Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансовий облік Варіант 7» (ID:28065)

| Размер: 95 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 10.06.2009 | Код продавца: 2 |
СодержаниеЗадача 2
Варіант 7.
Умова
Наскрізну задачу рекомендується виконувати в такій послідов¬ності:
1. Скласти баланс на початок місяця (кінець попереднього).
2. Нарахувати заробітну плату працівників підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов'язкових пла¬тежів, базою обчислення яких є кошти, що спрямовані на оплату праці, а також утримання із заробітної плати, передбачені чинним законодавством.
3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі по¬чаткових відомостей за варіантами та результатами виконання попереднього пункту задач.
4. На підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, складеного журналу реєстрації госпо¬дарських операцій, підкріпленого необхідними розрахунками та поясненнями, необхідно відкрити реєстри бухгалтерського облі¬ку (Т-рахунки, журнали, відомості або реєстри автоматизованої форми обліку), записати в них операції, які проведено за місяць, із журналу їх реєстрації, підрахувати обороти за дебетом і кре¬дитом рахунків, визначити кінцеві залишки (сальдо). Записи за рахунками необхідно провести з обов'язковим записом номера операції, під яким її подано в журналі реєстрації господарських операцій.
5. На основі оформлених облікових реєстрів скласти оборотну відо¬мість за синтетичними рахунками (оборотний баланс) і зробити записи в Головній книзі. Необхідно навести також сторінку Го¬ловної книги з одного або двох найхарактерніших (показових) рахунків (наприклад, 301, 311, 23, 79).
6. На основі оборотного балансу скласти сальдовий баланс (ф. № 1) на кінець звітного місяця. За рахунками, які не закриваються кожного місяця, виконати трансформаційні записи з їх закриття. Перед складанням балансу необхідно ознайомитися з вимогами П(С)БО 2 "Баланс". При цьому слід звернути увагу, що одиницею в балансі підприємств, які не належать до суб'єктів малого бізнесу, є тисяча гривень з одним знаком після коми.
Таблиця 1.
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на останній день попереднього місяця
Номер рахунка Назва рахунка Сума, грн.
1 2 3
104 Основні засоби (первинна вартість) 170000
131 Знос основних засобів 12000
125 Нематеріальні активи 2000
133 Знос нематеріальних активів 500
14 Довгострокові фінансові інвестиції 78500
201 Матеріали 26000
207 Запасні частини 4000
22 МШП 3000
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 500
372 Розрахунки з підзвітними особами 1000
40 Статутний капітал 200000
441 Прибуток нерозподілений 120730
443 Прибуток, використаний у звітному періоді 15000
З01 Каса в національній валюті 100
311 Поточні рахунки в національній валюті 80000
312 Поточні рахунки в іноземній валюті (4400 дол. США за курсом 5,00 грн за 1 дол.) 22000
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 20000
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 24000
641 Розрахунки за податками, у тому числі
З ПДВ 6000
З податку на прибуток 2000
з податку на доходи фізичних осіб 500
з комунального податку 100
661 Розрахунки за заробітною платою 5000
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 600
652 Розрахунки за соціальним страхуванням від тимчасової втрати працездатності 80
653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 70
656 Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків 20

Таблиця 2.
Інформація для нарахування заробітної плати

пор

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Поса-до¬вий ок¬лад, грн..

Нарахо¬ваний від¬рядний заробіток

Використання робочого часу, днів
Відпра¬цьовано Неви¬ходи Підстава невиходу
1 2 3 4 5 6 7 8
Адміністративний персонал
1 Іванченко О. І. директор 1200 20 2 Лікар¬няний лист
2 Лозинський В. В. головний 1000 22
3 Лаврик К. С. секретар 700 22
Загальновиробничий персонал
4 Петренко А. О. інженер-технолог 800 22
5 Павленко М. Ю. майстер 750 22
6 Кліменко О. В. комірник складу 600 22
Робітники виробництва
7 Федоренко Т. С. оператор 530 22
8 Дмитрієв О. О. оператор 520 22
9 Ткаченко А. В. оператор 200 10
10 Лучко Л. С. оператор 480 21 1 Лікар¬няний
лист
11 Алексеєнко
Ю. Д. оператор 460 22
12 Алещенко В. А. оператор 510 22

Примітки. Інформацію таблиці використовують у варіантах 1-12. Для варіантів 13-25 із штатного розпису виключити Ткаченко А.В.
Для працівників з порядковими номерами 1-6 у графі 4 наведено посадові оклади, з іншими номерами — у графі 5 фактичний заробі¬ток, нарахований за місяць. Усі працівники є членами профспілки, але платять внески само¬стійно. Ткаченко А. В. прийнятий на роботу в поточному місяці.
Середньоденний заробіток за шість останніх місяців Іванченко О. І. становив 38 гри, Лучко Л. С. — 22 грн.; страховий стаж в обох працівників — понад 8 років.
Результати розрахунків оформити в розрахунково-платіжній і платіжній відомостях за формами згідно з наказом Міністерства ста¬тистики України № 144.
Для нарахування комунального податку розрахувати середньо¬спискову чисельність працівників згідно з Інструкцією № 286.
Таблиця 3.
Початкові дані для складання журналу реєстрації господарських операцій
№ п. Операція Сума, грн.
1 2 3
1 Погашено заборгованість пос¬тачальника з поточного рахунка в національній валюті Залишок на початок місяця
2 Зараховано на поточний раху¬нок дохід від довгострокових фінансових інвестицій (диві¬денди за минулий рік) 2400
3 Оприбутковано від постачаль¬ників матеріали (без ПДВ) 18000
4 Податковий кредит з ПДВ визначити
5 Затверджено авансовий звіт за витратами на відрядження адміністративного персоналу 1200
6 Невитрачені суми повернуто в касу, затверджені перевитрати виплачено з каси з попереднім отриманням готівки в банку Визначити
7 Отримано зі складу у виробництво матеріали 2500
8 Перераховано до бюджету ПДВ 6000
9 Перераховано до бюджету податок на прибуток 2000
10 Перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб 500
11 Перераховано до бюджету комунальний податок 100
12 Перераховано до Пенсійного фонду 600
13 Перераховано до Фонду со¬ціального страхування від тим¬часової втрати працездатності 100
Продовження табл. 3
1 2 3
14 Перераховано до Фонду соціального страхування по безробіттю 70
15 Перераховане до Фонду соціального страхування від нещасних випадків 20
16 Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати 5000
17 Виплачено заробітну плату 5000
18 Депоновано невиплачену заробітну плату Визначити
19 Здано до банку залишок готівки Визначити
20 Погашено короткостроковий кредит банку 10000
21 Сплачено та віднесено % за кредитом 600
22 Перераховано орендодавцю за операційну оренду адміністра¬тивного приміщення за поточ¬ний і наступний місяці 3600
23 Податковий кредит з ПДВ Визначити
24 Віднесено орендну плату поточного місяця Визначити
25 Віднесено орендну плату наступного місяця Визначити
26 Нараховано знос виробничих основних засобів 4000
27 Відпущено у виробництво МШП
28 Виявлено нестачу матеріалів загалом 210
у т. ч.: природний збиток 10
з вини комірника 200
29 Податкове зобов'язання з ПДВ на суму нестачі, в якій винен комірник 40
30 Визначено та віднесено на винну особу суму, яку повинно бути відшкодовано згідно із законодавством України Визначити
31 Нараховано до бюджету суму перевищення відшкодування нестачі Визначити
32 Прийнято до каси суму відшкодування Визначити
33 Здано до банку готівку Визначити
34 Нараховано заробітну плату:
• персоналу виробництва
• загальновиробничому персоналу Визначити
35 Утримано із заробітної плати: • податок на доходи фізичних осіб • до Фонду соціального страху¬вання на випадок безробіття
• страхові збори до Пенсійного фонду
• страхові збори до Фонду на випадок безробіття Визначити
36 Нараховано обов'язкові збори на соціальне страхування:
• до Пенсійного фонду • до Фонду соціального страхування по тимчасовій непрацездатності • до Фонду соціального страху¬вання на випадок тимчасової втрати працездатності • до фонду соціального страху¬вання від нещасних випадків (умовно 2,3%) Визначити

Продовження табл. 3
1 2 3
37 Нараховано комунальний податок Визначити
38 Перераховано банку за розрахункове обслуговування 100
39 Здано на склад готову продук¬цію за фактичною собівартістю Визначити
40 Готову продукцію відвантажено покупцям 28800
41 Податкове зобов'язання з ПДВ Визначити
42 Списана фактична собівартість відвантаженої готової продукції Визначити
43 Нарахована операційна курсова різниця за іноземною валютою Визначити
44 Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1% суми заборгованості покупців Визначити
45 На поточний рахунок у банк надійшов аванс від покупця 1800
46 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ Визначити
47 3 поточного рахунка до банку перераховано аванс постачальника 2400
48 Нараховано податковий кредит ПДВ Визначити
49 Виконано трансформаційні запаси із закриття рахунків класів 7 і 9 з віднесенням на рахунок 79 і визначення фінансового результату Визначити
50 Визначено валові доходи Визначити
51 Визначено валові витрати Визначити
52 Нараховано податок на прибуток: • сума за податковим обліком • різниця між податковим і бухгалтерським обліками Визначити
53 Сума податку на прибуток відноситься на фінансовий результат Визначити
54 Закривається рахунок 79 з формуванням нерозподіленого прибутку Визначити
55 Сума прибутку спрямовується до резервного капіталу ВизначитиСписок використаної літератури 33

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Фінансовий облік Варіант 7»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Облік фінансових результатів підприємства на прикладі ТОВ «Стако-полімер»
 • Бухгалтерський облік та ціноутворення
 • Контрольна робота з фінансового та управлінського обліку
 • КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК
 • Фінанси підприємств контрольна
 • ОБЛІК НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ
 • Фінансовий облік.
 • Контрольна з бухобліку
 • Бухгалтерський облік в бюджетних установах
 • Облік боргових зобов’язань банку
 • Облік сировини і матеріалів на підприємствах масового харчування
Cгенерировано за 0.114090 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів