Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз кредитоспроможності позичальника банку» (ID:20498)

| Размер: 134 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: 250 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 2
Розділ 1.Кредитоспроможність позичальника: суть, зміст та значення для ефективного кредитування 5
1.1.Поняття кредитоспроможності позичальника 5
1.2.Методи визначення кредитоспроможності позичальника 13
1.3.Значення визначення кредитоспроможності позичальника для запобігання кредитного ризику 28
Розділ 2.Кредитоспроможність позичальника банку: практичні аспекти 39
2.1.Нормативно-правове забезпечення кредитування позичальників 39
2.2. Аналіз діючої системи визначення кредитоспроможності 42
2.3.Ефективність діючої методики 66
Розділ 3.Шляхи вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника 72
3.1.На підставі міжнародного досвіду 72
3.2.На підставі вітчизняного досвіду 82
Висновки 92
Список літератури 101
Додатки 107

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літератури
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-III від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями) / Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -2001 – Вип..1.-С.3.
2. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003
3. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000.-№9.-С.54.
4. Закон України „ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
5. Положення Національного банку України „Про кредитування”
6. Положення Національного банку України „Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”
7. Лист Державної Податкової Адміністрації „Про Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства – боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)”
8. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств „Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій”
9. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств „Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій” тощо.
10. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов .Спб.: - Питер, 2002 – 265 с.
11. Аповій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. – К.:НМЦ»Укоопосвіта», 2002. – 412 с.
12. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: 1998. – 83 с.
13. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства . – К.,2003 р. – 325 с.
14. Банковское дело: Учебник для вузов по направлению „Экономика”, специальности „Финансы, кредит и денежное обращение”/ В.И.Колесников,Л.П.Кроливецкая,Н.Г.Александрова и др.. Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой.-4-е изд.,пере раб.и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001.- 459с.
15. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова.-М.: Финансы и статистика, 1999.-464с.
16. Банковское дело:Учебник для вузов по экономическим специальностям / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева и др.:Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-573с.
17. Банківські операції: Підручник/За ред. А.М. Мороза.-К.: КНЕУ, 2000 – с. 360.
18. Бор М. З. Менеджмент банков: организация . стратегия, планирование. – М., 1997. -211 с.
19. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посіб.-К.:Т-во „Знання”,КОО,-2000,-243с.
20. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Экономика.Финансы.Право.-1999.-№10.-с.8.
21. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа.-2000.-№1.-с.13.
22. Вступ до банківської справи / За ред. М.І.Савлука.-К.:Лібра,2002.-344с.
23. Галасюк В., Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ.- 2001.- №9.- с.54-57.
24. Галасюк В., Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальників:що оцінюємо? // Вісник НБУ.- 2001. - №5. – с.54-56.
25. Галасюк В., Галасюк В. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – 2002. - № 2. – с.39-45.
26. Гринюк Н.А. Сутність кредитних ресурсів та їх місце в досягненні стратегічних цілей торгівельного підприємства. – К.: КТЕІ, 2003. – 163с.
27. Гринюк Н.А. Методика залучення кредитних ресурсів торгівельним підприємством :Навчальний посібник. – К.: КТЕІ, 1998. – 50с.
28. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2000. - №2.- с.56.
29. Гуляєва Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торгівельного підприємства. – К.: КТЕІ, 2000. – 176с.
30. Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування // Банківська справа. – 2003. - №3. – с.38-45.
31. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків //Фінанси України. – 2000. - №9. – с.55.
32. Дихтяр В.И. Банковские услуги предприятию. Базове операции: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2001 –256 с..
33. Доллан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно – кредитная политика. – М., 1991 – 135 с.
34. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит. – 2002. - №1. – с.3-5.
35. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования // Финансы и кредит .- 2000.- №5.-с.10-13.
36. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит.-2000.-№5.-с.20.
37. Кабанец М.Н. Особенности кредитования торговых предприятий и организаций. – К.: КТЭУ, 1997 – 256 с.
38. Клапків М. Економічний зміст страхових гарантій // Банківська справа. – 2000. - №5. – с.16-20.
39. Клименко Т. Кредитна діяльність комерційних банків України // Економіка України. – 2000. - №3. – с.34.
40. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання, 1996 – 256 с.
41. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика, 2002 – 125 с.
42. Краткосрочное кредитование, современные формы : Учебное пособие. – К, 1996. (Институт банкиров банка «Украина») – 320 с.
43. Кредитування:теорія і практика : Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 215 с.
44. Крейнина М.М. Финансовый менеджмент: Учеб.пособие.-М.: Дело и сервис, 1998.- 316 с.
45. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ,2001.-387 с.
46. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215 с.
47. Мариниг Т. Проблемні кредити: їх виникнення та попередження. Наук. Зап. Ун-ту „Остроз.Акад.” Сер.Економіка. – 2004. т.3. ч.2. Освіта як фактор формування людського капіталу.
48. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. Москва: Банки и биржи, ”ЮНИТИ”, 1995 – 289 с.
49. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банку. – Кн. 2,3. – М.: Перспектива, 1997 – 356 с.
50. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. – 2000. - №5. – с.45.
51. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній практиці України // Вісник НБУ. 2002. - №8. – с.9-13.
52. Мирун Н.И., Герасимович А.М. Банковское обслуживание предприятий и населения. – К., МАУП, 1996 – 135 с.
53. Молоштан І.В. Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств торгівлі . – К.: КНЕУ, 2003, с. 337.
54. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. - К.: УФБШ, 1996.- 57 с.
55. Мороз А.Н. Коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка. - К: УФБШ, 1996. - 56 с.
56. Мочерний С., Устинко О. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності // Банківська справа. – 2000. - №5. – с.3-6.
57. Олексієнко М.Д. Кредит і кредитні правовідносини:економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К.,МАУП, 1996 – 195 с.
58. Ольшаный А.И. Банковское кредитование : (Рос. и зарубежн. опыт) / Моск. Ун-т международ. Бизнеса при Всерос. Акад. Внеш. Торговли МВЭС РФ. – М. 1998. – 351с.
59. Пантелеєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання// Банківська справа. - 1996 . - №1. - с.32-40.
60. Пессель М.А. Заем, кредит, ссуда // Деньги и кредит. – 1999. - №4.- с.27-29.
61. Потійко Ю. Ще раз про кредит // Вісник НБУ. – 2000. - №12. – с.47-48.
62. Раєвський К. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків// Банківська справа. – 1997. - №2. - с. 31-32.
63. Садеков А.А., Коструба А.В. Регулирование рентабельносты в торговом предприятии . – К.: ДГУЭТ, 2000 – 298 с.
64. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа. – 2002. - №5. – с.56-59.
65. Терещенко О.О.”Теоретичні засади бюджетування на підприємстві”//Фінанси України .- 2001 - №11.- с.17-23
66. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. Москва: ИПЦ “Вазар-Ферро ,1994. 320 с.
67. Фінансовий менеджмент:Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.-К.:КНЕУ,2001.-294 с.
68. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. – К., КНЕУ, 2000 – 152 с.
69. Челноков В.А. Банки и банковские операции:Букварь кредитования. – М.: Высш.шк., 1998 – 215 с.
70. Ямпольский М.М. О трактовках кредита // Деньги и кредит. – 1999. -№4. – с.30-32.
71. Офіційний сайт банку „Ощадбанк”
72. www.bank.gov.ua - Національний банк України
73. http://ise.kiev.ua.
74. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики
75. www.sta.gov.ua – Державна податкова адміністрація
76. www.me.gov.ua - Міністерство економіки з питань європейської інтеграції
77. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів
78. www.dkrp.gov.ua - Державний комітет України з питань регуляторної політики
79. www.spfu.gov.ua - Фонд державного майна України
80. http://www.oschadnybank.com
Дополнительная информация2554
Заказ Заказать Купить «Аналіз кредитоспроможності позичальника банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА БАНКОМ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
  • Методи оцінки кредитоспроможності позичальника
  • Методи оцінки кредитоспроможності позичальника
  • Аналіз та способи усунення недоліків оцінювання кредитоспроможності клієнта банку
  • КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком
  • Аналіз банком кредитоспроможності позичальників
Cгенерировано за 0.278607 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів