Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВАЛОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:28979)

| Размер: 249 кб. | Объем: 156 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту валових витрат підприємства 8
1.1. Економічна природа витрат, їх склад та види 8
1.2. Економічна суть та методологія аналізу розрахунків за податком на прибуток 17
1.3. Нормативно-правові основи обліку та аудиту валових витрат підприємства 23
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його фінансовий стан 31
РОЗДІЛ 2. Облік валових витрат підприємства та розрахунків за податком на прибуток 42
2.1. Відображення валових витрат виробництва в первинній обліковій документації та регістрах бухгалтерського обліку 42
2.2. Аналітичний та синтетичний облік валових витрат виробництва 49
2.3. Калькулювання собівартості продукції та відображення її в обліку 57
2.4. Узагальнення інформації про витрати виробництва у звітності підприємства 64
2.5. Податковий облік валових витрат підприємства 68
РОЗДІЛ 3. Аналіз валових витрат виробництва та розрахунків за податком на прибуток 75
3.1. Горизонтальний і структурний аналіз витрат підприємства 75
3.2. Аналіз структури та факторний аналіз собівартості продукції 81
3.3. Визначення рівня навантаження податку на прибуток на рівень прибутковості підприємства 87
3.4. Аналіз впливу собівартості продукції на прибуток від реалізації та резерви її зниження 90
3.5. Напрями покращання відносин по розрахунках за податком на прибуток 94
РОЗДІЛ 4. Аудит валових витрат виробництва та розрахунків за податком на прибуток 96
4.1. Оцінка аудиторського ризику та планування аудиторської перевірки валових витрат виробництва та розрахунків за податком на прибуток 96
4.2. Документування результатів аудиторської перевірки валових витрат виробництва та розрахунків за податком на прибуток 109
4.3. Узагальнення результатів аудиту валових витрат виробництва та розрахунків за податком на прибуток 121
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 127
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 131
ДОДАТКИ 136

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-14 від 16.07.99 р. зі змінами та доповненнями
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р., зі змінами та доповненнями
3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 №3125 зі змінами та доповненнями
4. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» №193 від 21.05.96р.
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.
6. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99р.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.99р.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України № №353 від 28.12.2000р.
13. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р.
14. Положення «Про порядок представлення фінансової звітності» затверджене постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000р.
15. Наказ «Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та порядок її складання» ГНАУ №214 від 08.07.1997р. (із змінами №143 від 29.03.2003р).
16. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000р.
17. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженими наказом Державного комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001р.
18. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності, затверджено наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України №145 від 22.05.2002р.
19. Аудит. Методика документування: Навчальний посібник/ За заг. Ред.. акад.. АЕНУ, д.е.н., проф.. І.І.Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. - 456с.
20. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. — К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. - 172с.
21. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анали-
за. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 416с.
22. Бєлєнкова Ю.С. Проблеми співіснування бухгалтерського обліку та оподаткування // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Вип. 31. – Х.: ХНТУСГ, 2004 – С. 288-293.
23. Білик М. Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування // Фінанси України. - 2006.- № 9.- C.128-143.
24. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 537 с.
25. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 572 с.
26. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навч. посібник. — Житомир: ПП “РУТА”, 2003. — 680с.
27. Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П. Звітність підприємства. - Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427с.
28. Бухгалтерский учет в Украине. Теория и практика. – Днепропетровск, ООО «Баланс-Клуб», 2003. – 548с.
29. Бухгалтерський облік. Правове регулювання. Стандарти. Контроль. – Київ: Юрінком-інтер, 2002. - №4. – 387с.
30. Воскобійник Ю.С. Бухгалтерський облік – єдина інформаційна система // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 35. – Харків: ХНТУСГ, 2006 р. – С. 75-79.
31. Воскобійник Ю.С. Формування облікової політики підприємства щодо справляння податку на прибуток // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Серія: Фінанси і кредит. – 2006. - №2 (21). – С.111-114.
32. Давидов Г.М. Аудит. Навч. посібник. – К.: «Знання», 2002. – 363с.
33. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика. - Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. - 323с.
34. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит. Теорія і практика. – Львів: Вид-во Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. – 456с.
35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К. Знання, 2000. – 294с.
36. Курило Г.М. Шляхи удосконалення обліку та аудиту фінансових результатів // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – 2002. -№4(7). – C. 108-116.
37. Курило Г.М. Бухгалтерський і податковий облік витрат і їх вплив на фінансовий результат //Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь - 2003 - №1(19). – С. 98-108.
38. Курило Г.М. Особливості організації і ведення обліку витрат (доходу) з податку на прибуток // Міжрегіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми теорії та практики аудита в Україні”. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони” Серія: економіка та підприємство. Запоріжжя: ЗІДМУ. – 2002.-№4. – С. 228-234.
39. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальн. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 254с.
40. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальн. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 528с.
41. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 528 с.
42. Лишиленко А. Направления усовершенствования учета и аудита финансовых результатов // Бухгалтерский учет и аудит.- 2005.- № 6.- C.16-24.
43. Майданевич П. Н., Каюм А., Федосеев С. К. Аудит. - Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. - 394 с.
44. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. Для студ. .вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. - 304с.
45. Огійчук М.Ф., Воскобійник Ю.С. Удосконалення методики формування прибутку у податковому обліку // АгроІнКом. – 2006. - № 7-8.- С.83-88.
46. Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В., Хом'як Р. Л., Височан О. С. Бухгалтерський облік. - Л.: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 246с.
47. Понікаров В. Д., Сєрікова Т. М. Аудит. - Х.: ВД "Інжек", 2006. - 224с.
48. Проданчук М. А. Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів. - К.: ННЦ ІАЕ, 2004. - 232с.
49. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д. Бухгалтерський облік. - Х.: ВД "Інжек", 2006. - 392с.
50. Труш В., Чебан Т., Яценко В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №5. – с.50-58.
51. Усач Б. Ф., Душко З. О., Колос М. М. Організація і методика аудиту: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 296с.
52. Череп А. В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами з метою підвищення результативності діяльності суб`єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005.- № 7. - C.44-48.
53. Ширягіна О. Е. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004.- № 5. - C.60-65.
54. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік. — Д., 2006. — 342 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аудит валових доходів та валових витрат
  • Валові витрати
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • Додовідь до диплому на тему ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВАЛОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  • Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства
  • Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат
  • 4. Податковий облік валових доходів та валових витрат
  • ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ
  • Облік, аналіз і аудит валових доходів підприємства
  • Фінансовий облік.
Cгенерировано за 0.077377 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів