Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Планування в системі охорони здоров’я України.» (ID:20181)

| Размер: 266 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 8
1.1. Основні проблеми функціонування системи охорони здоров’я в Україні 8
1.2. Цілі державної політики в сфері планування охорони здоров’я 17
РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 22
2.1. Оцінка реалізації державної політики планування в сфері охорони здоров’я 22
2.2. Характеристика механізмів впровадження державної політики планування в сфері охорони здоров’я 27
РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА УМОВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 37
3.1. Досвід підвищення ефективності планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 37
3.2. Порівняльний аналіз застосування засобів підвищення планування планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 46
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54
ДОДАТКИ 59

Литература1. Величковский Б. Медицинская цена реформ и пути преодоления их негативных последствий // Мед. вестник. – 2002. – №13-14. – С. 47-48.
2. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. Реформування системи медичної освіти в світлі концепції «суспільство знань» // Укр. мед. Часопис. – 2006. – №4. – С. 10-11.
3. Галацан О.В. Проблеми реорганізації системи управління сферою охорони здоров’я великих міст // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2006. – № 9. – С. 97-101.
4. Гирін В.М. Медична освіта // УРЕ. – Київ, 2001. – Т.6. – С. 14-15.
5. Грищенко Н.Б. Здравоохранение и добровольное медицинское страхование: перспективы сотрудничества // Эконом. здравоохранения. – 2002. –№4. – С.9-11.
6. Денисов И.Н. Медицинское образование: пути совершенствования подготовки врачей. – СПб.: Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, 2005. – 247 с.
7. Євсєєв B.І. Концептуальні основи фінансової стратегії охорони здоров’я // Формування та реалізація регіональної політики в галузі ОЗ: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2002 р. – Одеса, 2002. – С. 200-207.
8. Євсєєв В. Охорона здоров’я в Україні: необхідність економічних перетворень // Ліки України. – 2006. – №11. – С. 24-25.
9. Журавель В.В., Мегедь В.М., Гаврилова Т.П. Соціально-економічна політика як напрямок реформування системи охорони здоров’я // Формування та реалізація регіональної політики в галузі ОЗ: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2002 р. – Одеса, 2002. – 350 с.
10. Журавель В.И. Украинской системе здравоохранения - украинскую стратегию реформирования // Здоров'я України. – 2002. – №4. – С.5.
11. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. № 2017 // ВВР України. – 2000. – № 48. – Ст. 409.
12. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров’я // Щотижневик „Аптека”. – № 30 (351). – 2006. – С. 5-6.
13. Как лечить наше здравоохранение (по матер. брошюры П.Овсейко "Как лечить наше здравоохранение") // Вопр. экономики и управл. для рук-лей здравоохранения. – 2002. – №5. – С.11-17.
14. Карамишев Д.В., Волос Б.О., Юрков О.М. Передумови введення обов’язкового медичного страхування в Україні // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Х.:УАДУ ХФ. – 2001. – Ч.1. – 130 с.
15. Карамишев Д.В., Немченко А.С. Майбутнє вітчизняної системи фінансування охорони здоров’я. Законодавчі аспекти // Медицина сьогодні і завтра. – 2003. – № 3. – С. 49-52.
16. Карамишев Д.В., Немченко А.С. Реалізація та оцінка ефективності інноваційних проектів у системі охорони здоров’я // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 86-88.
17. Климова Н.Б., Зайцева А.Л., Бреев П. В. Национальная система здравоохранения Франции. Организация. Источники финансирования (по материалам зарубежной литературы) // Экономика и практика обязат. мед. страхования. – 2002. – №5. – С.4-8.
18. Колоденко В.О. Політика в області фінансової підтримки регіональних систем охорони здоров'я України. Міфи та реальність // Главный врач. – 2002. – №2. – С.25-27.
19. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України / Затв. Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. №1313/2000. – К.: МОЗ України, 2000.
20. Кузнецов В. Мое открытие американской медицины // Мед. газета. – 2002. – №81. – С.14.
21. Лежан В.М. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я України. – К.: Здоров’я, 2006. –60 с.
22. Мамонова В., Галацан О. Створення організаційних засад розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я // Управління сучасним містом. – К.: УАДУ, 2003. – № 1-3 (9). – С. 97-103.
23. Мотивация медицинского персонала // Журнал „Справочник по управлению персоналом”. – №9. – 2003. – С. 50-51.
24. Наказ № 767 МОЗ України від 27.12.2005 р. – К., 2005.
25. Наказ МОЗ України Про удосконалення організації медичного обслуговування від 30.08.2005 № 432/496. – К., 2005.
26. Нижник Н. Проблеми управління охороною здоров’я України // Укр. мед. вісн. – 2007. - № 2-3 (57-58). – С. 40-41.
27. Нонко В., Стецюк Т. Іноземний досвід медичного страхування // Гл. врач. – 2002. – №4. – С.42-44.
28. Охорона здоров’я України: результати діяльності (щорічна доповідь). – К.: Основи, 2006. – 211 с.
29. Перетяка О. Кадровый дисбаланс в здравоохранении: проблемы и пути разрешения // Ліки України. – 2002. – №5. – С. 45-46.
30. Підаєв А.В. Діяльність системи охорони здоров’я України в контексті стратегії економічного та соціального розвитку держави на 2002 – 2011 роки. – К.: МОЗ, 2003. – C. 10.
31. Поляков И.В., Паскаль А.В. Главные врачи о проблемах организации и реформирования системы здравоохранения // Пробл.соц.гиг., здравоохр. и истории медицины. – 2002. – №5. – С.41-44.
32. Поляченко Ю. Медичні кадри. Аналіз ситуації // Щотижневик „Аптека”. – № 29 (350). – 2006. – С. 18-19.
33. Поляченко Ю.В., Передерій В.Г., Волосовець О.П., Москаленко В.Ф., Булах Є.І. Медична освіта у світі та в Україні. – К.: Здоров’я, 2005. – 270 с.
34. Пономаренко В.М. Основні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я. – 2005. – № 1. – С. 7-10.
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки".
36. Потапчик Е.Г. Сравнительный анализ законодательства отдельных европейских стран в области медицинского страхования (Германия, Нидерланды, Россия) // Гл. врач. – 2002. – №8. – С.76-83.
37. Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та шляхи їх розв’язання // Інформаційні та додаткові матеріали для учасників парламентських слухань 5 липня 2005 р. – К., 2006. – 211 с.
38. Росс Г., Степаненко А.В., Новічкова О.М Аналітичний звіт із тестування медичних стандартів в пілотних регіонах України. Проект «Підтримка розвитку системи медичних стандартів в Україні». – К.: Здоров’я, 2006. – 120 с.
39. Саванчук І. Шляхи удосконалення управління середнім медичним персоналом // „Здоровье Украины”. – 2006. – № 165. – С. 10-11.
40. Свінціцький А.С., Богомаз В.М. Постійний професійний розвиток лікарів в умовах клінічної практики // Галицький лікарський вісник. – 2006. – №13(3).
41. Сердюк А.М. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів. – К.: Здоров’я, 2005. – 150 с.
42. Слюсаренко О.О. Медичне страхування: стан та тенденції розвитку // Гл. врач. – 2002. – №12. – С.67-68.
43. Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. НАДУ. – К., 2005. – С. 424-431.
44. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева. 4-15 мая 1987 г.) Резолюции, решения и предложения. – WHA 40/1987/REC/I/ – Женева, 1988. – 269 с.
45. Ціборовський О. Основи державної політики України в галузі охорони здоров’я // Укр. мед.вісн. – 2007. – № 1 (56). – С. 37-38.
46. Черненко В.Г., Рудий В.М. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. – К., 2002. – 112 с.
47. Шегедин М. Медсестринство у світі. – Л.: Край, 1999. – 105 с.
48. Щепин О.П., Нечаев В.С. О государственных механизмах реформы здравоохранения // Проблемы соц. гигиены истории медицины. – 2007. – № 1. – С. 34-38.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Підходи та принципи управління охорони здоров’я
  • Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров я України
  • Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я України
  • Фінансування закладів охорони здоров’я
  • Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  • Структура та органи управління громадською охороною здоров’я
  • Наукові основи управління в охороні здоров’я
  • Плануванння і фінансування бюджетних асигнувань в системі охорони здоров’я
  • Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  • Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
Cгенерировано за 0.086920 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів