Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління персоналом в закладах охорони здоров я (на базі Деснянської районної поліклініки)» (ID:20420)

| Размер: 182 кб. | Объем: 107 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. 6
1.1.Нормативно – правове регулювання кадрової роботи в закладах охорони здоров’я 6
1.2.Аналіз кількісно-якісного складу працівників поліклініки 19
1.3. Оцінка впливу існуючої кадрової політики поліклініки на ефективність праці 37
Висновки до розділу 1 54
Розділ 2 57
2.1. Сутність та принципи кадрового менеджменту 57
2.2. Складові процесу управління персоналом 66
Висновки до розділу 2 77
Розділ 3 78
3.1. Моделювання стратегії професійної і соціальної відповідності персоналу при прийманні на роботу 78
3.2. Розробка програми впровадження стратегії підвищення ефективності кадрової політики 91
3.3. Застосування розробленої моделі для оцінки складності праці медичних працівників поліклініки 97
Висновки до розділу 3 104
Висновки та пропозиції 106
Список літератури 111


Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літератури
1. Конституція України, прийнята на 5 сесії ВРУ 28 червня 1996 р. – К.: Феміна, 1996-64 с.
2. Основи законодавства України про охорону здоров я від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Голос України. – № 238. – 1992 р. – с. 5 – 10
3. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, №16, ст.200.
4. Балабанов И.Т. Основы менеджмента. Как управлять капиталом – М.: Финансы и статистика, 1996. – 384 с.
5. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: «Инфра-М», 1997. - 344с.
6. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.
7. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 –160 с.
8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник 2-ое изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.
9. Глуховский В.В. Вся влада - пацієнтам // Нова медицина. - 2002. - №5. - С. 8-9.
10. Гордон Ю. Керівник в охороні здоров я: моральні аспекти, стиль, методи // Ваше здоров я.- 2002.- №. 46, 5 грудня.- С. 14.
11. Гравин В. Дятлов В. Основы кадрового менеджмента – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 608с.
12. Григорьев И.Ю., Григорьев Ю.И., Суворов Е.Г. Управление в сфере охраны здоровья населения //Вестн. нов.мед.технологий.-2002.- Т.IX, №2.-С.90-91.
13. Громовик Б.П., Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2004.-464 с.
14. Гущина И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда // Общество и экономика.- 2004.- № 1. - С. 169-174.
15. Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологии.- 2004.- № 3. - С. 41-44.
16. Дряхлов Н. , Куприянов Е. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США // Проблемы теории и практики управления.- 2002.- № 2. - С. 83-88.
17. Дряхлов Н. И. , Куприянов Е. А. Эффективность деятельности сотрудников и их вознаграждение на Западе // СОЦИС: Социологические исследования.- 2005.- № 12. - С. 87-92.
18. Дубинин С. А., Гуров А. Н. Некоторые положения экономической теории развития здравоохранения // Эконом. здравоохранения.-2002.-№5-6.-С.29-32.
19. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –2003 - №4.- с.79-84.
20. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с.
21. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: Учеб. пособие для вузов.- СПб. и др.: Питер, 2003.- 508 с.
22. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. -М.: ГАУ, 2005. – 132с.
23. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика. /під заг. Ред. М.І. Мадаванова.-К.: Техніка, 1993.-856с.
24. Каверзин Н. Метод кнута и пряника: Всегда ли он оправдывает себя и в каких условиях эффективен? // Служба кадров.- 2002.- № 8. - С. 32-37.
25. Каверин С. Б. Мотивация труда.- М.: Ин-т психологии РАН, 2004.- 224 с.
26. Канюка Г. Психологические особенности управленческой деятельности руководителей медицинских учреждений // Гл.врач. 2002. - №2. С.50-51.
27. Кардашов В. Мотивация персонала: теория и практика: Об управлении персоналом на примере ОАО Красцветмет , г. Красноярск // Человек и труд.- 2002.- № 10. - С. 80-83.
28. Катаева Л.Д., Абрамова Л.Г. Управление персоналом. – Новосибирск, 2004. – 240с.
29. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии // Управление персоналом.- 2005.- № 2. - С. 66-70.
30. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. -304 с.
31. Кириллов Л. Как заставить сотрудников гореть на работе // Управление персоналом.- 2004.- № 6. - С. 26-31.
32. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом.- 2005.- № 1. - С. 38-41.
33. Комаров Е. Фирменный патриотизм или преданность в трудовых отношениях // Управление персоналом.- 2003.- № 5. - С. 63-66.
34. Кредісов А. І., Панченко Є. Г., Кредісов В. А. Менеджмент для керівників. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 556 с.
35. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 2002.-258 с.
36. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге перероблене й доповнене. - К.: „Кондор , 2005 - 308 с
37. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. -М. 1995. -491 с.
38. Литвинова О.Н. Функції менеджера в охороні здоров я // Вісник соц. гігієни. та організ. охорони здоров я України. - 2002. - №2. - С.94-95.
39. Майталь Ш. Экономика для менеджеров Учебник. - пер. с англ. - М.: «Инфра-М», 1993. - 306с.
40. Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
41. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 1994. - 702с.
42. Основы менеджмента и маркетинга / Под ред. Р. Садегорова.- Минск.: Высшая шк. 1995.-382с.
43. Менеджмент персоналу: Навч.посіб./В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.: за заг.ред.В.М.Данюка, В.М.Петюха. - К.:КНЕУ, 2004. - 398 с
44. Оганесян И.А. Управление персоналом организации. – Минск: Профит, 2004. - 257 с.
45. Пушкарев И.Ф. Кадровый менеджмент- М.:-Юнити, 1998.- 423 с.
46. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб.пособие для вузов/ Пер.с англ.под ред..проф.Е.А.Климова/ - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 399 с.
47. Саакян А.К., Зайцев Т.Г., Лашманова Н.В., Дягилева Н.В. Управление персоналом в организации. – СПб: Питер, 2001.- 176 с.
48. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Шило С.И., Ильинский., Салимжанов И.Х. Управление персоналом. (Под. ред. С.И.Самыгина). Серия «Учебники, учебные пособия»- Ростов н/Д: Феникс,2001. –512 с.
49. Спивак В.А.Основы кадрового менеджмента- М.: Дело, 2005.-214 с.
50. Старобинский Э.К. Как управлять персоналом.-М: Экономика, 2003. - 327 с.
51. Терещенко В.И. Наука руководить.-К: Наука, 2000.-286 с.
52. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент.-М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство ЭКМОС, 2003.-256 с.
53. Уткин Э.А. Профессия – менеджер. – М.: Наука, 2002. –243 с.
54. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом.-М.: ЮНИТИ, 2001. -346 с.
55. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие.-К.: Товариство «Знания», КОО, 2002. – 512 с.
56. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. -М.: ЮНИТИ, 2003.- 432 с.
57. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник в 2-х т.- К.: МАУП, 2003.- 368 с.
58. Щекін Г.В. Теорія та практика управління персоналом.- Київ: Просвіта, 2005. –296с.
59. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2001.- 376 с.
Дополнительная информация2502
Заказ Заказать Купить «Управління персоналом в закладах охорони здоров я (на базі Деснянської районної поліклініки)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління персоналом у закладі охорони здоров’я
  • Планування і організація набору і відбору персоналу на прикладі дитячої поліклініки
  • Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я
  • Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  • Підходи та принципи управління охорони здоров’я
  • Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
  • Наукові основи управління в охороні здоров’я
  • Організаційна культура закладу охорони здоров’я як фактор конкурентоспроможності на прикладі Дитячої поліклініки №1 Святошинського р-ну м. Києва
  • Фінансове забезпечення фінансування охорони здоров'я.
  • Фінансовий менеджмент та контроль в сфері охорони здоров’я
Cгенерировано за 0.151560 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів