Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Політика рефінансування банків (+ доповідь + роздатковий матеріал)» (ID:20811)

| Размер: 115 кб. | Объем: 113 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ 6
1.1 Грошово-кредитна політика Національного банку України та шляхи її здійснення 6
1.2 Економічна сутність політики рефінансування банків та основні її завдання 9
1.3 Проведення Національним банком України операцій з підтримання ліквідності 18
РОЗДІЛ ІІ РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ 29
2.1 Рефінансування з метою підтримання ліквідності банків (шляхом надання кредитів овернайт, кредитів строком до 14 днів та до 365 днів та під заставу майнових прав) 29
2.2 Надання стабілізаційних кредитів банкам, які перебувають в стані фінансового оздоровлення 43
2.3 Аналіз фінансового стану (рівня ліквідності) банку та надання пропозицій щодо отримання (надання) кредиту рефінансування 55
РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ 67
3.1 Досвід центральних банків зарубіжних країн щодо рефінансування банків 67
3.2 Шляхи вдосконалення політики рефінансування банків 77
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТОК А 99
ДОДАТОК Б 101
ДОДАТОК В 102
ДОДАТОК Д 103
ДОДАТОК Д 104


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979
4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).
5. Положення про механізми рефінансування банків України від 28 лютого 2002 р. N 82
6. Основні Принципи ефективного банківського нагляду (Базельські основні принципи). – Базель. –Жовтень 2006
7. Постанова Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України (Положення, розд.1, п.1) 26.09.2006 N 378
8. Адамик Б.П. Банківські електронні послуги: Навч. посібник для денної та заочно-дисертаційної форми навчання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 94 с.
9. Александрова Н.Г. Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. –СПб, Питер 2002
10. Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Максимум, 2000.
11. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.- К., КНЕУ, 2002
12. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. Р.І.Тиркала. –Тернопіль. Карт-бланш 2001
13. Банківські операції / В.І.Капран: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 208 с.
14. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -2-ге вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ 2002
15. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Аудит банков / Финанси и статистика , 2005
16. Бюлетень Національного банку України. – 2006. – № 3. – 192 с.
17. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 1-4-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2004.
18. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006, 595 с.
19. Вересюк А. Банки совершенствуют работу банкоматов // Банков¬ская практика за рубежом.- 2005.- № 9.- C. 52-54.
20. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародний банківській бізнес: базові категорії, поняття, терміни: Навчальний словник-довідник. – Львів: Магнолія-плюс , 2005 – 311 с.
21. Вступ до банківської справи / За ред. М.Савлука. -К., Лібра, 1998
22. Гагарин С.В., Никольский Ю.Б., Шамаев Г.А. Межбанковский кредит: дилинговые операции на рынке “коротких денег”. – М.: Принтлайн, 1995. – 208с.
23. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 13-15.
24. Гладких Д. Структура банківських кредитів і залучених коштів як дзеркало економічного здоров я держави // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 26-33.
25. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ.- Москва, Весь мир, 2003
26. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих, 2000. – 360 с.
27. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навч. посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478 с.
28. Дзюблюк О. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки: Монографія. -К., Поліграфкнига, 2000
29. Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти ор¬ганізації і стратегія розвитку в Україні // Банківська справа.- 2005.- № 3.- C. 40-52.
30. Діденко О. М. та ін. Інституційний розвиток банківської системи // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 70-76.
31. Енциклопендія банківської справи України / Редкол. Стельмах В.С. та ін. НБУ, Ін-т незалежних експертів. -К., Молодь, Ін Юре 2001
32. Ефремова А.А. Гореничий С.С. Векселя и варранты: практика использования и учета. –Москва, Экономика 2000
33. Зайцев О. Достойный конкурент банкомату // Банковская прак¬тика за рубежом.- 2005.- № 5.- C. 66-73.
34. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник НБУ.- 2005.- № 8.- C. 40-42.
35. Камінський А., Кияк А. Ідентифікація, аналіз та управління опе-раційними ризиками в українських банках // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 7-11.
36. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
37. Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті. – Х.: Право, 2004.
38. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с.
39. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.
40. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.
41. Ковальчук А. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К.. Знання 2001
42. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім Інжек , 2004. – 156 с.
43. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Монографія.- К. Кондор, 2004
44. Коробова Г.Г. Банковское дело. – М.: Юрист, 2002. – 751с
45. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник НБУ.- 2005.- № 11.- C. 21-23.
46. Краевая А. Wachovia и Visa внедряются в студенческие городки // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 10.- C. 38-39.
47. Кредитна система України і банківські технології: У 3-х т.: Рек. Мін. освіти і науки України / Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. За заг. ред. І.В.Сала.- Львів, ЛБІ НБУ 2002
48. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. -К., Знання 2000
49. Кротюк В. Л., Міщенко В. І. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 3-9.
50. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін Юре, 2000.
51. Левченко Д.В. Система рефинансирования, как приоритетное направление развития денежной политики // Деньги и кредит, №7 – 2005, с. 32-37
52. Мещеряков А. А. Вплив перерозподілу доходів у середині банку на встановлення тарифів за безготівковими переказами // Банківська справа.- 2005.- № 4.- C. 60-63.
53. Мещеряков А. А. Собівартість безготівкових операцій ко¬мерційного банку // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C. 77-80.
54. Міщенко В.І. Банківські операці. Підручник. – К.: Знання , 2006. – 727 с.
55. Морсман Эд. М. Кредитный департамент банка. Организация эффективной работы: Пер. с англ.- Москва, Альпина Паблишер 2003
56. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.
57. Основи банківської справи / І.Ф.Прокопенко: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 410 с.
58. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: / Навч. посібник / О.В.Геєць, В.М.Домрачев, С.Л.Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 237 с.
59. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алеута, 2005. – 158 с.
60. Пархоменко В. Річна фінансова звітність // Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 1.- C. 2-16.
61. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестеційне кредитування: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- К., КНЕУ, 2002
62. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. Ф. Ф. Бутинеця.- К., Кондор, 2004
63. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І., Соляр В.В. Маслов С.І. Основи банківської справи. Навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с.
64. Річний звіт НБУ за 2005р. – 203с.
65. Стельмах В.С., Епіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 421с.
66. Тиркало Р.И. Банківська справа Навч. посібник. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004.
67. Харченко В., Шпак Н. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2005 року // Вісник НБУ.- 2005.- № 10.- C. 28-30.
Дополнительная информация2823
Заказ Заказать Купить «Політика рефінансування банків (+ доповідь + роздатковий матеріал)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Доповідь до диплому "Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості" + роздатковий матеріал + рецензія
  • Доповідь та роздатковий матеріал для захисту дипломної роботи на тему: „Управління бізнесом”
  • Доповідь до дипломної роботи на тему "Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки" + роздатковий матеріал
  • Механізм рефінансування комерційних банків.
  • Механізм рефінансування комерційних банків.
  • Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками
  • НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК – «БАНК-БАНКІВ»
  • Банківські операції
  • Депозитні операції. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів
  • СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Cгенерировано за 0.152215 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів