Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Проблеми впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості» (ID:30580)

| Размер: 117 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ I 5
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5
1.1. Сутність інноваційної діяльності її характеристика і класифікація 5
1.2. Інновації та ризик: проблеми та методи оцінки 9
1.3. Основні показники ефективності інноваційної діяльності 15
Висновки до Розділу I 22
РОЗДІЛ II 24
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 24
2.1. Сучасний стан розвитку підприємств харчової промисловості 24
2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 29
2.3. Аналіз обсягів прибутку та рівня рентабельності підприємства 31
Висновки до Розділу II 36
РОЗДІЛ III 37
ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 37
3.1. Розробка інноваційної моделі розвитку підприємства 37
3.2. Світовий досвід забезпечення інноваційної діяльності 45
3.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості України 50
Висновки до Розділу III 54
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 2505-IV( 2505-15 ) від 25.03.2005
2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977-XII із змінами від 19 грудня 2006 р.
3. Наказ Міністерства економіки України Міністерства освіти і науки України Міністерства промислової політики України «Про затверд-ження Методики оцінки ефективності виконання інноваційних проек-тів та діяльності технологічних парків»
4. Дані Державного комітету статистики України
5. Дані Державного комітету харчової промисловості України
6. Андрушків М.І. Раєвська Т.О. Реверчук Н.Й. «Економіка фірми». – К.: НБУ 1998
7. Антонюк Л.Л. Поручник А.М. Савчук В.С. Інновації: теорія меха-нізм розробки та комерціалізації: Монографія. - К.: КНЕУ 2003.-394с.
8. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. - СПб.: Питер 2001.- 304с.
9. Бутенко А.І. Лазарєва Є.В. Інвестиційна діяльність в інноваційній сфері підприємництва України: методи і форми. // Вісник економічної науки України. №2 2007
10. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. Учебное пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана 2001. – 343 с.
11. Василенко В.О. Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – Вид. 3-є вип. та доп. – К.: Центр навч. літ. 2005. – 440 с.
12. Волков О.І. Денисенко M.П. Гречан А.Л. та ін. «Економіка й органі-зація інноваційної діяльності»: Підручник – К.:«Професіонал» 2004
13. Волков О.В. Экономика предприятия: Учебник. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М 2000
14. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К.: Український центр духовної культури 2000. – 197 с.
15. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах.// Економіст. № 2 2007. с. 32-35
16. Гриньова В.М «Інвестиційний менеджмент»: навч. посіб. – Х.: ІНЖЕК 2004
17. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – 2-е изд. стереотип. – К.: МАУП 2001. – 152 с.
18. Гунин В.Н. Баранчеев В.П. Устинов В.А. Ляпина С.Ю. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». – М.: Инфра-М 1999. – 328 с.
19. Завлин П.Н. Казанцев А.К. Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - СПб.: Наука 2000
20. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент.Учебник. -М.: Юнити 1997
21. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учебн.пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000
22. Ковальчук І.В. «Реальна економіка»: навч. посібник з економіки підприємства – К.: ВІПОЛ 2004
23. Ковалевський М.С. «Інноваційні процеси в Україні» – К. 2002
24. Краснокутська Н.В. «Інноваційний менеджмент» навч. посібник. – К: КНЕУ 2003. – 504с.
25. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. – М.: ИНФРА–М 2000. – 256 с.
26. Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. // Актуальні проблеми економіки. №2 2007. с.20-27
27. Ладник В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах перехідної економіки: проблеми і досвід. Економіст. №12/2001р. с.52-57
28. Лапко О.О. «Інноваційна діяльність в системі державного регулювання». – К. 1999
29. Любімов В.І. Дослідження сутності та змісту інноваційного розвитку промислових підприємств // Держава та регіони. - 2006. - №4. - 210-214с.
30. Максимов Ю. Митяков С. Митякова О. Методика оценки инно-вационного потенциала учебно-научно-инновационного комплекса многопрофильного технического университета. Инновации № 2/2004г. с. 51-55.
31. Мержа С.І. «Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні» // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9
32. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебн.пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000
33. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка 2006. – 295 с.
34. Мясникович М.В. Научные основы инновационной деятельности. – Мн.: ИООО «Право и экономика» 2003. – 279 с.
35. «Наука та інноваційна діяльність в Україні»: Статистичний збірник. – К.: Держкомстат 2004
36. Новицький В. «Імперативи інноваційного розвитку» // Економіка України. – 2007. – №2
37. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент: Учебн.пособ.- М.: ИНФРА-М 2001
38. Павленко І.А. Гончарова Н.П. Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ 2002. - 150 с.
39. Петруха С.В. Колотуша М.М. «Інноваційна активність підприємств харчової промисловості: упорядкування та динаміка параметрів» //Економіст 2007. – №3
40. Пічкур О.В. «Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі» – Інтелектуальна власність 2003. – № 12
41. Портер М. Конкуренция: Учеб.пособие / Пер. с англ. – М.: Идз. Дом Вильямс 2000. – 495 с.
42. Поршнев А.Г. Румянцева З.П. Саломатин Н.А. Управление органи-зацией: Ученик. - 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М 2000
43. Самбрус Н. Промислово торгівельний огляд кондитерської промисло-вості. // Бізнес. - 2002 - №48 с 13-16
44. Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання України. // Економіст. №10 2007. с.56-61
45. Турило А.М. Зінченко О.А. Інновації: сутність і теоретичні характер-ристики //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5. – 76-79с.
46. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник 4-е изд. – СПб.: Питер 2003. – 400 с.
47. Федонін О.С. Рєпіна І.М. Олексик О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. - К.:КНЕУ 2003. - 316с.
48. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності. // Актуальні проблеми економіки №3 2007. с.82-97
49. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – СПб.: Питер 2005. – 318 с.
50. Червоньов Д.М. Нейкова Л.І. «Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України» – К.: Знання 1999
51. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - 2-е изд. испр. и доп. - М.: Дело Лтд 2002. – 218с.
52. Чухрай Н. Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інно-ваціями на підприємстві. – К.: Кондор 2006. – 398 с.
53. Шаповал Н. І. Основи стандартизації управління якістю і сертифікації. - К.: Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1998. - 144 с.
54. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е вид. – К.: Каравела 2005. – 568 с.
55. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид. К.: КНЕУ 2004р. - 699с.
56. Матеріали сайту http://www.nas.gov.ua
57. Матеріали сайту http://innovation.com.ua
58. Матеріали сайту http://www.niurr.gov.ua
59. Матеріали сайту http://www.kmu.gov.ua
60. Матеріали сайту http://www.ndiiv.org.ua.

Дополнительная информация4145
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Проблеми впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Система планування інновацій на підприємствах харчової промисловості
 • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості
 • Територіальна організація харчової промисловості
 • Динаміка виробництва продуктів харчування і їх реалізація на ринку
 • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості (выпускная работа бакалавра)
 • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості (бакалаврская работа)
 • Економічний аналіз
 • Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
 • Сучасний стан та особливості розміщення харчової промисловості України
 • Завдання і основні напрями раціональної організації праці на підприємствах харчової промисловості
 • Завдання і основні напрями раціональної організації праці на підприємствах харчової промисловості
Cгенерировано за 0.176109 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів