Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Політичні партії України (бібліографічне дослідження)» (ID:31094)

| Размер: 44 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 6
1.1. Історичні світові процеси формування та становлення політичних партій. 6
1.2. Політичні партії в історії України. 10
2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ЗНАРЯДДЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ 15
2.1. Розвиток ідей демократизму та соціальної справедливості в США та Європі. 15
2.2. Сучасні політичні процеси в Україні та роль політичних партій в реалізації конституційних прав і свобод громадян. 20
3. СОЦІАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ 26
3.1. Значення соціалістичних ідей в сучасних державах США та Європи. 26
3.2. Соціалістичні партії України та їх практична діяльність щодо розвитку соціально-економічної сфери суспільства. 30
Висновки 34
Додатки 36
Анотації на книги з тематики дослідження. 36


Вступ
Актуальність теми дослідження зумовлюється потребами політичного розвитку України після проголошення незалежності в 1991 році, що вимагає теоретичного осмислення сучасного партійного життя, порівняння його з аналогічними процесами в інших країнах, якi переходили i переходять від тоталітарного до демократичного режиму. Динамічність політичних процесів з нерідко непередбачуваними наслідками змушує постійно аналізувати їх у контексті нинішнього державотворення.
Крім того, треба зазначити, що на відміну від багатьох сусідніх країн i навіть молодих держав на території колишнього СРСР Україна стоїть перед розв’язанням складних внутрішніх соціальних i політичних проблем, результати якого не обмежуються рамками нашої держави, а безпосередньо стосуються розвитку подій у Східній i Центральній Європі. На нинішньому етапі розвитку партійного життя в Україні відбиваються особливості не лише внутрішнього політичного, соціального, економічного й духовного розвитку, а й геополітичне становище нашої країни на мапі світу. Переконливий доказ – програмні документи політичних партій з протилежними орієнтаціями. Одні партії пов’язують майбутнє України з її переорієнтацією на Європу, iншi – шукають причини нинішньої кризи в тому, що після розпаду СРСР були розірвані зв’язки з Росією. Як наслідок – партійне протистояння, без можливості компромісних підходів при розв’язанні проблем, що випливають з геополітичного становища країни. Мiжпартiйнi взаємини різних політичних сил не обмежуються їхніми рамками, а зачіпають інтереси широких соціальних верств.
Після проголошення незалежності України з’явилися дослідження, якi надають широке уявлення про сферу партійного життя в Україні у пiслярадянський період. Серед праць українських політологів слід визначити підручники i статті В.Андрущенка, А.Бiлоуса, І.Варзара, С.Вовканича, Є.Головахи, М.Головатого, О.Гринiва, В.Журавського, В.Зайцева, А.Колодiй, О.Красiвського, В.Кременя, М.Кугутяка, В.Полохала, В.Потульницького, А.Романюка, М.Слюсаревського, М.Томенка, В.Трипольського, В.Хмелька, Н.Черниш, Ю.Шаповала, Ю.Шведи, Л.Шкляра, О.Якуби та iнших. Одні з них дозволяють сформувати уявлення про процес становлення багатопартійності в Україні, а iншi – аналізують роль політичних партій у політичний системі суспільства перехідного періоду. Трансформаційні перетворення українського суспільства, що пов’язані із становленням нової політичної системи, досліджуються як на загальнонаціональному, так i на регіональному рівнях.
Разом з тим, слід відмітити, що вищевказані автори мало уваги приділяють питанням аналізу доцільності політичного курсу тієї чи іншої політичної партії. Перехідний період, який зараз відбувається в економіці України, відображає й перехід від соціалістично-комуністичної ідеї до ідей „розвиненого капіталізму”, що пов’язано, в першу чергу, зі зміною форм власності в державі. Комуністичні і соціалістичні партії України переживають сьогодні далеко не кращі часи в державі. Надбання соціалізму, котрі мали місце за часів СРСР, поступово ліквідовуються та трансформуються у систему цінностей буржуазного демократичного суспільства, які не завжди позитивно відображаються на інтересах основної маси населення держави. У зв’язку з тим постає питання, чи є доцільним в межах сучасної України та враховуючи її громадські, політичні та національні традиції, нищити соціалістичну структуру господарства та соціально-політичну сферу суспільства, яка була сформована за часів СРСР?
Дослідженню цієї проблеми присвячена дана робота, метою якою є визначити роль і місце соціалістичних партій в сучасному соціально-політичному житті держави. Гіпотезою дослідження є твердження, що українське майбутнє, його перспективи та добробут населення напряму пов’язані з діяльністю партій саме соціалістичних орієнтацій. При цьому об’єктом дослідження виступає весь політичний простір України, а предметом дослідження – діяльність соціалістичних партій України.
Для досягнення мети дослідження передбачається виконання наступних завдань:
• визначити роль політичних партій різного спрямування в розв’язанні внутрішніх проблем держави, зокрема в соціально-економічній сфері;
• узагальнити досвід діяльності провладних партій в економічному та соціальному житті високорозвинених європейських країн і США;
• проаналізувати діяльність сучасних соціалістичних партій України та порівняти їх програмні положення з практичними кроками та діями в реальному політичному житті держави.
Дослідження ґрунтується на фундаментальних ідеях теоретиків світової та української політичної науки, працях сучасних вітчизняних і закордонних науковців, зокрема тих, в яких аналізуються проблеми методології та методики пізнання суспільно-політичних процесів. Методологічну основу роботи становлять структурно-функціональний, порівняльний i прогностичний методи. Використано принципи об’єктивності та історизму як методологічні засади наукового пізнання. Важливе місце в роботі мають такі загальнонаукові методи теоретичного дослідження, як аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, метод прийняття рішень. Зі спеціальних наукових методів застосовано аналіз статистичних даних i результатів конкретно-соцiологiчного дослідження.
Литература1. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
1.1. Історичні світові процеси формування та становлення політичних партій.
1. Авер'янов В. Б., Алєксєєнко І. В., Андрєєв С. С., Антоненко В. Г., Антонюк О. В. Політологічний енциклопедичний словник / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ; Українська асоціація політологів / Юрій Сергійович Шемшученко (відп. ред.), Володимир Павлович Горбатенко (упоряд.). – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 735с.
ISBN 966-504-244-0.
2. Анархия и власть: Сборник / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; (Отв. ред. К. М. Андерсон). – М. : Наука , 1992. – 172с.
3. Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз : Сборник. Переводы / Вступит. статья Б. В. Мееровского. – М. : Мысль, 1981. – 301 с.
ISBN б.ц.
4. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О.В., Бебик В. М., Головатий М. Ф. Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – 2. вид., перероб., доп. – К. : Видавничий центр "Академія", 2001. – 526с.
ISBN 966-580-097-3.
5. Гаевский Б.А. Философия политики / Межрегиональна Академия управления персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2001. – 174с.
ISBN 966-608-093-1.
6. Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія: Навч. посібник / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП). – К., 1999. – 266с.
ISBN 966-7312-60-7.
7. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство / П. Соколовський (ред.), Р. Осадчук (пер.з нім.), М. Кушнір (пер.з нім.). – К. : Юніверс, 2000. – 329с.
ISBN 966-7305-33-3.
8. Гегель Г.В.Ф. Философия права / АН СССР; Институт философии / сост.: Керимов,Д.А. Керимов (ред.,сост.), Б.Г. Столпнер (пер.с нем.), В.С. Нерсесянц (вступ.ст.), В.С. Нерсесянц (ред.,сост.), М.И. Левина (пер.с нем.). –М. : Мысль, 1990. –527с.
ISBN 5-244-00384-4.
9. Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т.Польська (наук.ред.), Р.Димерець (пер.з англ.). – К. : Дух і Літера, 2000. – 600с.
ISBN 966-7888-04-5.
10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2002. – 176с.
ISBN 966-608-165-2.
11. Головатий М.Ф. Політична міфологія: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2006. – 144с.
ISBN 966-608-659-Х.
12. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2001. – 136с.
ISBN 966-608-085-0.
13. Головатий М.Ф. Професія - політик. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 87с.
ISBN 966-611-050-4.
14. Дзюбко І.С., Дзюбко Д.Т., Авдєєнко О.Д., Гаврилюк В.А., Галєєв В.А. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т / І. Дзюбко (заг.ред.). – 3.вид., доопр. і доп. –К. : Видавництво Європейського університету, 2002. –178с.
ISBN 966-7942-27-9.
15. Іванова Н.Ю., Кремень Л.О. Політологія у визначеннях, схемах, таблицях: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 110с.
ISBN 966-574-507-7.
16. Кирилюк Ф. М., Антоненко В. Г., Гаєвський Б. А., Кляшторний М. Д., Обушний М. І. Українська політологія : Витоки та еволюція / Київськ. ун-т ім. Тараса Шевченка. Політологічний центр / Ф.М. Кирилюк (ред.). – К. : Варта, 1995. – 328с.
ISBN 5-203-01-640-1.
17. Короткий політологічний словник: Для студ. усіх форм навчання / В. С. Буцевицький (авт.-укл.). – К., 1994. – 24с.
ISBN 5-7763-2414-9.
18. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – 2. вид., перероб. і доп. – Львів : Кальварія, 1997. – 283с.
ISBN 966-7092-08-9.
19. Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / А.П. Шурбелев (пер.с англ.). – СПб. : Владимир Даль, 2000. –541с.
ISBN 5-93615-001-1. – ISBN 0710063563.
20. Панарин А.С. Философия политики: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "политология" / Институт "Открытое общество". – М. : Новая школа, 1996. – 424с.
ISBN 5-7301-0276-3.
21. Поздняков Э. А Философия политики. – 2. изд., испр. и доп. –М., 1994. –276c.
Ч. 1 –276c. – ISBN 5-86020-304-7.
22. Поздняков Э. А Философия политики. –2. изд., испр. и доп. –М., 1994. –292с.
Ч. 2 –292с. – ISBN 5-86020-304-7.
23. Поппер К. Открытое общество и его враги; Чары Платона (Т. 1); Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы (Т. 2): Пер. с англ.. – К. : Ника-Центр, 2005. – 800с.
ISBN 966-521-356-3.
Т.1. – 800 с. – ISBN 966-521-295-8
24. Примуш М.В. Історія і теорія політичних партій. – Донецьк : КИТИС, 2000. – 258с.
ISBN 966-7519-45-7.
25. Примуш М.В. Політико- правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338с.
ISBN 966-639-027-2.
26. Рощин С.К. Западная психология как инструмент идеологии и политики / С. К. Рощин. – М. : Наука, 1980. – 303 с.
ISBN б.ц.
27. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / Міжнародний фонд "Відродження". – К. : Тандем, 1996. –239с.
ISBN 5-11-022546-6.
28. Шведа Ю.Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. – Л. : Астролябія, 2005. – 488с.
ISBN 966-8657-03-9.
29. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Тріада плюс, 2004. – 528с.
ISBN 966-613-29-5.


1.2. Політичні партії в історії України.
1. Алексєєв С. В., Ляшенко Є.П. Політичні партії в Україні (1900-1917): Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ : ДДМА, 2003. –75с.
ISBN 5-7763-1414-3.
2. Андрієвський В. До характеристики українських правих партій: З докладу, читаного 16-17/ XII 1920 р., в українськім військовім таборі в Райхенберуу. – Берлін, 1921. – 24 c.
3. Біла Н.М. Діяльність українських політичних партій серед селянства Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2004. – 20с.
4. Білоус А. О. Кадети в Києві в 1905–1907 рр. // Наукові праці з питань політ. історії. – К., 1992. – Вип.172. – С.34–42.
5. Бойко В.М. Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України – К., 1997. –18с.
6. Борисов В.І.. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917-1920 рр.:(Зрівняльний аналіз політичних партій): Автореф.дис...д-ра іст.наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка – К., 1993. – 48с.
7. Варзар І. М. Теоретико-історіологічні роздуми про внутрішньо-соціальні зумовленості і джерела політичного терору // Гуманітарний вісник. – Дрогобич, 2004. – Вип.18. – С.68–76.
8. Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку XX століття (1900-1925 рр.): Навч. посібник / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. –Дніпродзержинськ, 1997. –112с.
ISBN 5-7763-8940-2.
9. Вєтров Р.І., Донченко С. П. Політичні партії України в першій чверті XX століття (1900-1925 рр.) / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. –Д.; Дніпродзержинськ : Поліграфіст, 2001. – 245с.
ISBN 966-7647-68-4.
10. Виборча діяльність партій та блоків лівого спрямування (за матеріалами друкованих засобів інформації станом на січень 1998 р.) / Адміністрація Президента України; Управління внутрішньої політики. – К., 1998. – 19с.
11. Виборче законодавство України: місце та роль політичних партій: Матеріали круглого столу, Київ, 13 листопада 2000 року / Лабораторія законодавчих ініціатив / А. Дробот (підгот.та упоряд.). – К., 2000. – 64с.
12. В'ячеслав Липинський в історії України: (До 120-річчя з дня народження):Зб. статей / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.Липинського ; Партія "Демократичний союз" ; Журнал "Діалог: історія, політика, економіка" / Іван Курас (відп.ред.). – К., 2002. –240с.
ISBN 966-02-2326-9.
13. Гарань О.В. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – К. : Либідь, 1993. – 198с.
ISBN 5-325-00281-3.
14. Головченко В. І., Демиденко Г. Г., Єрмолаєв В. М., Рубаник В. Є. Українські політичні партії кінця XIX - першої половини XX століття: Довідник. –Х., 1994. – 81с.
15. Єфименко О.Г. Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т –Х., 1998. – 18с.
16. Історія українських політичних партій. Кінець ХІХ ст.- 1917р.: Хрестоматія- посібник / Європейський ун-т / Б.І. Корольов (упоряд.), І.С. Михальський (упоряд.). – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. – 562с.
Ч. 1 – 562с. – ISBN 966-301-028-2.
17. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. – К. : Стилос, 1998. – 226с.
ISBN 966-7321-34-7.
18. Левинський В. Селянство і соціял демократія. Додаток: Аграрні програми соціялістичних партій. – N.Y., N.Y. : Holos prawdy, Б.р.. – 112 с.
Компакт N.1.- Описано мовою оригіналу.
19. Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / НАН України; Інститут східноєвропейських досліджень / Я. Пеленський (ред.). – К. :
Т. 6, кн. 1 : Листи до братів- хліборобів : Про ідею і організацію українського монархізму: Твори. – 471с.
ISBN 5-7702-1127-X.
20. Листівки українських політичних партій та організацій між двома революціями (червень 1907- початок 1917 рр.): Зб. документів та матеріалів / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Луганський ін-т післядипломної освіти / Б.І. Корольов (упоряд.), І.С. Михальський (упоряд.). – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського держ. ун-ту, 1999. – 163с.
ISBN 966-590-111-7.
21. Любовець О.М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років. – К. : Основа, 2005. – 311с.
ISBN 166-699-097-0.
22. Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелей С.Д., Трофимович В.В., Чуприна В.М. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (XIX-XX ст.): Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик (заг.ред.). – Л. : Світ, 2001. – 296с.
ISBN 966-603-132-9.
23. Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст.. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 343с.
ISBN 966-617-132-5.
24. Моргун В.А. Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект. – Донецьк : Донецький національний ун-т, 2003. – 431с.
ISBN 02-02-35-5.
25. Музика І.В. Конституційно- правовий статус політичних партій в Україні / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1998. – 32с.
ISBN 966-7183-03-3.
26. Павко А. І. Політичні партії та організації в Україні наприкінці ХІХ- на початку ХХ століть: методологія, історіографія проблеми, перспективні напрямки наукових досліджень. – К. : Знання, 2001. – 112с.
ISBN 966-618-147-9.
27. Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ- початок ХХ століття: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. Кінець ХІХ століття - лютий 1917 р. / Б.І. Андрусишин (відп.ред.). – К., 1999. – 248с.
ISBN 5-7763-2479-3.
28. Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і організації у громадському житті України модерної доби / Академія муніципального управління. – К. : Плеяди, 2002. – 552с.
ISBN 966-8217-08-X.
29. Саміло А.О. Правові засади становлення та розвитку політичних партій в Україні з кінця XIX ст. до 2001 р. (на матеріалах Запорізького регіону): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 20с.
30. Сарнацький О.П. Царизм та українські політичні партії (1900-1917 рр.) / Запорізький національний технічний ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 709с. ISBN 966-7809-59-5.
31. Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919- 1939) / Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології ; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". –Ужгород, 2006. – 380с.
ISBN 966-332-086-9.
32. Федько А.В. Політичні партії і парламентаризм в Росії восени 1917 року: Автореф.дис...канд.іст.наук: 07.00.01 / Дніпропетровський ун-т –Дніпропетровськ, 1994. – 20с.
33. Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організациї на Правобережній Україні в 1905-1907 роки: Автореф.дис...канд.іст.наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка – К., 1993. – 21с.
34. Шаповал Ю. І. Україна як об’єкт політичного терору (20-і-початок 50-х рр.) // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20–80-ті роки. – К., 1998. – С.31–38.
35. Шаповал Ю., Курас І., Нагорна Л., Євтух В., Швед В. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1997. – 211с.
36. Шевченко В.Ф., Павленко М.І., Потапов Г.Г. Історія українських політичних партій: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / Володимир Федорович Шевченко (ред.). – К., 1999. – 109с.
ISBN 966-7474-03-8.
37. Шевченко В.Ф., Павленко М.І., Потапов Г.Г. Історія українських політичних партій: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / В. Ф.Шевченко (ред.). – К., 1999. – 109с.
ISBN 966-7474-03-8.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ЗНАРЯДДЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЗМУ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ
2.1. Розвиток ідей демократизму та соціальної справедливості в США та Європі.
1. Алескеров Ф.Т. Об оценке симметричности политических взглядов и поляризованности общества / Ф. Т. Алескеров, М. А. Голубенко. –М. : ГУ ВШЭ , 2003. – 21с.
2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // ПОЛИС. – 1992. – № 4. – С. 35-45.
3. Ардан Ф. Франция: государственная система: Пер. с фр./ Ф. Ардан; (Вступ. ст. Л. М. Энтина). – М. : Юрид. лит., 1994. – 174 с.
ISBN 5-7260-0748-4.
4. Ачесон Д. Демократ о своей партии: пер. с англ. – М. : Изд-во иностр. лит., 1956. – 125с.
Колл/орг: Демократическая партия США
5. Бабкин В.Д., Селиванов В.Н. Народ и власть: Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова- Щедрина / Академия правовых наук Украины; Институт частного права и предпринимательства. – К. : Манускрипт, 1996. – 448с.
ISBN 5-12-003536-1.
6. Віднянський С. Україна і Центрально-Східна Європа у ХХ столітті: уроки минулого і сучасність // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Ужгород, 1998. – С.66–72.
7. Вовканич І. Особливості соціально-економічного розвитку Словаччини в 1945–1948 рр. // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи. – Ужгород, 1998. – С.166–178.
8. Вовканич І. Трансформація суспільства в Чеській та Словацькій республіках: спільне і особливе процесу // Соціально-економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (друга половина 80-х – перша половина 90-х років ХХ ст.). – Ужгород, 1997.– С.76-81.
9. Галкин И.В. На пути в Белый дом: из истории демократической партии США (1920-е-1933 гг.). – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 167 с.
ISBN 5-211-01355-7.
10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2002. –176с.
ISBN 966-608-165-2.
11. Готье Г. Рабочее движение и свобода: Ответы на вопр. журналиста Ганса Адамо / Г. Готье. – М. : Прогресс, 1983. –400 с.
ISBN б.ц.
12. Захаров А.В. Политическая борьба: роль идеологии и политических технологий / А.В. Захаров. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. 32 с.
ISBN :150.
13. Зелетдинова, Э.А. Демократия. Власть. Элита : Теория, методология и практика регион. развития / Э.А. Зелетдинова; Астрах. гос. техн. ун-т. – Астрахань : Астрах. гос. техн. ун-т, 2001. – 168 с.
ISBN 5-89154-063-0.
14. Ключкович А.Ю. Партійна система Німеччини: політологічний аналіз механізму взаємодії органів державної влади та політичних партій (1990-2005 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2006. – 21с.
15. Корниенко, В. Технологии выборных кампаний / / В. Корниенко, О. Вагин; Под общ. ред. В. Жириновского; Либер.-демократ. партия России (ЛДПР). – 2. изд., доп. – М. : ЛДПР, 1999. – 71 с.
16. Кухта Б., Романюк А., Поліщук М. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. – 2. вид., перероб. і доп. – Львів : Кальварія, 1997. – 283с.
ISBN 966-7092-08-9.
17. Маныкин А.С. "Эра демократов": партийная перегруппировка в США. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 262с.
ISBN 5-211-01046-9.
18. Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитых капиталистических странах / М. Н. Марченко. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 381с.
ISBN 5-211-02189-4.
19. Мироненко О.М. Права і свободи людини у творах французьких просветителів і утопистів XVIII ст. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Академія правових наук України. –К., 1995. – 41с.
20. Никонов В.А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану / В. А. Никонов. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 287с.
ISBN 5-211-00037-4.
21. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна: Конспект лекцій / Національна академія держ. управління при Президентові України / В.А.Ребкало (уклад.), Л.В. Гонюкова (уклад.). –К. : Видавництво НАДУ, 2004. –88с.
22. Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика. – М. : Наука, 1980. – 248 с.
23. Політичні партії в демократичному суспільстві / Йозеф Тезінг (видавці), Вільгельм Гармайстер (видавці). – К., 1997. – 128с.
ISBN 966-7272-07-9.
24. Примуш М.В. Демократія і політичні партії Центральної та Східної Європи. –Донецьк : ДонНУ, 2002. – 176с.
ISBN 966-639-136-8.
25. Примуш М.В. Політичні партії: механізми інституалізації і структурної трансформації: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка – Л., 2003. – 35с.
26. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / В.А. Бажанов (пер.). –М. : РОССПЭН, 2000. –319с.
ISBN 5-8243-0054-2.
27. Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом: Пер.с англ. / Дж. Тарбер (ред.). –М. : Прогресс-Универс, 1994. – 416с.
ISBN 5-01-004056-5.
28. Рассел Б. Практика и теория большевизма / АН СССР. Научный совет "История революций и социальных движений". – М. : Наука, 1991. – 126с.
ISBN 5-02-008188-4.
29. Романова Н.Х. Реформы Э. Джексона, 1829-1837: Президент США / Н. Х. Романова; Отв. ред. Н. Н. Болховитинов; АН СССР, Ин-т всеобщ. истории. – М. : Наука, 1988. – 150 с.
ISBN 5-02-008912-5.
30. Теория и практика демократии. Избранные тексты / Центр исслед. постиндустриального о-ва; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. – М. : Ладомир , 2006. – 462 с.
ISBN 5-86218-396-5:3000.
31. Технология и организация выборных кампаний: Зарубеж. и отеч. опыт : Сборник / Рос. акад. управления, Политол. центр, Науч.-информ. отд. – М. : Б. и., 1993. – 182с.
ISBN :Б. ц.
32. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / В.Т. Олейник (пер.)Гародьд Дж. Ласки (предисл.). – М. : Весь мир, 2000. – 559с.
ISBN 5-7777-0062-4.
33. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / Інститут держ. управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України. – К. : Основи, 1993. –142с.
ISBN 5-7707-3317-9.
34. Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С. В. Ястржембский. – М. : Знание, 1989. – 62 с.
ISBN 5-07-000307-0.


2.2. Сучасні політичні процеси в Україні та роль політичних партій в реалізації конституційних прав і свобод громадян.
1. Абетка українського політика: Довідник / М. Томенко (упоряд.). – К. : Смолоскип, 1997. – 218с.
ISBN 1-889240-14-1.
2. Базів В.А. Політичні партії в незалежній Україні: генеза і типологія. – Л. : Світ, 1999. – 54с.
ISBN 966-603-051-9.
3. Бала В., Голобуцький О., Якушик В., Голобуцька Т., Павловський Я. Політичні партії України: підготовка до місцевих виборів 2006 року. Вибори до Київської міської ради (Демо-версія) / Агентство моделювання ситуацій (АМС). – К., 2006. – 54с.
ISBN 966-8026-69-1.
4. Варзар І. М. Політологічні і історіологічні засади феномена «Політична опозиція» // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К., 1996. – С.94–102.
5. Вимір людського розвитку: Права і свободи людини в Україні: Результати загальнонаціонального опитування громадської думки / Інститут політики. – К. : Сфера, 2000. – 116с.
ISBN 966-7841-10-3.
6. Вовканич І. І. Європейський вибір України на рубежі ХХ-XXI ст. // Україна на міжнародній арені у ХХ столітті. – Ужгород, 2000. – С.99–105.
7. Голобуцький О. П., Криворучко Т. Г., Кулик В. О., Якушик В. М. Політичні партії України / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр суспільно- політичних досліджень / В.М. Якушик (ред.). – К. : Кобза, 1996. –144с.
ISBN 5-87274-185-5.
8. Горшков Д.М., Кампо В.М., Петренко Є.М. Політичні партії та місцеві вибори / Товариство конституційного права ; Українська правнича фундація. Лабораторія законодавчих ініціатив; Міжнародний фонд "Відродження". – К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2001. – 49с.
ISBN 966-7791-07-6.
9. Закон України "Про політичні партії в Україні". За станом на 1 лютого 2005 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 20 с.
ISBN 966-611-358-9.
10. Закон України "Про політичні партії в Україні": За станом на 24 березня 2006 р.:З останніми змінами, внесеними Законом №2777-IV від 07.07.2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 20с.
11. Київ: політичні партії, громадські організації і благодійні фонди: Довідник / Київська міська держ. адміністрація. Управління з питань внутрішньої політики; Центр інновацій та розвитку / Г. Гончаренко ([підгот.]), О. Сидоренко (упоряд.). – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. – 320с.
12. Ковтун В.М. Політичні партії сучасної України: аналіз ідеологічних орієнтацій: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут національних відносин і політології – К., 1996. – 28с.
13. Козак О.В. Багатопартійність на Україні (1917-1925 рр.). Історіографія проблеми: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна – Х., 1999. – 16с.
14. Лук'янов Д.В. Держава і політичні партії (проблеми співвідношення та взаємодії): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 20с.
15. Максимець Б.М. Політичні партії як чинники формування та реалізації стратегії державної політики: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 20с.
16. Матеріали "круглого столу" на тему: "Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб'єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року", (11 квітня 2001р., м.Одеса) / Українська Академія держ. управління при Президентові України. Одеський філіал / О.П. Якубовський (ред.). – О. : Оптімум, 2001. –177с.
ISBN 966-7776-15-8.
17. Мінін Л. В. Демократизація адміністративних відносин у сфері економіки як важливий чинник правової культури державного управління // Правова культура і підприємництво. – К.; Донецьк, 1999. – С.167–169.
18. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К. : Стилос, 1998. – 278с.
ISBN 966-7321-07-Х.
19. Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К., 1996. – 164с.
20. Пойченко А.М., Ребкало В. А., Хворостяний О.І.. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К., 1997. – 94с.
ISBN 966-7353-06-0.
21. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 26-27 лютого 1998 року / Інститут соціальної та політичної психології АПН України / М.М. Слюсаревський (ред.кол.) – К. : Гнозис, 1998. – 224с.
ISBN 996-95339-0-2.
22. Політичні партії - провідний чинник розвитку політичної системи в Україні: Матеріали засідання "круглого столу", 28 січня 2004р. / Національний ін- т стратегічних досліджень / О.В.Литвиненко (наук.ред.). – К. : НІСД, 2004. – 67с.
23. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: Наук. зб. / Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т; Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна / В.А. Шумілкін (ред.кол.), В.В. Нікітін (уклад.). – Х. : ХарРІ УАДУ, 2001. – 140с.
ISBN 966-7798-15-1.
24. Політичні партії в Україні: Інформ.-довід. вид. / Центральна виборча комісія / Я.В. Давидович (голов.ред.). – 2.вид., доп. –К. : Атіка, 2005. – 440с.
ISBN 966-326-122-6.
25. Політичні партії України / Київське наукове товариство ім. Петра Могили; Аналітично- дослідницький центр "АНОД" / Г.Андрущак (ред.-уклад.). – К. : К.І.С., 1998. – 704с.
ISBN 966-7048-07-1.
26. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 876с.
Т. 1 – 876с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
27. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 900с.
Т. 2 – 900с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
28. Політичні партії України: В 3 т. / Ю. Шайгородський (уклад.) – К. : Украінський центр політичного менеджменту, 2005. – 872с.
Т. 3 – 872с. – ISBN 966-8878-00-0 (загальний).
29. Постол А.А. Ідеологічні домінанти діяльності політичних партій в умовах демократизації українського суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова – К., 2007. – 19с. – 19с.
30. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. – К. : Либідь, 1994. –319с.
ISBN 5-325-00452-2.
31. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки: Вибори до Верховної Ради України / М.Томенко (упоряд.), О.Проценко (упоряд.). – К. : Заповіт, 1998. – 122с.
ISBN 966-7272-16-8.
32. Ребкало В.А., Бебик В. М., Пойченко А. М. Практична політологія: Навч. посіб. / Українська Академія державного управління при Президентові України. – К., 1998. – 139с.
ISBN 966-7353-43-5.
33. Рудич Ф.М., Безверхий В.Б., Кириченко М.Г., Кобринська А.М., Макаров А.М. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: Політологічний аналіз / НАН України; Інститут національних відносин і політології. – К. : Наук. думка, 1995. – 266с.
ISBN 5-12-003963-4.
34. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Аспект Пресс, 2005. –559с.
ISBN 5-7567-0133-8.
35. Соціально-політичні передумови формування нової партії: Аналітична доповідь / Агенція соціального проектування / В.Юрчишин (наук.ред.). – К., 2003. –24с.
36. Стратегії розвитку України: теорія і практика / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень / О.С. Власюк (ред.). – К.: НІСД, 2002. – 864с.
ISBN 966-554-043-2.
37. Томенко М. Головні чинники українського консерватизму на тлі європейських традицій // Останній Гетьман. – К., 1993. – С. 138-145.
38. Томенко М. Особливості національної виборчої кампанії // Політичний портрет України. – К., 1998. – N21. – С.6–17.
39. Томенко М. Український парламентаризм у контексті історичного досвіду та сучасної практики // Хроніка 2000. – К., 1998. – Вип.27-28. – С. 232–246.
40. Томенко М. Проблема тлумачення та дотримання політичних прав в Україні // 50-річчя Загальної декларації прав людини. – К., 1998. – С.60–61.
41. Топалова С.О. Політичні партії як суб'єкти державної влади: компаративістський аналіз: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна – Х., 2004. – 20с.
42. Филатов А.С. Электоральное поведение и политические технологии. Как добиться успеха на выборах. – Симферополь : Partner, 2002. – 304с.
ISBN 5-7780-1046X.
43. Хмелько В. Третій рік незалежності: що виявили другі президентські вибори // Киевский центр политических исследований и конфликтологии. Бюллетень. – К., 1994. – N6. – С.22–38.
44. Шаповал Ю. Г. Відображення процесів українського державотворення часописом «Діло» (1917–1918 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1997. – С.223–228.
45. Шаповал Ю. Забутий президент // Незалежність України: історичні витоки та перспективи. – К., 1997. – С.86–102.
46. Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник. – К. : Лексикон, 1996. – 149с.
ISBN 966-7044-05-Х.
47. Яблонський В.М., Латко Я. Сучасні політичні партії України: Політикам і початківцям. – К. : Альтерпрес, 1999. – 227с.
ISBN 966-542-121-2.


3. СОЦІАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІСТИЧНІ ПАРТІЇ
3.1. Значення соціалістичних ідей в сучасних державах США та Європи.
1. Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення / Б.В.Новиков (Пер.з англ.під заг.ред.). – Х. : Каравела, 2000. – 415с.
ISBN 966-586-029-1.
2. Борьба коммунистов и политика союзов : Сб. ст. / Ред.-сост. В. Л. Шелепин, С. В. Ястржембский. – М. Прага : Междунар. отношения : Мир и социализм, 1987. – 198 с.
ISBN б.ц .
3. Булатецкий Ю.Е. Коммунистические партии и молодежное движение в развитых капиталистических странах (70-е - нач. 80-х гг.) / Ю. Е. Булатецкий. – К. : Наук. думка, 1984. – 250 с.
ISBN б.ц.
4. Геллер М.Я., Некрич А.М. История России. 1917-1995: В 4 т.: Учеб. пособие для студ. Вузов. – М. : МИК, 1996.
Т. 1 : Утопия у власти 1917-1945. Кн.1. Социализм в одной стране. – 500с.
ISBN 5-87902-086-X .
5. Государственная собственность в развитых капиталистических странах в 80-е годы: курс на приватизацию и создание смешанных предприятий : Сб. обзоров / (Отв. ред. В. А. Виноградов). – М. : ИНИОН, 1989. – 286 с.
ISBN б.ц.
6. Забастовочная борьба в развитых капиталистических странах в середине 1980-х годов : Реф. сб. / (Отв. ред. В. В. Потапов). – М. : ИНИОН, 1989. – 192с.
ISBN б.ц.
7. Куляскина И.Ю. Социализм в России как разновидность утопизма : (на материале рус. идеалист. философии конца XIX - нач. XX вв.) / И. Ю. Куляскина; М-во образования Рос. Федерации, Амур. гос. ун-т. –Благовещенск : Амур. гос. ун-т, 2004. – 281с.
ISBN 5-93493-043-5.
8. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини та громадянина: Навч. посіб.. – Х. : Факт, 2001. – 437с.
ISBN 966-637-023-9.
9. Мадиссон В.В. Проблемы сплочения рабочего класса развитых капиталистических стран в условиях развертывания научно-технической революции (1960-е-середина 1980-х гг. ) : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.03 / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 43 с.
10. Международное рабочее движение : / Редкол.: Н. Н. Иноземцев (отв. ред.) и др.; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : Прогресс, 1987. – 688 с.
ISBN б.ц.
11. Международное рабочее движение : Вопр. истории и теории. В 7-ми т. / Гл. ред. комис.: Б. Н. Пономарев (пред.) и др.; Введ. Б. Н. Пономарева.
Т. 6. Рабочее движение развитых капиталистических стран после второй мировой войны (1945-1979) / (Ф. Э. Бурджалов, Ю. М. Гарушянц, Н. Д. Гаузнер и др.). – М. : Мысль, 1981. – 687 с.
ISBN б.ц.
12. Некоторые тенденции в организации заработной платы в промышленности развитых капиталистических стран. – Минск : БелНИИНТИ, 1984. – 12 с. – Сер. "Экономика. Экон. науки* экспресс-информация / Белорус. НИИ НТИ и техн.-экон. исслед.).
ISBN б.ц.
13. Политика правящих кругов развитых капиталистических стран в отношении молодежи (60-80-е гг.) / (С. В. Вольфсон, В. П. Мошняга, А. Г. Тимошенко и др.). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 255с.
ISBN б.ц.
14. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В.Полохало (ред.). – К. : Політична думка, 1995. – 363с.
ISBN 5-87983-010-1.
15. Разоружение и социально-экономическое развитие в капиталистических странах : Сб. обзоров и реф. / (Ред.-сост. В. В. Потапов). – М. : ИНИОН, 1990. – 180 с.
ISBN б.ц.
16. Садовський. В.. Капіталізм і соціалізм. – К. ; Х. : Дзвін, Б.р.. – 28 с
17. Соединяя капитализм, социализм и демократию : Практ. политика в России и США / С. Нагел, В. Рукавишников, Р. Байдавлетов и др; Под ред. В. Рукавишникова и С. Нагел. – М. : Лет. сад, 1999. – 303 с.
ISBN 5-89740-031-8.
18. Социализму в России альтернативы нет : Выступления участников молодёж. науч. конф. на тему: "Социализм на рубеже тысячелетий: уроки, современность, перспективы / Редсовет: Ю.Ю. Вейнгольд и др. – Белгород : Белаудит, 2002. – 65 с.
ISBN 5-7414-0064-7.
19. Социально-классовая структура и социальная политика развитых капиталистических стран : (Сб. реф. науч. тр., изд. в УССР в 70-80-е г.г.) / Ин-т философии. – К. : Б. и., 1990. –48 с.
ISBN б.ц.
20. Социально-экономические проблемы борьбы коммунистических партий в развитых капиталистических странах / А. Д. Бородаевский, Ю. А. Васильчук, Г. А. Лукьянова и др.; Отв. ред. Ю. А. Васильчук, Б. И. Коваль. – М. : Наука, 1981. – 335 с.
ISBN б.ц.
21. Ушкевич Н.Ф. Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых капиталистических стран в области культуры : Учеб. пособие по спецкурсу / Н. Ф. Ушкевич. – Пермь : ПГУ, 1984. – 84 с.
ISBN б.ц.
22. Формирование политического сознания молодежи развитых капиталистических стран : Сб. обзоров / (Гуревич П. С. отв. ред.). – М. : ИНИОН, 1982. – 271 с.
ISBN б.ц.
23. Хайек Ф.-А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма: Пер. с англ. / Ф. А. Хайек; Под ред. У. У. Бартли. – М. : Новости, 1992. – 302 с.
ISBN 5-7020-0445-0.
24. Хайек Ф.-А. Дорога к рабству / Ф. А. Хайек ; Пер. с англ. Н.Ставиской; Под ред. и с примеч. А. Бабича. – London : Karsov, 1983. – 286 с.
ISBN 0-907652-06-9.
25. Хайек Ф.-А. Частные деньги / Фридрих А. Хайек; (Авт. предисл. В. А. Найшуль, Г. Г. Сапов). – Б. м. : Ин-т нац. модели экономики, 1996. – 229 с.
ISBN 5-900520-06-4.
26. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія / В.Ружицький (пер.з англ.), П. Таращук (пер.з англ.). – К. : Основи, 1995. – 528с.
ISBN 5-7707-7644-7.
27. Ястржембский С.В. Социал-демократия в современном мире / С. В. Ястржембский. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
ISBN 5-07-001664-4:30 к.


3.2. Соціалістичні партії України та їх практична діяльність щодо розвитку соціально-економічної сфери суспільства.

1. Андрущенко В. П. Демографічні характеристики державотворення // Стратегія українського державотворення. – К.; Полтава, 2000. – С.114–128.
2. Андрущенко В. П. Культура та легітимна влада: між опозицією та співробітництвом // Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика. – К., 1996. – С.91–93.
3. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу. – К. : ТОВ "Атлант ЮЕмСі", 2006. – 502с.
ISBN 966-8968-00-X.
4. Бала В., Голубоцький О., Якушик В., Голубоцька Т., Павловський Я. Політичні партії України: підготовка до парламентських виборів 2006 року / Агентство моделювання ситуацій. – К. : АМС, 2005.
Вип. 2 : Соціалістична партія України: наявні ресурси, проблеми, перспективи. – 52с. – ISBN 966-8027-03-5.
5. Гаража С.А. Да! Ностальгия!: Сб. статей. – К. : Всеукраинский Союз рабочих, 2002. – 345с.
ISBN 966-96168-0-8.
6. Головаха Є. Громадська думка в регіонах України. Результати загальнонаціонального опитування // Політичний портрет України. – К., 1995. – 11. – С.8–15.
7. Головаха Є. Динаміка соціального самопочуття населення України // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К., 2002. – С.320–327.
8. Головаха Є. Динаміка соціального самопочуття населення України: 1995–2006 // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. – К., 2006. – С.201–210.
9. Головаха Є. Соціальна напруженість в українському суспільстві // Дух і Літера. – К., 1997. – Вип.1–2. – С.45–60.
10. Головаха Є. Соціальне самопочуття населення України до і після помаранчевої революції // Українське суспільство, 1994–2005. Динаміка соціальних змін. – К., 2005. – С. 95–106.
11. Головаха Є. І. Готовність до соціального протесту: динаміка, регіональні особливості і чинники формування // Українське суспільство: десять років незалежності. – К., 2001. – С.188–200.
12. Голуб А.І. Українська соціал-демократія і міжнародний соціалізм: сторінки політичної історії (кінець XIX- перша чверть ХХ століття): Навч. посібник / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 92с.
13. Гудзенко П.П. Соціалістична націоналізація промисловості в Українській РСР (1917 - 1920 рр.) / АН Української РСР; Інститут історії. – К. : Наукова думка, 1965. – 300с.
14. Декларація принципів соціалістичного Інтернаціоналу (Стокгольмська декларація) ; Програма Соціал- Демократичної партії України ; Статут Соціал- Демократичної партії України. – К., 1999. – 60с.
15. Економіка України у передвиборних програмах партій і громадсько-політичних блоків: Зб. передвиборчих програм партій і блоків (економічна частина) / Спілка економістів України / В.В. Оскольський (заг.ред.). – К., 2006. – 128с.
16. Ерохов И. В., Кизима В. В., Мордовец Л. М., Ромащенко В. Н., Терлецкая И. В. Десять лет Социалистической партии Украины / Соціалістична партія України. – Юбилейное издание – К. : Политсовет СПУ, 2001. – 50с.
17. Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 107с.
ISBN 966-611-188-8.
18. Здіорук С.І., Бичек В.В. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2001. – 142с.
ISBN 966-554-034-3.
19. Матеріали I-V з'їздів Соціалістичної партії України / О.О. Мороз (голова ред.кол.). – К. : Вибір, 1997.
Т. 1 : 1991-1994. – 235с. – ISBN 966-2257-01-6.
20. Моргун В. А. Ставлення населення до соціально-економічних процесів в Україні у першій половині 1990-х років // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2001. – Вип.1. – С.65–73.
21. Паніото В. Соціальне розшарування населення України // Народження ринкової економіки та середнього класу в Україні. – Б. в. д. – С.100–106.
22. Перший (установчий) з'їзд Соціалістичної партії України: Стенограма, 26 жовтня 1991 року / О.О. Мороз (голова ред.кол.), В.М. Ромащенко (упоряд.). – К., 2003. – 164с.
23. Програма Соціалістичної партії України (Нова редакція) ; Статут Соціалістичної партії України. – К. : Політична рада Соціалістичної партії України, 2000. – 48с.
24. Программа Социалистической партии Украины (Новая редакция) ; Устав Социалистической партии Украины / В.В. Кизима (ред.), А.А. Мороз (разраб.текста), И.В. Винский (разраб.текста). – К. : Полит. совет Соц. партии Украины, 2000. – 48с.
25. Солідарність, що нас єднає: Матеріали ХХІІ Конгресу Соціалістичного Інтернаціоналу (Сан-Паулу, жовтень 2003 року) / Володимир Верлока (пер.). – К. : Основні цінності, 2004. – 248с.
ISBN 966-7856-32-1.
26. Соціалісти у Верховній Раді України: (Документи і матеріали) / Соціалістична партія України / С.М. Ніколаєнко (ред.). – К., 2000. – 120с.
Кн. 3 – 120с.
27. Шпак Володимир Тимофійович. Хто зруйнував "розвинутий соціалізм"?. – К. : Стилос, 1999. – 51с.
Перегуда Є.В. Політичні доктрини лівих партій України в сучасній період: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна юридична академія – О., 2002. – 16с.
28. Щокін Г.В., Бабкіна О.В., Бебик В.М., Головатий М. Ф., Дробноход М. І. Концепція стратегії розвитку України у XXI столітті: Консервативна модель / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К., 2003. – 39 с.
ISBN 966-608-272-1.
29. Щокін Г.В., Куценко В.І., Головатий М.Ф., Гаєвський Б. А., Дмитренко Г. А. Проблеми та перспективи української реформації / Міжрегіональна академія управління персоналом / М.Ф.Головатий (заг.ред.), Г.В. Щокін (заг.ред.). – К. : МАУП, 2001. – 248с.
ISBN 966-608-129-6.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Українські політичні партії (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.)
 • Політичні партії, їх роль у побудові Української держави
 • Політичні партії та політичні системи
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
 • Партія в структурі політичної партії.
 • 18-19 Україна
 • Багатопартійність в Україні
 • РЕФОРМИ І ПОРЯДОК
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПОЛІТОЛОГІЇ
 • Політичні партії в Україні
 • Україна в роки першої світової війни
Cгенерировано за 0.056073 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів