Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аналіз і аудит валових доходів підприємства» (ID:20077)

| Размер: 581 кб. | Объем: 164 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 11.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
Р.1.Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту валових доходів підприємства 7
1.1. Економічна природа доходів підприємства 7
1.2. Податкова система, як фінансовий важіль регулювання економіки 10
1.3. Нормативно-правові основи обліку та аудиту валових доходів підприємства 19
1.4. Організаційно-економічна характеристика підприємства та його фінансовий стан 34
Р.2 Облік валових доходів підприємства в системі бухгалтерського та податкового обліку 45
2.1. Відображення валових доходів в первинній обліковій документації 45
2.2. Узагальнення інформації про валові доходи в регістрах бухгалтерського та податкового обліку 47
2.3. Відображення валових доходів в декларації з податку на прибуток 65
2.4. Удосконалення організації обліку формування валових доходів 75
Р.3. Аналіз валових доходів підприємства 91
3.1. Горизонтальний аналіз валових доходів підприємства 91
3.2. Аналіз складу та структури валових доходів 94
3.3. Аналіз податку на прибуток підприємства та розрахунків за ним 97
Р.4. Аудит валових доходів підприємства 104
4.1. Оцінка аудиторського ризику та планування аудиторської перевірки валових доходів підприємства 104
4.2. Документування результатів аудиторської перевірки формування валових доходів підприємства 118
4.3. Узагальнення результатів аудиту валових доходів підприємства 120
Висновки і пропозиції 122
Список літератури 126
Додатки 133
Додаток А. Наказ про облікову політику підприємства 134
Додаток Б. Форми фінансової звітності базового підприємства 139
Додаток В. Договір на проведення аудиту 141
Додаток Г. Аудиторський висновок 144
Додаток Д. Декларації за податками 146
Додаток Е. Програма аудиту 162

Литература1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
5. Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (із змінами і доповненнями).
6. Наказ ДПА України „Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 № 143” від 10 грудня 2003 р. № 593 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1227/8548.
7. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
8. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування податкової системи» від 19 лютого 2007 р. № 56-р м.
9. Норматив N 3 “Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності”.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73.
10. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246
21. Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства. Затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. N 143.
22. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. -2001. -№55.
23. Абрамова Т. Заповнюємо додатки до декларації про прибуток // Дебет-Кредит. -2003. -№38.
24. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
25. Анализ затрат и результатов// http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm
26. Аналіз розвитку податкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А.М. Шиш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.
27. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.
28. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
29. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.
30. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.
31. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
32. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
33. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
34. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.
35. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
36. Бухгалтерський управлінський облік: Збірник задач і вправ / Бутинець Ф.Ф. - Житомир, 2001. - 256 с.
37. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
38. Владко І. Що змінилося в нормах амортизації // Газета "Все про бухгалтерський облік " – 2005. –№ 56. –ст.3.
39. Вплив оподаткування на розвиток підприємництва в трансформаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.П. Мельникова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
40. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. –Тернопіль. -2005. -464 с.
41. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
42. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
43. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце аудитора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
44. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
45. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.
46. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
47. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
48. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 8. - С. 13-16.
49. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
50. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
51. Єлисєєв А. Мінімізація податків законними способами.// Український дiловий тижневик "Контракти" / № 36 вiд 08-09-2003.
52. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
53. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
54. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
55. Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
56. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995.
57. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
58. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
59. Кокшарова С.М. Податки в Україні. Навчальний посібник. К.:СІРА, 2005. –343 с.
60. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
61. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками // Дебет-кредит. –2001. –№44. [http://www.dtkt.com.ua/ debet/ukr/2001/44/44pr17.html]
62. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права: Учебное пособие. - Харьков: Легас, 2003.-384с.
63. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
64. Матеріали серверу http://www.іstock.com.ua.
65. Методические рекомендации "Изучение системы бухгалтерского учета клиента". Источник: Научно-методическая конференция "Аудит в соответствии с МСА" в рамках проекта ТАСИС "Реформа Российского Аудита" (http://www.audіtreform.ru)
66. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
67. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
68. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / П.Ю. Нечай; Київ. нац. економ. ун-т. — К., 2001. — 16 с. — укp.
69. Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.А. Гоголь; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.
70. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
71. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. -К.:,КНЕУ, 2001.-240с.
72. Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Безкоровайна; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
73. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
74. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
75. Пархоменко В.М. Баранцев П,П. Реформування бухобліку в Україні. – Луганськ: „Промдрук”, 2000.
76. Романів Є.М. Хом’як Р.Л. Мороз А.С. Озеран В.О. Контроль і ревізія. Львів: Інтелект-Захід, 2004 р. – 328 с.
77. Рященко О. Як зменшити податок на прибуток. Дебет-Кредит. -2002. -№3.
78. Самохин Л.В. Проблемные аспекты учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции по национальным учетным стандартам.// Материалы региональной студенческой научной конференции "Бухгалтерский учет в Украине на рубеже третьего тысячелетия". - Донецк: ДонГТУ. -Минобразования Украины, 2001.
79. Самохін Л.В. Програма аудиту фінансових результатів// ДонНТУ, 2001.
80. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
81. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
82. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
83. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
84. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
85. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
86. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
87. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
88. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
89. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2003.
90. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
91. http://tax-in-ua.ad3.info/
92. http://www.sta.gov.ua/news.php3?11877
93. http://www.sta.gov.ua/news.php3?11386
94. http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?597
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік та аудит валових доходів та валових витрат
  • ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства
  • 4. Податковий облік валових доходів та валових витрат
  • Облік і аудит валових доходів і валових витрат (2-3 розділ)
  • Податковий облік валових доходів
  • Податковий облік валових доходів
  • Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності
  • Облік і аудит доходів від звичайної діяльності
Cгенерировано за 0.072901 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів