Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Особливості оцінки нерухомого майна»» (ID:28997)

| Размер: 230 кб. | Объем: 111 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ 6
1.1. Нерухоме майно, як об’єкт оцінки. 6
1.2. Стандарти оцінки нерухомого майна. 13
1.3. Методичні підходи до оцінки нерухомого майна. 23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ 36
2.1 Оцінка вартості нерухомого майна на підприємстві «...» витратним методом 36
Техніко-економічна характеристика підприємства "..." 38
2.2 Оцінка вартості нерухомого майна на підприємстві «...» дохідним методом 48
2.3 Оцінка вартості нерухомого майна на підприємстві «...» порівняльним методом 59
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА 65
3.1 Досвід зарубіжних країн в оцінці нерухомості 65
3.2 Удосконалення методичних підходів та інструментів в оцінці нерухомого майна 78
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96
ДОДАТКИ 102
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.09.2001.
2. Закон України "Про судову експертизу" від 25.02.1994. № 4038.
3. Закон України №89/87-ВР „Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19.02.1997.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" від 10.09.2003. № 1440.
5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження методики оцінки майна" від 10.12.2003. № 1891.
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Національний стандарт №2 "Оцінка нерухомого майна" від 28.10.2004. № 1442.
7. Наказ ФДМУ «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999. №1477 (№573/3866).
8. Асаул А.М., Павлов В.І. Ринок нерухомості. – К.: Кондор, 2006. – 336с.
9. Асаул А.М., Шкрабак В.С., Денисова И.В.. Экономика недвижимости. – СПб: Издательство СПб ГАУ, 2002. – 327с.
10. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости. – М.: Питер, 2000. – 208с.
11. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
12. Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та використання потужностей підприємств. «Економіка України» №1, 2000.
13. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия – М.: ЮНИТИ, 2002. – 720 с.
14. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: Фимень, 1997. – 432с.
15. Горемыкин В. А. , Бугулов Э..Р. Экономика недвижимости. - М.: Фимень, 1999. – 283с.
16. Дідовець І.В. Ринок нерухомості: роль, функції та особливості // Схід. – 2002. – №1(44). – С. 39-40.
17. Дідовець І.В. Етапи і перспективи розвитку оцінки нерухомості України // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. − Вип. 154. – Т. ІІ. – С. 67-74.
18. Дедовец И.В., Ткаченко А.М. Коммунальная собственность и недвижимость: сущность, классификация и задачи управления // Економіка промисловості. – 2006. – № 2(33). – С. 19-25.
19. Дедовец И.В. Зарубежный опыт управления недвижимостью // Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами: Зб. статей. – Ялта: РВВ КДГI, 2005. − Ч. 3. – С. 56-63.
20. Дедовец И.В. Опыт управления муниципальной недвижимостью в зарубежных странах // XI науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА: Тези доповідей (Запоріжжя, 17-21 квітня 2006 р.). − Запоріжжя: ЗДІА, 2006. − Ч. II. – С. 5-7.
21. Драніковський О.І., Іванова І.Б. Основи земельно оціночної діяльності.– К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 1999.– 47 с.
22. Євтух О.Т. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2002. — 32 с.
23. Евтух А.Т. Рынок недвижимости и основные пути его развития на Украине // Проблемы науки. – 2001. – №9. – С. 45-50.
24. Євтух О.Т. Теорія оцінки нерухомості: Суть, значення та генезис // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2002. – №2. – С. 28-32.
25. Євтух О.О. Оцінка нерухомості: сутність поняття // Вісник української академії банківської справи. – 2002. – № 2. – С. 76-78.
26. Євтух О.О. Використання нерухомості та проблеми її оцінки при інвестуванні шляхом банківського кредитування // Проблеми науки. – 2003. – №6. – С. 19-24.
27. Євтух О.О. Теорія вартості в сучасній оціночній діяльності: нові аспекти // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2003. – № 8. – С. 45-48.
28. Євтух О.О. Система оцінки заставної нерухомості і її склад за елементами // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2003. – № 9. – С. 151-154.
29. Євтух О.О. Вплив особливостей нерухомого майна на методологію його оцінки // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2004. – № 5. – С. 133-138.
30. Євтух О.О. Зв’язок ринку нерухомості з фінансовим ринком за іпотечного кредитування // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні: Зб. наук. пр. За ред. акад. НАН України М.І. Долішного. Вип. 6. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – С. 184-193.
31. Євтух О.О. Принципи оцінки ринкової вартості нерухомості: новий аспект // Економіка та держава. – 2005. – № 1. – С. 48-54.
32. Євтух О.О. Методи оцінки ліквідаційної вартості нерухомості: класифікація і застосування // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 3. – С. 25-28.
33. Євтух О.О. Оцінка нерухомості в іпотечному кредитуванні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2005. — 19 с.
34. Євтух О.О. Нерухомість як об’єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №3. – С.90-96.
35. Євтух О.О. Систематизація принципів оцінки нерухомості // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні: Зб. наук. пр. – Острог: Вид-во “Острозька академія”, 2004. – С. 158-165.
36. Кащенко О. О рынке земли и его инфраструктуре // Экономика Украины.– 2000.– № 2.– С. 51-55.
37. Колотюк Н.А. Законодавче та нормативне забезпечення містобудівної діяльності в сфері оцінки нерухомості // Містобудування та терит. планування. — 2003. — Вип. 14. — С. 67-77.
38. Клюшниченко Є.Є. Реконструкція житлової забудови. Техніко – економічне обґрунтування : Навчальний посібник К.: КНУБА, 2000.- 248 с.
39. Кручок С.І. Методи грошової оцінки земельних ділянок // Землевпорядний вісник.– 2001.– № 3.– С. 38-43.
40. Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. – Херсон: Олдиплюс, 2002. - 352с.
41. Манько І.П. Удосконалення механізму грошової оцінки землі у реалізації державної земельної політики // Землевпорядний вісник. – 2003. – № 4. – С. 64-69.
42. Манько І.П. Нормативна та експертна грошова оцінка землі: стан, проблеми, напрацювання // Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри землевпорядного проектування (Київ, 25 лютого 2003 року). – К.: ТОВ “ЦЗРУ”, 2003. – С. 273-281.
43. Мартин А.Г., Манько І.П. Ринкова ціна землі в Україні: факторний аналіз // Економіка та держава. – 2005. – №1. – С. 33-37.
44. Методологические основы оценки стоимости имущества. / Микерин Г.И., Гребенников В.Г. , Нейман Е.И. М. : ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. - 688 с.
45. Мухін О. О. Вплив ринку нерухомості на розвиток експертної оцінки майна в Україні // Економіка України. — 2002. — №4. — С.43–50.
46. Мухін О.О. Вартість нерухомості: чинники формування та форми прояву // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2003. — № 11. — С. 30–34.
47. Нестеренко І.С. До методики визначення валової вартості об'єктів нерухомості // Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” – К.: КНУБА, 1999. – Вип.6. – с.104-106.
48. Нестеренко І.С. Методи оцінки технічного стану об'єктів нерухомості // Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” – К.: КНУБА, 1999. – Вип.7. – с.97-104.
49. Нестеренко І.С. Організація процесу економічної оцінки об'єктів нерухомості // Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” – К.: КНУБА, 1999. – Вип.8. – с.147-150.
50. Нестеренко І.С. Коригування відмінностей та ринкової вартості нерухомості при використанні методу порівняння продаж. // Науковий вісник будівництва-Х.:ХДТУБА,2001.-Вип.14.-с.43-47
51. Нестеренко І.С. Оцінка фізичного зносу об'єктів нерухомості за нормативним терміном служби // Зб. наук. праць “Науково-практичні проблеми моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій” – К.: КНУБА, 2001. – Вип.4. – с.143-145.
52. Нестеренко І.С. Організація процесу оцінки технічного стану будівель // Книга за матеріалами 3-ї республіканської науково-технічної конференції “Індивідуальний житловий будинок” - Вінниця: ВДТУ, АБУ. - 2001. - с.153-156.
53. Нестеренко І.С. Методи оцінки фізичного зносу об'єктів нерухомості.- Програма 61-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури. - К.: КНУБА, 2000. – с.49.
54. Нестеренко І.С. Техніко-економічна оцінка нерухомості: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 20 с.
55. Осадча Ю.М. Облік нерухомості в АПК: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 19 с.:
56. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. - М.: ИНТЕР-Реклама, 2003. - 544 с.
57. Ревуцкий Л.Д. Производственная мощность, продуктивность и экономическая активность предприятия. Оценка, управленческий учет и контроль. - М.: Перспектива, 2002. – 240 с.
58. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. - М.: Перспектива, 1997. – 128 с.
59. Ромм А.П. Фундаментальные стоимостные характеристики городской недвижимости в практике оценки // Российское общество оценщиков. Вопросы оценки.– 1999. – № 3.– С. 45-48.
60. Слободянюк C. O., Данчук О. А., Сенчук В. В. Правове регулювання об'єктів нерухомого майна. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 352с.
61. Тарасович Е.И. Современные принципы анализа рынка недвижимости // Российское общество оценщиков. Вопросы оценки.– 1999. – № 3.– С. 27-35.
62. Федоренко В.Г., Погорельцев В.М., Нестеренко І.С.,Чіпінога В.І., Жабровець І.В. Оцінка вартості об'єктів нерухомості методом порівняння продаж // Держ. інформ. бюл. про приватиз. – 2001. - №7. – с.52-55.
63. Шилов В. Некоторые особенности оценки стоимости отечественных предприятий в условиях переходной экономики // Рынок ценных бумаг. - № 18. – 2000. – с.15-21.
64. Шило Ю.М. Економічна природа нерухомості та особливості її функціонування в ринкових умовах // Економіка АПК. – 2003. - №3. – С.101-106.
65. Шило Ю.М. Нерухомість як об’єкт ринкових відносин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С.71-72.
66. Шиян А.О., Строченко П.Л. Фінансовий аналіз - К.: КНЕУ,
2000. —266с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Особливості оцінки нерухомого майна
  • Доповідь до дипломної роботи на тему "Особливості оцінки нерухомого майна"
  • Рецензія до диплому «Особливості оцінки нерухомого майна»
  • Принципи оцінки. Особливості їх застосування при визначені вартості нерухомості в умовах становлення ринку
  • Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна
  • ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  • Правовий режим нерухомого майна в Україні
  • Відчуження нерухомого майна
  • Контрольна з нотаріату
  • Контрольна робота з дисципліни «Нотаріат України»
Cгенерировано за 0.168281 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів