Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Правові засади відповідальності держави перед людиною і суспільством за діяльність» (ID:26028)

| Размер: 148 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеПЛАН

ВСТУП.................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ..............................................7
1.1 Відповідальність держави за свою діяльність як принцип правової держави............................................................................................................7
1.2 Становлення ідеї відповідальності держави перед людиною і суспільством.................................................................................................14
1.3 Види відповідальності держави за свою діяльність.................................17
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЗИТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................21
2.1 Поняття та сутність позитивної відповідальності держави......................21
2.2 Політична відповідальність.........................................................................24
2.3 Моральна та етична відповідальність.........................................................39
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................46
3.1 Суть, принципи, види та підстави юридичної відповідальності держави перед людиною і суспільством...................................................................46
3.2 Кримінальна відповідальність держави....................................................52
3.3 Цивільно-правова відповідальність держави............................................58
3.4 Конституційна відповідальність………………………………………....62
3.5 Адміністративна та дисциплінарна відповідальність..............................65
3.3 Українська держава як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності76
РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.............................................................................88
ВИСНОВКИ....................................................................................................................102
ДОДАТКИ.......................................................................................................................106
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................108
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами станом на 10 лип. 2007 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2007. — 134 с.
2. Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лют. 2008 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2008. — 87] с. — (Бібліотека офіційних видань)
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення — Офіц. вид. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 471 с.
4. Кримінальний кодекс України : за станом на 18 груд. 2007 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2007. — 184 с. — (Бібліотека офіційних видань).
5. Цивільний кодекс України : текст прийнятий Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р.: із змінами та допов. станом на 1 січ. 2008 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2008. — 473 с.
6. Закон України «Про боротьбу з корупцією від 5.10.1995 року № 356/95-ВР
7. Закон України «Про державну службу України» вiд 16.12.1993 № 3723-XII
8. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р.
9. ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р.
10. Закон України „Про прокуратуру” вiд 05.11.1991 № 1789-XII
11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців” від 13 червня 2000 р. № 950
12. Адміністративна відповідальність посадових осіб - Матіос А. В.— К.: Знання, 2007. — 223 с.
13. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 6-19.
14. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння - Рипан Андрій – К.,2006 – С.8-17.
15. Адміністративне право України : підручник. / Л.М.Кононенко, О.П.Литвин; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — К.: Просвіта, 2007. — 488 с.: табл.
16. Адміністративне право України : навч. посіб. — К.: Атіка, 2007. — 622 с.: іл., табл.
17. Актуальні питання дисциплінарної відповідальності держслужбовців - Дмитренко Юрій – К.,2003 – 30 c.
18. Антологія української юридичної думки : [В 6 т.] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; За заг. ред. Шемшученка Ю.С. — К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002– Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / [Упоряд.: В.Д.Бабкін та ін.; Відп. ред. В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко] — 2002. — 567 с.
19. Армаш Н. Особливості відповідальності «державних політичних діячів»: співвідношення політики та закону // Юридичний журнал 11/2005
20. Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности // Советское государство и право.-1999.-№6.-С. 59-67
21. Байтин М. Сущность права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2001. – С. 300.
22. Башняк А., Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого 02.11.2004 - Адміністративна відповідальність як правовий інститут, - С.18-27.
23. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12–20.
24. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01. / Іванчук Наталія Віталіївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с.
25. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. - М., Издательство «Академпресс», 2000.-288с.
26. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж: Юридическая литература, 1970. – 114 с.
27. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Юридическая литература, 1976. – С. 205.
28. Голос України - газета Верховної Ради України від 25.12.06
29. Голос України - газета Верховної Ради України від 20.12.07
30. Городинец Ф. М. Правовое государство и милиция: теоретико-правовой аспект: Дисс. ... канд. юрид. наук - СПб., 1999. С. 13.
31. Громадянське суспільство і правова держава в Україні — Запоріжжя: [Юрид. ін-т МВС України], 2002. — 193 с.
32. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право н право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. С. 52.
33. Гусейнов Л.Г. Международные обязательства государств в области прав человека. — Баку, 2000. — 188 с.
34. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушения прав человека. — К., 2000. — 316 с. (17,59 а.л.).
35. Загальна теорія держави і права : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Істина, 2007. — 336 с.
36. Загальна теорія держави і права : Навч. посіб. — К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. — 355 с.: іл., табл.
37. Загальна теорія держави і права : [Підруч. для вищ. навч. закл.] / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. — К.: Кондор, 2006. — 475 с.: іл., табл. — (Юридична книга).
38. Загальна теорія держави і права : [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти] / [Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін.]; За ред. М.В.Цвіка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Право, 2002. — 427, [1] c.
39. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми змісту // Право України.-2002.-№11.-С.109-111
40. Колосов І.І. «Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности» Государство и право , 2001. № 4, С – 40-46.
41. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государства и право.-2002.- №2.-С.86-91
42. Красникова А. «Конституционная ответственность в современном украинском конституционализме» Юридический весник, 2001, № 2. -Ст.90
43. Краснов М. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона // Советское государство и право. – 2003. – №6. – С. 53.
44. Кримінальне право України : Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Л.М.Кривоченко та ін.], за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. — 3-є вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 495 с.
45. Лазарев Б.М. Советское административное право. – М.: Юристъ, 2000. – 480 с.
46. Лейст О.Э. Общество, право и государство. В кн. «Проблемы теории государства и права». Под общ. рея. М.Н. Марченко. - М.: «ПРОСПЕКТ», 2004. С. 42-50
47. „Львівська газета” від 29 грудня, 2004 року, № 241 (565)
48. „Львівська газета” від 28 вересня, 2007 року, № 173 (243)
49. „Львівська газета” від 29 листопада, 2007 року, № 217 (287)
50. „Львівська газета” від 22 грудня 2007 року, № 236 (311)
51. „Львівська газета„ від 31 січня, 2008 року, № 12 (320)
52. Лучин О.В. «Конституционная ответственность. Связь юридической науки с практикой.» Москва, 2006. С. 72.
53. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка.-К.,2000.-С.61
54. Міжнародне право : навч. посіб. для дистанц. навчання. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К., 2007. — 223 с.
55. Міжнародне право : Підручник. / Маріупол. держ. гуманіт. ун-т. — Суми: Унів. кн.; О.: Астропринт, 2006. — 420 с.
56. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії класифікації та види // Віче.-№10.-1999.-С.25-32
57. Нерсесянц B.C. Право и закон. - М, 1983. С. 343.
58. Оніщенко Н. Інститут юридичної відповідальності держави перед собою: формування та тенденції розвитку // Судова апеляція. – 2007. – №1. – С. 6–21.
59. Органи державної влади в Україні / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – С.180.
60. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності // Право України .-2002.-№5.-С.126-130
61. Погорілка В.Р. “Конституційне право України” Наукова Думка, 2000 -Ст. 135
62. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – С. 89
63. Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини) : Тез. доп. та наук. повідомл. наук. конф. проф.-викл. складу, 10-11 груд. 1998 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; [Редкол.: В.Я.Тацій (відп. ред.) та ін.] — Х., 1999. — 188с.
64. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. : Корот. тез. доп. та наук. повідомл. Респ. наук.-практ. конф. 9-11 листоп. 1995 р. / Нац. юрид. акад. України; [Редкол.: М.І.Панов (відп. ред.) та ін.] — Х., 1995. — 364, [1] с.
65. «Правовий тиждень» - всеукраїнський інформаційно-правовий щотижневик від 20 січня 2008 року №211(3451)
66. Проблеми ефективності законодавства - Молова К. – К., 1995.
67. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. члена-корр. РАН, доктора юрид. наук, проф. B.C. Нерсесянца. - М: Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М, 2000. С. 663-667.
68. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и институты Древней Греции. М, 2001. С. 46.
69. Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2004 року в справі № 1-25/2004 (Справа про Дисциплінарний статут прокуратури) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 3. – С.15
70. Савченко І.Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2(24): Ч. 1. – С. 55 – 63.
71. Савченко І.Г. Категорія соціальної відповідальності в основних філософських парадигмах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: Наук. журн. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – № 2. – С. 454 – 459.
72. Самуйлик Н.Н. «Політична відповідальність: специфіка, структура, функціонування.» Автореф. канд. політ. наук. Одеса, 1997. С. 14-23
73. Селіванов А. Проблемні аспекти законодавчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України. – Право України. – 2004. – №9. – С. 34.
74. Скакун О.Ф. / Харків 2001 «Теорія держави і права»
75. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск гос. техн. ун-т. Курск, 2044. С. 32-33
76. Соціальна, правова держава в Україні : [Проблеми теорії і практики] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; [Наук. ред. Ю.С.Шемшученко] — К., 2000. - 598, с.
77. Теорія держави і права : Підручник. / [С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, В.С.Ковальський]; За заг. ред. С.Л.Лисенкова. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 447 c.
78. Теорія держави і права : Академічний курс: Підручник. / [О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; Відп. ред. О.В.Зайчук] — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 685 c.: табл.
79. Теорія держави і права : [Підруч. для вищ. навч. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ; [Пер. з рос. С.О.Бураковський] — [2-е вид.] — Х.: Консум, 2005. — 655 с.: табл.
80. Теорія держави і права : Навч. посіб. / В.М.Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, І.Я.Тодоров. — К.: Знання, 2005. — 327 с. — (Вища освіта XXI століття).
81. Теорія держави і права : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] — Суми: Унів. кн., 2005. — 536 с.: табл.
82. Тимченко С., Калюжний Р., Пархоменко Н., Легуша С. Теорія держави і права. – К.: Видавець Паливода А., 2006. – С. 28.
83. Теория государства и права : [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция»] / [Алексеев С.С., Архипов С.И., Игнатенко Г.В. и др.; Отв. ред.: В.М.Корельский, В.Д.Перевалов] — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2003. — XX, 595 с.
84. Толочко Олександр - Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання
85. Торяник В.Н. Политическая ответственность власти и народа в условиях правового государства // Грані. - 2005. -№2. - С. 138-141.
86. Торяник В.М. Право на опір в контексті взаємної політичної відповідальності громадянина і держави // Грані. – 2005. - №3. – С..119-122.
87. Торяник В.М. Політична відповідальність влади перед громадянином // Грані. – 2005. - №6. – С. 98-102.
88. Тимченко С., Калюжний Р., Пархоменко Н., Легуша С. Теорія держави і права. – К.: Видавець Паливода А., 2006. – С. 28.
89. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 25-26
90. Фрицький О.Ф., Лобянська Л.Л. Співвідношення конституційно-правової відповідальності з адміністративно-правовою відповідальністю / Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2003.- Вип..19.-С.43-47
91. Цивільне право України : Особлива частина: Договірні зобов’язання: Навч. посіб. / [Берестова І.Е., Бичкова С.С., Бірюков І.А. та ін.]; За заг. ред. С.С.Бичкової; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 346 с.
92. Четверкин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 2003. С. 34
93. Червяцова А. «Позитивний» аспект конституційної відповідальності: визначення змісту // Право України.-2000.-№12.- С.93-97
94. Шон Д.Т. «Конституционная ответственность» // Государство и право, 1995, № 7. С. 38-39.


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Поняття та особливості юридичної відповідальності за земельні правопорушення
  • Кримінальна відповідальність та її підстави
  • Взаємна матеріальна відповідальність працівника і роботодавця
  • УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ
  • Контрольна політологія
  • Людське суспільство та середовище його існування
  • Кримінально-правові засади захисту екологічних прав громадян
  • Правові засоби захисту особи, майна, фізичної чи моральнішої недоторканості
  • Юридична відповідальнисть
  • Юридична відповідальнисть
Cгенерировано за 0.119684 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів