Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Операції з цінними паперами на фондовому ринку України» (ID:28823)

| Размер: 281 кб. | Объем: 144 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку 6
1.1. Сутність цінних паперів та фондового ринку 6
1.2. Поняття інститутів спільного інвестування 13
1.3. Сутність операцій з цінними паперами та їх види 25
РОЗДІЛ 2. Характеристика операцій з цінними паперами 34
2.1. Аналіз ринку цінних паперів України 34
2.2. Характеристика операцій з цінними паперами власної емісії 46
2.3. Характеристика операцій з цінними паперами інших емітентів 63
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення операцій з цінними паперами 74
3.1. Перспективи розвитку фондового ринку України 74
3.2. Оптимізація операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування 82
3.3. Шляхи поліпшення ефективності операцій з акціями 94
ВИСНОВКИ 103
ЛІТЕРАТУРА 111
ДОДАТКИ 120
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
2. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII.
4. Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ” N 2299-III від 15.03.2001.
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
6. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. - № 394/95
7. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 р. - № 350.
8. Про затвердження Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Указ Президента України від 19.02.94 №55/94. (втратив чинність).
9. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 07.10.97 р. № 30/1 (втратив чинність).
10. Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 18.03.2002 р. № 104 / Цінні папери України. - 2002. - № 17. - С15-18.
11. Про затвердження Положення про порядок подання додаткової квартальної та річної звітності інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній. Рішення ДКЦПФР від 08.12.1998 р. №179. (втратив чинність).
12. Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування. Рішення ДКЦПФР від 11.01.2002 р. № 12.
13. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.О. Андреєв; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 21 с.
14. Аналіз діяльності вітчизняних відкритих інститутів спільного інвестування // [http://www.uaib.com.ua/files/f1143805083.doc]
15. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
16. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
17. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
19. Вплив внутрішньої організації управління на позицію корпорації на фондовому ринку / Е.Н. Коренєв // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123-124.
20. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
21. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
22. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
23. Депозитарная система - ключ к развитию фондового рынка / А.А. Забродина // Культура народов Причерноморья. — 2007. — №97. — С. 40-41.
24. Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / С.І. Брус; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2007. — 18 с.
25. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
26. Деятельность институциональных инвесторов в Украине / И.С. Шкура // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 165-168.
27. ДКЦПФР розробляє нормативну базу на виконання закону «Про цінні папери та фондовий ринок» // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
28. Довгострокова доходність цінних паперів первинних відкритих емісій у Греції / М. Глезакос, Г. Готзагеоргіс // Журн. європ. економіки. — 2005. — 4, N 2. — С. 223-241.
29. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
30. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
31. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
32. Інвестиційна діяльність господарюючих суб'єктів у трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Г.О. Кужелєва; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.
33. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
34. Інститути спільного інвестування: початок другого життя // Контракти. –2003. –№23.
35. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-лютого 2009 року // Матеріали ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/Monthly.aspx]
36. Інформація про засідання "круглого столу" на тему "Проблемні питання діяльності венчурних ІСІ в Україні" // [http://www.uaib.com.ua/files/f1133883504.doc]
37. Калач Г.М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України// Фінанси України.-2009.-№1.-С.115-121.
38. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
39. Луцишин В.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації.-К.: Вид.центр "ДрУК", 2002.- С.86.
40. Любкіна О.В. Використання депозитарних розписок як інструменту фінансування вітчизняних компаній // Збірка наукових праць професорсько-викладацького складу "Теорії мікро- і макроекономіка". – 2000. – вип. 6. – С.149 – 153
41. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
42. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
43. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
44. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
45. Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів // [http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20doc.htm]
46. Мельничук Л. Початок історії українських IPO. Погляд з Лондона // Дзеркало тижня. -2006. - № 22 (601)
47. Методи підвищення ефективності інвестування на міжнародному ринку акцій / О. Джусов // Журн. європ. економіки. — 2006. — 5, N 1. — С. 67-84.
48. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
49. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
50. Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.М. Сидоренко; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2008. — 18 с.
51. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
52. Монетарний огляд за 2008 рік // Офіційний сайт Національного банку України / http://www.bank.gov.ua/Publication/analytical/Mon_review/2008/2008.pdf.
53. Новини УАІБ від 16.10.2006 // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
54. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
55. Організація виходу торговельних підприємств на фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / І.В. Попова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 19 с.
56. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
57. Пилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу АТ// Економіка і прогнозування.-2006.-№4.- С. 92-107.
58. Побудова спеціалізованої звітності щодо структури активів інститутів спільного інвестування / Н.Є. Торопіна // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 119-125.
59. Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Бутузов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2000. — 19 с.
60. Регулювання розвитку фондового ринку в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Н.Б. Татарин; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2007. — 20 с.
61. Ринок ПФТС в 2008 році // [http://office.rupr.org/review.asp?idnl=148]
62. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
63. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
64. Річний звіт ДКЦПФР за 2006 рік.
65. Річний звіт ДКЦПФР за 2007 рік.
66. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
67. Річний звіт ПФТС за 2005 рік.
68. Річний звіт ПФТС за 2006 рік.
69. Річний звіт ПФТС за 2007 рік.
70. Ровинський Ю. Використання алгоритму стратегічного аналізу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості на ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №2 (18). - С. 298-307.
71. Ровинський Ю. Деякі питання позаекономічного стимулювання розвитку прозорості на фондовому ринку // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №1 (17). - С. 304-316.
72. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
73. Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / В.І. Лобунець; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 21 с.
74. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
75. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
76. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
77. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
78. Стан ринку спільного інвестування. Аналітичний огляд станом на 30.06.06р. // [http://www.uaib.com.ua/files/f1153830499.mht]
79. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
80. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
81. Трансформація фондових ринків країн Центральної та Східної Європи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / С.Л. Котляров; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 16 с.
82. Український ринок акцій у 2008 році // [http://www.experts.in.ua/baza/prognoz/index.php?ELEMENT_ID=24343]
83. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
84. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
85. Формування моделі ринку цінних паперів в трансформаційних економіках: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / А.Ф. Баторшина; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2007. — 20 с.
86. Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Г.Г. Музиченко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с.
87. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535с.
88. Шкарпова О. Публічні гроші // Контракти. – 2006. -№ 06.
89. Що таке Інститути спільного інвестування? // [http://www.uaib.com.ua/?cat=209]
90. Stone B.K. Warrant Financing // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1976. – March. - P. 143 - 153.
91. Samuel C. Stock Market and Investment: The Signaling Role of the Market. – Washington, 1996. – 48 p.- (WB Policy Research Working Paper).
92. Modigliani F., Miller M. Corporate Income Tax and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. – 1963. – Vol. 63. - P. 53 - 66.
93. Lindbeck A., Snower D. Wage Setting, Unepoymrnt and Insider - Outsider Relations // American Economic Review. - 1986. – Vol. 76. – P. 235-239.
94. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
95. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=cb6d357dbda45b8992a5002c353da65a&AID=33&ACount=3
96. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=019a3455219b53294ffc7a314d0fe0ca&AID=42&ACount=3
97. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=73e00bb154cdaf717f1496fb2be01c4e&AID=37&ACount=3
98. http://www.rocap.com.ua/article.php?CBID=7976a79da4d8193cfa6f2aed3280b2f5&AID=34&ACount=3
99. Gordon M.J. The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation. - Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc., 1962. – 456 p.
100. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
101. Brigham E.F. An Analysis of Convertible Debentures // Journal of Finance – 1966. – March. - P. 35 - 54.
102. Black F. , Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. - 31 (May – June). - P. 673 - 659.
103. http://www.pfts.com.ua
104. http://www.ssmsc.gov.ua
105. http://kinto.com

Заказ Заказать Купить «Операції з цінними паперами на фондовому ринку України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Банківські операції №1
  • Операції банку з цінними паперами в іноземній валюті
  • Інструменти фондового ринку, біржові операції з ними
  • Характеристика фондових індексів
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Операції з цінними паперами на фондовому ринку України
  • Аналіз операцій банку з цінними паперами
  • Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети
  • Особливості міжнародних банківських операцій на фондовому ринку
Cгенерировано за 0.016410 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів