Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Облік, контроль та аналіз виробничих запасів» (ID:21188)

| Размер: 88 кб. | Объем: 95 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 6
1.1. Суть та завдання бухгалтерського обліку запасів агропромислових підприємств 6
1.2. Визначення, визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів на дату балансу 8
1.3. Нормативно-законодавча база виробничих запасів 15
РОЗДІЛ 2. СТАН ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Зоря» 18
2.2. Документальне оформлення руху виробничих запасів 25
2.3. Аналітичний та синтетичний облік наявності та руху виробничих запасів 35
2.4. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 44
2.5. Інвентаризація виробничих запасів 48
2.6. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності 51
2.7. Особливості обліку виробничих запасів в умовах використання комп’ютерної техніки 53
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 55
3.1. Завдання та джерела інформації для проведення аналізу і контролю, нормативні акти 55
3.2. Ревізія майнових та товарно-матеріальних цінностей 56
3.3. Внутрішньогосподарський контроль ефективності використання виробничих запасів на підприємстві. 63
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
ДОДАТОК А 75
ДОДАТОК Б 79
ДОДАТОК В 82
ДОДАТОК Г 86
ДОДАТОК Д 89

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. - № 40. - С.365.
2. П(С)БО 9 «Запаси», затверджено наказом МФУ від 20.10.1999 №246, із змінами і доповненнями // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 130-133.
3. П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом МФУ від 19.01.2000 №27/4248, із змінами і доповненнями // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 136-140.
4. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.
5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерскому обліку, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.
6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
8. Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності, затверджено Наказом Міністерства статистики України від 11.03.1996 р. № 67.
9. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів, затверджено Наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 р. № 193.
10. Про затвердження типової форми первинного обліку № М-2б, затверджено Наказом Міністерства статистики України від 07.10.1996 р. № 291.
11. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 21.12.07 р. № 929.
12. Методичні рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 15.01.2008 р. № 929.
13. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. –Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с.
14. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2003.- 628 c.
15. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник: Навчальне видання: - К.: Вища школа Знання, 1998.- 573 c.
16. Бирюков И.К., Кодрянский А.В. Бухгалтерский учет в Украине.- К.: Знання, 1998.- 408 c.
17. Бутинець Ф.Ф., Пилипенко І.І., Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х частинах.Ч.2: Навчальний посібник.- 2-ге вид.,доп. і перероб.- Житомир: Рута, 2002.- 384 c.
18. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання.- Житомир: Рута, 2000.- 672 c. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік та аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2003. – 726 с. Бухгалтерский учет: Навчальне видання.- 2-е изд.- М.: Финансы и статистика, 1998.- 576 c.
21. Бурцев В. Характеристика системы внутреннего (финансового) контроля коммерческой организации // Финансовый бизнес. – 2000. – №8. – С. 24-27.
22. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін. За ред.. проф.. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.: іл.
23. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: авчальний посібник для студентів спеціальності «Облік та аудит» вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинець та ін. За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 440 с. Василюк И.Л. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие: - К.: Украинско-Финский ин-т менеджмента и бизнеса, 1998.- 125 c.
25. Гарасим П.М., Кізима А.Я., Зайчук В.Д., Кушніри І.П. Хомин П.Я. Фінансовий облік та звітність на підприємствах різних галузей: навчальний посібник. / За ред. П.Я. Хомина. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288 с.
26. Грабова Н.М. Теорiя бухгалтерського облiку: Навчальний посібник: Навчальне видання: - 5-те вид., доп. i перероб.- К.: А.С.К., 1998.- 221 c.
27. Гоголев А.К. Бухгалтерский учет на компьютере: Практическое пособие.- М.: Инфра-М, 1997.- 208 c.
28. Дженсен Т. Финансовый учет 1: Международное издание 2006 г.: Учебное пособие: Навчальне видання: англ.- Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.- 952 c.
29. Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2005.- № 11.- C.83-88.
30. Дубова Д. Повышение эффективности управления предприятием: внутренний контроль и контрольные процедуры // Проблемы теории и практики. – 2007. – №4. – С. 60-69.
31. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита: Навчальне видання.- К.: А.С.К., 1998.- 768 c.
32. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.- К.: Блиц-Информ, 1996.- 832 с.
33. Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Українi: Наукове видання: - К.: Літера, 1998.- 376 c.
34. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие: Навчальне видання: - М.: Инфра-М, 1998.- 560 c.
35. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ, 2001.- 334 c.
36. Малишкiн О.I. Органiзацiя бухгалтерського облiку в сiльськогосподарських кооперативах.- К.: Урожай, 1992.- 103 с. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами: Навчальний посібник.- Х.: Торсінг, 2002.- 296 c.
38. Марченко Д.М., Яровенко Г.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2005.- № 12.- C.163-172.
39. Мус Г., Ханшманн Р. Бухгалтерский учет: Основы-задания-решения: Учебное пособие: Навчальне видання: нем.- К.: КНЕУ, 2000.- 386 c. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / Дудка К.П., Жук В.М., Жук Н.Л., Канцуров О.О., Кірейцев Г.Г. та інші. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 219 с.
41. Планування та облік сільськогосподарської продукції // Все про бухгалтерський облік (укр.).- 2001.- № 77. – с. 39-42.
42. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник: Навчальне видання.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 628 c.
43. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання: - К.: КНЕУ, 1998.- 448 c.
44. Сопко В.В. Бухгалтерський облiк у пiдприємництвi.- К.: Техніка, 1995.- 267 c.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облiк на пiдприємствах України з рiзними формами власностi: Навчальний посібник: Навчальне видання: - 3-те вид., доп. й перероб.- К.: А.С.К., 1998.- 656 c.
46. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник: Навчальне видання.- К.: Лібра, 1999.- 336 c.
47. Чабанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие.- К.: ИСИО Украины Студцентр, 1997.- 240 с. Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебное пособие: - М.: Аудит ЮНИТИ, 1996.- 496 c.
49. Чебанов Т.Н. Фінансовий облік. Начальний-методичний посібник. – 2001. – 130 с.
50. Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2008.- № 1.- C.215-220.
51. Щадилова С.Н. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие: - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Дело и сервис, 1998.- 560 c.
Дополнительная информация75045
Заказ Заказать Купить «Облік, контроль та аналіз виробничих запасів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Тема: 2 и 3 частина диплома.
 • Теоретичні основи обліку виробничих запасів
 • Аналітичний і синтетичний облік руху виробничих запасів
 • Формування первісної вартості запасів
 • Облік виробничих запасів
 • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств
 • Курсова робота на тему: Оцінка та облік виробничих запасів підприємства»
 • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера
 • ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
 • Облік надходження та наявності виробничих запасів
 • Облік, аналіз та аудит виробничих запасів
Cгенерировано за 0.139788 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів