Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів» (ID:30257)

| Размер: 316 кб. | Объем: 108 стр. | Стоимость: 325 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 2

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Поняття класифікації 8
1.1. Теоретичні засади класифікування документів 8
1.2. Спроби класифікації документа в різні історичні періоди 21
1.3. Застосування досвіду суміжних наук у класифікації документів 36
1.4. Розгляд схем класифікації документів сучасних документознавців 48
Висновки до розділу 1 56

РОЗДІЛ 2. Науково-методичні засади класифікації управлінських документів 58
2.1. Принципи і критерії класифікації управлінських документів 58
2.2. Диференціація управлінських документів в установі 74
2.3. Державний класифікатор управлінської документації 80
2.4. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 87
Висновки до розділу 2 91

ВИСНОВКИ 94

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 101


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 36. – С.275.
2. Закон України «Про інформацію» // ВВР. – 1992. – № 48. – С.650.
3. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» // ВВР. – 1994. – № 15. – С.86.
4. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України 2002.
5. Проект Національного стандарту України «Інформація та документація. Управління документацією» (ISO 15489-1 «Information and documentation – Records management»). – К.: Держстандарт України 2005. – 355 с.
6. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визнaчення понять: ДСТУ 3966-2000. – К.: Держстандарт України 2000. – 33 с.
7. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 8 с.
8. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99. – К.: Держстандарт України 2000. – 9 с.
9. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010- 98 / С.М. Бугай (розроб.). – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України 1999. – 53 с.
10. Перелік типових документів що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування інших установ організацій і підприємств із зазначенням термінів зберігання документів / ГАУ при КМ України УДНДІАСД Авт.: Г.В. Портнов С.В. Сельченкова В.П. Ляхоцький І.Б. Матяш. – К. 1997. – 255 с.
11. Український класифікатор нормативних документів (ICS: 2001 IDT) / Т. Бондаренко (пер.і наук.-техн.ред.). – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України 2003. – VІ 81 с.

12. Автоматическая классификация документов на основе применения методов распознавания образов / С.Р. Баженов Л.К. Бобров Б.С. Шелепов и др. – Новосибирск: Б. и. 1989. – 43 с.
13. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.
14. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Редкол.: Я.С.Калакура (гол. ред.) та ін. – К.: Наукова думка 1998. – 316 с.
15. Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. – 1998. – №3. – С. 19 – 23.
16. Барушкова Р.И. Классификационные системы патентной и нормативно-технической документации: (Метод. пособие). – М.: ИПКИР 1980. – 44 с.
17. Беспянська Г.В. Діловодство. – К.: Університет «Украина» 2005. – 418 с.
18. Бездрабко В.В. Класифікація архівних документів: проблеми і пошук // ААД. – Вип. 5. – С. 179 – 184 316.
19. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство / Київський національний ун-т культури і мистецтв Інститут держ. управління і права. – К. 2006. – 208 с.
20. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Бланки статути положення інструкції службові листи протоколи довідки акти договори накази контракти заяви анкети. – К.: Либідь 2001. – 383 с.
21. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – К.: Держстандарт України 1994. – 33 с.
22. Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения шестой междунар. науч.-практ. конф. 24-25 ноября 1999 г. / М.В. Ларин (председ. редкол.) М.Г. Нефедова (сост.). – М. 2000. – 238 с.
23. Документознавство та інформаційна діяльність: наука освіта практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2003. – 100 с.
24. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.
25. Жуковська В.М. Діловодство. Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ 2004. – 152 с.
26. Загорецька О.М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства. – К. 2005. – 16 с.
27. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.
28. Зиновьева Н.Б. Документоведение. – М.: ИПО Профиздат 2001. – 208 с.
29. Іванова Т.В. Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство. – К.: Либідь 2004. – 312 с.
30. Кабак Л.В. Моделі та методи класифікації текстових документів в спеціалізованих інформаційно-пошукових системах: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Х. 2006. – 19 с.
31. Кедров Б.М. К вопросу о библиотечной классификации // Советская библиография. – 1958. – № 51. – С. 79 – 82.
32. Классификация комплектование и экспертиза ценности документов в советском архивоведении (1917-1987 гг.): Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. К.Б. Гельман-Виноградова Б.С. Илизарова. – М.: МГИАИ 1989. – 156 с.
33. Козоріз В.П. Лаписька Н.І. Загальне і кадрове діловодство. – К.: МАУП 2002. – 164 с.
34. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.
35. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.
36. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.
37. Кулешов С.Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27.
38. Кулешов С.Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив: Докл. и сообщения на шестой междунар. науч.-практ. конф. – М. 2000. – С. 54 – 57.
39. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ 2003. – 58 с.
40. Кулешов С.Г. Ще раз про «доджерело» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 135 – 139.
41. Кулешов С.Г. Прокопенко І.П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. – 2003. – № 1 – 3. – С. 53 – 64.
42. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 42 – 45.
43. Кушнаренко Н.М. Внутріпредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. 2003. – Вип. 11. – С. 110 – 115.
44. Кушнаренко Н.М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. 2004. – С. 9 – 11.
45. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб. для вузов. – К.: Знання 2004. – 459 с.
46. Кушнаренко Н.М. Удалова В.К. Наукова обробка документів. – К.: Вікар 2003. – 328 с.
47. Ларин М. Управление документацией: теория и практика // Делопроизводитель. – 2001. – №1. – С. 33 – 37.
48. Маршакова Н.В. Классификация документов на основе лексики (по ключевым словам документа) // НТИ. Сер. 2. – 1974. – №5. – С. 3 – 10.
49. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / Розробники: С.Г.Кулешов Л.В.Кузнєцова О.М.Загорецька С.Ф.Лозова Т.О.Ситник. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – 62 с.
50. Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 27 – 29.
51. Новий тлумачний словник української мови / Укл. В.Яременко О.Сліпуненко: В 4 т. – К.: АКОНІТ 2000. – Т.2. – 911 с.
52. Новохатський К.Є. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ // Архіви України. – 2000. – № 1 – 3. – С. 3 – 10.
53. Отле П. Библиотека библиография документация: Избранные труды пионера информатики / Пер. с англ. и франц. Р.С. Гиляревского и др. Предисл. сост. коммент. Р.С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС Пашков дом 2004. – 350 с.
54. Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посібник для вищих навч. закл.: У 2 ч. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту 2001.
55. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження й використання: Навч. посіб. – К.: Основи 2000. – 351 с.
56. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. – М.: Наука 1975. – 284 с.
57. Розова С.С. Научная классификация и ее виды // Вопросы философии. – 1964. – № 8. – С. 41 – 45.
58. Романенко В.Н. Никитина Г.В. Основные классификаторы документов используемые в России: Краткое метод. пособие для начинающих исследователей / Академия информатизации образования Санкт-Петербургское отделение. – СПб. 2000. – 40 с.
59. Рудельсон К.И. Современные документные классификации. – М.: Наука 1973. – 267 с.
60. Сельченкова С.В. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: Організаційно-методичний аспект // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2004. – Т. 11. – С. 133 – 137.
61. Сельченкова С.В. Переліки документів у діловодстві: історія класифікація концептуальні та методичні засади підготовки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України Український НДІ архівної справи та документознавства – К. 2005. – 20 с.
62. Слободяник М.С. Документологія як наукова і навчальна дисципліна // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (К. 25-26 трав. 2004 р.) / Держ акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. 2004. – С. 12 – 15.
63. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18 – 21.
64. Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Документоведение. – 2004. – №4. – С. 29 – 35.
65. Соляник А. Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 1. – С. 26 – 28.
66. Столяров Ю.М. Від діловодства – до документознавства від документознавства – до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2004. – Вип. 14. – С. 96 – 104.
67. Столяров Ю.М. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісн. ХДАК: Зб. наук. пр. – Х. 2000. – Вип. 2. – С. 4 – 7.
68. Столяров Ю.Н. Второй закон документологии // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. 24-25 січ. / Харк. держ. акад. культури. – Х. 2002. – С. 163 – 166.
69. Столяров Ю.Н. Классификация документа: Решения и проблемы //
Исслед. и материалы. – 1995. – Сб. 70. – С. 24 – 40.
70. Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х. 1999. – Ч. 2. – С. 66 – 71.
71. Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР (Советский период). – М.: «Высшая школа» 1966. – 407 с.
72. Тихонов В.И. Юшин И.Ф. Электронные архивы и электронный документооборот // Отечеств. архивы. – 1999. – № 2. – С. 19 – 20.
73. Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22 – 23.
74. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / І.Б.Матяш (наук.ред.) Г.В.Боряк (упоряд.) – К.: Видавничий дім «КМ Академія» 2003. – 407 с.
75. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР. – М.: «Высшая школа» 1966. – 237 с.
76. Швецова-Водка Г.М. Визначення документа в архівознавстві // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 1999. – Т. 4. – С. 99 – 102.
77. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій. – Рівне: РДГУ 2001. – 438 с.
78. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн. палата України 1998. – 80 с.
79. Шейко В.М. Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К.: Знання 2004. – 307 с.


Дополнительная информация75348
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретико-методологічні засади класифікації українських документів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретико-методологічні засади класифікації управлінських документів
  • Класифікація документів: історія та теорія
  • Класифікація документів
  • Використання Українських Карпат в туристичній галузі
  • Класифікація документів
  • Класифікація документів: історія та теорія
  • Класифікація документів: історія та теорія
  • Створення та розвиток документних класифікацій
  • Історія розвитку систематичних документ них класифікацій в Україні
  • Банкрутство підприємства: причини та наслідки
Cгенерировано за 2.522272 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів