Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками» (ID:29123)

| Размер: 260 кб. | Объем: 89 стр. | Стоимость: 375 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Основи організації обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 6
1.1.Сутність та організація обліку розрахунків з постачальниками 6
1.2.Законодавчо – нормативне регулювання обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 23
1.3. Методи прийоми і процедури аналізу розрахунків з постачальниками 25
Розділ 2.Організаційні та методичні аспекти обліку та аналізу розрахунків з постачальниками на приватному підприємстві „ДІД” 32
2.1.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з вітчизняними постачальниками 32
2.2.Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з іноземними постачальниками 42
2.3. Аналіз розрахунків з постачальниками 48
Розділ 3. Напрями вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 55
3.1.Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками 55
3.2. Автоматизація аналізу розрахунків з постачальниками 68
3.3. Вдосконалення обліку та аналізу розрахунків з постачальниками 73
Висновки 76
Список літератури 79
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. План рахунків - Наказ Мінфіну Про затвердження Плану рахунків бух¬гал¬терського обліку й Інструкції про його використання від 30.11.1999 р. № 291.
2. Наказ №356 - Наказ Мінфіну Про затвердження методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку № 356 від 29.12.2000 р.
3. Закон Про оподаткування прибутку підприємства - Закон України Про оподаткування прибутку підприємств № 334/94-ВР від 28.12.1994 р.
4. Закон Про оподатковування ПДВ - Закон України Про податок на додану вартість № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.
5. Декрет 15-93 - Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 р. № 15 - 93.
6. Постанова НБУ № 127 - Постанова Правління НБУ Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.1999 р. № 127.
7. 7. Постанова НБУ № 597 - Постанова Правління НБУ Про переказування коштів у національній і іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями від 30.12.2003 р. № 597.
8. Постанова КМУ № 574 - Постанова КМУ Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію від 09.06.1997 р. № 574.
9. Закон 185/94-ВР - Закон України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті № 185/94-ВР від 23.09.94 р.
10. ПКМУ № 445 - ПКМУ Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації консигнації комплексного будівництва оперативного і фінансового лізингу поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення і визнання того що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України № 445 від 30.03.02 р.
11. Закон України “Про регістратори розрахункових операцій” № 265/95-ВР від 06/07/95 р. (із змінами та доповненнями).
12. Постанова Правління Національного Банку України “Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні” від 19 лютого 2001 р. №72 (зі змінами і доповненнями внесеними постановою НБУ від 1 серпня 2001 р. №311).
13. Постанова Правління Національного Банку України “Про внесення змін в Інструкцію про організацію роботи по готівковому обігу установами банків в Україні” від 1 серпня 2001 р. №312.
14. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135.
15. Постанова Правління НБУ від 1 серпня 2001 р. № 318 “Про затвердження змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.
16. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець та ін. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП ”Рута” 2001. – 416 с.
17. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд. перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2000. – 655 с.
18. Аппак М.А. Автоматизированные рабочие места на базе микроЭВМ. – М.: Финансы и статистика 2000. – 109 с.
19. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія практика комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ 2002. – 372 с.
20. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада” 1996. – 320 с.
21. Бутинець Ф.Ф. Бардаш С.В. Малюга Н.М. Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ 2000. – 512 с.
22. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш 2001. – 314 с.
23. Вітвицька Н.С. Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ 2000. – 166с.
24. Данилевский Ю.А. Шапигузов С.М. Ремизов Н.А. Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС 1999. – 544 с.
25. Єфимова О.В. «Фінансовий аналіз». - М.: “ЮНИТИ” 1998. – 320 с.
26. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета контроля анализа и аудита. – К.: А.С.К. 1998. – 755 с.
27. Кольга В.Д. Парпалига М.Д. Аудит в Україні. – К.: Літера 1998. – 384 с.
28. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль: Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика 2003. – 300 с.
29. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. – К.: Факт 2001. – 129 с.
30. Кузьмінський А.М. Сопко В.В. Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу господарської діяльності: Підручник. – К. 1993.
31. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання” КОО 1999. – 181 с.
32. Лащенко В.М. Платіжні системи. – К.: “Либідь” 1998. – 231 с.
33. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие / О.М. Маркова Л.С. Сахарова В.Н. Сидоров. – М.: Банки и биржи ”ЮНИТИ” 1995. – 288 с.
34. Операції комерційних банків: Курс лекцій. / За ред В.Т. Коцовської Т.Р. Ричаківської. – Львів: Центр Європи 1997. – 280 с.
35. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 1999. – 324 с.
36. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 2000. – 345 с.
37. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ 2000. – 268 с.
38. Подольский В.И. Дик В.В. Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Аудит ЮНИТИ 1998.
39. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. – К.: ТОВ “НІОС” 1998. – 224 с.
40. Раєвський К. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків // Банківська справа №2 1997 С. 31-32.
41. Сопко В.В. Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ 2000.
42. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458) 28 октября 2007 г. – К.: Блиц-Информ.
43. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385) 29 мая 2006 г. – К.: Блиц-Информ.
44. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406) 23 октября 2005 г. – К.: Блиц-Информ.
45. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”. – Мінськ 1999. – 409 с.
46. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях с разными формами собственности. – К.: А.С.К. 1996. – 672 с.
47. Тишков И.Е. Балдинова А.И. Дементей Т.Н. и др. Бухгалтерский учет. – Мн.: Выш. шк. 1994. – 688 с.
48. Харченко В.І. Безготівкові розрахунки в господарському обороті України. // Вісник НБУ. – 2007. – №3 (ст. 24-25).
49. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: ІнЮре 1998. – 351 с.
50. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПУ “Вазар-Ферро 1994. – 320 с.
Дополнительная информация3307
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика та організація обліку аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками і замовниками + РЕЦЕНЗІЯ + АВТОРЕФЕРАТ + СТАТТЯ + ДОПОВІДЬ
  • Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  • Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами
  • ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
  • Облік розрахунків з постачальниками
  • Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами
  • Облік і контроль розрахунків з постачальниками і підрядчиками
  • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
  • Облік розрахунків бюджетних установ з персоналом
  • Організація обліку зобов’язань
Cгенерировано за 0.124775 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...