Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств» (ID:30319)

| Размер: 137 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: 350 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні питання щодо мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 6
1.1. Сутність та значення мотивації персоналу підприємства та характеристика основних теорій мотивації 6
1.2. Особливості матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу підприємства 27
1.3. Управління формуванням мотиваційного механізму трудової діяльності персоналу на підприємстві 39
РОЗДІЛ 2. Аналіз особливостей системи мотивації на підприємстві та її основні недоліки 49
2.1. Загальна характеристика підприємства та ефективність його функціонування 49
2.2. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства 54
2.3. Аналіз системи мотивації та її недоліки 71
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 79
3.1. Вдосконалення системи мотивації на підприємстві 79
3.2. Удосконалення преміальної системи за підсумками роботи за рік 87
3.3. Покращення нематеріальної мотивації персоналу 101
ВИСНОВОК 108
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111
ДОДАТКИ 116

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів:”Світ” 2005.– 296с.
2. Бажан І.І. Сутність категорії трудовий потенціал та її економічна природа // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2003.- № 1.- C.69-74.
3. Варзарь Е. Менеджмент человеческих ресурсов или современное научное управление. // Отдел кадров. - № 12. – 2003. – с. 3-8.
4. Виноградський М.Д. Виноградська A.M. Шканова О.М. Менеджмент організацій. – К.: КНТЕУ 2004. – 682 с.
5. Виноградський М.Д. Виноградська А.М. Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч.посіб. для студентів економічних ВУЗів. – К.: Кондор 2005. – 518с.
6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. — М.: Юристъ 2004. — 496 с.
7. Волочай С. Метод кадровой логистики в управлении персоналом. // Отдел кадров. - № 9-10. – 2003. – с. 17-21.
8. Вудкок М. Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя–практика: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД 2005. – 320 с.
9. Гірняк О.М. Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – К.: “Магнолія плюс” Львів: “Новий світ-2000” 2003.– 336с.
10. Гладун С. Подводные рифы выбора систем управления персоналом: взгляд консультанта. // Отдел кадров. - № 20. – 2003. – с. 15-17.
11. Дудар А. П. Механізм управління людськими ресурсами торгівельно-виробничих підприємств в сучасних умовах. – Сімф.: Таврія-Плюс 2005. – 452 с.
12. Дятлов В.А. Кибанов А.Я. Пихало В.Т. Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экон. вузов и фак. / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ПРИОР 2006. – 512 с.
13. Зелинский С. Автоматизация управления персоналом: проблема выбора.// Отдел кадров. - № 1-2. – 2003. – с. 31-34.
14. Зима О. Г. Оцінка впливу джерел залучення трудових ресурсів на забезпечення їх якості // Економіка розвитку. ХНЕУ. – 2003. – № 4(28). – с. 78 – 81.
15. Качан Є. П. Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. – К.: Видавничий дім Юридична книга 2005. – 359 с.
16. Ковалева Е. Стратегии управления человеческими ресурсами. // Отдел кадров. - № 8. – 2003. – с. 10-12.
17. Колот A.M. Мотивація стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.: КНЕУ 2004. – 174 с.
18. Крамаренко В.І. Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ 2003. – 272 с.
19. Кредісов А.І. Панченко Є.Г. Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во “Знання” 2004.– 556с.
20. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом. К.: Кондор 2003. – 296 с.
21. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор 2005. – 308 с.
22. Кузьмін О.Є. Мельник О.Г.Основи менеджменту. – К.: Академвидав 2003.– 414с.
23. Лозниця B.C. Психологій менеджменту: Навч. посіб. – К.: ТОВ „УВПК ЕксОб” 2003. – 512 с.
24. Лысый В. Служба персонала в разветвленном бизнесе. // Отдел кадров. - № 3. – 2004. – с. 13-14.
25. Маренков Н. Л. Алимарина Е. А. Управление трудовыми ресурсами. – М.: МЭФИ 2004. – 443 с.
26. Мескон М. Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело 2003. – 704 с.
27. Мошек Г.Є. Гомба Л.А. Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства: Підруч. – К.: Київ. нац. торг–екон .ун–т 2005. – 371 с.
28. Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции: Учебник для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия» 2003. – 528 с.
29. Мурашко M.I. Управління персоналом.: Навч.–практ. посіб. – К.: Тов–во „Знання” КОО 2003. – 311 с.
30. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор” 2003 – 556 с.
31. Осовська Г.В. Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. – К.: Кондор 2003. – 224 с.
32. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика. – К.: ЦУЛ 2003. – 370с.
33. Поляков в. Управление персоналом в современной организации. // Отдел кадров. - № 14. – 2003. – с. 14-16.
34. Резник С.Д. Соколов В.П. Удалов М.А. Бондаренко К.В. Персональний менеджмент. – М.: ИНФРА-М 2005. – 622с.
35. Стадник В.В. Йохна М.А. – Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав 2003. – 456с.
36. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія методологія практика – Тернопіль :“Астон” 2004. – 416с.
37. Тарасенко М. Галич Е. Создаем свою систему. // Отдел кадров. - № 22. – 2003. – с. 1-4.
38. Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособ./ Авт.-сост. Г.В.Щекин. – К.: МАУП 2003. – 280 с.
39. Травин В.В. Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.–практ. пособие. – 2–е изд. – М.: Дело 2004. – 272 с.
40. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – 2–е изд. доп. и перераб. – М.: ИНФРА–М 2005. – 638с.
41. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю.Базарова Б.Л.Еремина. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ 2002. – 560 с.
42. Уткин Э.А. Управление фирмой. – М.: АКАЛИС 2006. – 516 с.
43. Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Спец. вип. / Київський національний економічний ун-т / О.О. Бєляєв (відп.ред.). – К.: КНЕУ 2005. – Т. 3: Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. – 648 с.
44. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав 2003. – 608с.
45. Чалий О. І. Лобза А. В. Трудові ресурси: аспекти формування та розвитку. – Д.: ДДФЕІ 2003. – 96 с.
46. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учеб.–практ. пособие. – 5–е изд. перераб. и доп. –– М.: ЗАО „Бизнес–школа „Интел–синтез” 2005. – 368 с.
47. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – К.: МАУП 2004. – 280 с.
48. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Научно-практ. пособие. – К.: МАУП 1999. – 400 с.

Дополнительная информация4013
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Формування мотиваційного механізму забезпечення ефективної трудової діяльності персоналу підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Мотивація трудової поведінки працівників
  • ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІ
  • Аналіз системи мотивації трудової поведінки працівників торговельного підприємства
  • Мотиваційний механізм менеджменту
  • Мотивація продуктивної діяльності персоналу (на прикладі підприємства)
  • Проблеми мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві як суб'єкта ЗЕД
  • МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ
  • Мотиви ефективності виробництва і продуктивності праці (на прикладі підприємства)
  • Функція мотивація як фактор ефективної діяльності організації
  • Механізм мотивації
Cгенерировано за 0.134626 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів