Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік та аудит розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання» (ID:29496)

| Размер: 119 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: 350 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 1
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розрахунків підприємства за товарними операціями 4
1.1. Розрахунки підприємства за товарними операціями як об’єкт бухгалтерського обліку та аудиту 4
1.2. Огляд нормативної та спеціальної літератури з обліку розрахунків підприємства за товарними операціями 13
1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності дослідженого підприємства 17
РОЗДІЛ 2. Облік розрахунків за товарними операціями на підприємстві 25
2.1. Документальне забезпечення обліку розрахунків підприємства за товарними операціями 25
2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за товарними операціями 36
РОЗДІЛ 3. Організація та методика проведення аудиту розрахунків за товарними операціями на підприємстві 48
3.1. Організаційно-інформаційне забезпечення аудиту розрахунків за товарними операціями на підприємстві 48
3.2. Аудит розрахунків за товарними операціями на підприємстві 54
3.3. Автоматизований облік та аудит розрахунків за товарними операціями на підприємстві 61
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77
ДОДАТКИ 82

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція (Основний закон) України. Прийнята ВР України 28.06. 96 р. зі змінами та доповненнями
2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 26.02.91 р. ВР-785-12 зі змінами та доповненнями
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. ВР 1577-12 зі змінами та доповненнями
4. Закон України «Про податок на додану вартість» Прийнятий ВР України 3.04. 97р. №168 /97- ВР зі змінами та доповненнями
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94 р. (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями)
6. Закон України Про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р. зі змінами та доповненнями.
7. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. від 16.07.99 р. №996 -XIV зі змінами та доповненнями
8. Закон України «Про систему оподаткування» № 1251 від 25.06.91 зі змінами та доповненнями
9. Інструкція № 291 Мінфіну України від 30.11.99 р. «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов’язань i господарських операцій підприємств i організацій»
10. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість№218. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями)
11. Наказ ДПІ України «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення» від 30.05.97р. № 165
12. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 09.10.95 р. № 253.
13. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість затв. наказом Мінфіну України N 237 від 08.10.99 зі змінами та доповненнями
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 Зобов язання затв. наказом Мінфіну України N 20 від 31.01.2000 зі змінами та доповненнями
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід зареєстровано в Мін’юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153 зі змінами та доповненнями
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 Податок на прибуток затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах : Затв. наказом МФУ від 28.05.99№ 137.
25. Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів сировини комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Затверджено наказом ДПА України від 12.08.1997 p. №291.
26. Порядок ведення реєстрів отриманих та виданих накладних Затверджено наказом ДПА України від 30.06.2005p. №244
27. Порядок заповнення та надання податкової декларації по податку на додану вартість затвердженого наказом ДПА від 30.05.97г. № 166 зі змінами і доповненнями
28. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» - Житомир:ПП «Рута». – 2002 – 672 с.
30. Бутинець Ф.Ф. Олійник О. В. Шигун М. М. Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку - Житомир: ПП Рута 2001
31. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай М. Ф. Базась М. М. Матюха В. М. Базась За ред. В. Б. Захожая М. Ф. Базася. — К.: МАУП 2005. — 968 с.
32. Бухгалтерский учет под ред. В.П. Ткаченко. - К.: 2004.
33. Величко О. Г. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб 2000. — 768 с.
34. Грабова Н.Н. Домбровський В.Н. Бухгалтерський облік в виробничих та торгових підприємствах. – К. А.С.К. 2002. – 624 с.
35. Даньків Й.Я. та ін.. бухгалтерський облік у галузях економіки 6 навч. Посіб. – К.: Знання-Прес 2003 - 206 с.
36. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко В. В. Попов Ю. А. Тарнавський Г. А. Шпортюк. — К.: МАУП 2006.
37. Інформатизація управління обліковими системами: Орг. правові питання теорії і практики: Навч. посіб. / В. Д. Гавловський Р. А. Калюжний В. С. Цимбалюк та ін. За заг. ред.М. Я. Швеця Р. А. Калюжного. - К.: МАУП 2003.
38. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП 2003. — 148 с.
39. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП 2000-152с.
40. Калина А. В. Конева М. И. Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование(микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд. перераб. и доп. - К.: МАУП 2003. - 416 с.
41. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА 2003 рік.
42. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ 1995
43. Лень В .С. Гливенко Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
44. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник - К.:2005
45. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко Київ. нац. екон. ун-т. — К. 2003. — 32 с.: рис. — укp.
46. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
47. Пироженко О. и др. Все об учете и организации оптовой торговли. – Х.: Фактор 2006. – 260с.
48. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
49. Сахарцеві І. Методичні рекомендації щодо складання програми аудиту товарних операцій. – «Вісник податкової служби - 2005 №12
50. Слюнина Т.П. Организация и методика проведения аудита. Конспект лекций. — Харьков: Изд. ХГЭУ 2002. — 96 с. Русск. яз
51. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. 2000. — 258с.
52. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
53. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес 2002.
54. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія” 2002. - 672 с.
Дополнительная информация3565
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Облік та аудит розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аналіз розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання
  • Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податками підприємства в ринкових умовах (на прикладі підприємства
  • Контроль товарних операцій підприємств торгівлі
  • Облік і аудит надходження товарних запасів та аналіз розрахунку
  • Облік та аудит реалізації продукції власного виробництва в системі управління підприємства
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • Облік та аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості (+доповідь + роздатковий матеріал)
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  • Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку
Cгенерировано за 0.180277 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів