Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства» (ID:28915)

| Размер: 446 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-організаційні аспекти розрахунків з персоналом підприємства 6
1.1. Економічна сутність розрахунків з персоналом 6
1.2. Форми, системи та види розрахунків з персоналом 17
1.3. Особливості організації обліку і аудиту на підприємстві ТОВ ФПС «Агро» 29
Висновки до розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства 39
2.1. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці 39
2.2. Організація обліку з підзвітними особами 54
2.3. Організація обліку кредитних операцій з працівниками 60
2.4. Організація обліку розрахунків з персоналом з відшкодування завданих збитків 71
2.5. Організаційні аспекти складання звітності за розрахунками з персоналом підприємства 72
Висновки до розділу 2 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТКИ 83
Додаток А. Показники балансу підприємства в 2005-2006 рр. 84
Додаток Б. Фінансові результати підприємства в 2005-2006 рр. 86
Додаток В. Загальний порядок обліку операцій за розрахунками з оплати праці та за страхуванням 87
Додаток Г. Штатний розклад підприємства 88
Додаток Д. Штатно-посадовий список ТОВ "Фінансово-промислова спілка "АГРО" на 01.03.2007р. 89
Додаток Е. Відрахування та утримання із заробітної плати на базовому підприємстві в останньому звітному році 91
Додаток Ж. Звіт з праці 95
Додаток З. Приклади документів з обліку розрахунків з персоналом 97

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2004. — 725 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672с.
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку – Житомир: ПП. «Рута», 2002 – 544с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ ФПС. „Рута”, 2003. - 726 с.
6. Відрахування та утримання із заробітної плати в 2006 році // Школа бухгалтера. –2006. –№5.
7. Гаркуша Н.Н., Цуканова О.В., Гаркуша А.Ю. Основные направления реформы оплаты труда в Украине// Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування: Зб. наук. праць./ Харк. держ. академія технол. та орг. харчування . - Харків, 1998. – Ч.2. - С.225-227.
8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Дніпропетровськ, «Баланс – Клуб», 2001.- 832 с.
9. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
10. Дубровіна Н.А., Шульга Г.Ю. Математичне моделювання порядку формування коштів на матеріальне стимулювання персоналу // Коммунальное хозяйство городов: “Економічні науки”. - 2003. - №53. – С 138-145.
11. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. З наступними змінами і доповненнями.
12. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV.
13. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-III.
14. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III.
15. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, спричинивших втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-XIV.
16. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.
17. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.
18. Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.
19. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
20. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
21. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII. З наступними змінами і доповненнями.
22. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
23. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV. З наступними змінами і доповненнями.
24. Згурський О. Оподаткування позики, виданої працівнику // Дебет-кредит. Школа бухгалтера. -2005. -№ 13.
25. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
26. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.
27. Канарьова Н. Погашення працівником короткострокової позики. Дебет-кредит. Школа бухгалтера. -2006. -№ 13.
28. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.
29. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. З наступними змінами і доповненнями.
30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
31. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К., „Кондор”. – 2003. – 296 с.
32. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К., „Кондор”. – 2003. – 296 с.
33. Кузьмінський Ю.А., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу. К.: Вища школа, 2001.- 175с.
34. Лень В.С., Гливенко В.В. (за редакцією В.С. Леня). Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.
35. Лист Держкомстату України "Щодо віднесення сум позик до фонду оплати праці" від 11.04.2005 р. № 9/2-2-9/116.
36. Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань "Щодо нарахування страхових внесків на суму разово погашеної підприємством за рахунок власних коштів частини позики" від 22.04.2005 р. № 34-07-5.
37. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 12. - С. 29.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. – «Центр навчальної літератури», 2003 р. – с.543-550.
39. Масленникова А., Масленникова Л. Расчеты с персоналом в примерах. Издательство: ООО Налогинформ, Статус-Кво 97, издательско-консультационная компания, НАЛОГ ИНФО, ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2007 г. –122 с.
40. Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплати //Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2005. – Випуск 7. – С. 291-296.
41. Мельник Т.Г. Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – № 75. – С. 51-55.
42. Методи та моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці (на прикладі підприємств машинобудування): Дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.В. Проскурович; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2002. — 178 с.
43. Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.В. Малаховський; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 221 с.
44. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. с англ./ За ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1272 с.
45. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
46. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
47. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України. – К.: ЦУЛ, 2003, 311 с.
48. Наказ Державного комітету статистики України „Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати ” від 13.01.2004 N 5. З наступними змінами і доповненнями.
49. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Цуканова; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х., 2000. — 17 с. — укp.
50. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укр.
51. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
52. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
53. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
54. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
55. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.В. Кроленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 199 с.
56. Пасенко Н.С. Балансовий підхід до побудови системи преміювання як елементу системи мотивації праці персоналу // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. праць. Вип. 4: Екон. науки. – Чернівці, 2003. – С. 294–299.
57. Пасенко Н.С. Вибір інформаційних показників для управління системою мотивації праці персоналу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 168. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 66–71.
58. Пасенко Н.С. Підхід до оцінки рівня якості системи мотивації праці на основі побудови латентного показника // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала: Сб. науч. тр. – Т. 4, ч. І. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти, 2003. – С. 151–156.
59. Пасенко Н.С. Посилення функції оплати праці в системі фінансово-господарської мотивації діяльності підприємств // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Екон. науки. № 1 (9). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 33–38.
60. План рахунків - Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30.11.1999 р. №291. З наступними змінами і доповненнями.
61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. наказом МФУ від 31.03.99. №87. З наступними змінами і доповненнями.
62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом МФУ від 31.12.99. №318. З наступними змінами і доповненнями.
63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 601. З наступними змінами і доповненнями.
64. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.
65. Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. –260с.
66. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні.// Все про бухгалтерський облік: Спецвипуск. – 2003 . - №14 (802). – 80.
67. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
68. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
69. Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак 3. Я. та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 536 с.
70. Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Г.Ю. Шульга; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 203 с.
71. Формування системи мотивації праці персоналу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.С. Пасенко; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
72. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
73. Цуканова О.В. Анализ системы стимулирования труда работников торговли в зарубежных странах и возможность его применения на отечественных предприятиях// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: [У 3-х ч.]; Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998.– Ч. 2. – С. 183-185.
74. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
75. Школа бухгалтера: Урок 4-й. Оплата праці. Практика (продовження) // Дебет-кредит. –2000. № –12.
76. Шульга Г.Ю. Использование зарубежного опыта в системе оплаты труда // Бизнес информ. – 2002. – № 9-10. – С. 60-62.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків бюджетних установ з персоналом
  • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
  • Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)
  • Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами
  • Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами
  • Облік розрахунків по страхуванню
  • Методика та організація обліку аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками і замовниками + РЕЦЕНЗІЯ + АВТОРЕФЕРАТ + СТАТТЯ + ДОПОВІДЬ
  • Методологія та організація обліку і аудиту розрахунків зі страхування та їх аналіз
  • Облік та аудит розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання
  • Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування
Cгенерировано за 0.040709 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів