Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку» (ID:31089)

| Размер: 72 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5
1.1. Сутність сенсорного розвитку. 5
1.2. Поняття сенсорної культури, сенсорного виховання та сенсорних етапів 8
1.3. Зміст сенсорного виховання в освітніх програмах „Малятко”, „Дитина” 11
1.4. Методика сенсорного виховання 23
Висновки до 1-го розділу 27
РОЗДІЛ 2 28
ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ 28
2.1. Визначення рівня сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 28
2.2. Формування сенсорної культури у дітей молодшого дошкільного віку в ході ігрової діяльності 32
Висновки до 2-го розділу 37
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 42


ВСТУП
Актуальність теми. Вдосконалення освіти і виховання передбачає необхідність максимальної реалізації можливостей, властивих кожному конкретному віковому періоду. У вітчизняній педагогіці визнано відношення до дошкільного виховання як до етапу, що визначає весь подальший розвиток людини. В наш час, в сучасному українському суспільстві, демократичні перетворення орієнтують педагогів на особливу модель учбово-виховної роботи, припускаючи розвиток ініціативи і самостійності дитини, її активної поведінки в конкретних ситуаціях, в діяльності, в спілкуванні, що визначає для неї міру значущості речей і явищ оточуючої життя, розвиває сенсорні здібності.
Сенсорне виховання, направлене на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, естетичного і етичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває оточуюче. На дидактичну та виховну цінність сенсорного виховання вказували вітчизняні та зарубіжні педагоги: О.М. Граборов, О. Декролі, Ж. Демор, О.В. Запорожець, Ж. Ітар, Я. Коменський Г.С. Костюк, М. Лісіна, Б. Менель, М. Монтессорі, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський.
Період раннього і молодшого дошкільного віку характеризується інтенсивним розвитком процесу сприйняття. Не випадково в історії психології і педагогіки проблема генезису сприйняття і сенсорних здібностей привертала увагу багатьох учених, дослідників. Значний вклад в процес сенсорного виховання дошкільників зробили педагоги радянського періоду: З.М. Богуславська, Л.А. Венгер, О.О. Гребенщикова, Д.Б. Ельконін, Н.С. Карпінська, М.Ю. Кистяківська, Е.Г. Пілюгіна, М.П. Сакуліна, І.Б. Тепліцька, Є.І. Удальцова, А.П. Усова, Е.Л. Фрухт та ін.
В сучасній Україні свої праці сенсорному вихованню та сенсорному розвитку присвятили І.А. Барбашова, З.П. Дорошенко, Н.В. Маліновська, Т.А. Маркова, Т.І. Поніманська, І.Є. Свєтлова, С.В. Трикоз. Разом з тим слід відмітити, що в українській педагогіці недостатньо уваги приділяється сенсорному вихованню дошкільників. Найбільший акцент робиться на естетичному, музичному, національному, фізичному вихованні, а сенсорний компонент при цьому виступає як побічний або суміжний. Все це спонукає до подальшого розроблення теоретичних та практичних аспектів даної проблеми.
Тема дослідження: "Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку"
Об’єкт дослідження – система сенсорного виховання дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження – організація сенсорного виховання дітей в освітніх дошкільних навчальних закладах.
Мета роботи – педагогічно обґрунтувати зміст та методику сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
На виконання мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Узагальнити теоретичні положення розробки проблем сенсорної культури, сенсорного розвитку, методики виховання, що накопичені в сучасній українській науці.
2. Проаналізувати зміст заходів та напрямів роботи з сенсорного розвитку в сучасних програмах з дошкільного виховання.
3. Провести практичні заходи з дослідження сенсорного розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі.
4. Зробити апробацію методичних напрацювань педагогів України стосовно практичних занять з розвитку сенсорної культури.
Методи та методики. В ході теоретичного осмислення матеріалу використовувалися загальнонаукові методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз наукової літератури з даної теми, на практичному етапі – використовувалися методи спостереження, бесід, ігрової вправи. Для дослідження сенсорного розвитку застосована методика групування предметів та визначення кольорів Л.А. Венгера; в ході проведення практичного заняття з розвитку сенсорної культури апробована методика О. Решетіло.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6 – 19.
2. Закон України "Про дошкільну освіту". – К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2001.– 55 с.
3. Закон України "Про освіту": За станом на 8 грудня 2006р. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 40с.
4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2003. – 243 с.
5. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання. – К.: НДІУ, 2007. – 72 с.
6. "Малятко". Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – 286 с.
7. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під. ред. О. Л. Кононко. – К.: Кобза, 2004. – 188 с.
8. Програма "Дитина". Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3 – 7 років у дитячих закладах. – К., 1993. – Ч. 1. – 122 с.
9. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Наук. керівник Кононко О. Л. – К.: Кобза, 2004. –192 с.
10. Артемова Л.В. Вчися граючись: Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. – К. : Томіріс, 1995. – 112с.
11. Барбашова І.А. Сучасні підходи до сенсорного виховання молодших школярів // Зб. наукових праць. – Бердянськ, 2008. – №1: Педагогічні науки. – С. 29-36.
12. Венгер Л. А., Агаева Е. Л., Бардина Р. И., Брофман В. В., Булычева А. И. Психолог в детском саду / РАО. Исследовательский центр семьи и детства; Детский центр Венгера. – М. : ИНТОР, 1995. – 64с.
13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
14. Дичковская И.Н., Пониманская Т.И. Воспитание для жизни: образовательная система М.Монтессори. – М., 1996. – 116с.
15. Дорошенко З.П. Сенсомоторний розвиток дитини раннього дошкільного віку: теорія і практика. Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2006-2007 навчальний рік: методичний аспект. Випуск шостий / За науковою редакцією К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2007. – С. 142-157.
16. Запорожец А.В., Маркова Т.А., Венгер Л.А. Основы дошкольной педагогіки. – М. : Педагогика, 1980. – 271с.
17. Маліновська Н.В. Проблеми сенсорного розвитку і виховання дітей у педагогічній спадщині С.Ф. Русової // Наук. зап. – Рівне, 2003. – Вип.27. –С.29-32.
18. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2006. – 456с.
19. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвиваючі ігри дошкільників: Навч.-метод. посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2003. – 157с.
20. Решетіло О. Веселі пригоди квочки з курчатами // Дошкільне виховання. – №11. – 2006. – С. 24-25.
21. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. – К. : Освіта, 1996. – 304с.
22. Светлова І.Є. Велика книга завдань і вправ для розвитку інтелекту дитини: Сенсорне сприйняття, логічне мислення, дрібна моторика рук, розвиток мови. – К.: Країна мрій, 2006. – 160с.
23. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів / Автори та укл. К.Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 204 с.
24. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика: Учеб. пособие. – М. : Академия, 2003. – 384с.
25. Трикоз С.В. Теоретичні засади сенсорного розвитку дошкільників // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2000. – Вип.7. – С.121-125.
26. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: Программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. – М. : Творческий Центр "Сфера", 2001. – 80с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Педагогіка. Бакалаврська. Тема: Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку
 • Сенсорне виховання в системі Марії Монтессорі
 • СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Сенсорний розвиток дiтей старшого дошкiльного віку
 • Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини
 • Сім’я як чинник виховання дитини молодшого шкільного віку
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Підготовка дитини до школи
 • Естетичне виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
 • Формування у дітей середнього віку ( 3-4 років) уявлення про форми предметів в процесі ігрової діяльності
Cгенерировано за 0.462679 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів