Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» (ID:20146)

| Размер: 361 кб. | Объем: 133 стр. | Стоимость: 665 грн. | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Організаційні та методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8
1.1. Сутність амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 8
1.2. Теоретичні положення з організації і методології обліку, аналізу і аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 15
1.4. Загальна організаційно-економічна характеристика базового підприємства 32
Висновки до розділу 35
РОЗДІЛ 2. Облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів як інформаційна база аналізу та аудиту 37
2.1. Особливості організації бухгалтерського обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 37
2.2. Первинний та аналітичний облік амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 48
2.3. Особливості синтетичного обліку амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 60
Висновки до розділу 64
РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та особливостей аналізу їх амортизації 66
3.1. Інформаційна база та організаційно-інформаційна модель аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 66
3.2. Методика аналізу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 72
3.3. Обґрунтування напрямків вдосконалення управління амортизаційною політикою на ПП "ЗЛМ" 81
Висновки до розділу 93
РОЗДІЛ 4. Аудит амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на ПП "ЗЛМ" 96
4.1. Мета та завдання аудиту основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх амортизації на ПП "ЗЛМ" 96
4.2. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 99
Висновки до розділу 107
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 109
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 115
ДОДАТКИ 120
Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2003-2006 рр. 121
Додаток Б. Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку амортизації основних засобів та НМА 127
Додаток В. Первинні документи з обліку амортизаційних відрахувань 128
Додаток Г. Витяг з Відомості 4-м стосовно обліку необоротних активів і зносу 132

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XІІ, ст. 47.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
7. Наказ Мінфіну України "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" від 30.09.2003 р. №561
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. №137.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. №242.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" Затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" Затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. №353.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. №39.
23. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46, стор. 119 від 03.12.1998
24. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 16 „Основні засоби”.
25. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Й. Бакай; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.
26. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Євтушенко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 22 с. — укp.
27. Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с.
28. Борщ Н., Піроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
29. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
30. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Леонова / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.. — Х., 2004. — 20 с.
31. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
32. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
33. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
34. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
35. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
36. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Актуальні проблеми економіки, № 9(27), 2003. – С. 157-166.
37. Куренков Ю.В., Палтерович Д.М. Технический прогресс и оптимальное обновление производственного аппарата. – М.: Инфра - М, 1997. – С. 25.
38. Любимцев Ю.И. Цикл воспроизводства и амортизация основных фондов. – М.: Экономика, 1977. – С. 8-9.
39. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.М. Ткаченко / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 32 с.: рис. — укp.
40. Мякота В. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Х.: Фактор, 2004. – 328 с.
41. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.В. Городянська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
42. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Диба / Київ. нац. екон. ун-т.. — К., 2002. — 19 с. — укp.
43. Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.П. Гаценко / Нац. аграр. ун-т.. — К., 2000. — 19 с. — укp.
44. Опыт первопроходцев – эмитентов корпоративных облигаций. – www.atlanta.com.ua – 5 с.
45. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
46. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
47. Рошило В.І. Методологічні засади розробки та оптимізації амортизаційної політики промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 186. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – С. 943-951.
48. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
49. Тальмина П.В. Финансовые рычаги повышения фондоотдачи. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 205 с.
50. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
52. Формування амортизаційної політики підприємства : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Рошило ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 170 с.
53. Хомяков В., Бєлінська В. Методика оцінки впливу амортизаційної політики на ефективність капітальних вкладень // Економіка України. – 1999. - №2. - С. 28-36.
54. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
Заказ Заказать Купить «Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  • Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  • Методика і організація обліку , аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань
  • Облік амортизації необоротних активів
  • Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів
  • Облік необоротних активів (на прикладі ТОВ «Варус»)
  • Облік зносу (амортизації) основних засобів
  • Облік, аудит і економічний аналіз основних засобів
  • Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
Cгенерировано за 0.023913 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів