Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Контрольна робота з політології» (ID:28907)

| Размер: 23 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеТести
1. Автором концепції ідеальної держави був:

а) Сократ;
б) Аристотель;
в) Платон;
г) Демокрит.


2. В якому столітті політологія перетворилась остаточно в науку?

а) в XV столітті;
б) в XVI столітті;
в) в XVII столітті;
г) в XVII столітті;
д) в середині XIX століття;
є) в XX столітті.


3. Що входить до структури політики:

а) політичний інтерес;
б) політичні відносини
в) політична організація;
г) політичні почуття;
д) політична діяльність;
є) політичні уявлення.


4. Яким терміном позначають політику що ігнорує мораль?

а) секуляризація;
б) егалітаризм;
в) макіавеллізм;
г) бонапартизм.


5. Ідею залежності форми правління від розмірів держави висловив:

а) Ж.Ж. Руссо;
б) Ф. Вольтер;
в) III. Монтеск'є;
г) Д. Дідро.


6. Якими якостями має володіти суб'єкт політичної влади:

а) воля до влади;
б) авторитет;

в) готовність брати на себе відповідальність;
г) компетентність.


7. Якому суспільному класу належить провідна роль в історичному та політичному процесі (з точки зору марксизму)?

а) буржуазії;
б) інтелігенції;
в) пролетаріату;
г) селянству.


8. Політична думка Київської Русі зазнала найбільшого впливу:

а) Китаю;
б) Єгипту;
в) Західної Європи;
г) Візантії.


9. В якому історичному документі вперше сформульовані державно-правові норми:

а) Літопис самовидця;
б) Слово о полку Ігоревім;
в) Руська Правда
г) Конституція гетьмана Пилипа Орлика.


10. Першою організацією, що розробила програму українського на-ціонального руху була:

а) «Південне товариство»;
б) православні братства;
в) Кирило-Мефодіївське товариство;
г) народники.


11. Яку форму державного устрою пропонувало Кирило-Мефодіївське товариство?

а) загальнослов'янську федерацію;
б) унію України, Росії, Польщі;
в) конфедерацію;
г) унітарну державу.


12. Назвіть авторів насильницької революційної теорії зміни влади і утвердження диктатури пролетаріату і соціалістичного ладу:

а) Жан Жак Руссо, Вольтер;
б) Сен-Сімон, Фур'є, Роберт Оуен;
в) К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін;
г) К.Каутський, М.Плеханов;
д) Ф.Лассаль, Ф.Меріна, П.Лафарг.

13. Хто першим в історії політичної думки висловив ідею розподілу влади:

а) І. Кант;
б) Ш.-Л. Монтеск'є;
в) Аристотель;
г) Платон;
д) А.Августин;
є) М.Вебер.


14. Хто поклав початок розв'язанню проблеми типології політичної системи:

а) Аристотель;
б) Г.Алмонд;
в) Сократ;
г) К.Маркс;
д) Платон;
є) В.Ленін.


15. Яка суспільна верства, згідно з М. Грушевським, була провідною в політичному і національному житті України?

а) робітничий клас;
б) інтелігенція;
в) селянство;
д) «герой історії».


16. Який тип політичного режиму В. Липинський вважав оптималь-ним для України?

а) демократію;
б) деспотію;
в) охлократію;
д) класократію.


17. За джерелом влади політичні системи бувають:

а) демократичні (конституційні);
б) консервативні;
в) командні;
г) прогресивні;
д) автократичні;
є) змагальні.


18. Найістотнішими ознаками держави є:

а) суверенітет, примус, право на застосування сили, право, апарат управління, територія;
б) представницькі органи;
в) відносини політичної влади;
г) адміністративні органи влади.


19. Функції держави поділяються на:

а) зовнішні;
б) внутрішні;
в) внутрішні і зовнішні;
д) військові, економічні, політичні.


20. Концепції походження держави:

а) патріархальна;
б) демократична;
в) насильства;
г) психологічна;
д) соціально-економічна;
є) теоретична;
ж) морально-естетична;
з) цивілізаційна


21. Парламентсько-президентська республіка це:
а) держава, в якій президент обирається народом, є главою держави і очолює виконавчу владу;
б) держава, в якій глава держави (президент) особисто пропонує склад уряду, який обов'язково повинен затверджуватися парламентом;
в) держава, в якій верховна влада повністю зосереджена в центрі, а скла-дові держави не мають ознак самостійності;
г) держава, в якій верховенство в системі державної влади належить пар-ламенту.

22. Україна за своїм устроєм є:
а) унітарна держава;
б) держава з децентралізованою владою, широким місцевим самовряду-ванням;
в) з централізованою державною владою;
г) відсутність будь-якої державної організації.
23. Яке твердження вірно відображає сутність сучасного поняття «громадянське суспільство»?
а) громадянське суспільство рівнозначно (тотожне) державі;
б) громадянське суспільство протистоїть державі;
в) громадянське суспільство не залежить від держави;
г) громадянське суспільство і правова держава є взаємозалежними і взаємопов'язаними інститутами;

24. Демократичний режим характеризується такими ознаками:
а) наявність представницьких установ;
б) централізація та бюрократизація державного управління;
в) наявність лише однієї партії та ідеології;
г) державна влада розділена на законодавчу, виконавчу, судову;
д) мілітаризація суспільного життя;
є) відсутність політичної цензури ЗМІ.

25. До тоталітарних режимів відносять:

а) фашистський;
б) націонал-соціалістський;
в) більшовицький;
г) всі перераховані.


26. Ознакою авторитарного режиму є:

а) обмежений плюралізм;
б) легальні механізми зміни влади;
в) єдина офіційна ідеологія;
г) однопартійність.


27. Ознакою якого політичного режиму легальна діяльність опози-ції?

а) тоталітарного;
б) авторитарного
в) демократичного;
д) охлократичного.


28. Що є головною умовою існування демократичної політичної сис-теми:
а) виборність органів місцевого самоврядування;
б) наявність політичних партій;
в) обмежений в часі мандат на перебування при владі;
г) гарантування реальної можливості вибирати серед багатьох кан-дидатів;
д) наявність громадських організацій.

29. Політична система забезпечує:
а) стабільність розвитку суспільства;
б) внутрішню і зовнішню безпеку країни;
в) економічний розвиток держави;
г) розробку законодавчої системи;
д) формування естетичної свідомості.

30. Політична свідомість це:
а) реальні практичні відносини, взаємозв'язки соціальних суб'єктів, у яких — відображаються їхні інтереси і здійснюється політична діяльність;
б) система управління політичним процесом;
в) опосередковане відображення політичного життя;
г) сприйняття політичної сфери.

31. Анархія - це ідеологія, що відстоює:
а) владу держави;
б) пріоритет суспільства в політичних відносинах;
в) заперечення держави як форми організації суспільства;
г) заперечення нічим не обмеженої свободи людини.

32. Закрита політична культура — це культура:
а) що легко вбирає інший культурний досвід;
б) здатна до новацій та модернізацій;
в) зі складною структурою;
г) зорієнтована тільки на власні локальні цінності.

33. Сутністю лібералізму як ідеології є:
а) святість держави;
б) особливе положення індивідууму;
в) пріоритет суспільства;
г) святість власності та свобод особи.

34. Що не є суб'єктом формування політичної культури суспільства:
а) держава;
б) політичні партії;
в) ЗМІ;
г) групи родичів.

35. Яким чином формуються верхні палати парламенту?
а) прямими виборами,
б) нижніми палатами;
в) монархом;
г) президентом;
д) непрямими виборами;
є) призначенням;
ж) змішаним способом;
з) за бажанням.

36. Формування сучасної української багатопартійності бере поча-ток:
а) в 80-х рр. XX ст.;
б) в середині 90-х рр. XX ст.;
в) на рубежі 80-х-90-х рр. XX ст.;
г) в нинішній час.

37. Які об'єднання відносять до нових громадських організацій та рухів?
а) робітничі, антифашистські;
б) екологічні, альтернативні, рухи порятунку, антиглобалістські;
в) соціал-демократичні;
г) антифашистські, молодіжні.

38. Об'єктом соціальної політики є:
а) соціальна сфера суспільства;
б) політична сфера суспільства;
в) національні відносини;
г) фінансово - кредитна сфера.

39. У соціальній державі соціальну допомогу одержують:
а) прошарки населення з рівнем доходу нижче середнього;
б) всі прошарки населення;
в) середні прошарки;
г) маргінальні прошарки.

40. Політизація церкви - це:
а) процес залучення церкви, віруючих до активної політичної бороть-би;
б) це утворення релігійних політичних партій;
в) це боротьба за владу в церкві;
г) це церковний розкол.

41. Головним сучасним політико-економічним завданням українсь-кої держави є:
а) відокремлення політики від бізнесу, бізнесу від влади, тобто перетво-рення олігархічно-кланової системи на соціально ринкову;
б) активне здійснення політики приватизації;
в) необхідність зовнішніх запозичень;
г) активний розвиток внутрішнього ринку.

42. Референдум про політичне самовизначення українського народу відбувся:

а) 1 грудня 1991 р.;
б) 1 грудня 1990 р.;
в) 3 червня 1992 р.;
г) інша відповідь.


43. У чому полягає сутність стратегічного партнерства у міжнарод-них відносинах?
а) це спільне довгострокове здійснення державами своїх ключових ін-тересів;
б) це спільне здійснення державами економічних інтересів;
в) це спільне здійснення державами геополітичних проектів;
г) це спільне здійснення державами військових проектів.

44. Сепаратизм - це:
а) неконкурентний тип партійної системи;
б) конкурентний тип партійної системи;
в) рух за територіальне відокремлення;
г) рух за територіальне відокремлення тієї або іншої частини держа-ви.

45. Політичний терор - це:
а) опозиційна діяльність;
б) опозиційна діяльність з метою залякування;
в) опозиційна діяльність екстремістських організацій з метою заля-кування;
г) залякування.

46. Сукупність владних інститутів, що пов'язані між собою і створю-ють стійку цілісність - це:
а) структура політичної системи;
б) функції політичної системи.

47. Що із наведеного нижче відноситься до функції судової влади?
а) затвердження кадрових призначень в усій владній структурі;
б) соціальний контроль;
в) посередництво в разі розбіжностей між суб’єктами.

48. Які функції повинна виконувати виконавча влада?
а) забезпечувати реалізацію законів;
б) забезпечувати підбір кадрів, які будуть виконувати організаційно-технічні функції в парламенті та структурах судів;
в) затверджувати бюджет;
г) контролювати діяльність засобів маїсової інформації.

49. Яка гілка влади повинна безпосередньо займатись відносинами та зв'язками із зовнішнім світом?

а) парламент;
б) адміністрація президента (канцелярія монарха);
в) судова влада;
г) уряд.


50. Статус Президента України:
а) глава уряду;
б) голова Верховної ради;
в) координатор органів виконавчої влади;
г) глава держави.
Логічні завдання та проблемні питання
5. Одне з найбільш лаконічних визначень демократії зробив президент СІЛА А.Лінкольн: «Демократія - це є правління народу, обране народом і для народу».
Порівняйте це визначення з сучасною політичною практикою, зробіть висновки.
ЛитератураПерелік використаної літератури

1. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: [Монографія]. — К.: МАУП, 2003. — 424 с.
2. Муляр В. І. Політологія: Навч. посіб. - К. :ЦУЛ, 2003. - 255 c.
3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія : конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти/В.М.Піча, Н..М.Хома . -2-ге вид., допов. - Львів :Новий Світ-2000, 2003. - 170 c.
4. Політологія. Підручник За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горла-ча М.І. – Харків, 2001. – 640 с.
5. Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Панов М.І., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. та ін. - К. :Ін Юре, 2002. - 358 c.
6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 528 с.
7. Швидак О.М. Політологія. Практикум. Навч. посібник. – К.: НМЦВО, 2001. – 220 с.
8. Шляхтун П.П. Політологія ( теорія та історія політичної науки). - К. :Либідь, 2002. - 574 c.


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Статистичні таблиці: загальні поняття, види, правила побудови, оформлення
 • Контрольна з культури України
 • Політологія як наука і навчальна дисципліна
 • Політологія в системі гуманітарної освіти
 • виникнення функц і завд політолог
 • Політологія як наука і навчальна дисципліна
 • Місце політології в системі сучасного суспільствознавства
 • Контрольна робота «Статистика»
 • Політологія як система знань про політику
 • Контрольна робота з статистики
 • Контрольна робота з алгебри
Cгенерировано за 0.018592 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...