Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Міжнародні грошові перекази (на прикладі банку)» (ID:28819)

| Размер: 845 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.06.2009 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти здійснення міжнародних грошових переказів 7
1.1. Сутність та значення міжнародних грошових переказів 7
1.2. Способи здійснення міжнародних грошових переказів 10
1.3. Особливості регулювання міжнародних грошових переказів в Україні 27
Висновки до розділу 1 33
Розділ 2. Аналіз здійснення міжнародних грошових переказів банку (на матеріалах ТОВ "...") 35
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика банку 35
2.2. Характеристика систем міжнародних грошових переказів в банку 51
2.3. Аналіз міжнародних грошових переказів в ТОВ "..." 63
Висновки до розділу 2 70
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних грошових переказів (на матеріалах ТОВ "...") 71
3.1. Проблемні аспекти здійснення міжнародних грошових переказів 71
3.2. Шляхи розвитку міжнародних грошових переказів банку 79
Висновки до розділу 3 85
Висновки 86
Література 89
Додаток А 96
Додаток Б 101
Додаток В 104
Додаток Г 106

ЛитератураЛітература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
4. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 4 лютого 1998 року N 75/98-ВР.
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
6. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
9. Директива 1999/93/EC Европейского парламента и совета от 13 Декабря, 1999 г. Относительно структуры сообщества для электронных подписей.
10. Положення «Про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні» від 22.05.1998 р. № 505/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – Ст. 759. – (із змін. і допов.).
11. Постанова Національного банку України „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12.11.2003 N 492.
12. Проект Закону України "Про внесення доповнень до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (щодо безпеки карткового ринку) (Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 08.07.2004).
13. Пропозиції Президента України до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №3120 від 23.07.2004.
14. UNIStream уклала угоду з Tabori Transfer. // РБК-Україна, 19.03.2008, Київ.
15. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.
16. Волошин І. Аналіз грошових потоків комерційного банку // Вісник НБУ. -2003. –№2. –С.46-49.
17. Гайдуцький А. Роль банківської системи у легалізації міграційних потоків капіталу// Вісник Національного банку України.- 2006.- № 5.- С. 49 - 53.
18. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. – Спб.: Питер, 2001. – 240с.
19. Гонгальський Д. Платіжні системи з браком // Контракти. –2004. –№ 22.
20. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 848 с.
21. Грищенко Р. Сучасні платіжні технології та їх використання в соціальній сфері // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.18-20.
22. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
23. Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.А. Колодій; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
24. Дима О.О. Дослідження стану розвитку Інтернет-банкінгу в банківському секторі України // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. I. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 375-382.
25. Долгалева М.А. Введение европейского банковского идентификатора в украинскую систему международных платежем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей X Всеукраїнській науково-практичної конференції. – Суми: УАБС НБУ, 2007, 0,20 друк. арк.
26. Долгалева М.А. Интеграция системы международных расчетов Украины в глобальную платежную систему // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 13. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС НБУ, 2005. – С. 215-221.
27. Долгалева М.А. Международные стандарты трансграничных переводов в украинской банковской практике // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 2(17). – С. 59-62.
28. Долгалева М.А. Переводы трудовых мигрантов в Украину как одна из составляющих трансграничных денежных потоков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т. 17. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 233-238.
29. Долгалева М.А. Повышение надежности деятельности коммерческих банков в условиях рынка // Проблемы и перспективы становления финансовой
системы Украины: Тезисы межвузовской научно-практической конференции. – Севастополь: СевГТУ, 2000. – С. 86-88.
30. Долгалева М.А. Проблемы и перспективы развития системы международных расчетов Украины // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України. – Харків: Константа, 2004. – С. 15-16.
31. Долгалева М.А. Развитие системы международных платежей в Украине // Академічний огляд. – 2003. – № 2. – С. 105-109.
32. Долгалева М.А. Современный механизм снижения рисков системы международных платежей // Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2003. – С. 124-127.
33. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.
34. Жаворонкова О.Р. Значение внутреннего маркетинга в управлении качеством банковских услуг // Економіка: проблеми теорії і практики: Випуск 191: В 4 т. Том I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 23-29.
35. Жаворонкова О.Р. Значение внутреннего маркетинга в управлении качеством банковских услуг // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‛2004”. Том 7. Банківська система України. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 28-29.
36. Жаворонкова О.Р. Методические рекомендации по усовершенствованию инструментов маркетинга в банковской деятельности. – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2006. – 24 с.
37. Жаворонкова О.Р. Формирование потребностей в банковских услугах и предпочтения в выборе банка // Экономика и управление. – 2004. – № 6. – С. 48-51.
38. Жаворонкова О.Р., Кислый С.А. Методика исследования банковской деятельности с использованием информационных технологий // Экономические науки. – № 97. – Симферополь: ЮФ “КАТУ” НАУ, 2006. – С. 274-280.
39. Колодій О.А. Вдосконалення корпоративного управління банку як елемента державного регулювання// Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.140-146.
40. Колодій О.А. Еволюція банківської справи // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.2. – С. 177-184.
41. Колодій О.А. Методологічні засади дослідження банківської системи (частина І) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – № 10, 2002. – С.114-118.
42. Колодій О.А. Методологічні засади дослідження банківської системи (частина ІІ) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – № 13, 2002. - С. 64-68.
43. Консолідована фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2005 рік.
44. Консолідована фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2006 рік.
45. Консолідована фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2007 рік.
46. Крамаренко Г.А., Долгалева М.А. Послеоперационное исследование международных платежей в банковской практике Украины // Экономика Крыма. – № 9. – Симферополь, 2003. – С. 31-33.
47. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.М. Панов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.
48. Маркетинг в банківській діяльності: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04] / О.Р. Жаворонкова; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 19 с. — укp.
49. Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.О. Дима; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 20 с. — укp.
50. Михно В.И. Інтернет-банкінг: развитие и проблемы регулирования // Банковское дело. –2001. –№11. –С.35-40.
51. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на картковому ринку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / С.П. Поліщук; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 19 с.
52. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
53. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.:КНЕУ, 2003. – 347 с.
54. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
55. Планування в системі управління фінансами банківських установ: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Б.І. Сюркало; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 19 с. — укp.
56. Річна фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2005 рік.
57. Річна фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2006 рік.
58. Річна фінансова звітність ТОВ „Укрпромбанк” за 2007 рік.
59. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -261 с.
60. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. –К.:Видавничий центр „Академія”, 2002. –376 с.
61. Савлук М. Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей // Банківська справа. –2004. –№11. –С.10-14.
62. Трансформація корпоративних стратегій іноземних комерційних банків в умовах глобалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / В.М. Кутовенко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2008. — 20 с. — укp.
63. Тютюнник А.В. Экономика ИТ в банках // Банковские технологии. – 2003. – №9. – С.20–24.
64. Управління грошовими потоками банківського сектора України в системі міжнародних платежів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / М.О. Долгальова; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2008. — 21 с. — укp.
65. Хто буде контролювати систему грошових переказів в Україні? // http://news.finance.ua/ua/~/2/10/all/2007/10/09/107937
66. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти. -К.:Либідь, 1998. -416 с.


Джерела мережі Інтернет


67. Матеріали офіційного серверу http://www.bank.gov.ua
68. Матеріали серверу http://www.aub.com.ua
69. Матеріали серверу http://www.payment-transactions.ru/
70. Матеріали серверу http://www.ukrprombank.com.ua
71. Матеріали серверу http://www.ukrstat.gov.ua

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Використання векселя для міжнародних платежів
 • НЕДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
 • НЕДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
 • Інвестиційна діяльності комерційних банків
 • Маркетинговая стратегия развития (на примере любового банка Украины)
 • Грошові реформи. Міжнародні фінансово-кредитні організації
 • Управління пасивами комерційного банку
 • Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку
 • Міжнародний кредит
 • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
 • Лімітна політика банку
Cгенерировано за 0.647226 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів