Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Правові засади відповідальності держави перед людиною і суспільством за діяльність» (ID:26028)

| Размер: 148 кб. | Объем: 114 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеПЛАН

ВСТУП.................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ..............................................7
1.1 Відповідальність держави за свою діяльність як принцип правової держави............................................................................................................7
1.2 Становлення ідеї відповідальності держави перед людиною і суспільством.................................................................................................14
1.3 Види відповідальності держави за свою діяльність.................................17
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЗИТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................21
2.1 Поняття та сутність позитивної відповідальності держави......................21
2.2 Політична відповідальність.........................................................................24
2.3 Моральна та етична відповідальність.........................................................39
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................46
3.1 Суть, принципи, види та підстави юридичної відповідальності держави перед людиною і суспільством...................................................................46
3.2 Кримінальна відповідальність держави....................................................52
3.3 Цивільно-правова відповідальність держави............................................58
3.4 Конституційна відповідальність………………………………………....62
3.5 Адміністративна та дисциплінарна відповідальність..............................65
3.3 Українська держава як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності76
РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.............................................................................88
ВИСНОВКИ....................................................................................................................102
ДОДАТКИ.......................................................................................................................106
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................108
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами станом на 10 лип. 2007 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2007. — 134 с.
2. Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лют. 2008 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2008. — 87] с. — (Бібліотека офіційних видань)
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення — Офіц. вид. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 471 с.
4. Кримінальний кодекс України : за станом на 18 груд. 2007 р. / Верхов. Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2007. — 184 с. — (Бібліотека офіційних видань).
5. Цивільний кодекс України : текст прийнятий Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р.: із змінами та допов. станом на 1 січ. 2008 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2008. — 473 с.
6. Закон України «Про боротьбу з корупцією від 5.10.1995 року № 356/95-ВР
7. Закон України «Про державну службу України» вiд 16.12.1993 № 3723-XII
8. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р.
9. ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р.
10. Закон України „Про прокуратуру” вiд 05.11.1991 № 1789-XII
11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців” від 13 червня 2000 р. № 950
12. Адміністративна відповідальність посадових осіб - Матіос А. В.— К.: Знання, 2007. — 223 с.
13. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 6-19.
14. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння - Рипан Андрій – К.,2006 – С.8-17.
15. Адміністративне право України : підручник. / Л.М.Кононенко, О.П.Литвин; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — К.: Просвіта, 2007. — 488 с.: табл.
16. Адміністративне право України : навч. посіб. — К.: Атіка, 2007. — 622 с.: іл., табл.
17. Актуальні питання дисциплінарної відповідальності держслужбовців - Дмитренко Юрій – К.,2003 – 30 c.
18. Антологія української юридичної думки : [В 6 т.] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; За заг. ред. Шемшученка Ю.С. — К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002– Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / [Упоряд.: В.Д.Бабкін та ін.; Відп. ред. В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко] — 2002. — 567 с.
19. Армаш Н. Особливості відповідальності «державних політичних діячів»: співвідношення політики та закону // Юридичний журнал 11/2005
20. Астемиров З.А. Понятие юридической ответственности // Советское государство и право.-1999.-№6.-С. 59-67
21. Байтин М. Сущность права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2001. – С. 300.
22. Башняк А., Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого 02.11.2004 - Адміністративна відповідальність як правовий інститут, - С.18-27.
23. Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // Государство и право. – 1999. – № 12. – С. 12–20.
24. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01. / Іванчук Наталія Віталіївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 19 с.
25. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. - М., Издательство «Академпресс», 2000.-288с.
26. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж: Юридическая литература, 1970. – 114 с.
27. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование. – Воронеж: Юридическая литература, 1976. – С. 205.
28. Голос України - газета Верховної Ради України від 25.12.06
29. Голос України - газета Верховної Ради України від 20.12.07
30. Городинец Ф. М. Правовое государство и милиция: теоретико-правовой аспект: Дисс. ... канд. юрид. наук - СПб., 1999. С. 13.
31. Громадянське суспільство і правова держава в Україні — Запоріжжя: [Юрид. ін-т МВС України], 2002. — 193 с.
32. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право н право народов, а также принципы публичного права. М., 1956. С. 52.
33. Гусейнов Л.Г. Международные обязательства государств в области прав человека. — Баку, 2000. — 188 с.
34. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушения прав человека. — К., 2000. — 316 с. (17,59 а.л.).
35. Загальна теорія держави і права : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Істина, 2007. — 336 с.
36. Загальна теорія держави і права : Навч. посіб. — К.: Юрисконсульт: КНТ, 2006. — 355 с.: іл., табл.
37. Загальна теорія держави і права : [Підруч. для вищ. навч. закл.] / М.С.Кельман, О.Г.Мурашин. — К.: Кондор, 2006. — 475 с.: іл., табл. — (Юридична книга).
38. Загальна теорія держави і права : [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти] / [Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін.]; За ред. М.В.Цвіка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Право, 2002. — 427, [1] c.
39. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми змісту // Право України.-2002.-№11.-С.109-111
40. Колосов І.І. «Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности» Государство и право , 2001. № 4, С – 40-46.
41. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государства и право.-2002.- №2.-С.86-91
42. Красникова А. «Конституционная ответственность в современном украинском конституционализме» Юридический весник, 2001, № 2. -Ст.90
43. Краснов М. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона // Советское государство и право. – 2003. – №6. – С. 53.
44. Кримінальне право України : Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, Л.М.Кривоченко та ін.], за ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. — 3-є вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 495 с.
45. Лазарев Б.М. Советское административное право. – М.: Юристъ, 2000. – 480 с.
46. Лейст О.Э. Общество, право и государство. В кн. «Проблемы теории государства и права». Под общ. рея. М.Н. Марченко. - М.: «ПРОСПЕКТ», 2004. С. 42-50
47. „Львівська газета” від 29 грудня, 2004 року, № 241 (565)
48. „Львівська газета” від 28 вересня, 2007 року, № 173 (243)
49. „Львівська газета” від 29 листопада, 2007 року, № 217 (287)
50. „Львівська газета” від 22 грудня 2007 року, № 236 (311)
51. „Львівська газета„ від 31 січня, 2008 року, № 12 (320)
52. Лучин О.В. «Конституционная ответственность. Связь юридической науки с практикой.» Москва, 2006. С. 72.
53. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка.-К.,2000.-С.61
54. Міжнародне право : навч. посіб. для дистанц. навчання. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К., 2007. — 223 с.
55. Міжнародне право : Підручник. / Маріупол. держ. гуманіт. ун-т. — Суми: Унів. кн.; О.: Астропринт, 2006. — 420 с.
56. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідальність: критерії класифікації та види // Віче.-№10.-1999.-С.25-32
57. Нерсесянц B.C. Право и закон. - М, 1983. С. 343.
58. Оніщенко Н. Інститут юридичної відповідальності держави перед собою: формування та тенденції розвитку // Судова апеляція. – 2007. – №1. – С. 6–21.
59. Органи державної влади в Україні / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – С.180.
60. Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності // Право України .-2002.-№5.-С.126-130
61. Погорілка В.Р. “Конституційне право України” Наукова Думка, 2000 -Ст. 135
62. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, механізм реалізації. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. – С. 89
63. Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини) : Тез. доп. та наук. повідомл. наук. конф. проф.-викл. складу, 10-11 груд. 1998 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; [Редкол.: В.Я.Тацій (відп. ред.) та ін.] — Х., 1999. — 188с.
64. Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. : Корот. тез. доп. та наук. повідомл. Респ. наук.-практ. конф. 9-11 листоп. 1995 р. / Нац. юрид. акад. України; [Редкол.: М.І.Панов (відп. ред.) та ін.] — Х., 1995. — 364, [1] с.
65. «Правовий тиждень» - всеукраїнський інформаційно-правовий щотижневик від 20 січня 2008 року №211(3451)
66. Проблеми ефективності законодавства - Молова К. – К., 1995.
67. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ. ред. члена-корр. РАН, доктора юрид. наук, проф. B.C. Нерсесянца. - М: Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М, 2000. С. 663-667.
68. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и институты Древней Греции. М, 2001. С. 46.
69. Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2004 року в справі № 1-25/2004 (Справа про Дисциплінарний статут прокуратури) // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 3. – С.15
70. Савченко І.Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2(24): Ч. 1. – С. 55 – 63.
71. Савченко І.Г. Категорія соціальної відповідальності в основних філософських парадигмах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: Наук. журн. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – № 2. – С. 454 – 459.
72. Самуйлик Н.Н. «Політична відповідальність: специфіка, структура, функціонування.» Автореф. канд. політ. наук. Одеса, 1997. С. 14-23
73. Селіванов А. Проблемні аспекти законодавчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України. – Право України. – 2004. – №9. – С. 34.
74. Скакун О.Ф. / Харків 2001 «Теорія держави і права»
75. Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск гос. техн. ун-т. Курск, 2044. С. 32-33
76. Соціальна, правова держава в Україні : [Проблеми теорії і практики] / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка; [Наук. ред. Ю.С.Шемшученко] — К., 2000. - 598, с.
77. Теорія держави і права : Підручник. / [С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, В.С.Ковальський]; За заг. ред. С.Л.Лисенкова. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 447 c.
78. Теорія держави і права : Академічний курс: Підручник. / [О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; Відп. ред. О.В.Зайчук] — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 685 c.: табл.
79. Теорія держави і права : [Підруч. для вищ. навч. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ; [Пер. з рос. С.О.Бураковський] — [2-е вид.] — Х.: Консум, 2005. — 655 с.: табл.
80. Теорія держави і права : Навч. посіб. / В.М.Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, І.Я.Тодоров. — К.: Знання, 2005. — 327 с. — (Вища освіта XXI століття).
81. Теорія держави і права : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] — Суми: Унів. кн., 2005. — 536 с.: табл.
82. Тимченко С., Калюжний Р., Пархоменко Н., Легуша С. Теорія держави і права. – К.: Видавець Паливода А., 2006. – С. 28.
83. Теория государства и права : [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция»] / [Алексеев С.С., Архипов С.И., Игнатенко Г.В. и др.; Отв. ред.: В.М.Корельский, В.Д.Перевалов] — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Норма, 2003. — XX, 595 с.
84. Толочко Олександр - Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання
85. Торяник В.Н. Политическая ответственность власти и народа в условиях правового государства // Грані. - 2005. -№2. - С. 138-141.
86. Торяник В.М. Право на опір в контексті взаємної політичної відповідальності громадянина і держави // Грані. – 2005. - №3. – С..119-122.
87. Торяник В.М. Політична відповідальність влади перед громадянином // Грані. – 2005. - №6. – С. 98-102.
88. Тимченко С., Калюжний Р., Пархоменко Н., Легуша С. Теорія держави і права. – К.: Видавець Паливода А., 2006. – С. 28.
89. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 25-26
90. Фрицький О.Ф., Лобянська Л.Л. Співвідношення конституційно-правової відповідальності з адміністративно-правовою відповідальністю / Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2003.- Вип..19.-С.43-47
91. Цивільне право України : Особлива частина: Договірні зобов’язання: Навч. посіб. / [Берестова І.Е., Бичкова С.С., Бірюков І.А. та ін.]; За заг. ред. С.С.Бичкової; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 346 с.
92. Четверкин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 2003. С. 34
93. Червяцова А. «Позитивний» аспект конституційної відповідальності: визначення змісту // Право України.-2000.-№12.- С.93-97
94. Шон Д.Т. «Конституционная ответственность» // Государство и право, 1995, № 7. С. 38-39.


Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Поняття та особливості юридичної відповідальності за земельні правопорушення
  • Кримінальна відповідальність та її підстави
  • Взаємна матеріальна відповідальність працівника і роботодавця
  • УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ СФЕРОЮ
  • Контрольна політологія
  • Людське суспільство та середовище його існування
  • Кримінально-правові засади захисту екологічних прав громадян
  • Правові засоби захисту особи, майна, фізичної чи моральнішої недоторканості
  • Юридична відповідальнисть
  • Юридична відповідальнисть
Cгенерировано за 0.019756 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...