Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік розрахунків з покупцями та замовниками» (ID:25993)

| Размер: 136 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.08.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками 5
1.1. Сутність розрахунків з покупцями і замовниками 5
1.2. Основні форми розрахунків з покупцями і замовниками 9
1.3. Нормативно-правова база обліку розрахунків з покупцями і замовниками 12
РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і замовниками 16
2.1. Організація обліку розрахунків підприємства з покупцями і замовниками та її документальне забезпечення 16
2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками 18
2.3. Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості 25
2.4. Методика облік резерву сумнівних боргів 27
ВИСНОВКИ 35
ЛІТЕРАТУРА 37
ДОДАТКИ 41

ЛитератураЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
8. Азаренкова Г.М. Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод.посіб. для самостійного вивч.дисципліни. – К.: Знання, 2004. – 415 с.
9. Бандурака О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: підручник. – К., 1998. – с.312.
10. Батищева Н. "Облік оплати праці за національними стандартами". // Все про бухгалтерський облік. –2002. –№71. –С.4.
11. Білоус В. Т., Єгарміна В. Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М. М., Калюга Є. В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч.- практ. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студ., аспірантів / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України / П.В. Мельник (заг.ред.) — Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. — 392с.
12. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с.
14. В.Сопко, З.Гуцайлюк, М.Щерба, М.Бенько. Бухгалтерський облік: Навч.посіб. для студентів спец. „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.
15. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
16. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
17. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
18. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч.посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.
19. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с
20. Кузнецова С. А. Диагностический анализ дебиторской задолженности // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001.– С. 128 – 132.
21. Кузнецова С. А. К вопросу анализа расчетов с дебиторами // Исследование и оптимизация экономических процессов. Тезисы и тексты докладов ІІІ Международной научно-практической конференции. – Харьков.– 2001.– С.26 – 27.
22. Кузнецова С. А. Методика классификации дебиторской задолженности// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 76.- Дніпропетровськ: ДНУ,- 2001.-С.113-115.
23. Кузнецова С. А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні // Вісник ЖІТІ. Серія: Економічні науки. –Житомир. – 2001.– № 15– С. 144 –-148.
24. Кузнецова С. А. Проблемы оценки состояния дебиторской задолженности в процессе регулирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Менеджмент малого и среднего бизнеса: проблемы, обучение, перспективы. Тез. докладов Междунар. научн.-методич. конф., 10 – 15 сентября 2001 г. Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2001. – С. 49 – 50.
25. Кузнецова С. А. Формирование экономической концепции дебиторской задолженности в Украине // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 59.– Дніпропетровськ: ДНУ,– 2000.– С. 69 – 74.
26. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. –Х.:Фактор, 2004. –328 с.
27. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.А. Кузнецова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2002. — 23 с.
28. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 369с.
29. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. – К.: 2003. – 614с.
30. Сурнина Е.С. К вопросу о безнадежной задолженности // Збірник тез і текстів виступів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”. – Київ: “Рута”. – 2001. – С.172-179.
31. Сурнина Е.С. Меры по управлению дебиторской задолженностью
// Экономика и управление. Вып. 1(26). – Симферополь: Интеллект, 2001. – С.18-19.
32. Сурніна К.С. Аудит розрахунків з дебіторами // Матеріали республіканської науково-практичної конференції “Удосконалення національних нормативів аудиту”.– Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.176-179.
33. Сурніна К.С. Облік дебіторської заборгованості у відповідності з національними стандартами // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 11. – С.43-44.
34. Сурніна К.С. Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в умовах введення нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку
// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський зб. наук. праць Дніпропетровського державного університету. Вип. 20. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 77-82.
35. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
36. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / К.С. Сурніна; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2002. — 19 с.
37. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками згідно П(спо-10) дебіторська заборгованість
  • Облік розрахунків з покупцями та замовниками
  • Облік та аудит розрахунків з покупцями і замовниками (на прикладі ТОВ“БМУ-3”)
  • Економічна сутність аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та характеристика джерел його проведення
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • ОБЛІК І АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЗАМОВНИКАМИ, ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
  • Облік та методи нарахування зносу
  • Облік та методи нарахування зносу
Cгенерировано за 0.710188 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів