Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Планування в системі охорони здоров’я України.» (ID:20181)

| Размер: 266 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 8
1.1. Основні проблеми функціонування системи охорони здоров’я в Україні 8
1.2. Цілі державної політики в сфері планування охорони здоров’я 17
РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 22
2.1. Оцінка реалізації державної політики планування в сфері охорони здоров’я 22
2.2. Характеристика механізмів впровадження державної політики планування в сфері охорони здоров’я 27
РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА УМОВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 37
3.1. Досвід підвищення ефективності планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 37
3.2. Порівняльний аналіз застосування засобів підвищення планування планування ресурсів охорони здоров’я в світі та Україні 46
ВИСНОВКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54
ДОДАТКИ 59

Литература1. Величковский Б. Медицинская цена реформ и пути преодоления их негативных последствий // Мед. вестник. – 2002. – №13-14. – С. 47-48.
2. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П. Реформування системи медичної освіти в світлі концепції «суспільство знань» // Укр. мед. Часопис. – 2006. – №4. – С. 10-11.
3. Галацан О.В. Проблеми реорганізації системи управління сферою охорони здоров’я великих міст // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: УАДУ ХФ, 2006. – № 9. – С. 97-101.
4. Гирін В.М. Медична освіта // УРЕ. – Київ, 2001. – Т.6. – С. 14-15.
5. Грищенко Н.Б. Здравоохранение и добровольное медицинское страхование: перспективы сотрудничества // Эконом. здравоохранения. – 2002. –№4. – С.9-11.
6. Денисов И.Н. Медицинское образование: пути совершенствования подготовки врачей. – СПб.: Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, 2005. – 247 с.
7. Євсєєв B.І. Концептуальні основи фінансової стратегії охорони здоров’я // Формування та реалізація регіональної політики в галузі ОЗ: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2002 р. – Одеса, 2002. – С. 200-207.
8. Євсєєв В. Охорона здоров’я в Україні: необхідність економічних перетворень // Ліки України. – 2006. – №11. – С. 24-25.
9. Журавель В.В., Мегедь В.М., Гаврилова Т.П. Соціально-економічна політика як напрямок реформування системи охорони здоров’я // Формування та реалізація регіональної політики в галузі ОЗ: Матеріали наук.-практ. конф., 25-26 квітня 2002 р. – Одеса, 2002. – 350 с.
10. Журавель В.И. Украинской системе здравоохранения - украинскую стратегию реформирования // Здоров'я України. – 2002. – №4. – С.5.
11. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. № 2017 // ВВР України. – 2000. – № 48. – Ст. 409.
12. Інноваційна і кадрова політика у системі охорони здоров’я // Щотижневик „Аптека”. – № 30 (351). – 2006. – С. 5-6.
13. Как лечить наше здравоохранение (по матер. брошюры П.Овсейко "Как лечить наше здравоохранение") // Вопр. экономики и управл. для рук-лей здравоохранения. – 2002. – №5. – С.11-17.
14. Карамишев Д.В., Волос Б.О., Юрков О.М. Передумови введення обов’язкового медичного страхування в Україні // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. – Х.:УАДУ ХФ. – 2001. – Ч.1. – 130 с.
15. Карамишев Д.В., Немченко А.С. Майбутнє вітчизняної системи фінансування охорони здоров’я. Законодавчі аспекти // Медицина сьогодні і завтра. – 2003. – № 3. – С. 49-52.
16. Карамишев Д.В., Немченко А.С. Реалізація та оцінка ефективності інноваційних проектів у системі охорони здоров’я // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 86-88.
17. Климова Н.Б., Зайцева А.Л., Бреев П. В. Национальная система здравоохранения Франции. Организация. Источники финансирования (по материалам зарубежной литературы) // Экономика и практика обязат. мед. страхования. – 2002. – №5. – С.4-8.
18. Колоденко В.О. Політика в області фінансової підтримки регіональних систем охорони здоров'я України. Міфи та реальність // Главный врач. – 2002. – №2. – С.25-27.
19. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України / Затв. Указом Президента України від 7 грудня 2000 р. №1313/2000. – К.: МОЗ України, 2000.
20. Кузнецов В. Мое открытие американской медицины // Мед. газета. – 2002. – №81. – С.14.
21. Лежан В.М. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я України. – К.: Здоров’я, 2006. –60 с.
22. Мамонова В., Галацан О. Створення організаційних засад розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я // Управління сучасним містом. – К.: УАДУ, 2003. – № 1-3 (9). – С. 97-103.
23. Мотивация медицинского персонала // Журнал „Справочник по управлению персоналом”. – №9. – 2003. – С. 50-51.
24. Наказ № 767 МОЗ України від 27.12.2005 р. – К., 2005.
25. Наказ МОЗ України Про удосконалення організації медичного обслуговування від 30.08.2005 № 432/496. – К., 2005.
26. Нижник Н. Проблеми управління охороною здоров’я України // Укр. мед. вісн. – 2007. - № 2-3 (57-58). – С. 40-41.
27. Нонко В., Стецюк Т. Іноземний досвід медичного страхування // Гл. врач. – 2002. – №4. – С.42-44.
28. Охорона здоров’я України: результати діяльності (щорічна доповідь). – К.: Основи, 2006. – 211 с.
29. Перетяка О. Кадровый дисбаланс в здравоохранении: проблемы и пути разрешения // Ліки України. – 2002. – №5. – С. 45-46.
30. Підаєв А.В. Діяльність системи охорони здоров’я України в контексті стратегії економічного та соціального розвитку держави на 2002 – 2011 роки. – К.: МОЗ, 2003. – C. 10.
31. Поляков И.В., Паскаль А.В. Главные врачи о проблемах организации и реформирования системы здравоохранения // Пробл.соц.гиг., здравоохр. и истории медицины. – 2002. – №5. – С.41-44.
32. Поляченко Ю. Медичні кадри. Аналіз ситуації // Щотижневик „Аптека”. – № 29 (350). – 2006. – С. 18-19.
33. Поляченко Ю.В., Передерій В.Г., Волосовець О.П., Москаленко В.Ф., Булах Є.І. Медична освіта у світі та в Україні. – К.: Здоров’я, 2005. – 270 с.
34. Пономаренко В.М. Основні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я. – 2005. – № 1. – С. 7-10.
35. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації" на 2002-2011 роки".
36. Потапчик Е.Г. Сравнительный анализ законодательства отдельных европейских стран в области медицинского страхования (Германия, Нидерланды, Россия) // Гл. врач. – 2002. – №8. – С.76-83.
37. Проблеми у сфері забезпечення охорони здоров’я і медичного обслуговування громадян України та шляхи їх розв’язання // Інформаційні та додаткові матеріали для учасників парламентських слухань 5 липня 2005 р. – К., 2006. – 211 с.
38. Росс Г., Степаненко А.В., Новічкова О.М Аналітичний звіт із тестування медичних стандартів в пілотних регіонах України. Проект «Підтримка розвитку системи медичних стандартів в Україні». – К.: Здоров’я, 2006. – 120 с.
39. Саванчук І. Шляхи удосконалення управління середнім медичним персоналом // „Здоровье Украины”. – 2006. – № 165. – С. 10-11.
40. Свінціцький А.С., Богомаз В.М. Постійний професійний розвиток лікарів в умовах клінічної практики // Галицький лікарський вісник. – 2006. – №13(3).
41. Сердюк А.М. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів. – К.: Здоров’я, 2005. – 150 с.
42. Слюсаренко О.О. Медичне страхування: стан та тенденції розвитку // Гл. врач. – 2002. – №12. – С.67-68.
43. Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. НАДУ. – К., 2005. – С. 424-431.
44. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (Женева. 4-15 мая 1987 г.) Резолюции, решения и предложения. – WHA 40/1987/REC/I/ – Женева, 1988. – 269 с.
45. Ціборовський О. Основи державної політики України в галузі охорони здоров’я // Укр. мед.вісн. – 2007. – № 1 (56). – С. 37-38.
46. Черненко В.Г., Рудий В.М. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. – К., 2002. – 112 с.
47. Шегедин М. Медсестринство у світі. – Л.: Край, 1999. – 105 с.
48. Щепин О.П., Нечаев В.С. О государственных механизмах реформы здравоохранения // Проблемы соц. гигиены истории медицины. – 2007. – № 1. – С. 34-38.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Підходи та принципи управління охорони здоров’я
  • Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров я України
  • Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров’я України
  • Фінансування закладів охорони здоров’я
  • Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  • Структура та органи управління громадською охороною здоров’я
  • Наукові основи управління в охороні здоров’я
  • Плануванння і фінансування бюджетних асигнувань в системі охорони здоров’я
  • Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  • Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
Cгенерировано за 0.049899 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів