Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Менеджмент банківських послуг та їх розвиток в Україні» (ID:29508)

| Размер: 160 кб. | Объем: 126 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 6
1.1. Сутність та значення банківських послуг для комерційних банків 6
1.2. Класифікація банківських послуг 12
1.3. Законодавче і нормативно-правове регулювання банківських послуг в Україні 25
РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ОТП «БАНКУ») 40
2.1. Організація менеджменту банківських послуг 40
2.2. Менеджмент розрахунково-касових операцій 50
2.3. Управління іншими банківськими послугами 66
2.4. Вплив управління банківськими послугами на ефективність діяльності банку 80
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 85
3.1. Шляхи розвитку банківських послуг в Україні 85
3.2. Підвищення дохідності банківських послуг 91
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
ДОДАТКИ 114

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України Про банки та банківську діяльність від 7.12.2000 р. № 2121-ІІІ.
2. Закон України Про національний банк від 20.05.1999 р. № 679.
3. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р.
4. Закон України „Про фінансовий лізинг” вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР.
5. Закон України „Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 р. N 2374-III.
6. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” вiд 05.04.2001 № 2346-III.
7. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” вiд 23.09.1994 № 185/94-ВР.
8. Закон України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” вiд 20.09.2001 № 2740-III.
9. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” вiд 18.11.2003 № 1255-IV.
10. Інструкція про порядок формування комерційними банками обов’язкових резервів: Постанова Правління НБУ № 34 від 22 лютого 1994.
11. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління НБУ № 141 від 14.04.1998.
12. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків в Україні: Постанова Правління НБУ № 368 від 28.028.2001.
13. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій із цінними паперами: Постанова Правління НБУ № 629 від 30.12.1999.
14. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Постанова Правління Національного Банку України N 275 від 17.07.2001.
15. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Постанова Правління Національного банку України 03.12.2003 N 516.
16. Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. Постанова Правління Національного банку України 10.05.2007 N 168.
17. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Постанова Правління Національного банку України 15.12.2004 N 639.
18. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Постанова Правління Національного банку України 16.12.2002 N 508.
19. Положення НБУ про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку: Постанова Правління НБУ № 279 від 06.07.2000.
20. Положення про організацію операційної діяльності в банках України. Постанова Правління Національного банку України № 254 від 18.06.2003р.
21. Інструкція про касові операції в банках України. Постанова Правління Національного банку України 14.08.2003 N 337.
22. Інструкція про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Постанова Правління Національного банку України 12.11.2003 N 492.
23. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України. Постанова Правління Національного банку України 14.02.2007 N 45.
24. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Постанова Правління Національного банку України 12.12.2002 N 502.
25. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси України. –2001.-№4.-С.123-131.
26. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н. проф. Ф.Ф. Бутинця д. е. н. проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА” 2001.
27. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка В.І. Міщенка. – К.: Знання 2005. – 831 с.
28. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / О.А. Кириченко І.В. Геленко С.Л. Роголь та ін. За ред. О.А. Кириченка. – 3-те вид. перероб. і доп. – К.: Знання – Прес 2002. – 438 с.
29. Банківські операції: Підручник: - 3- тє видання перероб. і доп. / За заг. ред. проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ 2008. — 608 с.
30. Банківські операції: Підручник. _ 2-ге вид. випр. і доп. А. М. Мороз М. І. Савлук М Ф Пуховкіна та ін. . — К.: КНЕУ 2002. — 430 с.
31. Банківські операції Підручник / За ред. В.І. Міщенка Н.Г. Слав’янської. — К.: Знання 2006. — 727 с.
32. Білик О.І. Вплив управління банківськими послугами на ефективність діяльності банку // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: Зб. наук. пр. Інституту регіональних досліджень НАН України. ? Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 2003. – Вип. VI. – Ч. 3. – С. 11–20.
33. Білик О.І. Аналіз основних тенденцій розвитку ринку банківських послуг для фізичних осіб // Культура народів Причорномор’я. - 2005. – № 61. – С. 29–34.
34. Білик О.І. Маркетингова стратегія банку при впровадженні нових банківських послуг // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 127–134.
35. Білик О.І. Основні принципи формування заощаджень в Україні // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2004. – № 2 (17). – С. 31–37.
36. Білик О.І. Якість банківських послуг: сутність та значення // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 120–127.
37. Білик О.І. Слобода Л.Я. Перспективи розвитку інноваційних процесів на ринку банківських послуг з урахуванням ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць Української академії банківської справи НБУ. – Суми: ВВП „Міря-1” ЛТД – УАБС 2004. – Т. 9. – С. 291–927.
38. Білик О.І. Бабенко В.В. Аналіз ефективності діяльності банківських установ на основі кусково-лінійної регресійної моделі // Вісник НБУ. – 2005. – № 10. – С. 60–65 (особистий внесок автора – розробка пропозицій щодо вдосконалення процесу ефективності діяльності банківських установ із використанням кусково-лінійної регресійної моделі – 0 42 д. а.)
39. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: К.: Т-во „Знання” КОО 2000. – 243 с.
40. Вітлінський В. Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна характеристика комерційного банку.//Банківська справа.–2000.-№6.-С.48-51.
41. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник. – К.: КНЕУ 2003. – 599 с.
42. Голуб В.М. Управління активами комерційних банків як засіб зміцнення позицій банку на фінансово-кредитному ринку / Економіка та підприємництво: Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів / Ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ. – Вип.. 5. – 2000. – 227 с.
43. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук А. М. Мороз М. Ф. Пуховкіна та ін. За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ 2001. — 599 с.
44. Грушко В.І. Петриченко Л.Ю. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку. // Фінанси України. – 2002. - №12. – С.20- 28.
45. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор 2003. – 528 с.
46. Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку / О.В. Дзюблюк // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 129 – 131.
47. Довгань Ж. Оптимізація ресурсної бази комерційного банку. // Фінанси України.-2001.-№6.-С.128-135.
48. Заруба Ю. Конкурентоспроможність комерційного банку. // Фінанси України. – 2001.-№2.-С.119-124.
49. Иванов Ю.Б. Перепечай Н.М. Использование концепции жизненного цикла банковской услуги в маркетинге банковских услуг // Економіка розвитку. ХДЕУ. – 2008 – № 3 (27). – С. 24 – 29.
50. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник / Національний банк України Тернопільська академія народного господарства. — 2.вид. змін. й доп. — Т. : Карт-бланш 2005. — 528с.
51. Кириченко О. А. Банківський менеджмент: Підручник. – К.: Знання 2005. – 831 с.
52. Колодізєв О.М. Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД Інжек 2006. — 156с.
53. Колодій О.А. Методологічні засади дослідження банківської системи (частина І) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – № 10. - 2004. – С.114-118.
54. Колодій О.А. Методологічні засади дослідження банківської системи (частина ІІ) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – № 13. - 2004. - С. 64-68.
55. Колодій О.А. Еволюція банківської справи // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007 вип. 17.2. – С. 177-184.
56. Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 10. – С. 14 – 17.
57. Корнієнко Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 6. – С. 14 – 17.
58. Коршунов В.И. Перепечай Н.М. Волошенко И.А. Новые розничные продукты на рынке банковских услуг // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Зб. наук. ст. – Харків: Основа 2001. – С. 23– 25.
59. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.:КНЕУ 2002. — 238 с.
60. Кох Т. У. Управление банком / Пер. с англ.: в 5-ти кн. — Уфа: Спектр 1993. — Кн. 2. — 164 с.
61. Лобанова А. Л. Аналіз активних операцій комерційних банків // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 99 – 104.
62. Малярец Л.М. Перепечай Н.М. Оценка потенциальной емкости рынка банковских услуг в системе планирования банковского маркетинга // Коммунальное хозяйство городов : Научн.-техн. сб. Вып. 50. Сер. Экономические науки – К.: Техніка 2003. – С. 188 - 195.
63. Мещеряков А. А. Лисяк Л. В. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2006. – 208 с.
64. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49.
65. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ 2003. – 347 с.
66. Перепечай Н.М. Маркетинговое исследование банковских продуктов // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. Вип. 40. – Дніпропетровськ: Наука і освіта 2005. – С. 54 –58.
67. Перепечай Н.М. Сущность и классификация понятий банковская услуга банковская операция и банковский продукт // Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. Вип. № 179 - Дніпропетровськ: ДНУ 2003. – С. 289 - 297.
68. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. – К.: Кондор 2004. – 461 с.
69. Плісак Т. О. С. А. Гагаріна Недеря Л. В. Нетребчук Л. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник: Книга 2. – К.: КНТЕУ 2003. – 308 с.
70. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ 2004. – 468 с.
71. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції методи та моделі: Монографія. — К.:КНЕУ 2002. — 316 с.
72. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку / Л. Примостка // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 2. – С. 39 – 43.
73. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку / Б.І. Пшик // Фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 115 – 120.
74. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2001.-№8.-С.88-101.
75. Романенко О. Управління активами та пасивами у процесі керівництва комерційним банком / О. Романенко // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 8. – С. 26 – 28.
76. Сороківська З. Теоретичні аспекти визначення суті банківських послуг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Економіка. – 2002. – №13. – С.72-74.
77. Сороківська З. Структурні засади формування ринку роздрібних банківських послуг в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №2. – С.17-21.
78. Сороківська З.К. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №2. – С.33-39.
79. Сушко Н. М. Нетребчук Л. О. Аналіз діяльності комерційного банку: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ 2005. – 231 с.
80. Фінансовий менеджмент у банку. Підручник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ 2004. – 468 с.
81. Штейн О.I. Конкуренцiя на ринку банкiвських послуг і ринок клiєнтури // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України .- 2003.-№4.- С.49-54.
82. Штейн О.I. Комунiкацiйна полiтика у стратегiї комерцiйного банку // Фiнанси України.-2002.-№12.-С.102-106.
83. http://www.aub.com.ua
84. http://www.bank.gov.ua
85. http://www.finance.com.ua
86. http://www.bankbb.com.ua
Дополнительная информация3576
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Менеджмент банківських послуг та їх розвиток в Україні»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • РИНОК ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
  • Сучасні фінансові послуги комерційних банків
  • Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні
  • Види банківських послуг і їх розвиток в Україні
  • НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
  • Сучасні фінансові послуги комерційних банків
  • БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ЇХ ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ
  • Становлення і розвиток ринку банківських послуг в країнах Європи в умовах глобалізації світової економіки.
  • Світовий ринок банківських послуг
  • Розвиток банківських послуг в України
Cгенерировано за 0.151068 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів