Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання (+ реферат +виступ (доповідь) +)» (ID:20198)

| Размер: 1666 кб. | Объем: 129 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 5
Розділ 1. Сутність та необхідність залучення підприємствами кредитів банку 10
1.1.Необхідність кредитування підприємств у ринкових умовах. 10
1.2.Класифікація банківських кредитів. 16
1.3.Умови кредитування підприємств у трансформаційний період. Процедура залучення кредитів підприємством. 33
Розділ 2.Аналіз кредитоспроможності підприємства 44
2.1.Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 44
2.2.Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості при видачі кредитної позики 71
2.3.Оцінка якісних показників кредитоспроможності суб’єктів господарювання 77
Розділ 3.Удосконалення методів забезпечення повернення кредитів. 83
3.1. Впровадження в діяльність підприємства прогресивних методів залучення кредитів 83
3.2.Прогресивні види застави як методу кредитного забезпечення 90
а)Застава рухомого та нерухомого майна 90
б) Застава цінних паперів 99
Висновки 109
Список літератури 113
Додаток А 122

Литература1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 р.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2005.
3. Закон України від 14.05.92 p. N 2343-ХІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у редакції Закону України від 30.06.1999 p. №784-XIV, зі змінами.
4. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ
6. Закон України „ Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23 червня 2005 року № 2704-ІV
7. Закон України „Про заставу” від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ
8. Закон України „Про іпотеку” від 5 червня 2003 року № 898-ІV.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
14. Положення НБУ “Про кредитування” Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№59.-с.715
15. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.
16. Агужен Г.А., Булеев И.П. Управление финансовой деятельностью: Зб. наук. пр, ІЕП НАН України,1995.-34 с.
17. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Прогресс, - 1999, - 451 с.
18. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г, - 421 с.
19. Астахов В. П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. — М.: Издательство «Ось — 89», 1996, - 421 с.
20. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.
21. Балабанов И.Т., Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1994, - 125 с.
22. Бандурин А. В., Орехов С. А., Медведев С. Ю. Отдельные проблемы антикризисного управления предприятиями. – М.: Диалог-МГУ, 2000. – 451 с.
23. Банківський менеджмент Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2006. — 831 с.
24. Банківські операції: Підручник/ За ред. А.М. Мороза.- 2-е вид., випр. і доп.- К.: КНЕУ, 2002.- 476 с.
25. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Курс лекций/ под ред. И.П. Мерзлякова. М. «Инфра-М», 1999 (с. 170-186).
26. Бикова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы. — 2000. — № 2. – С. 45-49
27. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
28. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента в II томах: К. «Ника-Центр», «Эльга», 1999 (с.476, т.2).
29. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
30. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. — 527 с.
31. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова,1999, - 265 с.
32. Брейли Р, Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: "ОЛИМП -БИЗНЕС", 1997, - 451 с.
33. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./Пер.с англ. под. ред.В.В. Ковалёва. - СПб.: Экономическая школа, 1998, - 457 с.
34. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: КП "ВАЗАКО" Видавництво "Молодь", 2001. – 451 с.
35. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Житомир, Рута. – 2003, - 365 с.
36. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум : Навч. посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
37. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь – 739 с.
38. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М. :Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
39. Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с
40. Гаєвська Л.М. Економіка та організація діяльності фірми: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 164 с.
41. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций. Учебное пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". М.: ЮНИТИ, 2006. –159 с.
42. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
43. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. Учебно-практическое пособие. Издательство: Финпресс - 2002 год - 208 с.
44. Грачев А.В. Моделирование финансовой устойчивости предприятия // Финансовый менеджмент, №5 , - 2003, С. 58-68.
45. Грачев А.В. Организация и управление финансовой устойчивостью. Роль финансового директора на предприятии //Финансовый менеджмент, 2005/ - № 1. – С.56-69
46. Грачев А.В. Основы финансовой устойчивости предприятия//Финансовый менеджмент. — 2003. — №4. – C. 69-76
47. Грачев А.В. Оценка платежеспособности предприятия за период // Финансовый менеджмент. —2003. — № 1. – C.36-39
48. Грачев А.В. Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия//Финансовый менеджмент. — 2002. — №2
49. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
50. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2005. -- 160 с.:
51. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2005. — 424 с.
52. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
53. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
54. Джей К.Шим, Джоел Г.Сигел. Финансовый менеджмент. М.: Филинъ, 2001, - 210 с..
55. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
56. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - Київ: КНЕУ, 2001. - 540 с.
57. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
58. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
59. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
60. Енциклопедія банківської справи України.- К.: Молодь, Ін Юре, 2001.- 680 с.
61. Жак Ришар. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. / перевод з французского под ред. Л.П. Белых: М. «Аудит», «ЮНИТИ», 1997 (с.11).
62. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.
63. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб. - Київ: Знання-Прес, 2000. - 207 с.
64. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
65. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 457 с.
66. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
67. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. Учебно – справочное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001
68. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль (всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
69. Керанчук Т.М. Фінансова стабільність підприємства і методичні аспекти її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - с. 83 – 86
70. Кирсанов К. А., Попов С. А. Антикризисное управление: анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. пос. – М.: ИНЭП, 1999.
71. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции й. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 429 с.
72. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
73. Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства // Фінанси України. - 1997. - №7. - с.73 – 76
74. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
75. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. - 2006. - №1. - с. 113 – 117
76. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент — 2-е издание доп. и перераб.: Учебное пособие. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001, - 365 с.
77. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
78. Лаврушин О. И. Банковское дело. Современная система кредитования 2007. 3-изд.- М.: КноРус, 2007. – 451 с.
79. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика.- К.: Знання, 2005.- 215 c.
80. Лутченко В., В. Соколов. Кризисное состояние предприятия. Как преодолеть и не допустить его. В журнале "Содействие" №3-4, 2000 г.
81. Любушин М.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, - 554 с.
82. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - Київ: Вища школа, 2003. - 278 с.
83. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 204 с.
84. Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.
85. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
86. Новоселов Е.В., Романчин В.И., Тарапанов А.С., Харламов Г.А., Антикризисное управление.-М.: Дело, 2001 -176с.
87. Овчаренко Р. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства // Банківська справа. - 2001. - №4. - с. 59 – 61
88. Операції комерційних банків: Навч. посібник.- 2-е вид., доп.- К.: ЛБІ НБУ, 2001.- 516 с.
89. Оцінка фінансової стійкості підприємств. — Львів, 1995. — 47 с.
90. Павлова Л.И. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для ВУЗов. – М.: Банки и биржи, 1995, - 256 с.
91. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. Економіка підприємства. Підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2005, - 680 с.
92. Попов Р. А. Антикризисное управление. Учебник. М.: Высшая школа, 2006, - 429 с.
93. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 2006, - 369 с.
94. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуации, задачи и решения/ Под ред. Е.С. Стояновой. – 2-е изд., доп. – М.: Перспектива, 2005, - 254 с.
95. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
96. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
97. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 223 с.
98. Росс С. Основы корпоративных финансов / Пер.с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 720 с.
99. Русак H.А., Русак В.А. Основы финансового анализа. — Минск: ООО «Меркаванне», 1995. — 194 с.
100. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.-М.:ИНФРА-М,2001.-288с.
101. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 662 с.
102. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2006.
103. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела. Учебник. – М. : Форум, 2006. – 265 с.
104. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 2001 – 124 с.
105. Тавасиев А. М., Эриашвили Н. Д. Банковское дело. Учебник. 2-е изд. – М. :Юнити- Дана, 2006. – 354 с.
106. Теорія економічного аналізу: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Федорович Р.В. — Т., 2002. — 325 с.
107. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
108. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. М. «Зерцало», 1998 (с.206).
109. Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні. К.: Фенікс, 2006, - 320 с.
110. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
111. Финансовый менеджмент / под ред.акад. Г.Б. Поляка: М. «Финансы», «ЮНИТИ», 1997 - 277 с..
112. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
113. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под ред. проф. Самсонова – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999, - 325 с.
114. Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗов/ Под. ред. Г.Б. Полякова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2005, - 354 с.
115. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
116. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2005. — 328 с.
117. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. к.е.н.проф. А.М. Поддерьогіна: К; КНЕУ, 2001, - 283 с.
118. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.- К.: “Лібра”, 2001, - 256 с.
119. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
120. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2006. – 536 с.
121. Хеддервик, Карл. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 189, с.: табл.
122. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993, - с. 256
123. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996, - 356 с.
124. Чупис А.В., Закоморный С.H. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. — Сумы: Козацький вал, 1997. — 27, [1] с.
125. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
126. Щетинін А.І. Гроші та кредит.- К.: ЦНЛ, 2006.- 430 c.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання
  • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання
  • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання + рецензія + роздатковий матеріал
  • Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства
  • Особливості залучення довгострокових кредитів підприємства
  • Укладання господарських договорів за законодавством України
  • Форми забезпечення повернення банківських кредитів. Зміст договору про заставу
  • Форми забезпечення повернення банківських кредитів. Зміст договору про заставу
  • Кредитування та повернення кредитів.
  • Кредитування та повернення кредитів.
Cгенерировано за 0.240090 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів