Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками» (ID:29123)

| Размер: 260 кб. | Объем: 89 стр. | Стоимость: 375 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Основи організації обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 6
1.1.Сутність та організація обліку розрахунків з постачальниками 6
1.2.Законодавчо – нормативне регулювання обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 23
1.3. Методи прийоми і процедури аналізу розрахунків з постачальниками 25
Розділ 2.Організаційні та методичні аспекти обліку та аналізу розрахунків з постачальниками на приватному підприємстві „ДІД” 32
2.1.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з вітчизняними постачальниками 32
2.2.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з іноземними постачальниками 42
2.3. Аналіз розрахунків з постачальниками 48
Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 55
3.1.Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками 55
3.2. Автоматизація аналізу розрахунків з постачальниками 68
3.3. Вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 73
Висновки 76
Список літератури 79
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. План рахунків - Наказ Мінфіну Про затвердження Плану рахунків бух¬гал¬терського обліку й Інструкції про його використання від 30.11.1999 р. № 291.
2. Наказ №356 - Наказ Мінфіну Про затвердження методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку № 356 від 29.12.2000 р.
3. Закон Про оподаткування прибутку підприємства - Закон України Про оподаткування прибутку підприємств № 334/94-ВР від 28.12.1994 р.
4. Закон Про оподатковування ПДВ - Закон України Про податок на додану вартість № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.
5. Декрет 15-93 - Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 р. № 15 - 93.
6. Постанова НБУ № 127 - Постанова Правління НБУ Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.1999 р. № 127.
7. 7. Постанова НБУ № 597 - Постанова Правління НБУ Про переказування коштів у національній і іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями від 30.12.2003 р. № 597.
8. Постанова КМУ № 574 - Постанова КМУ Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію від 09.06.1997 р. № 574.
9. Закон 185/94-ВР - Закон України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті № 185/94-ВР від 23.09.94 р.
10. ПКМУ № 445 - ПКМУ Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації консигнації комплексного будівництва оперативного і фінансового лізингу поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення і визнання того що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України № 445 від 30.03.02 р.
11. Закон України “Про регістратори розрахункових операцій” № 265/95-ВР від 06/07/95 р. (із змінами та доповненнями).
12. Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” від 19 лютого 2001 р. №72 (зі змінами і доповненнями внесеними постановою НБУ від 1 серпня 2001 р. №311).
13. Постанова Правління Національного Банку України “Про внесення змін в Інструкцію про організацію роботи по готівковому обігу установами банків в Україні” від 1 серпня 2001 р. №312.
14. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135.
15. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.
16. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП ”Рута” 2001. – 416 с.
17. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд. перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000. – 655 с.
18. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микроЭВМ. – М.: Финансы и статистика 2000. – 109 с.
19. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія практика комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ 2002. – 372 с.
20. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада” 1996. – 320 с.
21. Бутинець Ф.Ф. Бардаш С.В. Малюга Н.М. Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ 2000. – 512 с.
22. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш 2001. – 314 с.
23. Вітвицька Н.С. Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ 2000. – 166с.
24. Данилевский Ю.А. Шапигузов С.М. Ремизов Н.А. Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС 1999. – 544 с.
25. Єфимова О.В. «Фінансовий аналіз». - М.: “ЮНИТИ” 1998. – 320 с.
26. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета контроля анализа и аудита. – К.: А.С.К. 1998. – 755 с.
27. Кольга В.Д. Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера 1998. – 384 с.
28. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика 2003. – 300 с.
29. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. – К.: Факт 2001. – 129 с.
30. Кузьмінський А.М. Сопко В.В. Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу господарської діяльності: Підручник. – К. 1993.
31. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання” КОО 1999. – 181 с.
32. Лащенко В.М. Платіжні системи. – К.: “Либідь” 1998. – 231 с.
33. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие / О.М. Маркова Л.С. Сахарова В.Н. Сидоров. – М.: Банки и биржи ”ЮНИТИ” 1995. – 288 с.
34. Операції комерційних банків: Курс лекцій. / За ред В.Т. Коцовської Т.Р. Ричаківської. – Львів: Центр Європи 1997. – 280 с.
35. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 1999. – 324 с.
36. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 2000. – 345 с.
37. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 2000. – 268 с.
38. Подольский В.И. Дик В.В. Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Аудит ЮНИТИ 1998.
39. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС” 1998. – 224 с.
40. Раєвський К. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків // Банківська справа №2 1997 С. 31-32.
41. Сопко В.В. Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ 2000.
42. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458) 28 октября 2007 г. – К.: Блиц-Информ.
43. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385) 29 мая 2006 г. – К.: Блиц-Информ.
44. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406) 23 октября 2005 г. – К.: Блиц-Информ.
45. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”. – Мінськ 1999. – 409 с.
46. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности. – К.: А.С.К. 1996. – 672 с.
47. Тишков И.Е. Балдинова А.И. Дементей Т.Н. и др. Бухгалтерский учет. – Мн.: Выш. шк. 1994. – 688 с.
48. Харченко В.І. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України. // Вісник НБУ. – 2007. – №3 (ст. 24-25).
49. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: ІнЮре 1998. – 351 с.
50. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПУ “Вазар-Ферро 1994. – 320 с.
Дополнительная информация3307
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика та організація обліку аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками і замовниками + РЕЦЕНЗІЯ + АВТОРЕФЕРАТ + СТАТТЯ + ДОПОВІДЬ
  • Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  • Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами
  • ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
  • Облік розрахунків з постачальниками
  • Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами
  • Облік і контроль розрахунків з постачальниками і підрядчиками
  • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
  • Облік розрахунків бюджетних установ з персоналом
  • Організація обліку зобов’язань
Cгенерировано за 0.260377 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів