Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів» (ID:29193)

| Размер: 100 кб. | Объем: 104 стр. | Стоимость: 325 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів та нематеріальних активів 5
1.1 Економічна суть основних засобів і нематеріальних активів та критерії віднесення їх до активів 5
1.2 Класифікація основних засобів та нематеріальних активів 11
1.3 Нормативно-правове регулювання основних засобів та нематеріальних активів 20
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та удосконалення організації та методики обліку основних засобів та нематеріальних активів 22
2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів у системі прийняття управлінських рішень 22
2.2 Організація та методика фінансового обліку основних засобів та нематеріальних активів 32
2.3 Трансформація вітчизняної практики обліку основних засобів до міжнародних стандартів 47
РОЗДІЛ 3. Організація і методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.1 Загальні принципи організації аудиту основних засобів та нематеріальних активів 58
3.2 Організація аудиту надходження і вибуття основних засобів та нематеріальних активів 66
3.3 Аналіз використання основних засобів та нематеріальних активів 75
ВИСНОВКИ 91
ДОДАТОК А 98
ДОДАТОК Б 100
ДОДАТОК В 102
ДОДАТОК Д 104

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
4. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
5. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46 стор. 119 вiд 03.12.1998
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский Н. Кужельный Е. Петрик В. Савченко и др. под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ 1996. — С. 108—121.
8. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский Г.Б. Поляк и др. —2-е изд. перер. и доп .— М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002.— 655с.
9. Баришников Н.П. Организания и методика проведения общего аудита: Изд.5-е перер. и доп.— М.:Изд. дом “Филинь” Рилант 2000.— 656с.
10. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во Знання 1998. - 573 с.
11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.
12. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр” 2000. – 512 с.
13. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
14. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ 2000. - 608 с.
15. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП. “РУТА” 2002 — 672с.
16. Бухгалтерский учет в Украине: от теории к практике./ Под ред. А.Н. Коваленко – Дн.: Баланс-Клуб 2006. – 996 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ 2005. – 320 с.
18. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
19. Виленский П.Л. Лившиц В.Н. Орлова Е.Р. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело 1998.
20. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К 2001 р.
22. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання” 2001 р.
23. Давидов Г.М. Аудит:Навч. посіб.— 3-те вид. стер.— К.: Т-во “Знання” КОО 2002 — 363с.
24. Даньків Й.Я. Лучко М.Р. Остапюк М.Я. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. – К.: Знання 2005. – 319 с.
25. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
26. Доленко Г.О. Заславський В.А. Тимашов О.О. Онови інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка 2001
27. Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція — К.: Т-во ”Знання” КОО 2001.—402 с.
28. Звітність підприємств. Навчальний посібник./ За ред. Профессора Вериги Ю. А. – Київ: Центр навчальної літератури 2005. – 602 с.
29. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ 2005. – 428 с.
30. Зубілевіч С.Я Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Либідь 1996.— 267с.
31. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. – М.: Финансы ЮНИТИ 1999.
32. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика 1995.
34. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Є. М. Романів Р. Л. Хом’як А. С. Мороз В. В. Гресик. — Л.: Інтелект-Захід 2001.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во Знання КОО 2000. — 378 с.
36. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор 2001. - 196 с.
37. Кулаковсько Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.— Львів: Піча Ю.В К.: ”Каравелла” Львів: ”Новий-Світ-2000” 2002. — 504с.
38. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
39. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
40. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR 2000. — С. 261—295.
41. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
42. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
43. Облік і аудит основних засобів: Бондар М.І. автореф .К 2001.
44. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособ.— Мн.: Мисанта 2002. — 429с
45. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG Контакт 1993. — С. 29—56.
46. Рудницкий В.С. Методологія і організация аудиту.— Т. “Світ” 1998.— 267с.
47. Скобара В.В. Аудит: методология и организация.— М. “Дело и сервис” 1998г.— 576с.
48. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
49. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес 2002.— 233 с.
51. Як установити платіжний термінал на підприємстві Все про бухгалтерський облік 2007р №59 ст.27
52. http://www.dtkt.com.ua
53. http://www.zenako.ua:80/index.htm

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
2. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003 ВВР 2003 N 30 ст.247
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
4. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
5. Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46 стор. 119 вiд 03.12.1998
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский Н. Кужельный Е. Петрик В. Савченко и др. под ред. А. Кузьминского. — К.: Учетинформ 1996. — С. 108—121.
8. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский Г.Б. Поляк и др. —2-е изд. перер. и доп .— М.: ЮНИТИ-ДАНА 2002.— 655с.
9. Баришников Н.П. Организания и методика проведения общего аудита: Изд.5-е перер. и доп.— М.:Изд. дом “Филинь” Рилант 2000.— 656с.
10. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во Знання 1998. - 573 с.
11. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.
12. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр” 2000. – 512 с.
13. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
14. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ 2000. - 608 с.
15. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП. “РУТА” 2002 — 672с.
16. Бухгалтерский учет в Украине: от теории к практике./ Под ред. А.Н. Коваленко – Дн.: Баланс-Клуб 2006. – 996 с.
17. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ 2005. – 320 с.
18. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
19. Виленский П.Л. Лившиц В.Н. Орлова Е.Р. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Сер. «Оценочная деятельность»: Учебно-практическое пособие. – М.: Дело 1998.
20. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
21. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К 2001 р.
22. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання” 2001 р.
23. Давидов Г.М. Аудит:Навч. посіб.— 3-те вид. стер.— К.: Т-во “Знання” КОО 2002 — 363с.
24. Даньків Й.Я. Лучко М.Р. Остапюк М.Я. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навч. посіб. – К.: Знання 2005. – 319 с.
25. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
26. Доленко Г.О. Заславський В.А. Тимашов О.О. Онови інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка 2001
27. Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція — К.: Т-во ”Знання” КОО 2001.—402 с.
28. Звітність підприємств. Навчальний посібник./ За ред. Профессора Вериги Ю. А. – Київ: Центр навчальної літератури 2005. – 602 с.
29. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит . За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. – Житомир: ЖДТУ 2005. – 428 с.
30. Зубілевіч С.Я Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Либідь 1996.— 267с.
31. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. – М.: Финансы ЮНИТИ 1999.
32. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика 1995.
34. Контроль і ревізія: Навч. посібник / Є. М. Романів Р. Л. Хом’як А. С. Мороз В. В. Гресик. — Л.: Інтелект-Захід 2001.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во Знання КОО 2000. — 378 с.
36. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3-тє вид. доп. - Харків: Фактор 2001. - 196 с.
37. Кулаковсько Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.— Львів: Піча Ю.В К.: ”Каравелла” Львів: ”Новий-Світ-2000” 2002. — 504с.
38. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
39. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
40. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR 2000. — С. 261—295.
41. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
42. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
43. Облік і аудит основних засобів: Бондар М.І. автореф .К 2001.
44. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособ.— Мн.: Мисанта 2002. — 429с
45. Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ. — М.: КРМG Контакт 1993. — С. 29—56.
46. Рудницкий В.С. Методологія і організация аудиту.— Т. “Світ” 1998.— 267с.
47. Скобара В.В. Аудит: методология и организация.— М. “Дело и сервис” 1998г.— 576с.
48. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
49. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
50. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.— К.: Знання-Прес 2002.— 233 с.
51. Як установити платіжний термінал на підприємстві Все про бухгалтерський облік 2007р №59 ст.27
52. http://www.dtkt.com.ua
53. http://www.zenako.ua:80/index.htm


Дополнительная информация3353
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Особливості обліку та аудиту за міжнародними стандартами фінансової звітності необоротних матеріальних та нематеріальних активів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів
  • Облік і аудит нематеріальних активів
  • Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Облік і аудит оборотних активів
  • Методика і організація обліку та аудиту нематеріальних активів (3 частина висновок)
  • Розкриття інформації про необоротні активи у звітності підприємства
  • Облік товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах
  • Облік і аудит необоротних активів
  • Облік і аудит необоротних активів
Cгенерировано за 0.188380 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів