Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища» (ID:25851)

| Размер: 855 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження середовища функціонування 6
1.1. Дослідження сутності категорії «середовище функціонування організації» 6
1.2 Характеристика моделей зовнішнього середовища АТ 16
1.3. Аналіз методів дослідження зв’язків АТ з контрагентами зовнішнього середовища 25
1.4. Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища 41
РОЗДІЛ 2. Дослідження сфери діяльності ЗАТ « » 55
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 55
2.2. Аналіз факторів макросередовища підприємства 64
2.3. Аналіз факторів мікросередовища 79
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності зв’язків АТ з контрагентами зовнішнього середовища 98
3.1. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності зв’язків з контрагентами зовнішнього середовища 98
3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 98
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100
ДОДАТКИ 112
Додаток А. Інструментарій дослідження середовища АТ 112
Додаток Б. Основні звітні дані підприємства за 2002-2004 рр. 121
Додаток В. Ринок поліграфії в м. Києві 124

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Бобриньова / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с.: рис. — укp.
2. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Буднік / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
3. Акулов В., Рудаков М. Особенности принятия решений субъектом
стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. -
1999.-№3.-С.88-90.
4. Акулов В.Б. Рудаков М. Н. Теория организации. Учебное пособие. Петрозаводск, 2000.
5. Алешина И. В. Паблик рилейшнз у менеджменті і маркетингу // Маркетинг. - 1996. - № 3. - С. 108-111.
6. Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшенз для малого бизнеса. Спб.:Изд. Нева , 2004г., 416 с.
7. Армстронг Г. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. — М. : Видавничий дім "Вільямс", 2001. — 608 с.
8. Балабанова Л.В., Балабаниць А.В. Маркетинговий аудит системи збуту. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224 с.
9. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. –К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
10. Бахтиярова С. А. Азбука самопонимания: реверсивный психоанализ. – К.: ООО “Росава” ЛТД, 2002. – 437 с.
11. Бейкер М. Маркетинг. Бизнес-класс. Спб.: Издательство: Питер. Серия: Бизнес-класс, 2002, -1200 с.
12. Блек С. Рublik relations: международная практика. — М.: Издательский дом “Довгань”, 1997. — 180 с.
13. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: пер. с анг. / Под ред. Каптуревского Ю. Н. – Спб.: Издательство “Питер”, 1999. – 816 с.
14. Бойетт Дж.Г., Бойетт Дж.Т. Лучшие идеи мастеров управления изменениями.// http://www.management.com.ua/ct/ct023.html
15. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001 рік, 277 с.
16. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент. К:КНЕУ, 1998. -268 с.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
19. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів/ Укладений В.С. Щербина, О.В. Щербина. –К.: Атіка, 2001р.
20. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
21. Девис Ф. Мартин. Бізнес-тренінг “Маркетинг та просування”, 21-22 вересня. – К.: УАМ, 2001.- 20 с.
22. Дейан А. Реклама / Пер. с фр., под. ред. В.С. Загашвили. — М. Прогресс, 1993. — 243с.
23. Джо Витале. Малый бизнес. Реклама. М.: Довгань, 1998. -224 с.
24. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 688 с.
25. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент. – К.: МАУП, 1998. – 186 с.
26. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - С.-Пб.: Издательство
"Питер", 1999. - 560 с. - (Серия "Теория и практика менеджмента").
27. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001
28. Жданов Ю.Н. Маркеринг в малом бизнесе // Оптовик-Черноземья. -2001. -№2-1(47)
29. Закон України від 14.05.1992р. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
30. Закон України від 18.06.1991р. “Про цінні папери і фондову біржу”
31. Закон України від 19.09.1991р. “Про господарські товариства”
32. Закон України від 27.02.1991р. “Про підприємства в Україні”
33. Закон України від 7.02.1991р. “Про власність”
34. Закон України від 7.02.1991р. “Про підприємництво”
35. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Балабаниць Анжеліка Володимирівна / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.
36. Зміни: коли все у Ваших руках // Журнал "Києво-Могилянська Бізнес Студія". -2004. -№7.
37. Идрисов А. Стратегия, основанная на ключевых компетенциях и динамических способностях компании. //Сттатя з сайту Management.com.ua. Адреса посилання - http://www.management.com.ua/strategy/str027.html
38. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая
задача стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики
управления. - 1999. - №2. - С.83-88.
39. Кевин Койн. Сому Субраманиам, Дисциплина стратеги // Вестник McKinsey. -2002. -№1.
40. Кирьян Е.И. Оптимизация организационной структуры предприятия. Харьков:ХГЭУ, 2001 г.
41. Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії // Управление компанией. – 2000. -№1-2.
42. Козак Н. Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації // Рынок капитала. -2000. -№13-14.
43. Колесник Н. Ф. Мале підприємництво: світовий досвід і реалії України // Економіст. — 2000. — № 10. — С.29-31
44. Колесник Н. Ф. Механізм господарювання суб'єктів малого підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Випуск 47. К.: ВЦ "Київський університет", 2001.— С.36—39
45. Колесник Н. Ф. Ринковий інструментарій в управлінні малим підприємництвом // Зб. наук. праць "Теорії мікро- макроекономіки". Випуск 6. К.: Київській національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. С.208-211.
46. Колесник Н. Ф. Стратегія розвитку малого підприємництва. К.: ІПО Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000. — 12 с.
47. Колесник Н. Ф. Фінансові коопераційні зв'язки суб'єктів малого та великого підприємництва // Фінанси України. — 2000. №10. — С.37—45.
48. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений. –К.: МАУП, 2000. –254с.
49. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
50. Концепция стратегического управления Arthur D. Little. Материалы из книги: Ефремов В. С. "Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования". Электронная версія - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_927/
51. Концепция стратегического управления BOSTON CONSULTING GROUP. Материалы из книги: Курс лекций по дисциплине "Стратегический менеджмент организации"./Под ред. Чуб Б.А. Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_451/
52. Концепция стратегического управления General Electric / McKinsey. Материалы из книги: Курс лекций по дисциплине "Стратегический менеджмент организации".Автор-составитель: к.э.н. Чуб Б.А. Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_452/
53. Концепция стратегического управления SHELL / DPM. Материалы из книги: Ефремов В. С. "Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования". Электронная версия - http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_904/
54. Королько В. Г. Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – К.: Вид.дім “Скарби”, 2001 р. – 399 с.
55. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб, Питер Ком, 1998. — 896с.
56. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер,
1996.-704с.
57. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : [Перевод] / А. Леонтьев. — М. : Прогресс, 1983. — 253 с.
58. Лоуренс Дж. П. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь и вкось / Лоуренс Дж. Питер; [Сост., предисл., с. 7-22, и пер. с англ. Степанова Л. В.]. — М. : Прогресс, 1990. — 310 с.
59. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. – Спб: Питер, 2001. – 688 с.
60. Макаров А. Мелкие магазины будут вынуждены переходить под крыло сетевика. // Бизнес. -2004. -№14. –С.97.
61. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Куденко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.
62. Маркетингове стратегічне планування: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Куденко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.
63. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Є. Дерев'янченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.
64. Маркетинговий аудит підприємства (на базі верстатобудівних підприємств України): Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Є. Дерев'янченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 194 с. — укp.
65. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 34 с.
66. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Олександрівна Примак; Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 457 с.
67. Матеріали серверу Державного комітету статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua
68. Мельничук Д. Б. Семь граней стратегического управления предприятием.//Журнал Менеджмент в России и за рубежом. -2001. -№5.
69. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / А.О. Старостіна / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 35 с. — укp.
70. Механізм адаптації підприємств до ризику: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.О. Коваленко / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
71. Механізм адаптації рішень в управлінні підприємствами у сфері послуг (на прикладі підприємств зв'язку): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / В.М. Когутенко / Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2000. — 18 с. — укp.
72. Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Л.Д. Смирнова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 16 с.: рис. — укp.
73. Милнер Б. З. Теория организации. - Москва: ИНФРА-М, 1999.- 480 с..
74. Мильнер Б. З. Организационные формы и методы управления промышленными корпорациями. М.: ВИНИТИ, 1997 — 510 с.
75. Мильнер. Теория организации. М:МГУ, 2002.
76. Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / В.П. Стасюк / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 35 с.: рис. — укp.
77. Моделювання гнучкої товарної політики в системі управління маркетингом: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / С.В. Литвиненко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.
78. Моделювання процесів адаптації в економічних системах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / С.О. Коновалова / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.
79. Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.О. Солодов / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 18 с. — укp.
80. Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / В.М. Андрієнко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 40 с.: рис. — укp.
81. Моторин В. Средство от конкурентов. // Торговое оборудование. -2002. -№4.
82. Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Менеджмент організацій. К: ЗАТ”УВПК „ЕксОб””, 2000. - 392с.
83. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій. – К:ЗАТ “УВПК “ЕксОб” ”, 2000.
84. Обгрунтування конкурентної стратегії підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.П. Лозенко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
85. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 [Електронний ресурс] / Блюмхардт Олександр / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
86. Організація маркетингових досліджень кон'юнктури ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.В. Фартушняк / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2001. — 18 с.: рис. — укp.
87. Організація системи адаптивного менеджменту фірми: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / С.Б. Виноградський / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.
88. Організація управління процесом адаптації підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ву Тхієу Занг / Східноукраїнський держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 21 с. — укp.
89. Паттен Д. Успешный маркетинг для малого бизнеса. М.: Фаир-Пресс, 2003. -368 с.
90. Патюрель Р. Создание сетевых организационных структур // Проблемы теории и практики управления. 1997. № 3. С. 76-81.
91. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. –К.: Вен турі 1996р.
92. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, М:Издательство: Вильямс, 2000 р.
93. Підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / В.І. Савченко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2000. — 18 с. — укp.
94. Підприємства в Україні в 2000-му році. Звіт МФК про опитування підприємств в Україні. К.:Проект мприяння підприємництву в Україні, 2001. -132 с.
95. Попов С.А. Стратегическое управление. - М.: Инфра-М, 1999. - 321 с.
96. Поршнев А.Г. и др. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669с.
97. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на средних и малых предприятиях.//Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии. –К.2001, 65 с.
98. Примак Т. О. Звіт про проведені дослідження щодо взаємовідносин працівників у колективах підприємств України. – К.: ТОВ “Експериментальні психологічні розробки”, 2001. – 69 с.
99. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2004.
100. Розробка стратегії функціонування підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.І. Захаров; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. — К., 2000. — 16 с.
101. Самойленко В. Нагальні проблеми роботи органів АТ // Юридическая практика. - 2004 - № 5. - с. 23-24.
102. Самойленко В. Акціонерне товариство: основні законодавчі новели. // Практичний семінар: "Корпоративне право: практика і застосування", Академія правових наук України і ЗАТ "Юридична практика", м. Київ, 16 березня 2004 р.)
103. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
104. Сизоненко В.О., Колесник Н. Ф. Власність. Інтереси. Підприємництво: Питання теорії та методології. — К.: Знання, 2000 р., 52 с.
105. Сизоненко В.О., Колесник Н. Ф. Методологічні аспекти фінансової діяльності суб'єктів малого підприємництва // Фінанси України. — 2000. — №12. — С.103—108.
106. Соболев М. Закономерности организационных изменений.//Директор-инфо. -2003. -№4.
107. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
108. Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Сліпенький / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
109. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / В.І. Коршунов / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 36 с. — укp.
110. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
111. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. За матерiалами книг Дж.Харiнгтона "Вдосконалення бiзнес-процесiв" та М.Робсона "Практичне керiвництво по реiнжинiрiнгу бiзнес-процесiв". Електронний ресурс - http://www.management.com.ua/bpr/bpr003.html.
112. Типовые организационные структуры предприятий // Сервер ISO9000 “Профессиональный менеджмент качества” - http://www.iso9000.ru/man_qual/Org_str.html
113. Управління адаптацією організаційно-економічних форм підприємств в сучасних умовах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.О. Касич / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.
114. Успенский И.В. Интернет-маркетинг: Учебник.- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. - http://www.aup.ru/books/m80/
115. Формування економічної поведінки підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.В. Капленко; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 200 с.
116. Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ф. Колесник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.
117. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента/ Проблемы теории и практики управления. 1989 -№2, С.4-10.;
118. Хью Кортни, Джейн Керкленд, Патрик Вигери. Стратегия в условиях неопределенности.// "Вестник McKinsey".-2002. -№1.
119. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
120. Черненко М. Реінжиніринг і псевдореінжиніринг.// Управление компанией. -2000. -№21-22.
121. Чоудхари С. Менеджмент XXI века. М:Издательство: ИНФРА-М 2003. -448 стр.
122. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999.
123. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. –2-ге вид., перероб. і доп. –К.:КНЕУ, 2004. –699 с.
124. Щегельская О. Реінжиніринг бізнес-процесів — необхідність в умовах динамічного ринку.//Управление компанией. -1999. - №1-2.
125. Щегельская О. Трансформация: с чего начать? // Управление компанией. -2000. - №19-20.
126. Щегельська О. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені» // Управление компанией. -1998. -№ 23-24.
127. Щегельська О. Етапи великого шляху // Управление компанией. -2000. -№13-14.
128. Щекін Г. В. Теорія і практика управління персоналом. –К.: МАУП, 1998. –255с.
129. Fred R. David. (2001). Strategic Management (8th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
130. Gregory G. Dess, Alex Miller. (1993). Strategic Management. New York: McGraw-Hill, Inc.
131. Hoople G. W. The state of the art in decision support systems. USA, 1988. — 245 р.
132. Ray Wild, ed. How to Manage: By More than 100 of the Worlds Leading Business Experts (New York: Facts on File Publications), 1985. –p. 89-90.
133. Thomas L. Wheelen, J.David Hunger. (1995). Strategic Management (5th ed.). New York: Addison-Wesley Publishing Company.
134. Wilcox D. L., Nolte L. W. Public Relations. Writing and Media Techniques. – New York, 1995.
135. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Удосконалення системи управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища (+рецензія)
  • Консультаційний проект - Удосконалення системи управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
  • Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
  • Управління зв’язками АТ з контрагентами зовнішнього середовища
  • Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління підприємства туристичної сфери
  • Зовнішнє середовище підприємства
  • Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства
  • Вплив зовнішнього середовища на процес функціонування
  • Вплив зовнішнього середовища на ефективність управління сучасним підприємством туристської індустрії
  • Аналіз та управління зовнішнім середовищем туристичного підприємства
Cгенерировано за 0.067107 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів