Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Вплив макроекономічних показників на депозитну політику комерційного банку + ДОКЛАД» (ID:29135)

| Размер: 612 кб. | Объем: 118 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
Содержание
ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 6
1.1. Суть і види макроекономічних показників 6
1.2. Зміст депозитів як економічної категорії їхнє соціально-економічне значення 14
1.3. Депозитна політика банку: суть і принципи формування 20
2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „РОДОВІД-БАНК” 26
2.1. Фінансово-економічна характеристика банку «Родовід банк» 26
2.2. Аналіз макроекономічних показників в Україні 32
2.3. Депозитна політика «Родовід-банку» порівняльна характеристика депозитних програм банку 44
2.4. Ефективність використання депозитного портфеля комерційного банку 51
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ „РОДОВІД-БАНК” В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 58
3.1. Методичні підходи щодо розроблення послідовності формування та реалізації депозитної політики банку 58
3.2. Удосконалення механізму залучення вкладів фізичних та юридичних осіб 68
ВИСНОВКИ 90
ЛІТЕРАТУРА 98
ДОДАТКИ 105

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Цивільний кодекс України.
2. Закон України „Про банки і банківську діяльність”.
3. Закон “Про Національний Банк України” від 10 січня 2002 року // Голос України. - Уряд. кур’єр. - 2002. - 14 січ. - С. 8.
4. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 року №2740-ІІІ.
5. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України “Про затвердження Положення про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 21 січня 1999 року №70.
6. Постанова Правління Національного банку України “Про нормативи обов’язкового резервування коштів банківською системою України” від 25 грудня 2000 року №500.
7. Постанова Правління Національного банку України “Про перерахування банками на рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відкритий у НБУ початкових зборів” від 25 січня 1999 року №29.
8. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” затверджене постановою Правління НБУ від 03 січня 2003 №516.
9. Положення “Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації” затверджене постановою Правління НБУ №8 від 11 січня 2001 року.
10. Базилевич В. Д. Базилевич К. С Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базидевича. - 2-ге вид. випр. - К. Знання 2005. - 851 с.
11. Базилевич В. Д. Баластрик Л. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Атака 2002. - 368 с.
12. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.:У 5 т. / В чеслав Олександрович Сичов (ред.) — К.: АВТ 2004. —519 с.
13. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец.. — 2.вид. випр. і доп. — К.: Знання 2001. — 256 с.
14. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. — 3. вид. стер. — К.: Т-во Знання КОО 2002. — 255 с.
15. Васюренко О.В. Управління банківськими операціями: методологія і практика: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. — Суми 1999. — 33 с.
16. Герасимович А.М. Алексєєнко М.Д. Парасій-Вергуленко І.М. Аналіз банківської дія льоті. – К.: КНЕУ 2003. – 599 с.
17. Дмитриева Е.А. Депозитные операции в системе услуг коммерческого банка: проблемы их эффективности // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ 2002. - №3. – С. 32-39.
18. Дмитриева Е.А. Развитие рынка депозитных операций в Украине // Экономика и управление. Экономика Крыма: Сборник научных трудов. – Симферополь 2003. – С. 68-71.
19. Дмитрієва О.А. Банківський моніторинг депозитних операцій // Наукові записки. Серія “Економіка”: Збірник наукових праць. – Острог 2003. – С. 74-80.
20. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку // Фінанси України. – 2004. - № 5. – С. 138-145.
21. Дмитриева Е.А. Основные мероприятия по привлечению средств во вклады в коммерческих банках Украины // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів на IV міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених. – Донецьк 2002. – С. 125-127.
22. Дмитриева Е.А. Банковская деятельность: депозитные операции в системе услуг коммерческого банка // Теорія і практика перебудови економіки: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ 2002. – С. 267-269.
23. Дмитриева Е.А. Депозиты как основной источник привлечения средств коммерческими банками // Национальные рынки Украины: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции. – Алушта 2003. – С. 33-34.
24. Дмитриева Е.А. Депозитные услуги коммерческих банков: совершенствование обслуживания // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк 2003. – С. 203-204.
25. Дмитриева Е.А. Теоретические аспекты депозитных операций // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Материалы V межвузовской всеукраинской научно-практической конференции. - Симферополь 2003. – С. 62-65.
26. Дмитриева Е.А. Депозитные операции в системе услуг коммерческого банка: проблемы их эффективности // Теорія і практика перебудови економіки: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ 2002 – С. 267-269.
27. Жуков Е.Ф. Максимова Л.М. Банки и банковские операции: Учебник для студ. вузов обуч. по спец. Финансы и кредит / Евгений Федорович Жуков (ред.). — М.: Банки и биржи 1997. — 471 с.
28. Іванова Н. Основні характеристики програм страхування депозитів в країнах Центральної та Східної Європи // Формування ринкової економіки в Україні. – 2002. – спецвипуск 10 / За ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтереко 2002. – С. 87-91.
29. Іванова Н. Проблеми страхування вкладів населення в банках України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми формування і реалізації політики сприяння розвиткові підприємництва в Україні (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень Редкол. Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів 2002. – Вип. ХХХIІ. – С. 216–219.
30. Іванова Н.О. Вклади населення – засіб формування ресурсної бази комерційних банків // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з фінансового аналізу. – Львів 2002. – С. 136-137.
31. Кожель Н. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – с. 43–48.
32. Кожель Н. Моделі забезпечення державних гарантій прав вкладників // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 170 – 176.
33. Кожель Н. Проблеми формування депозитної політики малими та середніми банками // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні / (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень Редкол. Відп. ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів 2004. – Вип. 6 (L). – С. 470–477.
34. Кожель Н. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної політики банку // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ВВР “Мрія – 1 ЛТД” УАБС НБУ 2005. – Т. 12. – С. 223–233.
35. Кожель Н.О. Аналіз колективного портрета українського вкладника // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з фінансового аналізу. – Львів 2004. – С. 21-25.
36. Любунь О.С. Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавничий дім Слово 2004. — 296 с.
37. Мельникова І.М. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку // Банківська справа. – 1999. - № 3. – С. 40-41.
38. Мельникова І.М. Основні напрямки підвищення ефективності банківського депозитного обслуговування фізичних осіб // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Зб. наук. праць. – Луцьк: Ред.-вид. вид. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 1999. – С. 369-371.
39. Мельникова І.М. Модель управління якістю депозитних послуг комерційного банку // Банківська система України: теорія і практика становлення. Зб. наук. праць: В 2 т. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД: Ініціатива 1999. – Т. 2. – С. 520-528.
40. Мельникова І.М. Методологічні аспекти розробки цінової політики комерційного банку на депозитному ринку // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у ІІІ тисячолітті. Зб. наук. праць. – Рівне: “Теніс”. – 2000. – С. 510-513.
41. Мельникова І.М. Роль маркетингу в управлінні депозитною базою комерційного банку // Приложение к журналу “Персонал”. – 1999. - №4. – С. 221-222.
42. Мельникова І.М. Маркетингове планування в установах комерційних банків // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка серія “Економіка”. – 2000. - № 46. – С.27.
43. Мельникова І.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності комерційного банку на депозитному ринку // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми і перспективи розвитку фінансів обліку та контролю в Україні”. – Донецьк: ДонДУЕТ 1999. – С. 58-60.
44. Мороз А.М Савлук М.І. Банківські операції: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Миколайович Мороз (ред.). — К. 2000. — 384 с.
45. Мороз А.М Савлук МІ. Пуховкіна М.Ф. Олексієнко М.Д. Банківські операції: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Миколайович Мороз (ред.). — 2. вид. виправ.і доп. — К.: КНЕУ 2002. — 476 с.
46. Огієнко В.І. Кожель Н.О. Страхування депозитів: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ 2004. – 207 с.
47. Операції комерційних банків: Опорний конспект лекцій для студ. спец. Банківська справа / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Н.П.Шульга (уклад.) У.М.Сігаєва (уклад.). — К.: КНТЕУ 2003. — 113 с.
48. Павлишин О.П. Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра зі спец. Банківська справа і Фінанси / Національний банк України Львівський банківський ін-т — Л.: ЛБІ НБУ 2004. — 159 с.
49. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь 2001 .-616 с.
50. Поречкіна Л.С. Шульга Н.П. Мельникова І.М. Методологічні аспекти розробки меморандуму депозитної політики комерційного банку // Фінанси України. – 1998. - № 8. – С. 99-106.
51. Скибенко С.Т. Халява С.П. Цвєткова Л.О. Банківські операції: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Укоопспілка. Навчально-методичний центр Укоопосвіта . — К.: Укоопосвіта 2002. — 240 с.
52. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К.: КНЕУ 2000. — 160 с.
53. Шульга Н.П. Мельникова І.М. Банківське депозитне обслуговування фізичних осіб: Навч. посіб. / Київ. держ. торг.-екон. ун-т. - К.: КДТЕУ 1999. – 143 с..
54. Офіційний інтернет-сайт асоціації українських банків URL: http://aub.com.ua
55. Портал Олега Соскіна URL: http://www.soskin.info
56. www.rodovidbank.com – офіційний сайт Родовід банку.

Дополнительная информация3316
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Вплив макроекономічних показників на депозитну політику комерційного банку + ДОКЛАД»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз прибутковості банку, курс
  • ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  • Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
  • Процентна політика комерційного банку
  • ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  • Реальні та номінальні макроекономічні показники
  • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
  • Ресурси комерційного банку, оцінка їх формування та використання
  • Прибуток та рентабельність:основні показники діяльності комерційного банку
  • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
Cгенерировано за 0.206151 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів