Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування ефективної системи фінансового контролю на підприємстві» (ID:20148)

| Размер: 506 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи здійснення фінансового контролю на підприємстві 6
1.1. Сутність та види фінансового контролю на підприємстві 6
1.2. Об’єкти фінансового контролю на підприємстві 14
1.3. Методи фінансового контролю на підприємстві та порядок його виконання 21
1.4. Методологія проведення внутрішньо фірмового фінансового контролю в зарубіжних країнах 26
РОЗДІЛ 2. Оцінка системи фінансового контролю в "..." 36
2.1. Основні рівні системи фінансового контролю на підприємстві (цілі, задачі, управління) 36
2.2. Контроль фінансового стану та фінансових результатів 42
2.3. Організація та методи контролю за рухом товарно-матеріальних цінностей в "..." 60
2.4. Оцінка ефективності організації контролю за формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів із застосуванням центрів відповідальності 76
РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо удосконалення системи фінансового контролю в "..." 84
3.1. Обґрунтування напрямків удосконалення системи фінансового контролю в "..." 84
3.1. Оцінка ефективності запропонованих заходів 97
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104
ДОДАТКИ 112

Литература1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 № 996. З наступними змінами та доповненнями.
2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97. №283/97 – ВР. З наступними змінами та доповненнями.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
5. Александрова М. М., Бардаш С. В., Бородкін О. С., Бутинець Т. А., Виговська Н. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с.
6. Аналіз господарської діяльності / Укл. Барабаш Н.-Київ:КНЕУ,2002. - 252 с.
7. Ареф'єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 94с.
8. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / І. І. Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. — 172с.
9. Бакун Ю. В. Облік, аналіз та аудит запасів на підприємствах торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.06 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 20с.
10. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 2003. — 384с.
11. Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти. — К. : Видавничий дім "Корпорація", 2006. — 234с.
12. Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства: методичний аспект: Монографія .-Тернопіль: Астон, 2005. – 224 с.
13. Білуха М. Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888с.
14. Бурцев В.В. об этике и принципах финансового контроля. // Финансы. – М., 2001. - № 6. – с. 59-62.
15. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2002. — 84с.
16. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Івахненков С. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб.— 3. вид., доп. і перероб. — Житомир : ПП "РУТА", 2001. — 512с.
17. Бычкова С. М., Итыгилова Е. Ю. Международные стандарты аудита: Учеб. пособие. — М. : Проспект, 2007. — 419с.
18. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — 4-те вид.,доп. — К. : НІОС, 2003. — 411с.
19. Ващенко І. В. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.
20. Вітвицька Н. С., Чумакова І. Ю., Коцупатрий М. М., Фенченко М. Т. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 408с.
21. Внутрішній контроль та аудит у Промінвестбанку: Матеріали наук.-практ. семінару "Внутрішній контроль при здійсненні банківської діяльності та організація аудиту в установах Промінвестбанку", 22-26 вересня 2003 р. / В.П. Матвієнко (ред.) — К. : Наукова думка, 2004. — 415с.
22. Волкова О. Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 269с.
23. Волосский А. А. Корпоративный финансовый контроль: Учеб. пособие / Новосибирская гос. академия экономики и управления. — Новосибирск, 2000. — 187с.
24. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2004. — 515с.
25. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування .- Суми: Університетська книга, 2001 .-207с.
26. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
27. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.
28. Давидов Григорій Миколайович. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323с.
29. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 323с.
30. Дикань Л. В. Теория финансов курса "Финансы": Конспект лекций / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХГЭУ, 2001. — 59с.
31. Діденко В. М., Попова В. Д., Прядко В. В. Загальна теорія фінансів: Навчальний посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. — Чернівці : Ратуша, 2000. — 638с.
32. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужников І. О., Горячева К. С. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
33. Загородній А. Г., Корягін М. В., Єлісєєв А. В., Полякова Л. М. Аудит: теорія і практика.— 2. вид., перероб. та доп. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 456с.
34. Загородный А.Г. и др. Финансовый словарь. – К.: Знания, 2000. – 645 с.
35. Зятковський І.В. Теоретичні засади фінансів підприємств. // Фінанси україни. – 2000. - № 4. – С. 25.
36. Іванова І. М. Державний фінансовий контроль у забезпеченні економічної безпеки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 2007. — 17с.
37. Калюга Є.В. Сучасний стан відомчого контролю та шляхи його реформування. // Вісник податкової служби України – 2006 - №74 - с.43.
38. Калюга Є.В. Фінансово- господарський контроль у системі управлініння: Монографія – Київ: Ельга, Ніка-центр, 2005. – с.320.
39. Катан Л. І., Бровко Л. І., Дуброва Н. В., Бондарчук Н. В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. Суми : Довкілля, 2007. — 243с.
40. Кириленко О.П. Фінанси: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 163 с.
41. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник .- 2 ге вид.-Київ: Знання, 2005. – 456 с.
42. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 627 с.
43. Король Г. А., Сокольская Р. Б., Зеликман В. Д. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ. — Д. : Наука и образование, 2004. — 192с.
44. Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С.. Добикіна О.К., Касьянюк С.В. Економічна діагностика:Практикум .- Київ: ЦУЛ, 2007. – 186 с.
45. Кочетов В. А., Кудинов Э. А., Бакеренко Н. П. Управленческий учет: Учеб. пособие. Д. : ДонГУЭТ, 2003.— 170с.
46. Кузнєцова А. Я. Теорія фінансів: Навч. посіб. для студ. вузів. — Л. : ЛБІ НБУ, 2001. — 156с.
47. Кукурудз О. М. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К., 2006. — 20с.
48. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика.-Тернопіль, 2006. - 434 с.
49. Лучко М.Р., Зорій Н.М., Мельник Н.Г. Економічний аналіз .-Тернопіль: ТАНГ, 2004. -111 с.
50. Майданевич П. Н., Каюм Абдул, Федосеев С. К., Майданевич Ю. П., Олейник О. А. Аудит: Учеб. пособие для студ. вузов / А.Ю. Рудченко (ред.). — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 394с.
51. Малышева В.И. Казначейство: цель, задачи, функции. // Финансы. – М., 2001. - №12. – c. 24-26.
52. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Вища школа,2003 .- 278 с.
53. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник 2-ге вид. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 472 с.
54. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.М. Копич (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 100с.
55. Нитяго В. И., Краюшкина Г. А. Учет товаров и тары в организациях оптовой торговли потребительской кооперации. — Новосибирск : СибУПК, 2000. — 123с.
56. Новодворский В.Д., Марин В.В. Учет собственного капитала. – М.: Экономика, 2004. – 159 с.
57. Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2004 р. / Львівська комерційна академія ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка / Я.А. Гончарук (відп.ред.) — Л. : ПП "Компакт-ЛВ", 2004. — 398с.
58. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Ю.Г. Давидов; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 214 с.
59. Огійчук М. Ф., Новіков І. Т., Панченко Л. Г., Рагуліна І. І., Авілкова О. Г. Організація і методика аудиту: Навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2005. — 232с.
60. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. // Вісник НБУ. – 2000. - № 5. – С. 11.
61. Основи аудиту. Організація і методика аудиту / Національний ун-т харчових технологій / Надія Іванівна Беренда (уклад.) — К. : НУХТ, 2005. — 88с.
62. Пантелеєв В. П. Фінансова звітність / Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту / В.О. Шевчук (ред.). — К., 2004. — 228с.
63. Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.
64. Поляков А. Ф. Теория финансов в вопросах и ответах: Учеб. пособие. — М.; Саранск, 2000. — 132с.
65. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник .-Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 323 с.
66. Пройда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Финансовые ресурсы предприятия. // Финансы Украины. – 2003. - № 1. – С. 103.
67. Савельєв Євген Васильович. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник / О.А. Устенко (ред.). — Т. : Економічна думка, 2003. — 496с.
68. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навчальний посібник . – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
69. Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами // Економіка підприємств - 2003. - №2. - с. 39-41.
70. Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А. Государственный финансовый контроль: Учебник. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Ростов н/Д : Питер, 2004. — 556с.
71. Стефанюк І.Б. Фінансовий контроль: визначення поняття і системи // Економіка. Фінанси. Право. – 2005 - №7 - с.3.
72. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 4-тє вид. доп. перер.-Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 344 с.
73. Управление затратами на предприятии./ В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарёв и др./ Под общ. ред. Г.А. Краюхина. - СПб.: "Издательский дом "Бизнес-пресса". - 2000. - 277 с.
74. Фещенко Л. Функціональна структура системи державного фінансового контролю в Україні. // Банківська справа – 2006 -№1 - с.12.
75. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Дробозиной Л.А. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 473 с.
76. Финансы: Учебник для студ. вузов. А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина (ред.). — М. : Финансы и статистика, 2005. — 504с.
77. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Терещенка О.О . – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.
78. Фінансовий аналіз / За ред.. М.Д. Білик, О.В. Павловської.- К.: КНЕУ, 2005. – 398 с.
79. Фінансовий менеджмент / За ред.. А.М. Поддєрьогіна. – К., КНЕУ, 2005. – 434 с.
80. Худолій Л. М. Теорія фінансів: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 167с.
81. Чернявський О. П., Мельник П. В., Мельник В. М. Теорія фінансів: Навч. посіб. / Одеський держ. економічний ун-т; Академія держ. податкової служби України. — К. : Дія, 2000. — 236с.
82. Шевлоков В.З. Финансовый контроль как функция финансового управления. // Финансы. – М., 2001. - №1. – с. 55-56.
83. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль бюджетних установ: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2007. — 215с.
84. Шило В. П., Верхоглядова С. Б., Темченко А. Г., Брадул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. підручник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.
85. Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно- финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России: Науч.- метод. пособие. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 240с.
86. Шутов М. І., Бабенко В. А., Стоянова Н. М. Державний фінансовий контроль в Україні: Теорія та практика / Одеська національна юридична академія. — О. : Юридична література, 2004. — 131с.
87. Юргелевич С.В. Система державного фінансового контролю. // Фінанси України – 2007 - №4 - с.138.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Здійснення фінансового контролю на підприємстві
  • Здійснення фінансового контролю на підприємстві
  • Формування ефективної системи фінансового контролю на підприємстві
  • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
  • ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
  • Фінансове планування на підприємстві
  • Створення ефективної системи контролю на підприємстві (галузі туризму)
  • Внутрішньогосподарський фінансовий контроль - методи і організація його проведення
  • Види і методи фінансового контролю
  • Контролінг персоналу (на прикладі підприємства)
Cгенерировано за 0.043731 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів