с.
ISBN 966-613-29-5.


1.2. Політичні партії в історії України.
1. Алексєєв С. В., Ляшенко Є.П. Політичні партії в Україні (1900-1917): Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2003. –75с.
ISBN 5-7763-1414-3.
2. Андрієвський В. До характеристики українських правих партій: З докладу, читаного 16-17/ XII 1920 р., в українськім військовім таборі в Райхенберуу. – Берлін, 1921. – 24 c.
3. Біла Н.М. Діяльність українських політичних партій серед селянства Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2004. – 20с.
4. Білоус А. О. Кадети в Києві в 1905–1907 рр. // Наукові праці з питань політ. історії. – К., 1992. – Вип.172. – С.34–42.
5. Бойко В.М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України – К., 1997. –18с.
6. Борисов В.І.. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917-1920 рр.:(Зрівняльний аналіз політичних партій): Автореф.дис...д-ра іст.наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 1993. – 48с.
7. Варзар І. М. Теоретико-історіологічні роздуми про внутрішньо-соціальні зумовленості і джерела політичного терору // Гуманітарний вісник. – Дрогобич, 2004. – Вип.18. – С.68–76.
8. Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку XX століття (1900-1925 рр.): Навч. посібник / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. –Дніпродзержинськ, 1997. –112с.
ISBN 5-7763-8940-2.
9. Вєтров Р.І., Донченко С. П. Політичні партії України в першій чверті XX століття (1900-1925 рр.) / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. –Д.; Дніпродзержинськ : Поліграфіст, 2001. – 245с.
ISBN 966-7647-68-4.
10. Виборча діяльність партій та блоків лівого спрямування (за матеріалами друкованих засобів інформації станом на січень 1998 р.) / Адміністрація Президента України; Управління внутрішньої політики. – К., 1998. – 19с.
11. Виборче законодавство України: місце та роль політичних партій: Матеріали круглого столу, Київ, 13 листопада 2000 року / Лабораторія законодавчих ініціатив / А. Дробот (підгот.та упоряд.). – К., 2000. – 64с.
12. В'ячеслав Липинський в історії України: (До 120-річчя з дня народження):Зб. статей / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.Липинського ; Партія "Демократичний союз" ; Журнал "Діалог: історія, політика, економіка" / Іван Курас (відп.ред.). – К., 2002. –240с.
ISBN 966-02-2326-9.
13. Гарань О.В. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – К. : Либідь, 1993. – 198с.
ISBN 5-325-00281-3.
14. Головченко В. І., Демиденко Г. Г., Єрмолаєв В. М., Рубаник В. Є. Українські політичні партії кінця XIX - першої половини XX століття: Довідник. –Х., 1994. – 81с.
15. Єфименко О.Г. Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т –Х., 1998. – 18с.
16. Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст.- 1917р.: Хрестоматія- посібник / Європейський ун-т / Б.І. Корольов (упоряд.), І.С. Михальський (упоряд.). – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – 562с.
Ч. 1 – 562с. – ISBN 966-301-028-2.
17. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. – К. : Стилос, 1998. – 226с.
ISBN 966-7321-34-7.
18. Левинський В. Селянство і соціял демократія. Додаток: Аграрні програми соціялістичних партій. – N.Y., N.Y. : Holos prawdy, Б.р.. – 112 с.
Компакт N.1.- Описано мовою оригіналу.
19. Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / НАН України; Інститут східноєвропейських досліджень / Я. Пеленський (ред.). – К. :
Т. 6, кн. 1 : Листи до братів- хліборобів : Про ідею і організацію українського монархізму: Твори. – 471с.
ISBN 5-7702-1127-X.
20. Листівки українських політичних партій та організацій між двома революціями (червень 1907- початок 1917 рр.): Зб. документів та матеріалів / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Луганський ін-т післядипломної освіти / Б.І. Корольов (упоряд.), І.С. Михальський (упоряд.). – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського держ. ун-ту, 1999. – 163с.
ISBN 966-590-111-7.
21. Любовець О.М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років. – К. : Основа, 2005. – 311с.
ISBN 166-699-097-0.
22. Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелей С.Д., Трофимович В.В., Чуприна В.М. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX-XX ст.): Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик (заг.ред.). – Л. : Світ, 2001. – 296с.
ISBN 966-603-132-9.
23. Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст.. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 343с.
ISBN 966-617-132-5.
24. Моргун В.А. Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2003. – 431с.
ISBN 02-02-35-5.
25. Музика І.В. Конституційно- правовий статус політичних партій в Україні / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1998. – 32с.
ISBN 966-7183-03-3.
26. Павко А. І. Політичні партії та організації в Україні наприкінці ХІХ- на початку ХХ століть: методологія, історіографія проблеми, перспективні напрямки наукових досліджень. – К. : Знання, 2001. – 112с.
ISBN 966-618-147-9.
27. Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ- початок ХХ століття: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. Кінець ХІХ століття - лютий 1917 р. / Б.І. Андрусишин (відп.ред.). – К., 1999. – 248с.
ISBN 5-7763-2479-3.
28. Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і організації у громадському житті України модерної доби / Академія муніципального управління. – К. : Плеяди, 2002. – 552с.
ISBN 966-8217-08-X.
29. Саміло А.О. Правові засади становлення та розвитку політичних партій в Україні з кінця XIX ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 20с.
30. Сарнацький О.П. Царизм та українські політичні партії (1900-1917 рр.) / Запорізький національний технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 709с. ISBN 966-7809-59-5.
31. Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919- 1939) / Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології ; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". –Ужгород, 2006. – 380с.
ISBN 966-332-086-9.
32. Федько А.В. Політичні партії і парламентаризм в Росії восени 1917 року: Автореф.дис...канд.іст.наук: 07.00.01 / Дніпропетровський ун-т –Дніпропетровськ, 1994. – 20с.
33. Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організациї на Правобережній Україні в 1905-1907 роки: Автореф.дис...канд.іст.наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка – К., 1993. – 21с.
34. Шаповал Ю. І. Україна як об’єкт політичного терору (20-і-початок 50-х рр.) // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20–80-ті роки. – К., 1998. – С.31–38.
35. Шаповал Ю., Курас І., Нагорна Л., Євтух В., Швед В. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1997. – 211с.
36. Шевченко В.Ф., Павленко М.І., Потапов Г.Г. Історія українських політичних партій: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / Володимир Федорович Шевченко (ред.). – К., 1999. – 109с.
ISBN 966-7474-03-8.
37. Шевченко В.Ф., Павленко М.І., Потапов Г.Г. Історія українських політичних партій: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / В. Ф.Шевченко (ред.). – К., 1999. – 109с.
ISBN 966-7474-03-8.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ЗНАРЯДДЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ
2.1. Розвиток ідей демократизму та соціальної справедливості в США та Європі.
1. Алескеров Ф.Т. Об оценке симметричности политических взглядов и поляризованности общества / Ф. Т. Алескеров, М. А. Голубенко. –М. : ГУ ВШЭ , 2003. – 21с.
2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // ПОЛИС. – 1992. – № 4. – С. 35-45.
3. Ардан Ф. Франция: государственная система: Пер. с фр./ Ф. Ардан; (Вступ. ст. Л. М. Энтина). – М. : Юрид. лит., 1994. – 174 с.
ISBN 5-7260-0748-4.
4. Ачесон Д. Демократ о своей партии: пер. с англ. – М. : Изд-во иностр. лит., 1956. – 125с.
Колл/орг: Демократическая партия США
5. Бабкин В.Д., Селиванов В.Н. Народ и власть: Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова- Щедрина / Академия правовых наук Украины; Институт частного права и предпринимательства. – К. : Манускрипт, 1996. – 448с.
ISBN 5-12-003536-1.
6. Віднянський С. Україна і Центрально-Східна Європа у ХХ столітті: уроки минулого і сучасність // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Ужгород, 1998. – С.66–72.
7. Вовканич І. Особливості соціально-економічного розвитку Словаччини в 1945–1948 рр. // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Ужгород, 1998. – С.166–178.
8. Вовканич І. Трансформація суспільства в Чеській та Словацькій республіках: спільне і особливе процесу // Соціально-економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (друга половина 80-х – перша половина 90-х років ХХ ст.). – Ужгород, 1997.– С.76-81.
9. Галкин И.В. На пути в Белый дом: из истории демократической партии США (1920-е-1933 гг.). – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 167 с.
ISBN 5-211-01355-7.
10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2002. –176с.
ISBN 966-608-165-2.
11. Готье Г. Рабочее движение и свобода: Ответы на вопр. журналиста Ганса Адамо / Г. Готье. – М. : Прогресс, 1983. –400 с.
ISBN б.ц.
12. Захаров А.В. Политическая борьба: роль идеологии и политических технологий / А.В. Захаров. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. 32 с.
ISBN :150.
13. Зелетдинова, Э.А. Демократия. Власть. Элита : Теория, методология и практика регион. развития / Э.А. Зелетдинова; Астрах. гос. техн. ун-т. – Астрахань : Астрах. гос. техн. ун-т, 2001. – 168 с.
ISBN 5-89154-063-0.
14. Ключкович А.Ю. Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990-2005 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2006. – 21с.
15. Корниенко, В. Технологии выборных кампаний / / В. Корниенко, О. Вагин; Под общ. ред. В. Жириновского; Либер.-демократ. партия России (ЛДПР). – 2. изд., доп. – М. : ЛДПР, 1999. – 71 с.
16. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – 2. вид., перероб. і доп. – Львів : Кальварія, 1997. – 283с.
ISBN 966-7092-08-9.
17. Маныкин А.С. "Эра демократов": партийная перегруппировка в США. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 262с.
ISBN 5-211-01046-9.
18. Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитых капиталистических странах / М. Н. Марченко. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 381с.
ISBN 5-211-02189-4.
19. Мироненко О.М. Права і свободи людини у творах французьких просветителів і утопистів XVIII ст. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Академія правових наук України. –К., 1995. – 41с.
20. Никонов В.А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану / В. А. Никонов. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 287с.
ISBN 5-211-00037-4.
21. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна: Конспект лекцій / Національна академія держ. управління при Президентові України / В.А.Ребкало (уклад.), Л.В. Гонюкова (уклад.). –К. : Видавництво НАДУ, 2004. –88с.
22. Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика. – М. : Наука, 1980. – 248 с.
23. Політичні партії в демократичному суспільстві / Йозеф Тезінг (видавці), Вільгельм Гармайстер (видавці). – К., 1997. – 128с.
ISBN 966-7272-07-9.
24. Примуш М.В. Демократія і політичні партії Центральної та Східної Європи. –Донецьк : ДонНУ, 2002. – 176с.
ISBN 966-639-136-8.
25. Примуш М.В. Політичні партії: механізми інституалізації і структурної трансформації: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2003. – 35с.
26. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / В.А. Бажанов (пер.). –М. : РОССПЭН, 2000. –319с.
ISBN 5-8243-0054-2.
27. Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом: Пер.с англ. / Дж. Тарбер (ред.). –М. : Прогресс-Универс, 1994. – 416с.
ISBN 5-01-004056-5.
28. Рассел Б. Практика и теория большевизма / АН СССР. Научный совет "История революций и социальных движений". – М. : Наука, 1991. – 126с.
ISBN 5-02-008188-4.
29. Романова Н.Х. Реформы Э. Джексона, 1829-1837: Президент США / Н. Х. Романова; Отв. ред. Н. Н. Болховитинов; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – М. : Наука, 1988. – 150 с.
ISBN 5-02-008912-5.
30. Теория и практика демократии. Избранные тексты / Центр исслед. постиндустриального о-ва; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. – М. : Ладомир , 2006. – 462 с.
ISBN 5-86218-396-5:3000.
31. Технология и организация выборных кампаний: Зарубеж. и отеч. опыт : Сборник / Рос. акад. управления, Политол. центр, Науч.-информ. отд. – М. : Б. и., 1993. – 182с.
ISBN :Б. ц.
32. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / В.Т. Олейник (пер.)Гародьд Дж. Ласки (предисл.). – М. : Весь мир, 2000. – 559с.
ISBN 5-7777-0062-4.
33. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / Інститут держ. управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України. – К. : Основи, 1993. –142с.
ISBN 5-7707-3317-9.
34. Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С. В. Ястржембский. – М. : Знание, 1989. – 62 с.
ISBN 5-07-000307-0.


2.2. Сучасні політичні процеси в Україні та роль політичних партій в реалізації конституційних прав і свобод громадян.
1. Абетка українського політика: Довідник / М. Томенко (упоряд.). – К. : Смолоскип, 1997. – 218с.
ISBN 1-889240-14-1.
2. Базів В.А. Політичні партії в незалежній Україні: генеза і типологія. – Л. : Світ, 1999. – 54с.
ISBN 966-603-051-9.
3. Бала В., Голобуцький О., Якушик В., Голобуцька Т., Павловський Я. Політичні партії України: підготовка до місцевих виборів 2006 року. Вибори до Київської міської ради (Демо-версія) / Агентство моделювання ситуацій (АМС). – К., 2006. – 54с.
ISBN 966-8026-69-1.
4. Варзар І. М. Політологічні і історіологічні засади феномена «Політична опозиція» // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К., 1996. – С.94–102.
5. Вимір людського розвитку: Права і свободи людини в Україні: Результати загальнонаціонального опитування громадської думки / Інститут політики. – К. : Сфера, 2000. – 116с.
ISBN 966-7841-10-3.
6. Вовканич І. І. Європейський вибір України на рубежі ХХ-XXI ст. // Україна на міжнародній арені у ХХ столітті. – Ужгород, 2000. – С.99–105.
7. Голобуцький О. П., Криворучко Т. Г., Кулик В. О., Якушик В. М. Політичні партії України / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр суспільно- політичних досліджень / В.М. Якушик (ред.). – К. : Кобза, 1996. –144с.
ISBN 5-87274-185-5.
8. Горшков Д.М., Кампо В.М., Петренко Є.М. Політичні партії та місцеві вибори / Товариство конституційного права ; Українська правнича фундація. Лабораторія законодавчих ініціатив; Міжнародний фонд "Відродження". – К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2001. – 49с.
ISBN 966-7791-07-6.
9. Закон України "Про політичні партії в Україні". За станом на 1 лютого 2005 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 20 с.
ISBN 966-611-358-9.
10. Закон України "Про політичні партії в Україні": За станом на 24 березня 2006 р.:З останніми змінами, внесеними Законом №2777-IV від 07.07.2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 20с.
11. Київ: політичні партії, громадські організації і благодійні фонди: Довідник / Київська міська держ. адміністрація. Управління з питань внутрішньої політики; Центр інновацій та розвитку / Г. Гончаренко ([підгот.]), О. Сидоренко (упоряд.). – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. – 320с.
12. Ковтун В.М. Політичні партії сучасної України: аналіз ідеологічних орієнтацій: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут національних відносин і політології – К., 1996. – 28с.
13. Козак О.В. Багатопартійність на Україні (1917-1925 рр.). Історіографія проблеми: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна – Х., 1999. – 16с.
14. Лук'янов Д.В. Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 20с.
15. Максимець Б.М. Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 20с.
16. Матеріали "круглого столу" на тему: "Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб'єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року", (11 квітня 2001р., м.Одеса) / Українська Академія держ. управління при Президентові України. Одеський філіал / О.П. Якубовський (ред.). – О. : Оптімум, 2001. –177с.
ISBN 966-7776-15-8.
17. Мінін Л. В. Демократизація адміністративних відносин у сфері економіки як важливий чинник правової культури державного управління // Правова культура і підприємництво. – К.; Донецьк, 1999. – С.167–169.
18. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К. : Стилос, 1998. – 278с.
ISBN 966-7321-07-Х.
19. Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1996. – 164с.
20. Пойченко А.М., Ребкало В. А., Хворостяний О.І.. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К., 1997. – 94с.
ISBN 966-7353-06-0.
21. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 26-27 лютого 1998 року / Інститут соціальної та політичної психології АПН України / М.М. Слюсаревський (ред.кол.) – К. : Гнозис, 1998. – 224с.
ISBN 996-95339-0-2.
22. Політичні партії - провідний чинник розвитку політичної системи в Україні: Матеріали засідання "круглого столу", 28 січня 2004р. / Національний ін- т стратегічних досліджень / О.В.Литвиненко (наук.ред.). – К. : НІСД, 2004. – 67с.
23. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. зб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т; Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна / В.А. Шумілкін (ред.кол.), В.В. Нікітін (уклад.). – Х. : ХарРІ УАДУ, 2001. – 140с.
ISBN 966-7798-15-1.
24. Політичні партії в Україні: Інформ.-довід. вид. / Центральна виборча комісія / Я.В. Давидович (голов.ред.). – 2.вид., доп. –К. : Атіка, 2005. – 440с.
ISBN 966-326-122-6.
25. Політичні партії України / Київське наукове товариство ім. Петра Могили; Аналітично- дослідницький центр "АНОД" / Г.Андрущак (ред.-уклад.). – К. : К.І.С., 1998. – 704с.
ISBN 966-7048-07-1.
26. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 876с.
Т. 1 – 876с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
27. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 900с.
Т. 2 – 900с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
28. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 872с.
Т. 3 – 872с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
29. Постол А.А. Ідеологічні домінанти діяльності політичних партій в умовах демократизації українського суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова – К., 2007. – 19с. – 19с.
30. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. – К. : Либідь, 1994. –319с.
ISBN 5-325-00452-2.
31. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки: Вибори до Верховної Ради України / М.Томенко (упоряд.), О.Проценко (упоряд.). – К. : Заповіт, 1998. – 122с.
ISBN 966-7272-16-8.
32. Ребкало В.А., Бебик В. М., Пойченко А. М. Практична політологія: Навч. посіб. / Українська Академія державного управління при Президентові України. – К., 1998. – 139с.
ISBN 966-7353-43-5.
33. Рудич Ф.М., Безверхий В.Б., Кириченко М.Г., Кобринська А.М., Макаров А.М. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: Політологічний аналіз / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К. : Наук. думка, 1995. – 266с.
ISBN 5-12-003963-4.
34. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Аспект Пресс, 2005. –559с.
ISBN 5-7567-0133-8.
35. Соціально-політичні передумови формування нової партії: Аналітична доповідь / Агенція соціального проектування / В.Юрчишин (наук.ред.). – К., 2003. –24с.
36. Стратегії розвитку України: теорія і практика / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень / О.С. Власюк (ред.). – К.: НІСД, 2002. – 864с.
ISBN 966-554-043-2.
37. Томенко М. Головні чинники українського консерватизму на тлі європейських традицій // Останній Гетьман. – К., 1993. – С. 138-145.
38. Томенко М. Особливості національної виборчої кампанії // Політичний портрет України. – К., 1998. – N21. – С.6–17.
39. Томенко М. Український парламентаризм у контексті історичного досвіду та сучасної практики // Хроніка 2000. – К., 1998. – Вип.27-28. – С. 232–246.
40. Томенко М. Проблема тлумачення та дотримання політичних прав в Україні // 50-річчя Загальної декларації прав людини. – К., 1998. – С.60–61.
41. Топалова С.О. Політичні партії як суб'єкти державної влади: компаративістський аналіз: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна – Х., 2004. – 20с.
42. Филатов А.С. Электоральное поведение и политические технологии. Как добиться успеха на выборах. – Симферополь : Partner, 2002. – 304с.
ISBN 5-7780-1046X.
43. Хмелько В. Третій рік незалежності: що виявили другі президентські вибори // Киевский центр политических исследований и конфликтологии. Бюллетень. – К., 1994. – N6. – С.22–38.
44. Шаповал Ю. Г. Відображення процесів українського державотворення часописом «Діло» (1917–1918 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1997. – С.223–228.
45. Шаповал Ю. Забутий президент // Незалежність України: історичні витоки та перспективи. – К., 1997. – С.86–102.
46. Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник. – К. : Лексикон, 1996. – 149с.
ISBN 966-7044-05-Х.
47. Яблонський В.М., Латко Я. Сучасні політичні партії України: Політикам і початківцям. – К. : Альтерпрес, 1999. – 227с.
ISBN 966-542-121-2.


3. СОЦІАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ
3.1. Значення соціалістичних ідей в сучасних державах США та Європи.
1. Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення / Б.В.Новиков (Пер.з англ.під заг.ред.). – Х. : Каравела, 2000. – 415с.
ISBN 966-586-029-1.
2. Борьба коммунистов и политика союзов : Сб. ст. / Ред.-сост. В. Л. Шелепин, С. В. Ястржембский. – М. Прага : Междунар. отношения : Мир и социализм, 1987. – 198 с.
ISBN б.ц .
3. Булатецкий Ю.Е. Коммунистические партии и молодежное движение в развитых капиталистических странах (70-е - нач. 80-х гг.) / Ю. Е. Булатецкий. – К. : Наук. думка, 1984. – 250 с.
ISBN б.ц.
4. Геллер М.Я., Некрич А.М. История России. 1917-1995: В 4 т.: Учеб. пособие для студ. Вузов. – М. : МИК, 1996.
Т. 1 : Утопия у власти 1917-1945. Кн.1. Социализм в одной стране. – 500с.
ISBN 5-87902-086-X .
5. Государственная собственность в развитых капиталистических странах в 80-е годы: курс на приватизацию и создание смешанных предприятий : Сб. обзоров / (Отв. ред. В. А. Виноградов). – М. : ИНИОН, 1989. – 286 с.
ISBN б.ц.
6. Забастовочная борьба в развитых капиталистических странах в середине 1980-х годов : Реф. сб. / (Отв. ред. В. В. Потапов). – М. : ИНИОН, 1989. – 192с.
ISBN б.ц.
7. Куляскина И.Ю. Социализм в России как разновидность утопизма : (на материале рус. идеалист. философии конца XIX - нач. XX вв.) / И. Ю. Куляскина; М-во образования Рос. Федерации, Амур. гос. ун-т. –Благовещенск : Амур. гос. ун-т, 2004. – 281с.
ISBN 5-93493-043-5.
8. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини та громадянина: Навч. посіб.. – Х. : Факт, 2001. – 437с.
ISBN 966-637-023-9.
9. Мадиссон В.В. Проблемы сплочения рабочего класса развитых капиталистических стран в условиях развертывания научно-технической революции (1960-е-середина 1980-х гг. ) : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.03 / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 43 с.
10. Международное рабочее движение : / Редкол.: Н. Н. Иноземцев (отв. ред.) и др.; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : Прогресс, 1987. – 688 с.
ISBN б.ц.
11. Международное рабочее движение : Вопр. истории и теории. В 7-ми т. / Гл. ред. комис.: Б. Н. Пономарев (пред.) и др.; Введ. Б. Н. Пономарева.
Т. 6. Рабочее движение развитых капиталистических стран после второй мировой войны (1945-1979) / (Ф. Э. Бурджалов, Ю. М. Гарушянц, Н. Д. Гаузнер и др.). – М. : Мысль, 1981. – 687 с.
ISBN б.ц.
12. Некоторые тенденции в организации заработной платы в промышленности развитых капиталистических стран. – Минск : БелНИИНТИ, 1984. – 12 с. – Сер. "Экономика. Экон. науки* экспресс-информация / Белорус. НИИ НТИ и техн.-экон. исслед.).
ISBN б.ц.
13. Политика правящих кругов развитых капиталистических стран в отношении молодежи (60-80-е гг.) / (С. В. Вольфсон, В. П. Мошняга, А. Г. Тимошенко и др.). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 255с.
ISBN б.ц.
14. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (ред.). – К. : Політична думка, 1995. – 363с.
ISBN 5-87983-010-1.
15. Разоружение и социально-экономическое развитие в капиталистических странах : Сб. обзоров и реф. / (Ред.-сост. В. В. Потапов). – М. : ИНИОН, 1990. – 180 с.
ISBN б.ц.
16. Садовський. В.. Капіталізм і соціалізм. – К. ; Х. : Дзвін, Б.р.. – 28 с
17. Соединяя капитализм, социализм и демократию : Практ. политика в России и США / С. Нагел, В. Рукавишников, Р. Байдавлетов и др; Под ред. В. Рукавишникова и С. Нагел. – М. : Лет. сад, 1999. – 303 с.
ISBN 5-89740-031-8.
18. Социализму в России альтернативы нет : Выступления участников молодёж. науч. конф. на тему: "Социализм на рубеже тысячелетий: уроки, современность, перспективы / Редсовет: Ю.Ю. Вейнгольд и др. – Белгород : Белаудит, 2002. – 65 с.
ISBN 5-7414-0064-7.
19. Социально-классовая структура и социальная политика развитых капиталистических стран : (Сб. реф. науч. тр., изд. в УССР в 70-80-е г.г.) / Ин-т философии. – К. : Б. и., 1990. –48 с.
ISBN б.ц.
20. Социально-экономические проблемы борьбы коммунистических партий в развитых капиталистических странах / А. Д. Бородаевский, Ю. А. Васильчук, Г. А. Лукьянова и др.; Отв. ред. Ю. А. Васильчук, Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1981. – 335 с.
ISBN б.ц.
21. Ушкевич Н.Ф. Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых капиталистических стран в области культуры : Учеб. пособие по спецкурсу / Н. Ф. Ушкевич. – Пермь : ПГУ, 1984. – 84 с.
ISBN б.ц.
22. Формирование политического сознания молодежи развитых капиталистических стран : Сб. обзоров / (Гуревич П. С. отв. ред.). – М. : ИНИОН, 1982. – 271 с.
ISBN б.ц.
23. Хайек Ф.-А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма: Пер. с англ. / Ф. А. Хайек; Под ред. У. У. Бартли. – М. : Новости, 1992. – 302 с.
ISBN 5-7020-0445-0.
24. Хайек Ф.-А. Дорога к рабству / Ф. А. Хайек ; Пер. с англ. Н.Ставиской; Под ред. и с примеч. А. Бабича. – London : Karsov, 1983. – 286 с.
ISBN 0-907652-06-9.
25. Хайек Ф.-А. Частные деньги / Фридрих А. Хайек; (Авт. предисл. В. А. Найшуль, Г. Г. Сапов). – Б. м. : Ин-т нац. модели экономики, 1996. – 229 с.
ISBN 5-900520-06-4.
26. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія / В.Ружицький (пер.з англ.), П. Таращук (пер.з англ.). – К. : Основи, 1995. – 528с.
ISBN 5-7707-7644-7.
27. Ястржембский С.В. Социал-демократия в современном мире / С. В. Ястржембский. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
ISBN 5-07-001664-4:30 к.


3.2. Соціалістичні партії України та їх практична діяльність щодо розвитку соціально-економічної сфери суспільства.

1. Андрущенко В. П. Демографічні характеристики державотворення // Стратегія українського державотворення. – К.; Полтава, 2000. – С.114–128.
2. Андрущенко В. П. Культура та легітимна влада: між опозицією та співробітництвом // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К., 1996. – С.91–93.
3. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу. – К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2006. – 502с.
ISBN 966-8968-00-X.
4. Бала В., Голубоцький О., Якушик В., Голубоцька Т., Павловський Я. Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року / Агентство моделювання ситуацій. – К. : АМС, 2005.
Вип. 2 : Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи. – 52с. – ISBN 966-8027-03-5.
5. Гаража С.А. Да! Ностальгия!: Сб. статей. – К. : Всеукраинский Союз рабочих, 2002. – 345с.
ISBN 966-96168-0-8.
6. Головаха Є. Громадська думка в регіонах України. Результати загальнонаціонального опитування // Політичний портрет України. – К., 1995. – 11. – С.8–15.
7. Головаха Є. Динаміка соціального самопочуття населення України // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К., 2002. – С.320–327.
8. Головаха Є. Динаміка соціального самопочуття населення України: 1995–2006 // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. – К., 2006. – С.201–210.
9. Головаха Є. Соціальна напруженість в українському суспільстві // Дух і Літера. – К., 1997. – Вип.1–2. – С.45–60.
10. Головаха Є. Соціальне самопочуття населення України до і після помаранчевої революції // Українське суспільство, 1994–2005. Динаміка соціальних змін. – К., 2005. – С. 95–106.
11. Головаха Є. І. Готовність до соціального протесту: динаміка, регіональні особливості і чинники формування // Українське суспільство: десять років незалежності. – К., 2001. – С.188–200.
12. Голуб А.І. Українська соціал-демократія і міжнародний соціалізм: сторінки політичної історії (кінець XIX- перша чверть ХХ століття): Навч. посібник / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 92с.
13. Гудзенко П.П. Соціалістична націоналізація промисловості в Українській РСР (1917 - 1920 рр.) / АН Української РСР; Інститут історії. – К. : Наукова думка, 1965. – 300с.
14. Декларація принципів соціалістичного Інтернаціоналу (Стокгольмська декларація) ; Програма Соціал- Демократичної партії України ; Статут Соціал- Демократичної партії України. – К., 1999. – 60с.
15. Економіка України у передвиборних програмах партій і громадсько-політичних блоків: Зб. передвиборчих програм партій і блоків (економічна частина) / Спілка економістів України / В.В. Оскольський (заг.ред.). – К., 2006. – 128с.
16. Ерохов И. В., Кизима В. В., Мордовец Л. М., Ромащенко В. Н., Терлецкая И. В. Десять лет Социалистической партии Украины / Соціалістична партія України. – Юбилейное издание – К. : Политсовет СПУ, 2001. – 50с.
17. Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 107с.
ISBN 966-611-188-8.
18. Здіорук С.І., Бичек В.В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2001. – 142с.
ISBN 966-554-034-3.
19. Матеріали I-V з'їздів Соціалістичної партії України / О.О. Мороз (голова ред.кол.). – К. : Вибір, 1997.
Т. 1 : 1991-1994. – 235с. – ISBN 966-2257-01-6.
20. Моргун В. А. Ставлення населення до соціально-економічних процесів в Україні у першій половині 1990-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2001. – Вип.1. – С.65–73.
21. Паніото В. Соціальне розшарування населення України // Народження ринкової економіки та середнього класу в Україні. – Б. в. д. – С.100–106.
22. Перший (установчий) з'їзд Соціалістичної партії України: Стенограма, 26 жовтня 1991 року / О.О. Мороз (голова ред.кол.), В.М. Ромащенко (упоряд.). – К., 2003. – 164с.
23. Програма Соціалістичної партії України (Нова редакція) ; Статут Соціалістичної партії України. – К. : Політична рада Соціалістичної партії України, 2000. – 48с.
24. Программа Социалистической партии Украины (Новая редакция) ; Устав Социалистической партии Украины / В.В. Кизима (ред.), А.А. Мороз (разраб.текста), И.В. Винский (разраб.текста). – К. : Полит. совет Соц. партии Украины, 2000. – 48с.
25. Солідарність, що нас єднає: Матеріали ХХІІ Конгресу Соціалістичного Інтернаціоналу (Сан-Паулу, жовтень 2003 року) / Володимир Верлока (пер.). – К. : Основні цінності, 2004. – 248с.
ISBN 966-7856-32-1.
26. Соціалісти у Верховній Раді України: (Документи і матеріали) / Соціалістична партія України / С.М. Ніколаєнко (ред.). – К., 2000. – 120с.
Кн. 3 – 120с.
27. Шпак Володимир Тимофійович. Хто зруйнував "розвинутий соціалізм"?. – К. : Стилос, 1999. – 51с.
Перегуда Є.В. Політичні доктрини лівих партій України в сучасній період: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна юридична академія – О., 2002. – 16с.
28. Щокін Г.В., Бабкіна О.В., Бебик В.М., Головатий М. Ф., Дробноход М. І. Концепція стратегії розвитку України у XXI столітті: Консервативна модель / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К., 2003. – 39 с.
ISBN 966-608-272-1.
29. Щокін Г.В., Куценко В.І., Головатий М.Ф., Гаєвський Б. А., Дмитренко Г. А. Проблеми та перспективи української реформації / Міжрегіональна академія управління персоналом / М.Ф.Головатий (заг.ред.), Г.В. Щокін (заг.ред.). – К. : МАУП, 2001. – 248с.
ISBN 966-608-129-6.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Українські політичні партії (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.)
 • Політичні партії, їх роль у побудові Української держави
 • Політичні партії та політичні системи
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
 • Партія в структурі політичної партії.
 • 18-19 Україна
 • Багатопартійність в Україні
 • РЕФОРМИ І ПОРЯДОК
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПОЛІТОЛОГІЇ
 • Політичні партії в Україні
 • Україна в роки першої світової війни
Cгенерировано за 0.093574 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...