Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація обліку і аудиту розрахунків з персоналом підприємства» (ID:28915)

| Размер: 446 кб. | Объем: 98 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-організаційні аспекти розрахунків з персоналом підприємства 6
1.1. Економічна сутність розрахунків з персоналом 6
1.2. Форми, системи та види розрахунків з персоналом 17
1.3. Особливості організації обліку і аудиту на підприємстві ТОВ ФПС «Агро» 29
Висновки до розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. Організація обліку розрахунків з персоналом підприємства 39
2.1. Організація обліку розрахунків з персоналом з оплати праці 39
2.2. Організація обліку з підзвітними особами 54
2.3. Організація обліку кредитних операцій з працівниками 60
2.4. Організація обліку розрахунків з персоналом з відшкодування завданих збитків 71
2.5. Організаційні аспекти складання звітності за розрахунками з персоналом підприємства 72
Висновки до розділу 2 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
ДОДАТКИ 83
Додаток А. Показники балансу підприємства в 2005-2006 рр. 84
Додаток Б. Фінансові результати підприємства в 2005-2006 рр. 86
Додаток В. Загальний порядок обліку операцій за розрахунками з оплати праці та за страхуванням 87
Додаток Г. Штатний розклад підприємства 88
Додаток Д. Штатно-посадовий список ТОВ "Фінансово-промислова спілка "АГРО" на 01.03.2007р. 89
Додаток Е. Відрахування та утримання із заробітної плати на базовому підприємстві в останньому звітному році 91
Додаток Ж. Звіт з праці 95
Додаток З. Приклади документів з обліку розрахунків з персоналом 97

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2004. — 725 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672с.
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку – Житомир: ПП. «Рута», 2002 – 544с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ТОВ ФПС. „Рута”, 2003. - 726 с.
6. Відрахування та утримання із заробітної плати в 2006 році // Школа бухгалтера. –2006. –№5.
7. Гаркуша Н.Н., Цуканова О.В., Гаркуша А.Ю. Основные направления реформы оплаты труда в Украине// Актуальні науково-методичні проблеми в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для торгівлі та харчування: Зб. наук. праць./ Харк. держ. академія технол. та орг. харчування . - Харків, 1998. – Ч.2. - С.225-227.
8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Дніпропетровськ, «Баланс – Клуб», 2001.- 832 с.
9. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
10. Дубровіна Н.А., Шульга Г.Ю. Математичне моделювання порядку формування коштів на матеріальне стимулювання персоналу // Коммунальное хозяйство городов: “Економічні науки”. - 2003. - №53. – С 138-145.
11. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. З наступними змінами і доповненнями.
12. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV.
13. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001 р. № 2240-III.
14. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III.
15. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, спричинивших втрату працездатності" від 23.09.99 р. № 1105-XIV.
16. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.
17. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.
18. Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.
19. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
20. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
21. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII. З наступними змінами і доповненнями.
22. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
23. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV. З наступними змінами і доповненнями.
24. Згурський О. Оподаткування позики, виданої працівнику // Дебет-кредит. Школа бухгалтера. -2005. -№ 13.
25. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
26. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою ПФУ від 19.12.2003 р. № 21-1.
27. Канарьова Н. Погашення працівником короткострокової позики. Дебет-кредит. Школа бухгалтера. -2006. -№ 13.
28. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.
29. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. З наступними змінами і доповненнями.
30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
31. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К., „Кондор”. – 2003. – 296 с.
32. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. –К., „Кондор”. – 2003. – 296 с.
33. Кузьмінський Ю.А., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу. К.: Вища школа, 2001.- 175с.
34. Лень В.С., Гливенко В.В. (за редакцією В.С. Леня). Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.
35. Лист Держкомстату України "Щодо віднесення сум позик до фонду оплати праці" від 11.04.2005 р. № 9/2-2-9/116.
36. Лист ФСС від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань "Щодо нарахування страхових внесків на суму разово погашеної підприємством за рахунок власних коштів частини позики" від 22.04.2005 р. № 34-07-5.
37. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 12. - С. 29.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. – «Центр навчальної літератури», 2003 р. – с.543-550.
39. Масленникова А., Масленникова Л. Расчеты с персоналом в примерах. Издательство: ООО Налогинформ, Статус-Кво 97, издательско-консультационная компания, НАЛОГ ИНФО, ИЗДАТЕЛЬСТВО, 2007 г. –122 с.
40. Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплати //Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2005. – Випуск 7. – С. 291-296.
41. Мельник Т.Г. Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – № 75. – С. 51-55.
42. Методи та моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці (на прикладі підприємств машинобудування): Дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.В. Проскурович; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 2002. — 178 с.
43. Механізм формування, розподілу і використання фонду оплати праці підприємств машинобудування: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.В. Малаховський; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 221 с.
44. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. с англ./ За ред. С.Ф. Голова. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1272 с.
45. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
46. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
47. Мурашко В.М., Сторожук Т.М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України. – К.: ЦУЛ, 2003, 311 с.
48. Наказ Державного комітету статистики України „Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати ” від 13.01.2004 N 5. З наступними змінами і доповненнями.
49. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Цуканова; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. — Х., 2000. — 17 с. — укp.
50. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укр.
51. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Т.Г. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.
52. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
53. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
54. Онищенко Т., Рудяк Ю. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік. — 2-ге видання, перероб. та доп. — X.: Фактор, 2003. —320 с.
55. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / А.В. Кроленко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 199 с.
56. Пасенко Н.С. Балансовий підхід до побудови системи преміювання як елементу системи мотивації праці персоналу // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. праць. Вип. 4: Екон. науки. – Чернівці, 2003. – С. 294–299.
57. Пасенко Н.С. Вибір інформаційних показників для управління системою мотивації праці персоналу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 168. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 66–71.
58. Пасенко Н.С. Підхід до оцінки рівня якості системи мотивації праці на основі побудови латентного показника // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала: Сб. науч. тр. – Т. 4, ч. І. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти, 2003. – С. 151–156.
59. Пасенко Н.С. Посилення функції оплати праці в системі фінансово-господарської мотивації діяльності підприємств // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Екон. науки. № 1 (9). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 33–38.
60. План рахунків - Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30.11.1999 р. №291. З наступними змінами і доповненнями.
61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. наказом МФУ від 31.03.99. №87. З наступними змінами і доповненнями.
62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затв. наказом МФУ від 31.12.99. №318. З наступними змінами і доповненнями.
63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 „Виплати працівникам”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. N 601. З наступними змінами і доповненнями.
64. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.
65. Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. –260с.
66. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні.// Все про бухгалтерський облік: Спецвипуск. – 2003 . - №14 (802). – 80.
67. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
68. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
69. Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак 3. Я. та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 536 с.
70. Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Г.Ю. Шульга; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 203 с.
71. Формування системи мотивації праці персоналу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.С. Пасенко; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
72. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
73. Цуканова О.В. Анализ системы стимулирования труда работников торговли в зарубежных странах и возможность его применения на отечественных предприятиях// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: [У 3-х ч.]; Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 1998.– Ч. 2. – С. 183-185.
74. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
75. Школа бухгалтера: Урок 4-й. Оплата праці. Практика (продовження) // Дебет-кредит. –2000. № –12.
76. Шульга Г.Ю. Использование зарубежного опыта в системе оплаты труда // Бизнес информ. – 2002. – № 9-10. – С. 60-62.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків бюджетних установ з персоналом
  • Організація обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податками
  • Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)
  • Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами
  • Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами
  • Облік розрахунків по страхуванню
  • Методика та організація обліку аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками і замовниками + РЕЦЕНЗІЯ + АВТОРЕФЕРАТ + СТАТТЯ + ДОПОВІДЬ
  • Методологія та організація обліку і аудиту розрахунків зі страхування та їх аналіз
  • Облік та аудит розрахунків підприємства за товарними операціями в сучасних умовах господарювання
  • Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування
Cгенерировано за 0.042245 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...