Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Глобальні економічні проблеми в умовах зростаючої взаємозалежності країн світу та їх вплив на країни з різним рівнем розвитку» (ID:30522)

| Размер: 109 кб. | Объем: 109 стр. | Стоимость: 350 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні та концептуальні основи дослідження глобальних економічних проблем сучасної світової економіки 7
1.1 Тенденції глобалізму в сучасній світовій економіці та глобальні економічні проблеми 7
1.2 Теоретичні та методологічні засади дослідження проблем глобалізації 16
1.3 Геоекономічний статус України та пріоритети її зовнішньоекономічної стратегії 23
Висновки до розділу 1 38

РОЗДІЛ 2
Аналіз впливу глобальних економічних проблем на країни з різним рівнем розвитку 39
2.1 Аналіз існуючих проблем впливу взаємозалежності країн світу як відзеркалення глобального економічного розвитку 39
2.2 Аналіз впливу глобальних економічних проблем на Україну і країни з різним рівнем розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи 48
2.3 Глобальна фінансова криза сучасності як фактор принципових змін світового руху фінансових ресурсів та проблеми виходу з неї країн з різним рівнем розвитку 56
Висновки до розділу 2 66

РОЗДІЛ 3
Глобальний характер і стратегічні проблеми міжнародної економічної інтеграції України 68
3.1 Проблеми інтеграції України в систему міжнародних економічних зв‘язків і значення їх вирішення для національної безпеки 68
3.2 Шляхи та механізми активізації участі України у вирішенні глобальних проблем світової економіки 81
3.3 Шляхи подолання сучасної економічної кризи в Україні 85
Висновки до розділу 3 98

ВИСНОВКИ 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ 103

ДОДАТОК 109

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ
1. Андрущенко В.П. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. - К.: Генеза 2006. – 368 с.
2. Андрущенко В.П. Горлач М.І. Соціологія. Харків Київ: Єдинорог 2005. - 624 с
3. Білорус О. Глобалізація і нова парадигма глобального постіндустріального розвитку// Економічний часопис ХХІ. – 2004 – № 10.– С. 3-7.
4. Білорус О. Глобалізм: інтеґрація чи імперіалізм?// Економічний часопис ХХІ. – 2005. – № 6.– С. 3-9.
5. Бойко М.С. Старовойт І.С. Зростання соціальної активності особи. – К.: Знання 2004. – 46 с.
6. Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М. 2008. – 284 с.
7. Бек У. Что такое глобализация? (Ошибки глобализма - ответы на глобализацию). М. 2005. – 144 с.
8. Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство М. 2006. – 97 с.
9. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь 2007. – 264 с.
10. Бусытин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: ИНФРА – М 2006. – 289 с.
11. Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М. 2005. – 176 с.
12. Белошапка В.А. Транснаціональні корпорації в міжнародному бізнесі. - К. 2004. – 251 с.
13. Бєляєв В.М. Політична економія. К.: Фарма 2006. – 277 с.
14. Бачурин А. Интеграция экономик и создание общего рынка – веление времени // Экономист. – 2007. - № 7. – с. 43-51.
15. Вебер А.Б. Глобализация и устойчивое развитие: проблемное поле и возможные сценарии // Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба ученых «Глобальный мир» Вып. 11. М. 2005. – С.10-18
16. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. М. 2007.- 188 с.
17. Вайцзеккер Э. Ловинс Э. Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат - половина отдача — двойная. Новый доклад Римскому Клубу. М. 2005. - 162 с.
18. Василик О. Д. Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС 2006. — 608 с.
19. Ващекин Н.П. Лось В.А. Урсул А.Д. Устойчивое развитие: мнение ученых. М. 2006. – 274 с.
20. Ващекин Н.П. Пасхин Е.Н. Урсул А.Д. Информатизация общества и устойчивое развитие. М. 2005. – 179 с.
21. Воронова Є.М. Мазаракі А.А. Україна в міжнародній торгівлі. К.:КДТУ 2005. – 254 с.
22. Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 2003.- №7 с.17-20
23. Ватманюк Г. та ін. Макроекономіка /Київ. Заповіт.- 2006.- 275с.
24. Гальчинський А. Теорія грошей. Навчально – методичний посібник. – К.: Основи – 2006. – 234 с.
25. Гальчинський А.С. Єщенко П.С. Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа 2005. – 164 с.
26. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. — К. : Либідь 2006. — 310с.
27. Гроші та кредит. Підручник./ Савлук М.І. та ін. – К.: Либідь 2005. – 168 с.
28. Долан Е.Дж. Линдей Д.Е. Рынок макроэкономическая модель.– Спб 1992 Гл.5. – 133 с.
29. Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие: утопия или императив? М. 2006. – 243 с.
30. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М. 2007. – 381 с.
31. Делокаров К.Х. Глобализация и динамика глобальных проблем //Эпоха глобальных перемен (опыт философского осмысления). М. 2006. – 187 с.
32. Дюргейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии Пер. с фр. – Москва: Наука 2002. – 575 с.
33. Дергачев В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. – 2006. - № 7. – с. 43-51.
34. Егоров В.К. Культура как двигатель и тормоз глобализации // Глобализация: синергетический подход. М. 2006. – 175 с.
35. Економіка: теоретичні основи. Підручник у 2–х част. – Тернопіль Астон 1997.
36. Жеребецький Є. Кінець імперії// Схід. – 2007 – № 2(52) – С. 79-90.
37. Загальна економічна теорія. Підручник у 2–х част. – Тернопіль Астон 2006. – 199 с.
38. Загородній А.Г. Вознюк Г.Л. Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид. випр. та доповн. – К.: Т-во “Знання” КОО Л.: Вид-во Львів банк. ін-ту НБУ. – 2007. – 566с.
39. Загладин В.В. Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности: научный и социальные аспекты. М. 2004. – 281 с.
40. Загородній А.Г. Вознюк Г.Л. Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид. випр. та доповн. – К.: Т-во “Знання” КОО Л.: Вид-во Львів банк. ін-ту НБУ. – 2005. – 566с.
41. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна. К.:Знання 2006. – 255 с.
42. Заболоцький В.Ф. Перехідна економіка. Навчальний посібник. К.:Юр форм 2007. – 344 с.
43. Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай советского коллапса // Время мира (Новоросийск). – 2004 – № 1– С. 224.
44. Кара-Мурза С. Открытость глобальному рынку: экономическая и виртуальная реальность // Вестн. Моск.экон.ин-та.2005. №1 – С.15-18
45. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика общества и культура. М. 2005. – 174 с.
46. Красавина Л.Н. Смирнов А.Л. Международный кредит: формы и условия. М.: ЮНИТИ. 2006. – 327 с.
47. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. – Тернопіль Астон 2006. – 271 с.
48. Ковальчук В.М. Макроекономіка: теоретичний аспект. – Тернопіль: Астон 2006. – 236 с.
49. Кириченко О. Деяки аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2007. - № 7. – с. 75-82.
50. Лук яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. - К. 2005. – 254 с.
51. Макконнэлл К.Р. Брю С.Л. Экономика: принципы проблемы и тематика. В 2 – х томах. – М.: Республика 2002. – 268 с.
52. Міжнародні фінанси: підручник / за ред. Рогача О.І – К.: Либідь 2008 – 784с.
53. Міжнародні фінанси: підручник / за ред. Рогача О.І – К.: Либідь 2006 – 784с.
54. Міжнародні фінанси / За загал. Ред. О. Мозгового. – К.:КНЕУ 2005. – 504 с.
55. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М.: ФКБ-ПРЕСС 2006. – 330 с.
56. Мунтян М.А. Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М. 2004. – 166 с.
57. Мартин Г. Шуман К. Западня глобализации. – М. 2005. – 280 с.
58. Мамедов Н.М. Глобализация как современное состояние общественного развития // Эпоха глобальных перемен (опыт философского осмысления). М. 2004. – 187 с.
59. Медоуз Д.Х. Медоуз Д.Л. Рандерс Й. За пределами роста. М. 2004. – 287 с.
60. Мунтян М.А. Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М. 2005. – 184 с.
61. Основи економічної теорії: політехнічний аспект. – Підручник / За ред. Г.Н. Климка та В.П. Нестеренка – К.: Вища школа 2007. – 287 с.
62. Панченко Є.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К. 2004. – 451 с.
63. Поручник A.M. Інтеграція України у світове господарство. - К. 2004. – 286 с.
64. Паливода К. Гайдуцький П. «Чи загрожує Україні іпотечна криза?» // Дзеркало тижня № 12 (691) 29 березня – 05 квітня 2008. - С.20-24
65. Паливода К. Гайдуцький П. «Чи загрожує Україні іпотечна криза?» // Дзеркало тижня № 12 (691) 29 березня – 05 квітня 2008. С.9-14
66. Пахомов Ю.М. Лук’яненко Д.Г. Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна 2007. – 235 с.
67. Плотніков О. Україна: місце в світі і шляхи виходу з кризи // Україна: аспекти праці. – 2006. - № 5. – с. 33-35.
68. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон 2005. – 164 с.
69. Рудый К. Финансовые кризисы: теория история политика / К. В. Рудый. — М.: Новое знание 2006. — 399 с.
70. Стиглиц Д.Ю. Глобализация: тревожные тенденции М. 2005. – 155 с.
71. Самуельсон П. Економіка. Підручник. – Львів Світ 2005. – 355 с.
72. Соскін О. Якою має бути економічна політика у період рецесії? // Економічний часопис №10 2004. – С.10-14
73. Тигіпко С. «Виробник компаній» // Тиждень №16 (25) 18.04.2008. С.5-7
74. Транснаціональні корпорації.Навчальний посібник./Рокочучи В.В.-Київ 2005. – 287 с.
75. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. М. 2005. – 264 с.
76. Фиглер С. Дорнбуш Р. Шмалензі Р. Экономика. – М. Дело 2006. – 266 с.
77. Шевцов О.В. Перспективи та негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технології. – 2008. – №1. – С. 80-85.
78. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. / Київ. нац. екон. ун-т [Редкол.: Д.Г.Лук’яненко (голов. ред.) та ін.] — К. 2005. — 232 с.
79. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2006. - № 1. – с.80-88.
80. Юрчишин В. Валютна політика країн з перехідною економікою: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ 2006. — 128 с.
81. Bradshaw York W. Joseph F.Healy and Rebecca Smith. Sociology for a New Century. Boston: Pine Forge Press. 2005. – 154 р.
82. Moravcsik Andrew and Milada Vachudova. National Interests State Power and EU Enlargement. East European Politics and Societies V.17 2007 №1: Р.42-57.
83. Schmukler S. Financial Globalization and Debt Maturity in emerging economies. – World Bank 2008. – 29 p.
84. Аналітичний портал «Мировая экономика» http://www.ereport.ru
85. Національний банк України http://www.bank.gov.ua
86. Українська національна іпотечна асоціація http://www.unia.com.ua
87. BBS News http://news.bbc.co.uk
Дополнительная информация75431
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Глобальні економічні проблеми в умовах зростаючої взаємозалежності країн світу та їх вплив на країни з різним рівнем розвитку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Сучасні глобальні проблеми людства
  • Соціально-економічна географія, контрольні питання
  • ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  • Контрольна робота з міжнародної економіки
  • Економічні аспекти розвитку сучасної цивілізації
  • Типи країн Європи за рівнем соціально-економічного розвитку Західна Європа і Східна Європа
  • Розширення ЄС та його вплив на економіку України
  • Економічні аспекти глобальних проблем
  • Проблеми участі України в міжнародному поділі праці
  • Економічна політика країн, що розвиваються
Cгенерировано за 0.189971 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів