Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Операції з цінними паперами на фондовому ринку України» (ID:28919)

| Размер: 334 кб. | Объем: 196 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку 6
1.1. Сутність цінних паперів та фондового ринку 6
1.2. Поняття інститутів спільного інвестування 13
1.3. Сутність операцій з цінними паперами та їх види 28
Розділ 2. Характеристика операцій з цінними паперами 36
2.1. Аналіз ринку цінних паперів України 36
2.2. Характеристика операцій з цінними паперами власної емісії 51
2.3. Характеристика операцій з цінними паперами інших емітентів 60
Розділ 3. Шляхи вдосконалення операцій з цінними паперами 81
3.1. Перспективи розвитку фондового ринку України 81
3.2. Оптимізація операций з цінними паперами інститутів спільного інвестування 89
3.3. Шляхи поліпшення ефективності операцій з акціями 104
ВИСНОВКИ 120
Література 127
ДОДАТКИ 144
ДОДАТОК А. Класифікація фондового ринку за секторами 145
ДОДАТОК Б. Цінні папери як інструменти фондового ринку 146
ДОДАТОК В. Інфраструктура інститутів спільного інвестування 147
ДОДАТОК Г. Статистичні дані щодо розвитку ринку цінних паперів України 148
ДОДАТОК Д. Інформація про стан виконання плану Заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку на 2006 – 2010 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 131-р, у 2008 році 163
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
2. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
3. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
4. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
6. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. - № 394/95
7. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 р. - № 350.
8. Директива 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. “Про ринки фінансових інструментів”.
9. Доповідь Президента України Віктора Ющенка "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" // Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. — 162 с.
10. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.
11. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
12. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
13. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
14. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 81 с.
15. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.
16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
17. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
18. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. -Х.: Вид.Дім “ІНТЕК”, 2004. - 756 с.
19. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
20. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Річний звіт-2004. // www.ssmsc.gov.ua
21. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
22. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми / За ред. В.М. Князєва. - К.:НАДУ при Президентові України, 2003. - 245 с.
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
24. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
25. Зелтынь А. С. Основные направления эволюции крупных промышленных фирм в рыночной экономике // Вопросы прогнозирования. - 1995. - № 1. - С. 130 - 142.
26. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Информ.-изд.дом “Филин”,1996. - 245 с.
27. Иноземцев В. Л. Творческие начала современной корпорации // Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - № 11. - С. 18-25.
28. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
29. Корецький М.Х. Відносини держави і ринку: пошуки оптимуму // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2002. - №1. - С. 90-94
30. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
31. Кутыркин А.Н., Богачев С.В., Кутыркин О.А. Основы фондового рынка: Учебн. пособие для студентов экономических специальностей / Под ред. чл. – кор., д – ра экон. наук, проф. А.И. Амоши. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 1999. – 152 с.
32. Линдерп П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ.- М.: Прогресс; Универс, 1992. – 514 с.
33. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
34. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
35. Любкіна О.В. Проблеми оцінки інвестиційних об’єктів // Матеріали україно-російської науково-практичної конференції "Реґіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій" - К.: Манускрипт, 1995. - С. 143-146.
36. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
37. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
38. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
39. Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів // http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o..doc.htm
40. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
41. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
42. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Козаков; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
43. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
44. Нешбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
45. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління. Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.
46. Никитин С. М. Структурные изменения в капиталистической экономике. - М.: Мысль, 1965. - 254 с
47. Олейник А. Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. -– 436 с.
48. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 161 с.
49. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
50. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
51. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы. Учеб.- практ. Пособие / Под ред. Т.Б. Бердниковой. – М.:Финстатинформ, 1996. –175с.
52. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
53. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
54. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
55. Річний звіт ПФТС за 2005 рік.
56. Ровинський Ю. Використання алгоритму стратегічного аналізу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості на ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №2 (18). - С. 298-307.
57. Ровинський Ю. Деякі питання позаекономічного стимулювання розвитку прозорості на фондовому ринку // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №1 (17). - С. 304-316.
58. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
59. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
60. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
61. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
62. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
63. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2002. – 644 с.
64. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
65. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
66. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
67. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
68. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
69. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ., - М.: “Дело Лтд”, 1995. - 480 с.
70. Claessens S. et al, Stock Markets in Transition Economies, Financial Sector Discussion Paper no. 5, the World Bank, September 2000.
71. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
72. Glaeser, E., Johnson S., and Shleifer A., 2001, Coase versus the Coasians, Quarterly Journal of Economics, 853-899.
73. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English / T. 1. A-F. – Ставрополь: СПИИП "Сенгилей", 1992. – 540 с.
74. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
75. Lintner, J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 78. – Р. 49 – 95.
76. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington, 2000. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
77. Samuel C. Stock Market and Investment: The Signaling Role of the Market. – Washington, 1996. – 48 p.- (WB Policy Research Working Paper).
78. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
79. www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/11
80. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.О. Андреєв; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 21 с.
81. Вплив внутрішньої організації управління на позицію корпорації на фондовому ринку / Е.Н. Коренєв // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123-124.
82. Депозитарная система - ключ к развитию фондового рынка / А.А. Забродина // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 40-41.
83. Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / С.І. Брус; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 18 с.
84. Деятельность институциональных инвесторов в Украине [Электронный ресурс] / И.С. Шкура // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 165-168.
85. Довгострокова доходність цінних паперів первинних відкритих емісій у Греції / М. Глезакос, Г. Готзагеоргіс // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 2. — С. 223-241.
86. Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Г.О. Кужелєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.
87. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій / О. Джусов // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 1. — С. 67-84.
88. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій / О. Джусов // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 1. — С. 67-84.
89. Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.М. Сидоренко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 18 с.
90. Організація виходу торговельних підприємств на фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / І.В. Попова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 19 с.
91. Регулювання розвитку фондового ринку в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Н.Б. Татарин; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2007. — 20 с.
92. Трансформація фондових ринків країн Центральної та Східної Європи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / С.Л. Котляров; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 16 с.
93. Фондовий ринок у системі економічні відносин: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / О.А. Куліш; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с.
94. Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / А.Ф. Баторшина; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с.
95. Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Г.Г. Музиченко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с.
96. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
97. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ” N 2299-III від 15.03.2001.
98. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
99. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII.
100. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
101. Про затвердження Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Указ Президента України від 19.02.94 №55/94. (втратив чинність).
102. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 07.10.97 р. № 30/1 (втратив чинність).
103. Про затвердження Положення про порядок подання додаткової квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 08.12.1998 р. №179. (втратив чинність).
104. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 18.03.2002 р. № 104 / Цінні папери України. - 2002. - № 17. - С15-18.
105. Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування. Рішення ДКЦПФР від 11.01.2002 р. № 12.
106. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. - № 394/95
107. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 р. - № 350.
108. Директива 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. “Про ринки фінансових інструментів”.
109. Доповідь Президента України Віктора Ющенка "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" // Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. — 162 с.
110. Аналіз діяльності вітчизняних відкритих інститутів спільного інвестування // [http://www.uaib.com.ua/files/f1143805083.doc]
111. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
112. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
113. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
114. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. -Х.: Вид.Дім “ІНТЕК”, 2004. - 756 с.
115. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
116. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
117. ДКЦПФР розробляє нормативну базу на виконання закону «Про цінні папери та фондовий ринок» // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
118. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
119. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
120. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
121. Інститути спільного інвестування: початок другого життя // Контракти. –2003. –№23.
122. Інформація про засідання "круглого столу" на тему "Проблемні питання діяльності венчурних ІСІ в Україні" // [http://www.uaib.com.ua/files/f1133883504.doc]
123. Корецький М.Х. Відносини держави і ринку: пошуки оптимуму // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2002. - №1. - С. 90-94
124. Кутыркин А.Н., Богачев С.В., Кутыркин О.А. Основы фондового рынка: Учебн. пособие для студентов экономических специальностей / Под ред. чл. – кор., д – ра экон. наук, проф. А.И. Амоши. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 1999. – 152 с.
125. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
126. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
127. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
128. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
129. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
130. Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів // http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o..doc.htm
131. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
132. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
133. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
134. Новини УАІБ від 16.10.2006 // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
135. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 161 с.
136. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
137. Побудова спеціалізованої звітності щодо структури активів інститутів спільного інвестування / Н.Є. Торопіна // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 119-125.
138. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / А. В. Попова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
139. Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Бутузов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2000. — 19 с.
140. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
141. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы. Учеб.- практ. Пособие / Под ред. Т.Б. Бердниковой. – М.:Финстатинформ, 1996. –175с.
142. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
143. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
144. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
145. Річний звіт ПФТС за 2005 рік.
146. Ровинський Ю. Використання алгоритму стратегічного аналізу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості на ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №2 (18). - С. 298-307.
147. Ровинський Ю. Деякі питання позаекономічного стимулювання розвитку прозорості на фондовому ринку // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №1 (17). - С. 304-316.
148. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
149. Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / В.І. Лобунець; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 21 с.
150. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
151. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
152. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
153. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
154. Стан ринку спільного інвестування. Аналітичний огляд станом на 30.06.06р. // [http://www.uaib.com.ua/files/f1153830499.mht]
155. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
156. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
157. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
158. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
159. Що таке Інститути спільного інвестування? // [http://www.uaib.com.ua/?cat=209]
160. Claessens S. et al, Stock Markets in Transition Economies, Financial Sector Discussion Paper no. 5, the World Bank, September 2000.
161. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
162. Glaeser, E., Johnson S., and Shleifer A., 2001, Coase versus the Coasians, Quarterly Journal of Economics, 853-899.
163. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English / T. 1. A-F. – Ставрополь: СПИИП "Сенгилей", 1992. – 540 с.
164. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
165. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=019a3455219b53294ffc7a314d0fe0ca&AID=42&ACount=3
166. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=73e00bb154cdaf717f1496fb2be01c4e&AID=37&ACount=3
167. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=7976a79da4d8193cfa6f2aed3280b2f5&AID=34&ACount=3
168. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=7f635a251c641c4abdd67c1be7c629d2&AID=39&ACount=3
169. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=cb6d357dbda45b8992a5002c353da65a&AID=33&ACount=3
170. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
171. Lintner, J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 78. – Р. 49 – 95.
172. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington, 2000. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
173. Samuel C. Stock Market and Investment: The Signaling Role of the Market. – Washington, 1996. – 48 p.- (WB Policy Research Working Paper).
174. www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/11
175. Ринок ПФТС в 2008 році // [http://office.rupr.org/review.asp?idnl=148]
176. Монетарний огляд за 2008 рік // Офіційний сайт Національного банку України / http://www.bank.gov.ua/Publication/analytical/Mon_review/2008/2008.pdf.
177. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-лютого 2009 року // Матеріали ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/Monthly.aspx]
178. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
179. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
180. Любкіна О.В. Використання депозитарних розписок як інструменту фінансування вітчизняних компаній // Збірка наукових праць професорсько-викладацького складу "Теорії мікро- і макроекономіка". – 2000. – вип. 6. – С.149 – 153
181. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
182. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
183. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
184. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
185. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
186. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535с.
187. Black F. , Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. - 31 (May – June). - P. 673 - 659.
188. Brigham E.F. An Analysis of Convertible Debentures // Journal of Finance – 1966. – March. - P. 35 - 54.
189. Gordon M.J. The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation. - Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc., 1962. – 456 p.
190. Lindbeck A., Snower D. Wage Setting, Unepoymrnt and Insider - Outsider Relations // American Economic Review. - 1986. – Vol. 76. – P. 235-239.
191. Modigliani F., Miller M. Corporate Income Tax and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. – 1963. – Vol. 63. - P. 53 - 66.
192. Stone B.K. Warrant Financing // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1976. – March. - P. 143 - 153.
193. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ” N 2299-III від 15.03.2001.
194. Про затвердження Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Указ Президента України від 19.02.94 №55/94. (втратив чинність).
195. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 07.10.97 р. № 30/1 (втратив чинність).
196. Про затвердження Положення про порядок подання додаткової квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 08.12.1998 р. №179. (втратив чинність).
197. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 18.03.2002 р. № 104 / Цінні папери України. - 2002. - № 17. - С15-18.
198. Інформація про засідання "круглого столу" на тему "Проблемні питання діяльності венчурних ІСІ в Україні" // [http://www.uaib.com.ua/files/f1133883504.doc]
199. Новини УАІБ від 16.10.2006 // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
200. Побудова спеціалізованої звітності щодо структури активів інститутів спільного інвестування / Н.Є. Торопіна // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 119-125.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Банківські операції №1
  • Операції банку з цінними паперами в іноземній валюті
  • Інструменти фондового ринку, біржові операції з ними
  • Характеристика фондових індексів
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Аналіз операцій банку з цінними паперами
  • Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети
  • Особливості міжнародних банківських операцій на фондовому ринку
Cгенерировано за 3.353644 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів